> > >

"ÅÈÇÍÉ ÇáÒíäÉ æÃßá ÇáÍáÇá" :

#  
1
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ßõáõæÇ ãöãøóÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÍóáÇóáÇð ØóíøöÈÇð æóáÇó ÊóÊøóÈöÚõæÇ ÎõØõæóÇÊö ÇáÔøóíúØóÇäö Åöäøóåõ áóßõãú ÚóÏõæøñ ãøõÈöíäñ (168)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ßõáõæÇ ãöä ØóíøöÈóÇÊö ãóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõãú æóÇÔúßõÑõæÇ áöáøåö Åöä ßõäÊõãú ÅöíøóÇåõ ÊóÚúÈõÏõæäó (172)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Çáúíóæúãó ÃõÍöáøó áóßõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊõ æóØóÚóÇãõ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó Íöáøñ áøóßõãú æóØóÚóÇãõßõãú Íöáøõ áøóåõãú æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú ÅöÐóÇ ÂÊóíúÊõãõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ãõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó æóáÇó ãõÊøóÎöÐöí ÃóÎúÏóÇäò æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÇáÅöíãóÇäö ÝóÞóÏú ÍóÈöØó Úóãóáõåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (5)

/
ÇáãÇÆÏÉ
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÞõãúÊõãú Åöáóì ÇáÕøóáÇÉö ÝóÇÛúÓöáõæÇ æõÌõæåóßõãú æóÃóíúÏöíóßõãú Åöáóì ÇáúãóÑóÇÝöÞö æóÇãúÓóÍõæÇ ÈöÑõÄõæÓößõãú æóÃóÑúÌõáóßõãú Åöáóì ÇáúßóÚúÈóíäö æóÅöä ßõäÊõãú ÌõäõÈðÇ ÝóÇØøóåøóÑõæÇ æóÅöä ßõäÊõã ãøóÑúÖóì Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò Ãóæú ÌóÇÁó ÃóÍóÏñ ãøóäßõã ãøöäó ÇáúÛóÇÆöØö Ãóæú áÇóãóÓúÊõãõ ÇáäøöÓóÇÁó Ýóáóãú ÊóÌöÏõæÇ ãóÇÁð ÝóÊóíóãøóãõæÇ ÕóÚöíÏðÇ ØóíøöÈðÇ ÝóÇãúÓóÍõæÇ ÈöæõÌõæåößõãú æóÃóíúÏöíßõã ãøöäúåõ ãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíóÌúÚóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÍóÑóÌò æóáóßöä íõÑöíÏõ áöíõØóåøóÑóßõãú æóáöíõÊöãøó äöÚúãóÊóåõ Úóáóíúßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (6)

/
ÇáãÇÆÏÉ
5
ÃõÍöáøó áóßõãú ÕóíúÏõ ÇáúÈóÍúÑö æóØóÚóÇãõåõ ãóÊóÇÚðÇ áøóßõãú æóáöáÓøóíøóÇÑóÉö æóÍõÑøöãó Úóáóíúßõãú ÕóíúÏõ ÇáúÈóÑøö ãóÇ ÏõãúÊõãú ÍõÑõãðÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÇáøóÐöíó Åöáóíúåö ÊõÍúÔóÑõæäó (96)

/
ÇáãÇÆÏÉ
6
íóÇ Èóäöí ÂÏóãó ÎõÐõæÇ ÒöíäóÊóßõãú ÚöäÏó ßõáøö ãóÓúÌöÏò æßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ æóáÇó ÊõÓúÑöÝõæÇ Åöäøóåõ áÇó íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (31)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
7
ÝóßõáõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞóßõãõ Çááøóåõ ÍóáÇáÇð ØóíøöÈðÇ æóÇÔúßõÑõæÇ äöÚúãóÊó Çááøóåö Åöä ßõäÊõãú ÅöíøóÇåõ ÊóÚúÈõÏõæäó (114)

/
ÇáäÍá
8
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáÑøõÓõáõ ßõáõæÇ ãöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö æóÇÚúãóáõæÇ ÕóÇáöÍðÇ Åöäøöí ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó Úóáöíãñ (51)

/
ÇáãÄãäæä