> > >

"ØáÈ ÇáÛäì" :

#  
1
íóßóÇÏõ ÇáúÈóÑúÞõ íóÎúØóÝõ ÃóÈúÕóÇÑóåõãú ßõáøóãóÇ ÃóÖóÇÁó áóåõã ãøóÔóæúÇ Ýöíåö æóÅöÐóÇ ÃóÙúáóãó Úóáóíúåöãú ÞóÇãõæÇ æóáóæú ÔóÇÁó Çááøóåõ áóÐóåóÈó ÈöÓóãúÚöåöãú æóÃóÈúÕóÇÑöåöãú Åöäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (20)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÃõæáóÆößó áóåõãú äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ ßóÓóÈõæÇ æóÇááøóåõ ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (202)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
íóÍúáöÝõæäó ÈöÇááøóåö ãóÇ ÞóÇáõæÇ æóáóÞóÏú ÞóÇáõæÇ ßóáöãóÉó ÇáúßõÝúÑö æóßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöÓúáÇóãöåöãú æóåóãøõæÇ ÈöãóÇ áóãú íóäóÇáõæÇ æóãóÇ äóÞóãõæÇ ÅöáÇøó Ãóäú ÃóÛúäóÇåõãõ Çááøóåõ æóÑóÓõæáõåõ ãöä ÝóÖúáöåö ÝóÅöä íóÊõæÈõæÇ íóßõ ÎóíúÑðÇ áøóåõãú æóÅöä íóÊóæóáøóæúÇ íõÚóÐøöÈúåõãõ Çááøóåõ ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö æóãóÇ áóåõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãöä æóáöíøò æóáÇó äóÕöíÑò (74)

/
ÇáÊæÈÉ
4
æóÇááøóåõ ÝóÖøóáó ÈóÚúÖóßõãú Úóáóì ÈóÚúÖò Ýöí ÇáúÑøöÒúÞö ÝóãóÇ ÇáøóÐöíäó ÝõÖøöáõæÇ ÈöÑóÇÏøöí ÑöÒúÞöåöãú Úóáóì ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú Ýóåõãú Ýöíåö ÓóæóÇÁñ ÃóÝóÈöäöÚúãóÉö Çááøóåö íóÌúÍóÏõæäó (71)

/
ÇáäÍá
5
ÇáúãóÇáõ æóÇáúÈóäõæäó ÒöíäóÉõ ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÈóÇÞöíóÇÊõ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÎóíúÑñ ÚöäÏó ÑóÈøößó ËóæóÇÈðÇ æóÎóíúÑñ ÃóãóáðÇ (46)

/
ÇáßåÝ
6
æóáóÇ Êóãúäõä ÊóÓúÊóßúËöÑõ (6)

/
ÇáãÏËÑ
7
æóÊõÍöÈøõæäó ÇáúãóÇáó ÍõÈøðÇ ÌóãøðÇ (20)

/
ÇáÝÌÑ