> > >

"ÇáÖÑÇÆÈ" :

#  
1
æóåõæó ÇáøóÐöí ÃóäÔóÃó ÌóäøóÇÊò ãøóÚúÑõæÔóÇÊò æóÛóíúÑó ãóÚúÑõæÔóÇÊò æóÇáäøóÎúáó æóÇáÒøóÑúÚó ãõÎúÊóáöÝðÇ Ãõßõáõåõ æóÇáÒøóíúÊõæäó æóÇáÑøõãøóÇäó ãõÊóÔóÇÈöåðÇ æóÛóíúÑó ãõÊóÔóÇÈöåò ßõáõæÇ ãöä ËóãóÑöåö ÅöÐóÇ ÃóËúãóÑó æóÂÊõæÇ ÍóÞøóåõ íóæúãó ÍóÕóÇÏöåö æóáÇó ÊõÓúÑöÝõæÇ Åöäøóåõ áÇó íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (141)

/
ÇáÃäÚÇã
2
æóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÛóäöãúÊõã ãøöä ÔóíúÁò ÝóÃóäøó áöáøåö ÎõãõÓóåõ æóáöáÑøóÓõæáö æóáöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö Åöä ßõäÊõãú ÂãóäÊõãú ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóì ÚóÈúÏöäóÇ íóæúãó ÇáúÝõÑúÞóÇäö íóæúãó ÇáúÊóÞóì ÇáúÌóãúÚóÇäö æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (41)

/
ÇáÃäÝÇá
3
ÞóÇÊöáõæÇ ÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóáÇó ÈöÇáúíóæúãö ÇáúÂÎöÑö æóáÇó íõÍóÑøöãõæäó ãóÇ ÍóÑøóãó Çááøóåõ æóÑóÓõæáõåõ æóáÇó íóÏöíäõæäó Ïöíäó ÇáúÍóÞøö ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ÍóÊøóì íõÚúØõæÇ ÇáúÌöÒúíóÉó Úóä íóÏò æóåõãú ÕóÇÛöÑõæäó (29)

/
ÇáÊæÈÉ
4
ÃóÃóÔúÝóÞúÊõãú Ãóä ÊõÞóÏøöãõæÇ Èóíúäó íóÏóíú äóÌúæóÇßõãú ÕóÏóÞóÇÊò ÝóÅöÐú áóãú ÊóÝúÚóáõæÇ æóÊóÇÈó Çááøóåõ Úóáóíúßõãú ÝóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóÇááøóåõ ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (13)

/
ÇáãÌÇÏáÉ