> > >

"ÇáÊßÝíÑ" :

#  
1
ÃóíøóÇãðÇ ãøóÚúÏõæÏóÇÊò Ýóãóä ßóÇäó ãöäßõã ãøóÑöíÖðÇ Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò ÝóÚöÏøóÉñ ãøöäú ÃóíøóÇãò ÃõÎóÑó æóÚóáóì ÇáøóÐöíäó íõØöíÞõæäóåõ ÝöÏúíóÉñ ØóÚóÇãõ ãöÓúßöíäò Ýóãóä ÊóØóæøóÚó ÎóíúÑðÇ Ýóåõæó ÎóíúÑñ áøóåõ æóÃóä ÊóÕõæãõæÇ ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (184)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Åöä ÊõÈúÏõæÇ ÇáÕøóÏóÞóÇÊö ÝóäöÚöãøóÇ åöíó æóÅöä ÊõÎúÝõæåóÇ æóÊõÄúÊõæåóÇ ÇáúÝõÞóÑóÇÁó Ýóåõæó ÎóíúÑñ áøõßõãú æóíõßóÝøöÑõ Úóäßõã ãøöä ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (271)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Åöä ÊóÌúÊóäöÈõæÇ ßóÈóÇÆöÑó ãóÇ Êõäúåóæúäó Úóäúåõ äõßóÝøöÑú Úóäßõãú ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóäõÏúÎöáúßõã ãøõÏúÎóáÇð ßóÑöíãðÇ (31)

/
ÇáäÓÇÁ
4
æóãóÇ ßóÇäó áöãõÄúãöäò Ãóä íóÞúÊõáó ãõÄúãöäðÇ ÅöáÇøó ÎóØóÃð æóãóä ÞóÊóáó ãõÄúãöäðÇ ÎóØóÃð ÝóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãøõÄúãöäóÉò æóÏöíóÉñ ãøõÓóáøóãóÉñ Åöáóì Ãóåúáöåö ÅöáÇøó Ãóä íóÕøóÏøóÞõæÇ ÝóÅöä ßóÇäó ãöä Þóæúãò ÚóÏõæøò áøóßõãú æóåõæó ãúÄúãöäñ ÝóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãøõÄúãöäóÉò æóÅöä ßóÇäó ãöä Þóæúãò Èóíúäóßõãú æóÈóíúäóåõãú ãøöíËóÇÞñ ÝóÏöíóÉñ ãøõÓóáøóãóÉñ Åöáóì Ãóåúáöåö æóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãøõÄúãöäóÉð Ýóãóä áøóãú íóÌöÏú ÝóÕöíóÇãõ ÔóåúÑóíúäö ãõÊóÊóÇÈöÚóíúäö ÊóæúÈóÉð ãøöäó Çááøóåö æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóßöíãðÇ (92)

/
ÇáäÓÇÁ
5
áÇó íõÄóÇÎöÐõßõãõ Çááøóåõ ÈöÇááøóÛúæö Ýöí ÃóíúãóÇäößõãú æóáóßöä íõÄóÇÎöÐõßõã ÈöãóÇ ÚóÞøóÏÊøõãõ ÇáÃóíúãóÇäó ÝóßóÝøóÇÑóÊõåõ ÅöØúÚóÇãõ ÚóÔóÑóÉö ãóÓóÇßöíäó ãöäú ÃóæúÓóØö ãóÇ ÊõØúÚöãõæäó Ãóåúáöíßõãú Ãóæú ßöÓúæóÊõåõãú Ãóæú ÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò Ýóãóä áøóãú íóÌöÏú ÝóÕöíóÇãõ ËóáÇóËóÉö ÃóíøóÇãò Ðóáößó ßóÝøóÇÑóÉõ ÃóíúãóÇäößõãú ÅöÐóÇ ÍóáóÝúÊõãú æóÇÍúÝóÙõæÇ ÃóíúãóÇäóßõãú ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãú ÂíóÇÊöåö áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (89)

/
ÇáãÇÆÏÉ
6
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÞúÊõáõæÇ ÇáÕøóíúÏó æóÃóäÊõãú ÍõÑõãñ æóãóä ÞóÊóáóåõ ãöäßõã ãøõÊóÚóãøöÏðÇ ÝóÌóÒóÇÁñ ãøöËúáõ ãóÇ ÞóÊóáó ãöäó ÇáäøóÚóãö íóÍúßõãõ Èöåö ÐóæóÇ ÚóÏúáò ãøöäßõãú åóÏúíðÇ ÈóÇáöÛó ÇáúßóÚúÈóÉö Ãóæú ßóÝøóÇÑóÉñ ØóÚóÇãõ ãóÓóÇßöíäó Ãóæ ÚóÏúáõ Ðóáößó ÕöíóÇãðÇ áøöíóÐõæÞó æóÈóÇáó ÃóãúÑöåö ÚóÝóÇ Çááøóåõ ÚóãøóÇ ÓóáóÝ æóãóäú ÚóÇÏó ÝóíóäÊóÞöãõ Çááøóåõ ãöäúåõ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Ðõæ ÇäúÊöÞóÇãò (95)

/
ÇáãÇÆÏÉ
7
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö áóäõßóÝøöÑóäøó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóáóäóÌúÒöíóäøóåõãú ÃóÍúÓóäó ÇáøóÐöí ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (7)

/
ÇáÚäßÈæÊ
8
áöíõßóÝøöÑó Çááøóåõ Úóäúåõãú ÃóÓúæóÃó ÇáøóÐöí ÚóãöáõæÇ æóíóÌúÒöíóåõãú ÃóÌúÑóåõã ÈöÃóÍúÓóäö ÇáøóÐöí ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (35)

/
ÇáÒãÑ
9
æóÇáøóÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöä äøöÓóÇÆöåöãú Ëõãøó íóÚõæÏõæäó áöãóÇ ÞóÇáõæÇ ÝóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÊóãóÇÓøóÇ Ðóáößõãú ÊõæÚóÙõæäó Èöåö æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (3)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
10
Ýóãóä áøóãú íóÌöÏú ÝóÕöíóÇãõ ÔóåúÑóíúäö ãõÊóÊóÇÈöÚóíúäö ãöä ÞóÈúáö Ãóä íóÊóãóÇÓøóÇ Ýóãóä áøóãú íóÓúÊóØöÚú ÝóÅöØúÚóÇãõ ÓöÊøöíäó ãöÓúßöíäðÇ Ðóáößó áöÊõÄúãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøóåö æóáöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (4)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
11
íóæúãó íóÌúãóÚõßõãú áöíóæúãö ÇáúÌóãúÚö Ðóáößó íóæúãõ ÇáÊøóÛóÇÈõäö æóãóä íõÄúãöä ÈöÇááøóåö æóíóÚúãóáú ÕóÇáöÍðÇ íõßóÝøöÑú Úóäúåõ ÓóíøöÆóÇÊöåö æóíõÏúÎöáúåõ ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ Ðóáößó ÇáúÝóæúÒõ ÇáúÚóÙöíãõ (9)

/
ÇáÊÛÇÈä
12
ÞóÏú ÝóÑóÖó Çááøóåõ áóßõãú ÊóÍöáøóÉó ÃóíúãóÇäößõãú æóÇááøóåõ ãóæúáóÇßõãú æóåõæó ÇáúÚóáöíãõ ÇáúÍóßöíãõ (2)

/
ÇáÊÍÑíã