> > >

"ÇáæÝÇÁ ÈÇáÚåÏ¡ æÇáÚÞÏ æÇáíãíä" :

#  
1
ÇáøóÐöíäó íóäÞõÖõæäó ÚóåúÏó Çááøóåö ãöä ÈóÚúÏö ãöíËóÇÞöåö æóíóÞúØóÚõæäó ãóÇ ÃóãóÑó Çááøóåõ Èöåö Ãóä íõæÕóáó æóíõÝúÓöÏõæäó Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (27)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊöíó ÇáøóÊöí ÃóäúÚóãúÊõ Úóáóíúßõãú æóÃóæúÝõæÇ ÈöÚóåúÏöí ÃõæÝö ÈöÚóåúÏößõãú æóÅöíøóÇíó ÝóÇÑúåóÈõæäö (40)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÃóæóßõáøóãóÇ ÚóÇåóÏõæÇ ÚóåúÏÇð äøóÈóÐóåõ ÝóÑöíÞñ ãøöäúåõã Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (100)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
áøóíúÓó ÇáúÈöÑøó Ãóä ÊõæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÞöÈóáó ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö æóáóßöäøó ÇáúÈöÑøó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáúßöÊóÇÈö æóÇáäøóÈöíøöíäó æóÂÊóì ÇáúãóÇáó Úóáóì ÍõÈøöåö Ðóæöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäó æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíáö æóÇáÓøóÇÆöáöíäó æóÝöí ÇáÑøöÞóÇÈö æóÃóÞóÇãó ÇáÕøóáÇÉó æóÂÊóì ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõæÝõæäó ÈöÚóåúÏöåöãú ÅöÐóÇ ÚóÇåóÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÑöíäó Ýöí ÇáúÈóÃúÓóÇÁ æÇáÖøóÑøóÇÁ æóÍöíäó ÇáúÈóÃúÓö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÕóÏóÞõæÇ æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæäó (177)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
Èóáóì ãóäú ÃóæúÝóì ÈöÚóåúÏöåö æóÇÊøóÞóì ÝóÅöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÊøóÞöíäó (76)

/
Âá ÚãÑÇä
6
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóæúÝõæÇ ÈöÇáúÚõÞõæÏö ÃõÍöáøóÊú áóßõã ÈóåöíãóÉõ ÇáÃóäúÚóÇãö ÅöáÇøó ãóÇ íõÊúáóì Úóáóíúßõãú ÛóíúÑó ãõÍöáøöí ÇáÕøóíúÏö æóÃóäÊõãú ÍõÑõãñ Åöäøó Çááøóåó íóÍúßõãõ ãóÇ íõÑöíÏõ (1)

/
ÇáãÇÆÏÉ
7
æóÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú æóãöíËóÇÞóåõ ÇáøóÐöí æóÇËóÞóßõã Èöåö ÅöÐú ÞõáúÊõãú ÓóãöÚúäóÇ æóÃóØóÚúäóÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (7)

/
ÇáãÇÆÏÉ
8
æóáÇó ÊóÞúÑóÈõæÇ ãóÇáó ÇáúíóÊöíãö ÅöáÇøó ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÍóÊøóì íóÈúáõÛó ÃóÔõÏøóåõ æóÃóæúÝõæÇ Çáúßóíúáó æóÇáúãöíÒóÇäó ÈöÇáúÞöÓúØö áÇó äõßóáøöÝõ äóÝúÓðÇ ÅöáÇøó æõÓúÚóåóÇ æóÅöÐóÇ ÞõáúÊõãú ÝóÇÚúÏöáõæÇ æóáóæú ßóÇäó ÐóÇ ÞõÑúÈóì æóÈöÚóåúÏö Çááøóåö ÃóæúÝõæÇ Ðóáößõãú æóÕøóÇßõã Èöåö áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó (152)

/
ÇáÃäÚÇã
9
ÇáøóÐöíäó íõæÝõæäó ÈöÚóåúÏö Çááøóåö æóáÇó íöäÞõÖõæäó ÇáúãöíËóÇÞó (20)

/
ÇáÑÚÏ
10
æóÇáøóÐöíäó íóäÞõÖõæäó ÚóåúÏó Çááøóåö ãöä ÈóÚúÏö ãöíËóÇÞöåö æóíóÞúØóÚõæäó ãóÇ ÃóãóÑó Çááøóåõ Èöåö Ãóä íõæÕóáó æóíõÝúÓöÏõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÃõæáóÆößó áóåõãõ ÇááøóÚúäóÉõ æóáóåõãú ÓõæÁõ ÇáÏøóÇÑö (25)

/
ÇáÑÚÏ
11
æóÃóæúÝõæÇ ÈöÚóåúÏö Çááøóåö ÅöÐóÇ ÚóÇåóÏÊøõãú æóáÇó ÊóäÞõÖõæÇ ÇáúÃóíúãóÇäó ÈóÚúÏó ÊóæúßöíÏöåóÇ æóÞóÏú ÌóÚóáúÊõãõ Çááøóåó Úóáóíúßõãú ßóÝöíáÇð Åöäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÝúÚóáõæäó (91)

/
ÇáäÍá
12
æóáÇó ÊóßõæäõæÇ ßóÇáøóÊöí äóÞóÖóÊú ÛóÒúáóåóÇ ãöä ÈóÚúÏö ÞõæøóÉò ÃóäßóÇËðÇ ÊóÊøóÎöÐõæäó ÃóíúãóÇäóßõãú ÏóÎóáÇð Èóíúäóßõãú Ãóä Êóßõæäó ÃõãøóÉñ åöíó ÃóÑúÈóì ãöäú ÃõãøóÉò ÅöäøóãóÇ íóÈúáõæßõãõ Çááøóåõ Èöåö æóáóíõÈóíøöäóäøó áóßõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ãóÇ ßõäÊõãú Ýöíåö ÊóÎúÊóáöÝõæäó (92)

/
ÇáäÍá
13
æóáÇó ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÃóíúãóÇäóßõãú ÏóÎóáÇð Èóíúäóßõãú ÝóÊóÒöáøó ÞóÏóãñ ÈóÚúÏó ËõÈõæÊöåóÇ æóÊóÐõæÞõæÇ ÇáúÓøõæÁó ÈöãóÇ ÕóÏóÏÊøõãú Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóáóßõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (94)

/
ÇáäÍá
14
æóáÇó ÊóÔúÊóÑõæÇ ÈöÚóåúÏö Çááøóåö ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð ÅöäøóãóÇ ÚöäÏó Çááøóåö åõæó ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (95)

/
ÇáäÍá
15
æóáÇó ÊóÞúÑóÈõæÇ ãóÇáó ÇáúíóÊöíãö ÅöáÇøó ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÍóÊøóì íóÈúáõÛó ÃóÔõÏøóåõ æóÃóæúÝõæÇ ÈöÇáúÚóåúÏö Åöäøó ÇáúÚóåúÏó ßóÇäó ãóÓúÄõæáÇð (34)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
16
æóÇáøóÐöíäó åõãú áöÃóãóÇäóÇÊöåöãú æóÚóåúÏöåöãú ÑóÇÚõæäó (8)

/
ÇáãÄãäæä
17
æóÇáøóÐöíäó åõãú áöÃóãóÇäóÇÊöåöãú æóÚóåúÏöåöãú ÑóÇÚõæäó (32)

/
ÇáãÚÇÑÌ