> > >

"ÅäÝÇÞåÇ" :

#  
1
ÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÛóíúÈö æóíõÞöíãõæäó ÇáÕøóáÇÉó æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (3)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
áøóíúÓó ÇáúÈöÑøó Ãóä ÊõæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÞöÈóáó ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö æóáóßöäøó ÇáúÈöÑøó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáúßöÊóÇÈö æóÇáäøóÈöíøöíäó æóÂÊóì ÇáúãóÇáó Úóáóì ÍõÈøöåö Ðóæöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäó æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíáö æóÇáÓøóÇÆöáöíäó æóÝöí ÇáÑøöÞóÇÈö æóÃóÞóÇãó ÇáÕøóáÇÉó æóÂÊóì ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõæÝõæäó ÈöÚóåúÏöåöãú ÅöÐóÇ ÚóÇåóÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÑöíäó Ýöí ÇáúÈóÃúÓóÇÁ æÇáÖøóÑøóÇÁ æóÍöíäó ÇáúÈóÃúÓö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÕóÏóÞõæÇ æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæäó (177)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
æóÃóäÝöÞõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóáÇó ÊõáúÞõæÇ ÈöÃóíúÏöíßõãú Åöáóì ÇáÊøóåúáõßóÉö æóÃóÍúÓöäõæóÇ Åöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÍúÓöäöíäó (195)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
íóÓúÃóáõæäóßó ãóÇÐóÇ íõäÝöÞõæäó Þõáú ãóÇ ÃóäÝóÞúÊõã ãøöäú ÎóíúÑò ÝóáöáúæóÇáöÏóíúäö æóÇáÃóÞúÑóÈöíäó æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö æóãóÇ ÊóÝúÚóáõæÇ ãöäú ÎóíúÑò ÝóÅöäøó Çááøóåó Èöåö Úóáöíãñ (215)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
íóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáúÎóãúÑö æóÇáúãóíúÓöÑö Þõáú ÝöíåöãóÇ ÅöËúãñ ßóÈöíÑñ æóãóäóÇÝöÚõ áöáäøóÇÓö æóÅöËúãõåõãóÇ ÃóßúÈóÑõ ãöä äøóÝúÚöåöãóÇ æóíóÓúÃóáõæäóßó ãóÇÐóÇ íõäÝöÞõæäó Þõáö ÇáúÚóÝúæó ßóÐóáößó íõÈíøöäõ Çááøóåõ áóßõãõ ÇáÂíóÇÊö áóÚóáøóßõãú ÊóÊóÝóßøóÑõæäó (219)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõã ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíó íóæúãñ áÇøó ÈóíúÚñ Ýöíåö æóáÇó ÎõáøóÉñ æóáÇó ÔóÝóÇÚóÉñ æóÇáúßóÇÝöÑõæäó åõãõ ÇáÙøóÇáöãõæäó (254)

/
ÇáÈÞÑÉ
7
ãøóËóáõ ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ßóãóËóáö ÍóÈøóÉò ÃóäÈóÊóÊú ÓóÈúÚó ÓóäóÇÈöáó Ýöí ßõáøö ÓõäÈõáóÉò ãøöÇÆóÉõ ÍóÈøóÉò æóÇááøóåõ íõÖóÇÚöÝõ áöãóä íóÔóÇÁ æóÇááøóåõ æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (261) ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ëõãøó áÇó íõÊúÈöÚõæäó ãóÇ ÃóäÝóÞõæÇõ ãóäøðÇ æóáÇó ÃóÐðì áøóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (262) Þóæúáñ ãøóÚúÑõæÝñ æóãóÛúÝöÑóÉñ ÎóíúÑñ ãøöä ÕóÏóÞóÉò íóÊúÈóÚõåóÇ ÃóÐðì æóÇááøóåõ Ûóäöíøñ Íóáöíãñ (263) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊõÈúØöáõæÇ ÕóÏóÞóÇÊößõã ÈöÇáúãóäøö æóÇáÃóÐóì ßóÇáøóÐöí íõäÝöÞõ ãóÇáóåõ ÑöÆóÇÁ ÇáäøóÇÓö æóáÇó íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÝóãóËóáõåõ ßóãóËóáö ÕóÝúæóÇäò Úóáóíúåö ÊõÑóÇÈñ ÝóÃóÕóÇÈóåõ æóÇÈöáñ ÝóÊóÑóßóåõ ÕóáúÏðÇ áÇøó íóÞúÏöÑõæäó Úóáóì ÔóíúÁò ãøöãøóÇ ßóÓóÈõæÇ æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (264) æóãóËóáõ ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãõ ÇÈúÊöÛóÇÁó ãóÑúÖóÇÊö Çááøóåö æóÊóËúÈöíÊðÇ ãøöäú ÃóäÝõÓöåöãú ßóãóËóáö ÌóäøóÉò ÈöÑóÈúæóÉò ÃóÕóÇÈóåóÇ æóÇÈöáñ ÝóÂÊóÊú ÃõßõáóåóÇ ÖöÚúÝóíúäö ÝóÅöä áøóãú íõÕöÈúåóÇ æóÇÈöáñ ÝóØóáøñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (265) ÃóíóæóÏøõ ÃóÍóÏõßõãú Ãóä Êóßõæäó áóåõ ÌóäøóÉñ ãøöä äøóÎöíáò æóÃóÚúäóÇÈò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ áóåõ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö æóÃóÕóÇÈóåõ ÇáúßöÈóÑõ æóáóåõ ÐõÑøöíøóÉñ ÖõÚóÝóÇÁ ÝóÃóÕóÇÈóåóÇ ÅöÚúÕóÇÑñ Ýöíåö äóÇÑñ ÝóÇÍúÊóÑóÞóÊú ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãõ ÇáÂíóÇÊö áóÚóáøóßõãú ÊóÊóÝóßøóÑõæäó (266) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóäÝöÞõæÇ ãöä ØóíøöÈóÇÊö ãóÇ ßóÓóÈúÊõãú æóãöãøóÇ ÃóÎúÑóÌúäóÇ áóßõã ãøöäó ÇáÃóÑúÖö æóáÇó ÊóíóãøóãõæÇ ÇáúÎóÈöíËó ãöäúåõ ÊõäÝöÞõæäó æóáóÓúÊõã ÈöÂÎöÐöíåö ÅöáÇøó Ãóä ÊõÛúãöÖõæÇ Ýöíåö æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó Ûóäöíøñ ÍóãöíÏñ (267)

/
ÇáÈÞÑÉ
8
æóãóÇ ÃóäÝóÞúÊõã ãøöä äøóÝóÞóÉò Ãóæú äóÐóÑúÊõã ãøöä äøóÐúÑò ÝóÅöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõåõ æóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöäú ÃóäÕóÇÑò (270) Åöä ÊõÈúÏõæÇ ÇáÕøóÏóÞóÇÊö ÝóäöÚöãøóÇ åöíó æóÅöä ÊõÎúÝõæåóÇ æóÊõÄúÊõæåóÇ ÇáúÝõÞóÑóÇÁó Ýóåõæó ÎóíúÑñ áøõßõãú æóíõßóÝøöÑõ Úóäßõã ãøöä ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (271) áøóíúÓó Úóáóíúßó åõÏóÇåõãú æóáóßöäøó Çááøóåó íóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁ æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöäú ÎóíúÑò ÝóáöÃóäÝõÓößõãú æóãóÇ ÊõäÝöÞõæäó ÅöáÇøó ÇÈúÊöÛóÇÁ æóÌúåö Çááøóåö æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöäú ÎóíúÑò íõæóÝøó Åöáóíúßõãú æóÃóäÊõãú áÇó ÊõÙúáóãõæäó (272) áöáúÝõÞóÑóÇÁ ÇáøóÐöíäó ÃõÍÕöÑõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö áÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó ÖóÑúÈðÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö íóÍúÓóÈõåõãõ ÇáúÌóÇåöáõ ÃóÛúäöíóÇÁ ãöäó ÇáÊøóÚóÝøõÝö ÊóÚúÑöÝõåõã ÈöÓöíãóÇåõãú áÇó íóÓúÃóáõæäó ÇáäøóÇÓó ÅöáúÍóÇÝðÇ æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöäú ÎóíúÑò ÝóÅöäøó Çááøóåó Èöåö Úóáöíãñ (273) ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõã ÈöÇááøóíúáö æóÇáäøóåóÇÑö ÓöÑøðÇ æóÚóáÇóäöíóÉð Ýóáóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (274)

/
ÇáÈÞÑÉ
9
áóä ÊóäóÇáõæÇ ÇáúÈöÑøó ÍóÊøóì ÊõäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÊõÍöÈøõæäó æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöä ÔóíúÁò ÝóÅöäøó Çááøóåó Èöåö Úóáöíãñ (92)

/
Âá ÚãÑÇä
10
ãóËóáõ ãóÇ íõäÝöÞõæäó Ýöí åöÐöåö ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ßóãóËóáö ÑöíÍò ÝöíåóÇ ÕöÑøñ ÃóÕóÇÈóÊú ÍóÑúËó Þóæúãò ÙóáóãõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú ÝóÃóåúáóßóÊúåõ æóãóÇ Ùóáóãóåõãõ Çááøóåõ æóáóßöäú ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (117)

/
Âá ÚãÑÇä
11
ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó Ýöí ÇáÓøóÑøóÇÁö æóÇáÖøóÑøóÇÁö æóÇáúßóÇÙöãöíäó ÇáúÛóíúÙó æóÇáúÚóÇÝöíäó Úóäö ÇáäøóÇÓö æóÇááøóåõ íõÍöÈøõ ÇáúãõÍúÓöäöíäó (134)

/
Âá ÚãÑÇä
12
ÇáÑøöÌóÇáõ ÞóæøóÇãõæäó Úóáóì ÇáäøöÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÞóÇäöÊóÇÊñ ÍóÇÝöÙóÇÊñ áøöáúÛóíúÈö ÈöãóÇ ÍóÝöÙó Çááøóåõ æóÇááÇøóÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäøó ÝóÚöÙõæåõäøó æóÇåúÌõÑõæåõäøó Ýöí ÇáúãóÖóÇÌöÚö æóÇÖúÑöÈõæåõäøó ÝóÅöäú ÃóØóÚúäóßõãú ÝóáÇó ÊóÈúÛõæÇ Úóáóíúåöäøó ÓóÈöíáÇð Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóáöíøðÇ ßóÈöíÑðÇ (34)

/
ÇáäÓÇÁ
13
æóÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú ÑöÆóÇÁ ÇáäøóÇÓö æóáÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóáÇó ÈöÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóãóä íóßõäö ÇáÔøóíúØóÇäõ áóåõ ÞóÑöíäðÇ ÝóÓóÇÁó ÞöÑöíäðÇ (38)

/
ÇáäÓÇÁ
14
æóãóÇÐóÇ Úóáóíúåöãú áóæú ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÃóäÝóÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞóåõãõ Çááøóåõ æóßóÇäó Çááøóåõ Èöåöãú ÚóáöíãðÇ (39)

/
ÇáäÓÇÁ
15
áÇøó íóÓúÊóæöí ÇáúÞóÇÚöÏõæäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó ÛóíúÑõ Ãõæáöí ÇáÖøóÑóÑö æóÇáúãõÌóÇåöÏõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÇáúãõÌóÇåöÏöíäó ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú Úóáóì ÇáúÞóÇÚöÏöíäó ÏóÑóÌóÉð æóßõáÇøð æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáúÍõÓúäóì æóÝóÖøóáó Çááøóåõ ÇáúãõÌóÇåöÏöíäó Úóáóì ÇáúÞóÇÚöÏöíäó ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (95)

/
ÇáäÓÇÁ
16
æóÞóÇáóÊö ÇáúíóåõæÏõ íóÏõ Çááøóåö ãóÛúáõæáóÉñ ÛõáøóÊú ÃóíúÏöíåöãú æóáõÚöäõæÇ ÈöãóÇ ÞóÇáõæÇ Èóáú íóÏóÇåõ ãóÈúÓõæØóÊóÇäö íõäÝöÞõ ßóíúÝó íóÔóÇÁõ æóáóíóÒöíÏóäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäúåõã ãøóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó ØõÛúíóÇäðÇ æóßõÝúÑðÇ æóÃóáúÞóíúäóÇ Èóíúäóåõãõ ÇáúÚóÏóÇæóÉó æóÇáúÈóÛúÖóÇÁó Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö ßõáøóãóÇ ÃóæúÞóÏõæÇ äóÇÑðÇ áøöáúÍóÑúÈö ÃóØúÝóÃóåóÇ Çááøóåõ æóíóÓúÚóæúäó Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÝóÓóÇÏðÇ æóÇááøóåõ áÇó íõÍöÈøõ ÇáúãõÝúÓöÏöíäó (64)

/
ÇáãÇÆÏÉ
17
ÇáøóÐöíäó íõÞöíãõæäó ÇáÕøóáÇóÉó æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (3)

/
ÇáÃäÝÇá
18
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú áöíóÕõÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÓóíõäÝöÞõæäóåóÇ Ëõãøó Êóßõæäõ Úóáóíúåöãú ÍóÓúÑóÉð Ëõãøó íõÛúáóÈõæäó æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöáóì Ìóåóäøóãó íõÍúÔóÑõæäó (36)

/
ÇáÃäÝÇá
19
æóÃóÚöÏøõæÇ áóåõã ãøóÇ ÇÓúÊóØóÚúÊõã ãøöä ÞõæøóÉò æóãöä ÑøöÈóÇØö ÇáúÎóíúáö ÊõÑúåöÈõæäó Èöåö ÚóÏúæøó Çááøóåö æóÚóÏõæøóßõãú æóÂÎóÑöíäó ãöä Ïõæäöåöãú áÇó ÊóÚúáóãõæäóåõãõ Çááøóåõ íóÚúáóãõåõãú æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöä ÔóíúÁò Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö íõæóÝøó Åöáóíúßõãú æóÃóäÊõãú áÇó ÊõÙúáóãõæäó (60)

/
ÇáÃäÝÇá
20
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóåóÇÌóÑõæÇ æóÌóÇåóÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ÂæóæÇ æøóäóÕóÑõæÇ ÃõæáóÆößó ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁõ ÈóÚúÖò æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóáóãú íõåóÇÌöÑõæÇ ãóÇ áóßõã ãøöä æóáÇóíóÊöåöã ãøöä ÔóíúÁò ÍóÊøóì íõåóÇÌöÑõæÇ æóÅöäö ÇÓúÊóäÕóÑõæßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ÝóÚóáóíúßõãõ ÇáäøóÕúÑõ ÅöáÇøó Úóáóì Þóæúãò Èóíúäóßõãú æóÈóíúäóåõã ãøöíËóÇÞñ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (72)

/
ÇáÃäÝÇá
21
ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóåóÇÌóÑõæÇ æóÌóÇåóÏõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú ÃóÚúÙóãõ ÏóÑóÌóÉð ÚöäÏó Çááøóåö æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÝóÇÆöÒõæäó (20)

/
ÇáÊæÈÉ
22
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäó ÇáÃóÍúÈóÇÑö æóÇáÑøõåúÈóÇäö áóíóÃúßõáõæäó ÃóãúæóÇáó ÇáäøóÇÓö ÈöÇáúÈóÇØöáö æóíóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó íóßúäöÒõæäó ÇáÐøóåóÈó æóÇáúÝöÖøóÉó æóáÇó íõäÝöÞõæäóåóÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (34)

/
ÇáÊæÈÉ
23
áÇó íóÓúÊóÃúÐöäõßó ÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö Ãóä íõÌóÇåöÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÇáúãõÊøóÞöíäó (44)

/
ÇáÊæÈÉ
24
Þõáú ÃóäÝöÞõæÇ ØóæúÚðÇ Ãóæú ßóÑúåðÇ áøóä íõÊóÞóÈøóáó ãöäßõãú Åöäøóßõãú ßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ÝóÇÓöÞöíäó (53)

/
ÇáÊæÈÉ
25
æóãóÇ ãóäóÚóåõãú Ãóä ÊõÞúÈóáó ãöäúåõãú äóÝóÞóÇÊõåõãú ÅöáÇøó Ãóäøóåõãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö æóÈöÑóÓõæáöåö æóáÇó íóÃúÊõæäó ÇáÕøóáÇóÉó ÅöáÇøó æóåõãú ßõÓóÇáóì æóáÇó íõäÝöÞõæäó ÅöáÇøó æóåõãú ßóÇÑöåõæäó (54)

/
ÇáÊæÈÉ
26
áóßöäö ÇáÑøóÓõæáõ æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãóÚóåõ ÌóÇåóÏõæÇ ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú æóÃõæáóÆößó áóåõãõ ÇáúÎóíúÑóÇÊõ æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (88)

/
ÇáÊæÈÉ
27
áøóíúÓó Úóáóì ÇáÖøõÚóÝóÇÁö æóáÇó Úóáóì ÇáúãóÑúÖóì æóáÇó Úóáóì ÇáøóÐöíäó áÇó íóÌöÏõæäó ãóÇ íõäÝöÞõæäó ÍóÑóÌñ ÅöÐóÇ äóÕóÍõæÇ áöáøåö æóÑóÓõæáöåö ãóÇ Úóáóì ÇáúãõÍúÓöäöíäó ãöä ÓóÈöíáò æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (91)

/
ÇáÊæÈÉ
28
æóáÇó Úóáóì ÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ãóÇ ÃóÊóæúßó áöÊóÍúãöáóåõãú ÞõáúÊó áÇó ÃóÌöÏõ ãóÇ ÃóÍúãöáõßõãú Úóáóíúåö ÊóæóáøóæÇ æøóÃóÚúíõäõåõãú ÊóÝöíÖõ ãöäó ÇáÏøóãúÚö ÍóÒóäðÇ ÃóáÇøó íóÌöÏõæÇ ãóÇ íõäÝöÞõæäó (92)

/
ÇáÊæÈÉ
29
æóãöäó ÇáúÃóÚúÑóÇÈö ãóä íóÊøóÎöÐõ ãóÇ íõäÝöÞõ ãóÛúÑóãðÇ æóíóÊóÑóÈøóÕõ Èößõãõ ÇáÏøóæóÇÆöÑó Úóáóíúåöãú ÏóÇÆöÑóÉõ ÇáÓøóæúÁö æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (98)

/
ÇáÊæÈÉ
30
æóãöäó ÇáÃóÚúÑóÇÈö ãóä íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáúÂÎöÑö æóíóÊøóÎöÐõ ãóÇ íõäÝöÞõ ÞõÑõÈóÇÊò ÚöäÏó Çááøóåö æóÕóáóæóÇÊö ÇáÑøóÓõæáö ÃóáÇ ÅöäøóåóÇ ÞõÑúÈóÉñ áøóåõãú ÓóíõÏúÎöáõåõãõ Çááøóåõ Ýöí ÑóÍúãóÊöåö Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (99)

/
ÇáÊæÈÉ
31
æóÇáøóÐöíäó ÕóÈóÑõæÇ ÇÈúÊöÛóÇÁó æóÌúåö ÑóÈøöåöãú æóÃóÞóÇãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóÃóäÝóÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú ÓöÑøðÇ æóÚóáÇóäöíóÉð æóíóÏúÑóÄõæäó ÈöÇáúÍóÓóäóÉö ÇáÓøóíøöÆóÉó ÃõæáóÆößó áóåõãú ÚõÞúÈóì ÇáÏøóÇÑö (22)

/
ÇáÑÚÏ
32
Þõá áøöÚöÈóÇÏöíó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ íõÞöíãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóíõäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú ÓöÑøðÇ æóÚóáÇäöíóÉð ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíó íóæúãñ áÇøó ÈóíúÚñ Ýöíåö æóáÇó ÎöáÇóáñ (31)

/
ÅÈÑÇåíã
33
ÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáÇð ÚóÈúÏðÇ ãøóãúáõæßðÇ áÇøó íóÞúÏöÑõ Úóáóì ÔóíúÁò æóãóä ÑøóÒóÞúäóÇåõ ãöäøóÇ ÑöÒúÞðÇ ÍóÓóäðÇ Ýóåõæó íõäÝöÞõ ãöäúåõ ÓöÑøðÇ æóÌóåúÑðÇ åóáú íóÓúÊóæõæäó ÇáúÍóãúÏõ áöáøåö Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (75)

/
ÇáäÍá
34
ÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÐõßöÑó Çááøóåõ æóÌöáóÊú ÞõáõæÈõåõãú æóÇáÕøóÇÈöÑöíäó Úóáóì ãóÇ ÃóÕóÇÈóåõãú æóÇáúãõÞöíãöí ÇáÕøóáóÇÉö æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (35)

/
ÇáÍÌ
35
æóáúíóÓúÊóÚúÝöÝö ÇáøóÐöíäó áóÇ íóÌöÏõæäó äößóÇÍðÇ ÍóÊøóì íõÛúäöíóåõãú Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóÇáøóÐöíäó íóÈúÊóÛõæäó ÇáúßöÊóÇÈó ãöãøóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú ÝóßóÇÊöÈõæåõãú Åöäú ÚóáöãúÊõãú Ýöíåöãú ÎóíúÑðÇ æóÂÊõæåõã ãøöä ãøóÇáö Çááøóåö ÇáøóÐöí ÂÊóÇßõãú æóáóÇ ÊõßúÑöåõæÇ ÝóÊóíóÇÊößõãú Úóáóì ÇáúÈöÛóÇÁö Åöäú ÃóÑóÏúäó ÊóÍóÕøõäðÇ áøöÊóÈúÊóÛõæÇ ÚóÑóÖó ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóãóä íõßúÑöååøõäøó ÝóÅöäøó Çááøóåó ãöä ÈóÚúÏö ÅößúÑóÇåöåöäøó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (33)

/
ÇáäæÑ
36
æóÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÃóäÝóÞõæÇ áóãú íõÓúÑöÝõæÇ æóáóãú íóÞúÊõÑõæÇ æóßóÇäó Èóíúäó Ðóáößó ÞóæóÇãðÇ (67)

/
ÇáÝÑÞÇä
37
íóæúãó áóÇ íóäÝóÚõ ãóÇáñ æóáóÇ Èóäõæäó (88)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
38
ÅöáøóÇ ãóäú ÃóÊóì Çááøóåó ÈöÞóáúÈò Óóáöíãò (89)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
39
ÃõæáóÆößó íõÄúÊóæúäó ÃóÌúÑóåõã ãøóÑøóÊóíúäö ÈöãóÇ ÕóÈóÑõæÇ æóíóÏúÑóÄõæäó ÈöÇáúÍóÓóäóÉö ÇáÓøóíøöÆóÉó æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (54)

/
ÇáÞÕÕ
40
ÅöäøóãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúËóÇäðÇ æóÊóÎúáõÞõæäó ÅöÝúßðÇ Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö áóÇ íóãúáößõæäó áóßõãú ÑöÒúÞðÇ ÝóÇÈúÊóÛõæÇ ÚöäÏó Çááøóåö ÇáÑøöÒúÞó æóÇÚúÈõÏõæåõ æóÇÔúßõÑõæÇ áóåõ Åöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (17)

/
ÇáÚäßÈæÊ
41
ÊóÊóÌóÇÝóì ÌõäõæÈõåõãú Úóäö ÇáúãóÖóÇÌöÚö íóÏúÚõæäó ÑóÈøóåõãú ÎóæúÝðÇ æóØóãóÚðÇ æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (16)

/
ÇáÓÌÏÉ
42
Þõáú Åöäøó ÑóÈøöí íóÈúÓõØõ ÇáÑøöÒúÞó áöãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóíóÞúÏöÑõ áóåõ æóãóÇ ÃóäÝóÞúÊõã ãøöä ÔóíúÁò Ýóåõæó íõÎúáöÝõåõ æóåõæó ÎóíúÑõ ÇáÑøóÇÒöÞöíäó (39)

/
ÓÈÃ
43
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÊúáõæäó ßöÊóÇÈó Çááøóåö æóÃóÞóÇãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÃóäÝóÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú ÓöÑøðÇ æóÚóáóÇäöíóÉð íóÑúÌõæäó ÊöÌóÇÑóÉð áøóä ÊóÈõæÑó (29)

/
ÝÇØÑ
44
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÃóäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞóßõãú Çááøóåõ ÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóäõØúÚöãõ ãóä áøóæú íóÔóÇÁõ Çááøóåõ ÃóØúÚóãóåõ Åöäú ÃóäÊõãú ÅöáøóÇ Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (47)

/
íÓ
45
æóÇáøóÐöíäó ÇÓúÊóÌóÇÈõæÇ áöÑóÈøöåöãú æóÃóÞóÇãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÃóãúÑõåõãú ÔõæÑóì Èóíúäóåõãú æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (38)

/
ÇáÔæÑì
46
åóÇÃóäÊõãú åóÄõáóÇÁö ÊõÏúÚóæúäó áöÊõäÝöÞõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ýóãöäßõã ãøóä íóÈúÎóáõ æóãóä íóÈúÎóáú ÝóÅöäøóãóÇ íóÈúÎóáõ Úóä äøóÝúÓöåö æóÇááøóåõ ÇáúÛóäöíøõ æóÃóäÊõãõ ÇáúÝõÞóÑóÇÁõ æóÅöä ÊóÊóæóáøóæúÇ íóÓúÊóÈúÏöáú ÞóæúãðÇ ÛóíúÑóßõãú Ëõãøó áóÇ íóßõæäõæÇ ÃóãúËóÇáóßõãú (38)

/
ãÍãÏ
47
æóÝöí ÃóãúæóÇáöåöãú ÍóÞøñ áøöáÓøóÇÆöáö æóÇáúãóÍúÑõæãö (19)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
48
ÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÃóäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÌóÚóáóßõã ãøõÓúÊóÎúáóÝöíäó Ýöíåö ÝóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÃóäÝóÞõæÇ áóåõãú ÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ (7)

/
ÇáÍÏíÏ
49
æóãóÇ áóßõãú ÃóáøóÇ ÊõäÝöÞõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóáöáøóåö ãöíÑóÇËõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö áóÇ íóÓúÊóæöí ãöäßõã ãøóäú ÃóäÝóÞó ãöä ÞóÈúáö ÇáúÝóÊúÍö æóÞóÇÊóáó ÃõæáóÆößó ÃóÚúÙóãõ ÏóÑóÌóÉð ãøöäó ÇáøóÐöíäó ÃóäÝóÞõæÇ ãöä ÈóÚúÏõ æóÞóÇÊóáõæÇ æóßõáøðÇ æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáúÍõÓúäóì æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (10)

/
ÇáÍÏíÏ
50
áöáúÝõÞóÑóÇÁö ÇáúãõåóÇÌöÑöíäó ÇáøóÐöíäó ÃõÎúÑöÌõæÇ ãöä ÏöíÇÑöåöãú æóÃóãúæóÇáöåöãú íóÈúÊóÛõæäó ÝóÖúáðÇ ãøöäó Çááøóåö æóÑöÖúæóÇäðÇ æóíóäÕõÑõæäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÕøóÇÏöÞõæäó (8)

/
ÇáÍÔÑ
51
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÌóÇÁóßõãõ ÇáúãõÄúãöäóÇÊõ ãõåóÇÌöÑóÇÊò ÝóÇãúÊóÍöäõæåõäøó Çááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöÅöíãóÇäöåöäøó ÝóÅöäú ÚóáöãúÊõãõæåõäøó ãõÄúãöäóÇÊò ÝóáóÇ ÊóÑúÌöÚõæåõäøó Åöáóì ÇáúßõÝøóÇÑö áóÇ åõäøó Íöáøñ áøóåõãú æóáóÇ åõãú íóÍöáøõæäó áóåõäøó æóÂÊõæåõã ãøóÇ ÃóäÝóÞõæÇ æóáóÇ ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú Ãóä ÊóäßöÍõæåõäøó ÅöÐóÇ ÂÊóíúÊõãõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó æóáóÇ ÊõãúÓößõæÇ ÈöÚöÕóãö ÇáúßóæóÇÝöÑö æóÇÓúÃóáõæÇ ãóÇ ÃóäÝóÞúÊõãú æóáúíóÓúÃóáõæÇ ãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ Ðóáößõãú Íõßúãõ Çááøóåö íóÍúßõãõ Èóíúäóßõãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (10)

/
ÇáããÊÍäÉ
52
æóÅöä ÝóÇÊóßõãú ÔóíúÁñ ãøöäú ÃóÒúæóÇÌößõãú Åöáóì ÇáúßõÝøóÇÑö ÝóÚóÇÞóÈúÊõãú ÝóÂÊõæÇ ÇáøóÐöíäó ÐóåóÈóÊú ÃóÒúæóÇÌõåõã ãøöËúáó ãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÇáøóÐöí ÃóäÊõã Èöåö ãõÄúãöäõæäó (11)

/
ÇáããÊÍäÉ
53
åõãõ ÇáøóÐöíäó íóÞõæáõæäó áóÇ ÊõäÝöÞõæÇ Úóáóì ãóäú ÚöäÏó ÑóÓõæáö Çááøóåö ÍóÊøóì íóäÝóÖøõæÇ æóáöáøóåö ÎóÒóÇÆöäõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóáóßöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó áóÇ íóÝúÞóåõæäó (7)

/
ÇáãäÇÝÞæä
54
æóÃóäÝöÞõæÇ ãöä ãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõã ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíó ÃóÍóÏóßõãõ ÇáúãóæúÊõ ÝóíóÞõæáó ÑóÈøö áóæúáóÇ ÃóÎøóÑúÊóäöí Åöáóì ÃóÌóáò ÞóÑöíÈò ÝóÃóÕøóÏøóÞó æóÃóßõä ãøöäó ÇáÕøóÇáöÍöíäó (10)

/
ÇáãäÇÝÞæä
55
ÝóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ãóÇ ÇÓúÊóØóÚúÊõãú æóÇÓúãóÚõæÇ æóÃóØöíÚõæÇ æóÃóäÝöÞõæÇ ÎóíúÑðÇ áøöÃóäÝõÓößõãú æóãóä íõæÞó ÔõÍøó äóÝúÓöåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (16)

/
ÇáÊÛÇÈä
56
áöíõäÝöÞú Ðõæ ÓóÚóÉò ãøöä ÓóÚóÊöåö æóãóä ÞõÏöÑó Úóáóíúåö ÑöÒúÞõåõ ÝóáúíõäÝöÞú ãöãøóÇ ÂÊóÇåõ Çááøóåõ áóÇ íõßóáøöÝõ Çááøóåõ äóÝúÓðÇ ÅöáøóÇ ãóÇ ÂÊóÇåóÇ ÓóíóÌúÚóáõ Çááøóåõ ÈóÚúÏó ÚõÓúÑò íõÓúÑðÇ (7)

/
ÇáØáÇÞ
57
æóÇáøóÐöíäó Ýöí ÃóãúæóÇáöåöãú ÍóÞøñ ãøóÚúáõæãñ (24)

/
ÇáãÚÇÑÌ