> > >

"Ðæ ÇáÞÑäíä" :

#  
1
æóíóÓúÃóáõæäóßó Úóä Ðöí ÇáúÞóÑúäóíúäö Þõáú ÓóÃóÊúáõæ Úóáóíúßõã ãøöäúåõ ÐößúÑðÇ (83) ÅöäøóÇ ãóßøóäøóÇ áóåõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÂÊóíúäóÇåõ ãöä ßõáøö ÔóíúÁò ÓóÈóÈðÇ (84) ÝóÃóÊúÈóÚó ÓóÈóÈðÇ (85) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÈóáóÛó ãóÛúÑöÈó ÇáÔøóãúÓö æóÌóÏóåóÇ ÊóÛúÑõÈõ Ýöí Úóíúäò ÍóãöÆóÉò æóæóÌóÏó ÚöäÏóåóÇ ÞóæúãðÇ ÞõáúäóÇ íóÇ ÐóÇ ÇáúÞóÑúäóíúäö ÅöãøóÇ Ãóä ÊõÚóÐøöÈó æóÅöãøóÇ Ãóä ÊóÊøóÎöÐó Ýöíåöãú ÍõÓúäðÇ (86) ÞóÇáó ÃóãøóÇ ãóä Ùóáóãó ÝóÓóæúÝó äõÚóÐøöÈõåõ Ëõãøó íõÑóÏøõ Åöáóì ÑóÈøöåö ÝóíõÚóÐøöÈõåõ ÚóÐóÇÈðÇ äøõßúÑðÇ (87) æóÃóãøóÇ ãóäú Âãóäó æóÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ Ýóáóåõ ÌóÒóÇÁð ÇáúÍõÓúäóì æóÓóäóÞõæáõ áóåõ ãöäú ÃóãúÑöäóÇ íõÓúÑðÇ (88) Ëõãøó ÃóÊúÈóÚó ÓóÈóÈðÇ (89) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÈóáóÛó ãóØúáöÚó ÇáÔøóãúÓö æóÌóÏóåóÇ ÊóØúáõÚõ Úóáóì Þóæúãò áøóãú äóÌúÚóá áøóåõã ãøöä ÏõæäöåóÇ ÓöÊúÑðÇ (90) ßóÐóáößó æóÞóÏú ÃóÍóØúäóÇ ÈöãóÇ áóÏóíúåö ÎõÈúÑðÇ (91) Ëõãøó ÃóÊúÈóÚó ÓóÈóÈðÇ (92) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÈóáóÛó Èóíúäó ÇáÓøóÏøóíúäö æóÌóÏó ãöä ÏõæäöåöãóÇ ÞóæúãðÇ áøóÇ íóßóÇÏõæäó íóÝúÞóåõæäó ÞóæúáðÇ (93) ÞóÇáõæÇ íóÇ ÐóÇ ÇáúÞóÑúäóíúäö Åöäøó íóÃúÌõæÌó æóãóÃúÌõæÌó ãõÝúÓöÏõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ýóåóáú äóÌúÚóáõ áóßó ÎóÑúÌðÇ Úóáóì Ãóä ÊóÌúÚóáó ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóåõãú ÓóÏøðÇ (94) ÞóÇáó ãóÇ ãóßøóäøöí Ýöíåö ÑóÈøöí ÎóíúÑñ ÝóÃóÚöíäõæäöí ÈöÞõæøóÉò ÃóÌúÚóáú Èóíúäóßõãú æóÈóíúäóåõãú ÑóÏúãðÇ (95) ÂÊõæäöí ÒõÈóÑó ÇáúÍóÏöíÏö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÓóÇæóì Èóíúäó ÇáÕøóÏóÝóíúäö ÞóÇáó ÇäÝõÎõæÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÚóáóåõ äóÇÑðÇ ÞóÇáó ÂÊõæäöí ÃõÝúÑöÛú Úóáóíúåö ÞöØúÑðÇ (96) ÝóãóÇ ÇÓúØóÇÚõæÇ Ãóä íóÙúåóÑõæåõ æóãóÇ ÇÓúÊóØóÇÚõæÇ áóåõ äóÞúÈðÇ (97) ÞóÇáó åóÐóÇ ÑóÍúãóÉñ ãøöä ÑøóÈøöí ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó æóÚúÏõ ÑóÈøöí ÌóÚóáóåõ ÏóßøóÇÁó æóßóÇäó æóÚúÏõ ÑóÈøöí ÍóÞøðÇ (98)

/
ÇáßåÝ