> > >

"ÃÕÍÇÈ ãóÏíóä (Þæã ÔÚíÈ)" :

#  
1
æóÅöáóì ãóÏúíóäó ÃóÎóÇåõãú ÔõÚóíúÈðÇ ÞóÇáó íóÇ Þóæúãö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ãóÇ áóßõã ãøöäú Åöáóåò ÛóíúÑõåõ ÞóÏú ÌóÇÁóÊúßõã ÈóíøöäóÉñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÝóÃóæúÝõæÇ Çáúßóíúáó æóÇáúãöíÒóÇäó æóáÇó ÊóÈúÎóÓõæÇ ÇáäøóÇÓó ÃóÔúíóÇÁóåõãú æóáÇó ÊõÝúÓöÏõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÈóÚúÏó ÅöÕúáÇóÍöåóÇ Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (85)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
2
Ãóáóãú íóÃúÊöåöãú äóÈóÃõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÞóæúãö ÅöÈúÑóÇåöíãó æöÃóÕúÍóÇÈö ãóÏúíóäó æóÇáúãõÄúÊóÝößóÇÊö ÃóÊóÊúåõãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÙúáöãóåõãú æóáóßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (70)

/
ÇáÊæÈÉ
3
æóÅöáóì ãóÏúíóäó ÃóÎóÇåõãú ÔõÚóíúÈðÇ ÞóÇáó íóÇ Þóæúãö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ãóÇ áóßõã ãøöäú Åöáóåò ÛóíúÑõåõ æóáÇó ÊóäÞõÕõæÇ ÇáúãößúíóÇáó æóÇáúãöíÒóÇäó Åöäøöí ÃóÑóÇßõã ÈöÎóíúÑò æóÅöäøöí ÃóÎóÇÝõ Úóáóíúßõãú ÚóÐóÇÈó íóæúãò ãøõÍöíØò (84)

/
åæÏ
4
ßóÃóä áøóãú íóÛúäóæúÇ ÝöíåóÇ ÃóáÇó ÈõÚúÏðÇ áøöãóÏúíóäó ßóãóÇ ÈóÚöÏóÊú ËóãõæÏõ (95)

/
åæÏ
5
æóÅöä ßóÇäó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÃóíúßóÉö áóÙóÇáöãöíäó (78)

/
ÇáÍÌÑ
6
ÅöÐú ÊóãúÔöí ÃõÎúÊõßó ÝóÊóÞõæáõ åóáú ÃóÏõáøõßõãú Úóáóì ãóä íóßúÝõáõåõ ÝóÑóÌóÚúäóÇßó Åöáóì Ãõãøößó ßóíú ÊóÞóÑøó ÚóíúäõåóÇ æóáóÇ ÊóÍúÒóäó æóÞóÊóáúÊó äóÝúÓðÇ ÝóäóÌøóíúäóÇßó ãöäó ÇáúÛóãøö æóÝóÊóäøóÇßó ÝõÊõæäðÇ ÝóáóÈöËúÊó Óöäöíäó Ýöí Ãóåúáö ãóÏúíóäó Ëõãøó ÌöÆúÊó Úóáóì ÞóÏóÑò íóÇ ãõæÓóì (40)

/
Øå
7
æóÃóÕúÍóÇÈõ ãóÏúíóäó æóßõÐøöÈó ãõæÓóì ÝóÃóãúáóíúÊõ áöáúßóÇÝöÑöíäó Ëõãøó ÃóÎóÐúÊõåõãú ÝóßóíúÝó ßóÇäó äóßöíÑö (44)

/
ÇáÍÌ
8
ßóÐøóÈó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÃóíúßóÉö ÇáúãõÑúÓóáöíäó (176)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
9
æóáóãøóÇ ÊóæóÌøóåó ÊöáúÞóÇÁó ãóÏúíóäó ÞóÇáó ÚóÓóì ÑóÈøöí Ãóä íóåúÏöíóäöí ÓóæóÇÁó ÇáÓøóÈöíáö (22)

/
ÇáÞÕÕ
10
æóÅöáóì ãóÏúíóäó ÃóÎóÇåõãú ÔõÚóíúÈðÇ ÝóÞóÇáó íóÇ Þóæúãö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóÇÑúÌõæÇ Çáúíóæúãó ÇáúÂÎöÑó æóáóÇ ÊóÚúËóæúÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãõÝúÓöÏöíäó (36)

/
ÇáÚäßÈæÊ
11
æóËóãõæÏõ æóÞóæúãõ áõæØò æóÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÃóíúßóÉö ÃõæáóÆößó ÇáúÃóÍúÒóÇÈõ (13)

/
Õ
12
æóÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÃóíúßóÉö æóÞóæúãõ ÊõÈøóÚò ßõáøñ ßóÐøóÈó ÇáÑøõÓõáó ÝóÍóÞøó æóÚöíÏö (14)

/
Þ