> > >

"ÝÑÚæä" :

#  
1
æóÅöÐú äóÌøóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (49)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐú ÝóÑóÞúäóÇ Èößõãõ ÇáúÈóÍúÑó ÝóÃóäÌóíúäóÇßõãú æóÃóÛúÑóÞúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæúäó æóÃóäÊõãú ÊóäÙõÑõæäó (50)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú æóÇááøóåõ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (11)

/
Âá ÚãÑÇä
4
Ëõãøó ÈóÚóËúäóÇ ãöä ÈóÚúÏöåöã ãøõæÓóì ÈöÂíóÇÊöäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÝóÙóáóãõæÇ ÈöåóÇ ÝóÇäÙõÑú ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáúãõÝúÓöÏöíäó (103) æóÞóÇáó ãõæÓóì íóÇ ÝöÑúÚóæúäõ Åöäøöí ÑóÓõæáñ ãøöä ÑøóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (104) ÍóÞöíÞñ Úóáóì Ãóä áÇøó ÃóÞõæáó Úóáóì Çááøóåö ÅöáÇøó ÇáúÍóÞøó ÞóÏú ÌöÆúÊõßõã ÈöÈóíøöäóÉò ãøöä ÑøóÈøößõãú ÝóÃóÑúÓöáú ãóÚöíó Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (105) ÞóÇáó Åöä ßõäÊó ÌöÆúÊó ÈöÂíóÉò ÝóÃúÊö ÈöåóÇ Åöä ßõäÊó ãöäó ÇáÕøóÇÏöÞöíäó (106) ÝóÃóáúÞóì ÚóÕóÇåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ËõÚúÈóÇäñ ãøõÈöíäñ (107) æóäóÒóÚó íóÏóåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÈóíúÖóÇÁõ áöáäøóÇÙöÑöíäó (108) ÞóÇáó ÇáúãóáÃõ ãöä Þóæúãö ÝöÑúÚóæúäó Åöäøó åóÐóÇ áóÓóÇÍöÑñ Úóáöíãñ (109) íõÑöíÏõ Ãóä íõÎúÑöÌóßõã ãøöäú ÃóÑúÖößõãú ÝóãóÇÐóÇ ÊóÃúãõÑõæäó (110) ÞóÇáõæÇ ÃóÑúÌöåú æóÃóÎóÇåõ æóÃóÑúÓöáú Ýöí ÇáúãóÏóÇÆöäö ÍóÇÔöÑöíäó (111) íóÃúÊõæßó Èößõáøö ÓóÇÍöÑò Úóáöíãò (112) æóÌóÇÁó ÇáÓøóÍóÑóÉõ ÝöÑúÚóæúäó ÞóÇáúæÇ Åöäøó áóäóÇ áóÃóÌúÑðÇ Åöä ßõäøóÇ äóÍúäõ ÇáúÛóÇáöÈöíäó (113)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
5
ÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ ÂãóäÊõã Èöåö ÞóÈúáó Ãóä ÂÐóäó áóßõãú Åöäøó åóÐóÇ áóãóßúÑñ ãøóßóÑúÊõãõæåõ Ýöí ÇáúãóÏöíäóÉö áöÊõÎúÑöÌõæÇ ãöäúåóÇ ÃóåúáóåóÇ ÝóÓóæúÝó ÊóÚúáóãõæäó (123) áóÃõÞóØøöÚóäøó ÃóíúÏöíóßõãú æóÃóÑúÌõáóßõã ãøöäú ÎöáÇóÝò Ëõãøó áóÃõÕóáøöÈóäøóßõãú ÃóÌúãóÚöíäó (124) ÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ Åöáóì ÑóÈøöäóÇ ãõäÞóáöÈõæäó (125) æóãóÇ ÊóäÞöãõ ãöäøóÇ ÅöáÇøó Ãóäú ÂãóäøóÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöäóÇ áóãøóÇ ÌóÇÁóÊúäóÇ ÑóÈøóäóÇ ÃóÝúÑöÛú ÚóáóíúäóÇ ÕóÈúÑðÇ æóÊóæóÝøóäóÇ ãõÓúáöãöíäó (126) æóÞóÇáó ÇáúãóáÃõ ãöä Þóæúãö ÝöÑúÚóæäó ÃóÊóÐóÑõ ãõæÓóì æóÞóæúãóåõ áöíõÝúÓöÏõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóíóÐóÑóßó æóÂáöåóÊóßó ÞóÇáó ÓóäõÞóÊøöáõ ÃóÈúäóÇÁóåõãú æóäóÓúÊóÍúíöí äöÓóÇÁóåõãú æóÅöäøóÇ ÝóæúÞóåõãú ÞóÇåöÑõæäó (127) ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö ÇÓúÊóÚöíäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÇÕúÈöÑõæÇ Åöäøó ÇáÃóÑúÖó áöáøåö íõæÑöËõåóÇ ãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóÇáúÚóÇÞöÈóÉõ áöáúãõÊøóÞöíäó (128) ÞóÇáõæÇ ÃõæÐöíäóÇ ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊóÃúÊöíóäóÇ æóãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌöÆúÊóäóÇ ÞóÇáó ÚóÓóì ÑóÈøõßõãú Ãóä íõåúáößó ÚóÏõæøóßõãú æóíóÓúÊóÎúáöÝóßõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóíóäÙõÑó ßóíúÝó ÊóÚúãóáõæäó (129) æóáóÞóÏú ÃóÎóÐúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæäó ÈöÇáÓøöäöíäó æóäóÞúÕò ãøöä ÇáËøóãóÑóÇÊö áóÚóáøóåõãú íóÐøóßøóÑõæäó (130) ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁÊúåõãõ ÇáúÍóÓóäóÉõ ÞóÇáõæÇ áóäóÇ åóÐöåö æóÅöä ÊõÕöÈúåõãú ÓóíøöÆóÉñ íóØøóíøóÑõæÇ ÈöãõæÓóì æóãóä ãøóÚóåõ ÃóáÇ ÅöäøóãóÇ ØóÇÆöÑõåõãú ÚöäÏó Çááøóåõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (131) æóÞóÇáõæÇ ãóåúãóÇ ÊóÃúÊöäóÇ Èöåö ãöä ÂíóÉò áøöÊóÓúÍóÑóäóÇ ÈöåóÇ ÝóãóÇ äóÍúäõ áóßó ÈöãõÄúãöäöíäó (132) ÝóÃóÑúÓóáúäóÇ Úóáóíúåöãõ ÇáØøõæÝóÇäó æóÇáúÌóÑóÇÏó æóÇáúÞõãøóáó æóÇáÖøóÝóÇÏöÚó æóÇáÏøóãó ÂíóÇÊò ãøõÝóÕøóáÇóÊò ÝóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ æóßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ãøõÌúÑöãöíäó (133) æóáóãøóÇ æóÞóÚó Úóáóíúåöãõ ÇáÑøöÌúÒõ ÞóÇáõæÇ íóÇ ãõæÓóì ÇÏúÚõ áóäóÇ ÑóÈøóßó ÈöãóÇ ÚóåöÏó ÚöäÏóßó áóÆöä ßóÔóÝúÊó ÚóäøóÇ ÇáÑøöÌúÒó áóäõÄúãöäóäøó áóßó æóáóäõÑúÓöáóäøó ãóÚóßó Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (134) ÝóáóãøóÇ ßóÔóÝúäóÇ Úóäúåõãõ ÇáÑøöÌúÒó Åöáóì ÃóÌóáò åõã ÈóÇáöÛõæåõ ÅöÐóÇ åõãú íóäßõËõæäó (135) ÝóÇäÊóÞóãúäóÇ ãöäúåõãú ÝóÃóÛúÑóÞúäóÇåõãú Ýöí Çáúíóãøö ÈöÃóäøóåõãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóßóÇäõæÇ ÚóäúåóÇ ÛóÇÝöáöíäó (136) æóÃóæúÑóËúäóÇ ÇáúÞóæúãó ÇáøóÐöíäó ßóÇäõæÇ íõÓúÊóÖúÚóÝõæäó ãóÔóÇÑöÞó ÇáúÃóÑúÖö æóãóÛóÇÑöÈóåóÇ ÇáøóÊöí ÈóÇÑóßúäóÇ ÝöíåóÇ æóÊóãøóÊú ßóáöãóÉõ ÑóÈøößó ÇáúÍõÓúäóì Úóáóì Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÈöãóÇ ÕóÈóÑõæÇ æóÏóãøóÑúäóÇ ãóÇ ßóÇäó íóÕúäóÚõ ÝöÑúÚóæúäõ æóÞóæúãõåõ æóãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúÑöÔõæäó (137) æóÌóÇæóÒúäóÇ ÈöÈóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇáúÈóÍúÑó ÝóÃóÊóæúÇ Úóáóì Þóæúãò íóÚúßõÝõæäó Úóáóì ÃóÕúäóÇãò áøóåõãú ÞóÇáõæÇ íóÇ ãõæÓóì ÇÌúÚóá áøóäóÇ ÅöáóåðÇ ßóãóÇ áóåõãú ÂáöåóÉñ ÞóÇáó Åöäøóßõãú Þóæúãñ ÊóÌúåóáõæäó (138) Åöäøó åóÄõáóÇÁö ãõÊóÈøóÑñ ãøóÇ åõãú Ýöíåö æóÈóÇØöáñ ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (139) ÞóÇáó ÃóÛóíúÑó Çááøóåö ÃóÈúÛöíßõãú ÅöáóåðÇ æóåõæó ÝóÖøóáóßõãú Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (140) æóÅöÐú ÃóäÌóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÞóÊøöáõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (141)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
6
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (52)

/
ÇáÃäÝÇá
7
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÝóÃóåúáóßúäóÇåõã ÈöÐõäõæÈöåöãú æóÃóÛúÑóÞúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæäó æóßõáøñ ßóÇäõæÇ ÙóÇáöãöíäó (54)

/
ÇáÃäÝÇá
8
Ëõãøó ÈóÚóËúäóÇ ãöä ÈóÚúÏöåöã ãøõæÓóì æóåóÇÑõæäó Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ æóßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ãøõÌúÑöãöíäó (75) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁåõãõ ÇáúÍóÞøõ ãöäú ÚöäÏöäóÇ ÞóÇáõæÇ Åöäøó åóÐóÇ áóÓöÍúÑñ ãøõÈöíäñ (76) ÞóÇáó ãõæÓóì ÃóÊÞõæáõæäó áöáúÍóÞøö áóãøóÇ ÌóÇÁßõãú ÃóÓöÍúÑñ åóÐóÇ æóáÇó íõÝúáöÍõ ÇáÓøóÇÍöÑõæäó (77) ÞóÇáõæÇ ÃóÌöÆúÊóäóÇ áöÊóáúÝöÊóäóÇ ÚóãøóÇ æóÌóÏúäóÇ Úóáóíúåö ÂÈóÇÁäóÇ æóÊóßõæäó áóßõãóÇ ÇáúßöÈúÑöíóÇÁõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ äóÍúäõ áóßõãóÇ ÈöãõÄúãöäöíäó (78) æóÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ ÇÆúÊõæäöí Èößõáøö ÓóÇÍöÑò Úóáöíãò (79) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁó ÇáÓøóÍóÑóÉõ ÞóÇáó áóåõã ãøõæÓóì ÃóáúÞõæÇ ãóÇ ÃóäÊõã ãøõáúÞõæäó (80) ÝóáóãøóÇ ÃóáúÞóæÇ ÞóÇáó ãõæÓóì ãóÇ ÌöÆúÊõã Èöåö ÇáÓøöÍúÑõ Åöäøó Çááøóåó ÓóíõÈúØöáõåõ Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÕúáöÍõ Úóãóáó ÇáúãõÝúÓöÏöíäó (81) æóíõÍöÞøõ Çááøóåõ ÇáúÍóÞøó ÈößóáöãóÇÊöåö æóáóæú ßóÑöåó ÇáúãõÌúÑöãõæäó (82) ÝóãóÇ Âãóäó áöãõæÓóì ÅöáÇøó ÐõÑøöíøóÉñ ãøöä Þóæúãöåö Úóáóì ÎóæúÝò ãøöä ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåöãú Ãóä íóÝúÊöäóåõãú æóÅöäøó ÝöÑúÚóæúäó áóÚóÇáò Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÅöäøóåõ áóãöäó ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (83) æóÞóÇáó ãõæÓóì íóÇ Þóæúãö Åöä ßõäÊõãú ÂãóäÊõã ÈöÇááøóåö ÝóÚóáóíúåö ÊóæóßøóáõæÇ Åöä ßõäÊõã ãøõÓúáöãöíäó (84) ÝóÞóÇáõæÇ Úóáóì Çááøóåö ÊóæóßøóáúäóÇ ÑóÈøóäóÇ áÇó ÊóÌúÚóáúäóÇ ÝöÊúäóÉð áøöáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (85) æóäóÌøöäóÇ ÈöÑóÍúãóÊößó ãöäó ÇáúÞóæúãö ÇáúßóÇÝöÑöíäó (86) æóÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ãõæÓóì æóÃóÎöíåö Ãóä ÊóÈóæøóÁóÇ áöÞóæúãößõãóÇ ÈöãöÕúÑó ÈõíõæÊðÇ æóÇÌúÚóáõæÇ ÈõíõæÊóßõãú ÞöÈúáóÉð æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóÈóÔøöÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó (87) æóÞóÇáó ãõæÓóì ÑóÈøóäóÇ Åöäøóßó ÂÊóíúÊó ÝöÑúÚóæúäó æóãóáÃåõ ÒöíäóÉð æóÃóãúæóÇáÇð Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ÑóÈøóäóÇ áöíõÖöáøõæÇ Úóä ÓóÈöíáößó ÑóÈøóäóÇ ÇØúãöÓú Úóáóì ÃóãúæóÇáöåöãú æóÇÔúÏõÏú Úóáóì ÞõáõæÈöåöãú ÝóáÇó íõÄúãöäõæÇ ÍóÊøóì íóÑóæõÇ ÇáúÚóÐóÇÈó ÇáúÃóáöíãó (88) ÞóÇáó ÞóÏú ÃõÌöíÈóÊ ÏøóÚúæóÊõßõãóÇ ÝóÇÓúÊóÞöíãóÇ æóáÇó ÊóÊøóÈöÚóÇäøö ÓóÈöíáó ÇáøóÐöíäó áÇó íóÚúáóãõæäó (89) æóÌóÇæóÒúäóÇ ÈöÈóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇáúÈóÍúÑó ÝóÃóÊúÈóÚóåõãú ÝöÑúÚóæúäõ æóÌõäõæÏõåõ ÈóÛúíðÇ æóÚóÏúæðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÃóÏúÑóßóåõ ÇáúÛóÑóÞõ ÞóÇáó ÂãóäÊõ Ãóäøóåõ áóÇ Åöáöåó ÅöáÇøó ÇáøóÐöí ÂãóäóÊú Èöåö Èóäõæ ÅöÓúÑóÇÆöíáó æóÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõÓúáöãöíäó (90)

/
íæäÓ
9
Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÝóÇÊøóÈóÚõæÇ ÃóãúÑó ÝöÑúÚóæúäó æóãóÇ ÃóãúÑõ ÝöÑúÚóæúäó ÈöÑóÔöíÏò (97)

/
åæÏ
10
æóÅöÐú ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú ÃóäÌóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö æóíõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (6)

/
ÅÈÑÇåíã
11
æóáóÞóÏú ÂÊóíúäóÇ ãõæÓóì ÊöÓúÚó ÂíóÇÊò ÈóíøöäóÇÊò ÝóÇÓúÃóáú Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÅöÐú ÌóÇÁóåõãú ÝóÞóÇáó áóåõ ÝöÑúÚóæäõ Åöäøöí áóÃóÙõäøõßó íóÇ ãõæÓóì ãóÓúÍõæÑðÇ (101) ÞóÇáó áóÞóÏú ÚóáöãúÊó ãóÇ ÃóäÒóáó åóÄõáóÇÁö ÅöáÇøó ÑóÈøõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÈóÕóÇÆöÑó æóÅöäøöí áóÃóÙõäøõßó íóÇ ÝöÑúÚóæäõ ãóËúÈõæÑðÇ (102) ÝóÃóÑóÇÏó Ãóä íóÓúÊóÝöÒøóåõã ãøöäó ÇáÃóÑúÖö ÝóÃóÛúÑóÞúäóÇåõ æóãóä ãøóÚóåõ ÌóãöíÚðÇ (103) æóÞõáúäóÇ ãöä ÈóÚúÏöåö áöÈóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÓúßõäõæÇ ÇáúÃóÑúÖó ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó æóÚúÏõ ÇáúÂÎöÑóÉö ÌöÆúäóÇ Èößõãú áóÝöíÝðÇ (104)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
12
ÇÐúåóÈú Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó Åöäøóåõ ØóÛóì (24)

/
Øå
13
ÇÐúåóÈóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó Åöäøóåõ ØóÛóì (43) ÝóÞõæáóÇ áóåõ ÞóæúáðÇ áøóíøöäðÇ áøóÚóáøóåõ íóÊóÐóßøóÑõ Ãóæú íóÎúÔóì (44) ÞóÇáóÇ ÑóÈøóäóÇ ÅöäøóäóÇ äóÎóÇÝõ Ãóä íóÝúÑõØó ÚóáóíúäóÇ Ãóæú Ãóä íóØúÛóì (45) ÞóÇáó áóÇ ÊóÎóÇÝóÇ Åöäøóäöí ãóÚóßõãóÇ ÃóÓúãóÚõ æóÃóÑóì (46) ÝóÃúÊöíóÇåõ ÝóÞõæáóÇ ÅöäøóÇ ÑóÓõæáóÇ ÑóÈøößó ÝóÃóÑúÓöáú ãóÚóäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó æóáóÇ ÊõÚóÐøöÈúåõãú ÞóÏú ÌöÆúäóÇßó ÈöÂíóÉò ãøöä ÑøóÈøößó æóÇáÓøóáóÇãõ Úóáóì ãóäö ÇÊøóÈóÚó ÇáúåõÏóì (47) ÅöäøóÇ ÞóÏú ÃõæÍöíó ÅöáóíúäóÇ Ãóäøó ÇáúÚóÐóÇÈó Úóáóì ãóä ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (48) ÞóÇáó Ýóãóä ÑøóÈøõßõãóÇ íóÇ ãõæÓóì (49) ÞóÇáó ÑóÈøõäóÇ ÇáøóÐöí ÃóÚúØóì ßõáøó ÔóíúÁò ÎóáúÞóåõ Ëõãøó åóÏóì (50) ÞóÇáó ÝóãóÇ ÈóÇáõ ÇáúÞõÑõæäö ÇáúÃõæáóì (51) ÞóÇáó ÚöáúãõåóÇ ÚöäÏó ÑóÈøöí Ýöí ßöÊóÇÈò áøóÇ íóÖöáøõ ÑóÈøöí æóáóÇ íóäÓóì (52) ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõãõ ÇáúÃóÑúÖó ãóåúÏðÇ æóÓóáóßó áóßõãú ÝöíåóÇ ÓõÈõáðÇ æóÃóäÒóáó ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÝóÃóÎúÑóÌúäóÇ Èöåö ÃóÒúæóÇÌðÇ ãøöä äøóÈóÇÊò ÔóÊøóì (53) ßõáõæÇ æóÇÑúÚóæúÇ ÃóäúÚóÇãóßõãú Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÃõæáöí Çáäøõåóì (54) ãöäúåóÇ ÎóáóÞúäóÇßõãú æóÝöíåóÇ äõÚöíÏõßõãú æóãöäúåóÇ äõÎúÑöÌõßõãú ÊóÇÑóÉð ÃõÎúÑóì (55) æóáóÞóÏú ÃóÑóíúäóÇåõ ÂíóÇÊöäóÇ ßõáøóåóÇ ÝóßóÐøóÈó æóÃóÈóì (56) ÞóÇáó ÃóÌöÆúÊóäóÇ áöÊõÎúÑöÌóäóÇ ãöäú ÃóÑúÖöäóÇ ÈöÓöÍúÑößó íóÇ ãõæÓóì (57) ÝóáóäóÃúÊöíóäøóßó ÈöÓöÍúÑò ãøöËúáöåö ÝóÇÌúÚóáú ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóßó ãóæúÚöÏðÇ áøóÇ äõÎúáöÝõåõ äóÍúäõ æóáóÇ ÃóäÊó ãóßóÇäðÇ Óõæðì (58) ÞóÇáó ãóæúÚöÏõßõãú íóæúãõ ÇáÒøöíäóÉö æóÃóä íõÍúÔóÑó ÇáäøóÇÓõ ÖõÍðì (59) ÝóÊóæóáøóì ÝöÑúÚóæúäõ ÝóÌóãóÚó ßóíúÏóåõ Ëõãøó ÃóÊóì (60) ÞóÇáó áóåõã ãøõæÓóì æóíúáóßõãú áóÇ ÊóÝúÊóÑõæÇ Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ ÝóíõÓúÍöÊóßõãú ÈöÚóÐóÇÈò æóÞóÏú ÎóÇÈó ãóäö ÇÝúÊóÑóì (61) ÝóÊóäóÇÒóÚõæÇ ÃóãúÑóåõã Èóíúäóåõãú æóÃóÓóÑøõæÇ ÇáäøóÌúæóì (62) ÞóÇáõæÇ Åöäú åóÐóÇäö áóÓóÇÍöÑóÇäö íõÑöíÏóÇäö Ãóä íõÎúÑöÌóÇßõã ãøöäú ÃóÑúÖößõã ÈöÓöÍúÑöåöãóÇ æóíóÐúåóÈóÇ ÈöØóÑöíÞóÊößõãõ ÇáúãõËúáóì (63) ÝóÃóÌúãöÚõæÇ ßóíúÏóßõãú Ëõãøó ÇÆúÊõæÇ ÕóÝøðÇ æóÞóÏú ÃóÝúáóÍó Çáúíóæúãó ãóäö ÇÓúÊóÚúáóì (64) ÞóÇáõæÇ íóÇ ãõæÓóì ÅöãøóÇ Ãóä ÊõáúÞöíó æóÅöãøóÇ Ãóä äøóßõæäó Ãóæøóáó ãóäú ÃóáúÞóì (65) ÞóÇáó Èóáú ÃóáúÞõæÇ ÝóÅöÐóÇ ÍöÈóÇáõåõãú æóÚöÕöíøõåõãú íõÎóíøóáõ Åöáóíúåö ãöä ÓöÍúÑöåöãú ÃóäøóåóÇ ÊóÓúÚóì (66) ÝóÃóæúÌóÓó Ýöí äóÝúÓöåö ÎöíÝóÉð ãøõæÓóì (67) ÞõáúäóÇ áóÇ ÊóÎóÝú Åöäøóßó ÃóäÊó ÇáúÃóÚúáóì (68) æóÃóáúÞö ãóÇ Ýöí íóãöíäößó ÊóáúÞóÝú ãóÇ ÕóäóÚõæÇ ÅöäøóãóÇ ÕóäóÚõæÇ ßóíúÏõ ÓóÇÍöÑò æóáóÇ íõÝúáöÍõ ÇáÓøóÇÍöÑõ ÍóíúËõ ÃóÊóì (69) ÝóÃõáúÞöíó ÇáÓøóÍóÑóÉõ ÓõÌøóÏðÇ ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÑóÈøö åóÇÑõæäó æóãõæÓóì (70) ÞóÇáó ÂãóäÊõãú áóåõ ÞóÈúáó Ãóäú ÂÐóäó áóßõãú Åöäøóåõ áóßóÈöíÑõßõãõ ÇáøóÐöí Úóáøóãóßõãõ ÇáÓøöÍúÑó ÝóáóÃõÞóØøöÚóäøó ÃóíúÏöíóßõãú æóÃóÑúÌõáóßõã ãøöäú ÎöáóÇÝò æóáóÃõÕóáøöÈóäøóßõãú Ýöí ÌõÐõæÚö ÇáäøóÎúáö æóáóÊóÚúáóãõäøó ÃóíøõäóÇ ÃóÔóÏøõ ÚóÐóÇÈðÇ æóÃóÈúÞóì (71) ÞóÇáõæÇ áóä äøõÄúËöÑóßó Úóáóì ãóÇ ÌóÇÁóäóÇ ãöäó ÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÇáøóÐöí ÝóØóÑóäóÇ ÝóÇÞúÖö ãóÇ ÃóäÊó ÞóÇÖò ÅöäøóãóÇ ÊóÞúÖöí åóÐöåö ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ (72) ÅöäøóÇ ÂãóäøóÇ ÈöÑóÈøöäóÇ áöíóÛúÝöÑó áóäóÇ ÎóØóÇíóÇäóÇ æóãóÇ ÃóßúÑóåúÊóäóÇ Úóáóíúåö ãöäó ÇáÓøöÍúÑö æóÇááøóåõ ÎóíúÑñ æóÃóÈúÞóì (73) Åöäøóåõ ãóä íóÃúÊö ÑóÈøóåõ ãõÌúÑöãðÇ ÝóÅöäøó áóåõ Ìóåóäøóãó áóÇ íóãõæÊõ ÝöíåóÇ æóáóÇ íóÍúíóì (74) æóãóäú íóÃúÊöåö ãõÄúãöäðÇ ÞóÏú Úóãöáó ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ÝóÃõæáóÆößó áóåõãõ ÇáÏøóÑóÌóÇÊõ ÇáúÚõáóì (75) ÌóäøóÇÊõ ÚóÏúäò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóÐóáößó ÌóÒóÇÁõ ãóä ÊóÒóßøóì (76) æóáóÞóÏú ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ãõæÓóì Ãóäú ÃóÓúÑö ÈöÚöÈóÇÏöí ÝóÇÖúÑöÈú áóåõãú ØóÑöíÞðÇ Ýöí ÇáúÈóÍúÑö íóÈóÓðÇ áøóÇ ÊóÎóÇÝõ ÏóÑóßðÇ æóáóÇ ÊóÎúÔóì (77) ÝóÃóÊúÈóÚóåõãú ÝöÑúÚóæúäõ ÈöÌõäõæÏöåö ÝóÛóÔöíóåõã ãøöäó Çáúíóãøö ãóÇ ÛóÔöíóåõãú (78) æóÃóÖóáøó ÝöÑúÚóæúäõ Þóæúãóåõ æóãóÇ åóÏóì (79)

/
Øå
14
Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÝóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ æóßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ÚóÇáöíäó (46)

/
ÇáãÄãäæä
15
Þóæúãó ÝöÑúÚóæúäó ÃóáóÇ íóÊøóÞõæäó (11) ÞóÇáó ÑóÈøö Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Ãóä íõßóÐøöÈõæäö (12) æóíóÖöíÞõ ÕóÏúÑöí æóáóÇ íóäØóáöÞõ áöÓóÇäöí ÝóÃóÑúÓöáú Åöáóì åóÇÑõæäó (13) æóáóåõãú Úóáóíøó ÐóäÈñ ÝóÃóÎóÇÝõ Ãóä íóÞúÊõáõæäö (14) ÞóÇáó ßóáøóÇ ÝóÇÐúåóÈóÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÅöäøóÇ ãóÚóßõã ãøõÓúÊóãöÚõæäó (15) ÝóÃúÊöíóÇ ÝöÑúÚóæúäó ÝóÞõæáóÇ ÅöäøóÇ ÑóÓõæáõ ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (16) Ãóäú ÃóÑúÓöáú ãóÚóäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (17) ÞóÇáó Ãóáóãú äõÑóÈøößó ÝöíäóÇ æóáöíÏðÇ æóáóÈöËúÊó ÝöíäóÇ ãöäú ÚõãõÑößó Óöäöíäó (18) æóÝóÚóáúÊó ÝóÚúáóÊóßó ÇáøóÊöí ÝóÚóáúÊó æóÃóäÊó ãöäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (19) ÞóÇáó ÝóÚóáúÊõåóÇ ÅöÐðÇ æóÃóäóÇ ãöäó ÇáÖøóÇáøöíäó (20) ÝóÝóÑóÑúÊõ ãöäßõãú áóãøóÇ ÎöÝúÊõßõãú ÝóæóåóÈó áöí ÑóÈøöí ÍõßúãðÇ æóÌóÚóáóäöí ãöäó ÇáúãõÑúÓóáöíäó (21) æóÊöáúßó äöÚúãóÉñ ÊóãõäøõåóÇ Úóáóíøó Ãóäú ÚóÈøóÏÊøó Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (22) ÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ æóãóÇ ÑóÈøõ ÇáúÚóÇáóãöíäó (23) ÞóÇáó ÑóÈøõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ Åä ßõäÊõã ãøõæÞöäöíäó (24) ÞóÇáó áöãóäú Íóæúáóåõ ÃóáóÇ ÊóÓúÊóãöÚõæäó (25) ÞóÇáó ÑóÈøõßõãú æóÑóÈøõ ÂÈóÇÆößõãõ ÇáúÃóæøóáöíäó (26) ÞóÇáó Åöäøó ÑóÓõæáóßõãõ ÇáøóÐöí ÃõÑúÓöáó Åöáóíúßõãú áóãóÌúäõæäñ (27) ÞóÇáó ÑóÈøõ ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúÞöáõæäó (28) ÞóÇáó áóÆöäö ÇÊøóÎóÐúÊó ÅöáóåðÇ ÛóíúÑöí áóÃóÌúÚóáóäøóßó ãöäó ÇáúãóÓúÌõæäöíäó (29) ÞóÇáó Ãóæóáóæú ÌöÆúÊõßó ÈöÔóíúÁò ãøõÈöíäò (30) ÞóÇáó ÝóÃúÊö Èöåö Åöä ßõäÊó ãöäó ÇáÕøóÇÏöÞöíäó (31) ÝóÃóáúÞóì ÚóÕóÇåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ËõÚúÈóÇäñ ãøõÈöíäñ (32) æóäóÒóÚó íóÏóåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÈóíúÖóÇÁõ áöáäøóÇÙöÑöíäó (33) ÞóÇáó áöáúãóáóÃö Íóæúáóåõ Åöäøó åóÐóÇ áóÓóÇÍöÑñ Úóáöíãñ (34) íõÑöíÏõ Ãóä íõÎúÑöÌóßõã ãøöäú ÃóÑúÖößõã ÈöÓöÍúÑöåö ÝóãóÇÐóÇ ÊóÃúãõÑõæäó (35) ÞóÇáõæÇ ÃóÑúÌöåö æóÃóÎóÇåõ æóÇÈúÚóËú Ýöí ÇáúãóÏóÇÆöäö ÍóÇÔöÑöíäó (36) íóÃúÊõæßó Èößõáøö ÓóÍøóÇÑò Úóáöíãò (37) ÝóÌõãöÚó ÇáÓøóÍóÑóÉõ áöãöíÞóÇÊö íóæúãò ãøóÚúáõæãò (38) æóÞöíáó áöáäøóÇÓö åóáú ÃóäÊõã ãøõÌúÊóãöÚõæäó (39) áóÚóáøóäóÇ äóÊøóÈöÚõ ÇáÓøóÍóÑóÉó Åöä ßóÇäõæÇ åõãõ ÇáúÛóÇáöÈöíäó (40) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁó ÇáÓøóÍóÑóÉõ ÞóÇáõæÇ áöÝöÑúÚóæúäó ÃóÆöäøó áóäóÇ áóÃóÌúÑðÇ Åöä ßõäøóÇ äóÍúäõ ÇáúÛóÇáöÈöíäó (41) ÞóÇáó äóÚóãú æóÅöäøóßõãú ÅöÐðÇ áøóãöäó ÇáúãõÞóÑøóÈöíäó (42) ÞóÇáó áóåõã ãøõæÓóì ÃóáúÞõæÇ ãóÇ ÃóäÊõã ãøõáúÞõæäó (43) ÝóÃóáúÞóæúÇ ÍöÈóÇáóåõãú æóÚöÕöíøóåõãú æóÞóÇáõæÇ ÈöÚöÒøóÉö ÝöÑúÚóæúäó ÅöäøóÇ áóäóÍúäõ ÇáúÛóÇáöÈõæäó (44) ÝóÃóáúÞóì ãõæÓóì ÚóÕóÇåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÊóáúÞóÝõ ãóÇ íóÃúÝößõæäó (45) ÝóÃõáúÞöíó ÇáÓøóÍóÑóÉõ ÓóÇÌöÏöíäó (46) ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (47) ÑóÈøö ãõæÓóì æóåóÇÑõæäó (48) ÞóÇáó ÂãóäÊõãú áóåõ ÞóÈúáó Ãóäú ÂÐóäó áóßõãú Åöäøóåõ áóßóÈöíÑõßõãõ ÇáøóÐöí Úóáøóãóßõãõ ÇáÓøöÍúÑó ÝóáóÓóæúÝó ÊóÚúáóãõæäó áóÃõÞóØøöÚóäøó ÃóíúÏöíóßõãú æóÃóÑúÌõáóßõã ãøöäú ÎöáóÇÝò æóáóÃõÕóáøöÈóäøóßõãú ÃóÌúãóÚöíäó (49) ÞóÇáõæÇ áóÇ ÖóíúÑó ÅöäøóÇ Åöáóì ÑóÈøöäóÇ ãõäÞóáöÈõæäó (50) ÅöäøóÇ äóØúãóÚõ Ãóä íóÛúÝöÑó áóäóÇ ÑóÈøõäóÇ ÎóØóÇíóÇäóÇ Ãóä ßõäøóÇ Ãóæøóáó ÇáúãõÄúãöäöíäó (51) æóÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ãõæÓóì Ãóäú ÃóÓúÑö ÈöÚöÈóÇÏöí Åöäøóßõã ãøõÊøóÈóÚõæäó (52) ÝóÃóÑúÓóáó ÝöÑúÚóæúäõ Ýöí ÇáúãóÏóÇÆöäö ÍóÇÔöÑöíäó (53)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
16
æóÃóÏúÎöáú íóÏóßó Ýöí ÌóíúÈößó ÊóÎúÑõÌú ÈóíúÖóÇÁó ãöäú ÛóíúÑö ÓõæÁò Ýöí ÊöÓúÚö ÂíóÇÊò Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóÞóæúãöåö Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ÝóÇÓöÞöíäó (12)

/
Çáäãá
17
äóÊúáõæÇ Úóáóíúßó ãöä äøóÈóÃö ãõæÓóì æóÝöÑúÚóæúäó ÈöÇáúÍóÞøö áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (3) Åöäøó ÝöÑúÚóæúäó ÚóáóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÌóÚóáó ÃóåúáóåóÇ ÔöíóÚðÇ íóÓúÊóÖúÚöÝõ ØóÇÆöÝóÉð ãøöäúåõãú íõÐóÈøöÍõ ÃóÈúäóÇÁóåõãú æóíóÓúÊóÍúíöí äöÓóÇÁóåõãú Åöäøóåõ ßóÇäó ãöäó ÇáúãõÝúÓöÏöíäó (4) æóäõÑöíÏõ Ãóä äøóãõäøó Úóáóì ÇáøóÐöíäó ÇÓúÊõÖúÚöÝõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóäóÌúÚóáóåõãú ÃóÆöãøóÉð æóäóÌúÚóáóåõãõ ÇáúæóÇÑöËöíäó (5) æóäõãóßøöäó áóåõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóäõÑöí ÝöÑúÚóæúäó æóåóÇãóÇäó æóÌõäõæÏóåõãóÇ ãöäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÍúÐóÑõæäó (6) æóÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì Ãõãøö ãõæÓóì Ãóäú ÃóÑúÖöÚöíåö ÝóÅöÐóÇ ÎöÝúÊö Úóáóíúåö ÝóÃóáúÞöíåö Ýöí Çáúíóãøö æóáóÇ ÊóÎóÇÝöí æóáóÇ ÊóÍúÒóäöí ÅöäøóÇ ÑóÇÏøõæåõ Åöáóíúßö æóÌóÇÚöáõæåõ ãöäó ÇáúãõÑúÓóáöíäó (7) ÝóÇáúÊóÞóØóåõ Âáõ ÝöÑúÚóæúäó áöíóßõæäó áóåõãú ÚóÏõæøðÇ æóÍóÒóäðÇ Åöäøó ÝöÑúÚóæúäó æóåóÇãóÇäó æóÌõäõæÏóåõãóÇ ßóÇäõæÇ ÎóÇØöÆöíäó (8) æóÞóÇáóÊö ÇãúÑóÃóÉõ ÝöÑúÚóæúäó ÞõÑøóÉõ Úóíúäò áøöí æóáóßó áóÇ ÊóÞúÊõáõæåõ ÚóÓóì Ãóä íóäÝóÚóäóÇ Ãóæú äóÊøóÎöÐóåõ æóáóÏðÇ æóåõãú áóÇ íóÔúÚõÑõæäó (9) æóÃóÕúÈóÍó ÝõÄóÇÏõ Ãõãøö ãõæÓóì ÝóÇÑöÛðÇ Åöä ßóÇÏóÊú áóÊõÈúÏöí Èöåö áóæúáóÇ Ãóä ÑøóÈóØúäóÇ Úóáóì ÞóáúÈöåóÇ áöÊóßõæäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó (10) æóÞóÇáóÊú áöÃõÎúÊöåö ÞõÕøöíåö ÝóÈóÕõÑóÊú Èöåö Úóä ÌõäõÈò æóåõãú áóÇ íóÔúÚõÑõæäó (11) æóÍóÑøóãúäóÇ Úóáóíúåö ÇáúãóÑóÇÖöÚó ãöä ÞóÈúáõ ÝóÞóÇáóÊú åóáú ÃóÏõáøõßõãú Úóáóì Ãóåúáö ÈóíúÊò íóßúÝõáõæäóåõ áóßõãú æóåõãú áóåõ äóÇÕöÍõæäó (12) ÝóÑóÏóÏúäóÇåõ Åöáóì Ãõãøöåö ßóíú ÊóÞóÑøó ÚóíúäõåóÇ æóáóÇ ÊóÍúÒóäó æóáöÊóÚúáóãó Ãóäøó æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøñ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (13) æóáóãøóÇ ÈóáóÛó ÃóÔõÏøóåõ æóÇÓúÊóæóì ÂÊóíúäóÇåõ ÍõßúãðÇ æóÚöáúãðÇ æóßóÐóáößó äóÌúÒöí ÇáúãõÍúÓöäöíäó (14) æóÏóÎóáó ÇáúãóÏöíäóÉó Úóáóì Íöíäö ÛóÝúáóÉò ãøöäú ÃóåúáöåóÇ ÝóæóÌóÏó ÝöíåóÇ ÑóÌõáóíúäö íóÞúÊóÊöáóÇäö åóÐóÇ ãöä ÔöíÚóÊöåö æóåóÐóÇ ãöäú ÚóÏõæøöåö ÝóÇÓúÊóÛóÇËóåõ ÇáøóÐöí ãöä ÔöíÚóÊöåö Úóáóì ÇáøóÐöí ãöäú ÚóÏõæøöåö ÝóæóßóÒóåõ ãõæÓóì ÝóÞóÖóì Úóáóíúåö ÞóÇáó åóÐóÇ ãöäú Úóãóáö ÇáÔøóíúØóÇäö Åöäøóåõ ÚóÏõæøñ ãøõÖöáøñ ãøõÈöíäñ (15) ÞóÇáó ÑóÈøö Åöäøöí ÙóáóãúÊõ äóÝúÓöí ÝóÇÛúÝöÑú áöí ÝóÛóÝóÑó áóåõ Åöäøóåõ åõæó ÇáúÛóÝõæÑõ ÇáÑøóÍöíãõ (16) ÞóÇáó ÑóÈøö ÈöãóÇ ÃóäúÚóãúÊó Úóáóíøó Ýóáóäú Ãóßõæäó ÙóåöíÑðÇ áøöáúãõÌúÑöãöíäó (17) ÝóÃóÕúÈóÍó Ýöí ÇáúãóÏöíäóÉö ÎóÇÆöÝðÇ íóÊóÑóÞøóÈõ ÝóÅöÐóÇ ÇáøóÐöí ÇÓúÊóäÕóÑóåõ ÈöÇáúÃóãúÓö íóÓúÊóÕúÑöÎõåõ ÞóÇáó áóåõ ãõæÓóì Åöäøóßó áóÛóæöíøñ ãøõÈöíäñ (18) ÝóáóãøóÇ Ãóäú ÃóÑóÇÏó Ãóä íóÈúØöÔó ÈöÇáøóÐöí åõæó ÚóÏõæøñ áøóåõãóÇ ÞóÇáó íóÇ ãõæÓóì ÃóÊõÑöíÏõ Ãóä ÊóÞúÊõáóäöí ßóãóÇ ÞóÊóáúÊó äóÝúÓðÇ ÈöÇáúÃóãúÓö Åöä ÊõÑöíÏõ ÅöáøóÇ Ãóä Êóßõæäó ÌóÈøóÇÑðÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ÊõÑöíÏõ Ãóä Êóßõæäó ãöäó ÇáúãõÕúáöÍöíäó (19) æóÌóÇÁó ÑóÌõáñ ãøöäú ÃóÞúÕóì ÇáúãóÏöíäóÉö íóÓúÚóì ÞóÇáó íóÇ ãõæÓóì Åöäøó ÇáúãóáóÃó íóÃúÊóãöÑõæäó Èößó áöíóÞúÊõáõæßó ÝóÇÎúÑõÌú Åöäøöí áóßó ãöäó ÇáäøóÇÕöÍöíäó (20) ÝóÎóÑóÌó ãöäúåóÇ ÎóÇÆöÝðÇ íóÊóÑóÞøóÈõ ÞóÇáó ÑóÈøö äóÌøöäöí ãöäó ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (21) æóáóãøóÇ ÊóæóÌøóåó ÊöáúÞóÇÁó ãóÏúíóäó ÞóÇáó ÚóÓóì ÑóÈøöí Ãóä íóåúÏöíóäöí ÓóæóÇÁó ÇáÓøóÈöíáö (22) æóáóãøóÇ æóÑóÏó ãóÇÁó ãóÏúíóäó æóÌóÏó Úóáóíúåö ÃõãøóÉð ãøöäó ÇáäøóÇÓö íóÓúÞõæäó æóæóÌóÏó ãöä Ïõæäöåöãõ ÇãúÑóÃÊóíúäö ÊóÐõæÏóÇäö ÞóÇáó ãóÇ ÎóØúÈõßõãóÇ ÞóÇáóÊóÇ áóÇ äóÓúÞöí ÍóÊøóì íõÕúÏöÑó ÇáÑøöÚóÇÁõ æóÃóÈõæäóÇ ÔóíúÎñ ßóÈöíÑñ (23) ÝóÓóÞóì áóåõãóÇ Ëõãøó Êóæóáøóì Åöáóì ÇáÙøöáøö ÝóÞóÇáó ÑóÈøö Åöäøöí áöãóÇ ÃóäÒóáúÊó Åöáóíøó ãöäú ÎóíúÑò ÝóÞöíÑñ (24) ÝóÌóÇÁóÊúåõ ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÊóãúÔöí Úóáóì ÇÓúÊöÍúíóÇÁò ÞóÇáóÊú Åöäøó ÃóÈöí íóÏúÚõæßó áöíóÌúÒöíóßó ÃóÌúÑó ãóÇ ÓóÞóíúÊó áóäóÇ ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõ æóÞóÕøó Úóáóíúåö ÇáúÞóÕóÕó ÞóÇáó áóÇ ÊóÎóÝú äóÌóæúÊó ãöäó ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (25) ÞóÇáóÊú ÅöÍúÏóÇåõãóÇ íóÇ ÃóÈóÊö ÇÓúÊóÃúÌöÑúåõ Åöäøó ÎóíúÑó ãóäö ÇÓúÊóÃúÌóÑúÊó ÇáúÞóæöíøõ ÇáúÃóãöíäõ (26) ÞóÇáó Åöäøöí ÃõÑöíÏõ Ãóäú ÃõäßöÍóßó ÅöÍúÏóì ÇÈúäóÊóíøó åóÇÊóíúäö Úóáóì Ãóä ÊóÃúÌõÑóäöí ËóãóÇäöíó ÍöÌóÌò ÝóÅöäú ÃóÊúãóãúÊó ÚóÔúÑðÇ Ýóãöäú ÚöäÏößó æóãóÇ ÃõÑöíÏõ Ãóäú ÃóÔõÞøó Úóáóíúßó ÓóÊóÌöÏõäöí Åöä ÔóÇÁó Çááøóåõ ãöäó ÇáÕøóÇáöÍöíäó (27) ÞóÇáó Ðóáößó Èóíúäöí æóÈóíúäóßó ÃóíøóãóÇ ÇáúÃóÌóáóíúäö ÞóÖóíúÊõ ÝóáóÇ ÚõÏúæóÇäó Úóáóíøó æóÇááøóåõ Úóáóì ãóÇ äóÞõæáõ æóßöíáñ (28) ÝóáóãøóÇ ÞóÖóì ãõæÓóì ÇáúÃóÌóáó æóÓóÇÑó ÈöÃóåúáöåö ÂäóÓó ãöä ÌóÇäöÈö ÇáØøõæÑö äóÇÑðÇ ÞóÇáó áöÃóåúáöåö ÇãúßõËõæÇ Åöäøöí ÂäóÓúÊõ äóÇÑðÇ áøóÚóáøöí ÂÊöíßõã ãøöäúåóÇ ÈöÎóÈóÑò Ãóæú ÌóÐúæóÉò ãöäó ÇáäøóÇÑö áóÚóáøóßõãú ÊóÕúØóáõæäó (29) ÝóáóãøóÇ ÃóÊóÇåóÇ äõæÏöí ãöä ÔóÇØöÆö ÇáúæóÇÏö ÇáúÃóíúãóäö Ýöí ÇáúÈõÞúÚóÉö ÇáúãõÈóÇÑóßóÉö ãöäó ÇáÔøóÌóÑóÉö Ãóä íóÇ ãõæÓóì Åöäøöí ÃóäóÇ Çááøóåõ ÑóÈøõ ÇáúÚóÇáóãöíäó (30) æóÃóäú ÃóáúÞö ÚóÕóÇßó ÝóáóãøóÇ ÑóÂåóÇ ÊóåúÊóÒøõ ßóÃóäøóåóÇ ÌóÇäøñ æóáøóì ãõÏúÈöÑðÇ æóáóãú íõÚóÞøöÈú íóÇ ãõæÓóì ÃóÞúÈöáú æóáóÇ ÊóÎóÝú Åöäøóßó ãöäó ÇáúÂãöäöíäó (31) ÇÓúáõßú íóÏóßó Ýöí ÌóíúÈößó ÊóÎúÑõÌú ÈóíúÖóÇÁó ãöäú ÛóíúÑö ÓõæÁò æóÇÖúãõãú Åöáóíúßó ÌóäóÇÍóßó ãöäó ÇáÑøóåúÈö ÝóÐóÇäößó ÈõÑúåóÇäóÇäö ãöä ÑøóÈøößó Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ÝóÇÓöÞöíäó (32) ÞóÇáó ÑóÈøö Åöäøöí ÞóÊóáúÊõ ãöäúåõãú äóÝúÓðÇ ÝóÃóÎóÇÝõ Ãóä íóÞúÊõáõæäö (33) æóÃóÎöí åóÇÑõæäõ åõæó ÃóÝúÕóÍõ ãöäøöí áöÓóÇäðÇ ÝóÃóÑúÓöáúåõ ãóÚöíó ÑöÏúÁðÇ íõÕóÏøöÞõäöí Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Ãóä íõßóÐøöÈõæäö (34) ÞóÇáó ÓóäóÔõÏøõ ÚóÖõÏóßó ÈöÃóÎöíßó æóäóÌúÚóáõ áóßõãóÇ ÓõáúØóÇäðÇ ÝóáóÇ íóÕöáõæäó ÅöáóíúßõãóÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃóäÊõãóÇ æóãóäö ÇÊøóÈóÚóßõãóÇ ÇáúÛóÇáöÈõæäó (35) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõã ãøõæÓóì ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÈóíøöäóÇÊò ÞóÇáõæÇ ãóÇ åóÐóÇ ÅöáøóÇ ÓöÍúÑñ ãøõÝúÊóÑðì æóãóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÈöåóÐóÇ Ýöí ÂÈóÇÆöäóÇ ÇáúÃóæøóáöíäó (36) æóÞóÇáó ãõæÓóì ÑóÈøöí ÃóÚúáóãõ Èöãóä ÌóÇÁó ÈöÇáúåõÏóì ãöäú ÚöäÏöåö æóãóä Êóßõæäõ áóåõ ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáÏøóÇÑö Åöäøóåõ áóÇ íõÝúáöÍõ ÇáÙøóÇáöãõæäó (37) æóÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãóáóÃõ ãóÇ ÚóáöãúÊõ áóßõã ãøöäú Åöáóåò ÛóíúÑöí ÝóÃóæúÞöÏú áöí íóÇ åóÇãóÇäõ Úóáóì ÇáØøöíäö ÝóÇÌúÚóá áøöí ÕóÑúÍðÇ áøóÚóáøöí ÃóØøóáöÚõ Åöáóì Åöáóåö ãõæÓóì æóÅöäøöí áóÃóÙõäøõåõ ãöäó ÇáúßóÇÐöÈöíäó (38)

/
ÇáÞÕÕ
18
æóÞóÇÑõæäó æóÝöÑúÚóæúäó æóåóÇãóÇäó æóáóÞóÏú ÌóÇÁóåõã ãøõæÓóì ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóÇÓúÊóßúÈóÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ßóÇäõæÇ ÓóÇÈöÞöíäó (39)

/
ÇáÚäßÈæÊ
19
ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò æóÚóÇÏñ æóÝöÑúÚóæúäõ Ðõæ ÇáúÃóæúÊóÇÏö (12)

/
Õ
20
æóáóÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ ãõæÓóì ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÓõáúØóÇäò ãøõÈöíäò (23) Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóåóÇãóÇäó æóÞóÇÑõæäó ÝóÞóÇáõæÇ ÓóÇÍöÑñ ßóÐøóÇÈñ (24) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõã ÈöÇáúÍóÞøö ãöäú ÚöäÏöäóÇ ÞóÇáõæÇ ÇÞúÊõáõæÇ ÃóÈúäóÇÁó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãóÚóåõ æóÇÓúÊóÍúíõæÇ äöÓóÇÁóåõãú æóãóÇ ßóíúÏõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÅöáøóÇ Ýöí ÖóáóÇáò (25) æóÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ ÐóÑõæäöí ÃóÞúÊõáú ãõæÓóì æóáúíóÏúÚõ ÑóÈøóåõ Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Ãóä íõÈóÏøöáó Ïöíäóßõãú Ãóæú Ãóä íõÙúåöÑó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÇáúÝóÓóÇÏó (26) æóÞóÇáó ãõæÓóì Åöäøöí ÚõÐúÊõ ÈöÑóÈøöí æóÑóÈøößõã ãøöä ßõáøö ãõÊóßóÈøöÑò áøóÇ íõÄúãöäõ Èöíóæúãö ÇáúÍöÓóÇÈö (27) æóÞóÇáó ÑóÌõáñ ãøõÄúãöäñ ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóßúÊõãõ ÅöíãóÇäóåõ ÃóÊóÞúÊõáõæäó ÑóÌõáðÇ Ãóä íóÞõæáó ÑóÈøöíó Çááøóåõ æóÞóÏú ÌóÇÁóßõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ãöä ÑøóÈøößõãú æóÅöä íóßõ ßóÇÐöÈðÇ ÝóÚóáóíúåö ßóÐöÈõåõ æóÅöä íóßõ ÕóÇÏöÞðÇ íõÕöÈúßõã ÈóÚúÖõ ÇáøóÐöí íóÚöÏõßõãú Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ãóäú åõæó ãõÓúÑöÝñ ßóÐøóÇÈñ (28) íóÇ Þóæúãö áóßõãõ Çáúãõáúßõ Çáúíóæúãó ÙóÇåöÑöíäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ýóãóä íóäÕõÑõäóÇ ãöä ÈóÃúÓö Çááøóåö Åöäú ÌóÇÁóäóÇ ÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ ãóÇ ÃõÑöíßõãú ÅöáøóÇ ãóÇ ÃóÑóì æóãóÇ ÃóåúÏöíßõãú ÅöáøóÇ ÓóÈöíáó ÇáÑøóÔóÇÏö (29) æóÞóÇáó ÇáøóÐöí Âãóäó íóÇ Þóæúãö Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Úóáóíúßõã ãøöËúáó íóæúãö ÇáúÃóÍúÒóÇÈö (30) ãöËúáó ÏóÃúÈö Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÈóÚúÏöåöãú æóãóÇ Çááøóåõ íõÑöíÏõ ÙõáúãðÇ áøöáúÚöÈóÇÏö (31) æóíóÇ Þóæúãö Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Úóáóíúßõãú íóæúãó ÇáÊøóäóÇÏö (32) íóæúãó Êõæóáøõæäó ãõÏúÈöÑöíäó ãóÇ áóßõã ãøöäó Çááøóåö ãöäú ÚóÇÕöãò æóãóä íõÖúáöáö Çááøóåõ ÝóãóÇ áóåõ ãöäú åóÇÏò (33) æóáóÞóÏú ÌóÇÁóßõãú íõæÓõÝõ ãöä ÞóÈúáõ ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóãóÇ ÒöáúÊõãú Ýöí Ôóßøò ãøöãøóÇ ÌóÇÁóßõã Èöåö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ åóáóßó ÞõáúÊõãú áóä íóÈúÚóËó Çááøóåõ ãöä ÈóÚúÏöåö ÑóÓõæáðÇ ßóÐóáößó íõÖöáøõ Çááøóåõ ãóäú åõæó ãõÓúÑöÝñ ãøõÑúÊóÇÈñ (34) ÇáøóÐöíäó íõÌóÇÏöáõæäó Ýöí ÂíóÇÊö Çááøóåö ÈöÛóíúÑö ÓõáúØóÇäò ÃóÊóÇåõãú ßóÈõÑó ãóÞúÊðÇ ÚöäÏó Çááøóåö æóÚöäÏó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ßóÐóáößó íóØúÈóÚõ Çááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÞóáúÈö ãõÊóßóÈøöÑò ÌóÈøóÇÑò (35) æóÞóÇáó ÝöÑúÚóæúäõ íóÇ åóÇãóÇäõ ÇÈúäö áöí ÕóÑúÍðÇ áøóÚóáøöí ÃóÈúáõÛõ ÇáúÃóÓúÈóÇÈó (36) ÃóÓúÈóÇÈó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö ÝóÃóØøóáöÚó Åöáóì Åöáóåö ãõæÓóì æóÅöäøöí áóÃóÙõäøõåõ ßóÇÐöÈðÇ æóßóÐóáößó Òõíøöäó áöÝöÑúÚóæúäó ÓõæÁõ Úóãóáöåö æóÕõÏøó Úóäö ÇáÓøóÈöíáö æóãóÇ ßóíúÏõ ÝöÑúÚóæúäó ÅöáøóÇ Ýöí ÊóÈóÇÈò (37) æóÞóÇáó ÇáøóÐöí Âãóäó íóÇ Þóæúãö ÇÊøóÈöÚõæäö ÃóåúÏößõãú ÓóÈöíáó ÇáÑøóÔóÇÏö (38) íóÇ Þóæúãö ÅöäøóãóÇ åóÐöåö ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ ãóÊóÇÚñ æóÅöäøó ÇáúÂÎöÑóÉó åöíó ÏóÇÑõ ÇáúÞóÑóÇÑö (39) ãóäú Úóãöáó ÓóíøöÆóÉð ÝóáóÇ íõÌúÒóì ÅöáøóÇ ãöËúáóåóÇ æóãóäú Úóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ãøöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì æóåõæó ãõÄúãöäñ ÝóÃõæáóÆößó íóÏúÎõáõæäó ÇáúÌóäøóÉó íõÑúÒóÞõæäó ÝöíåóÇ ÈöÛóíúÑö ÍöÓóÇÈò (40) æóíóÇ Þóæúãö ãóÇ áöí ÃóÏúÚõæßõãú Åöáóì ÇáäøóÌóÇÉö æóÊóÏúÚõæäóäöí Åöáóì ÇáäøóÇÑö (41) ÊóÏúÚõæäóäöí áöÃóßúÝõÑó ÈöÇááøóåö æóÃõÔúÑößó Èöåö ãóÇ áóíúÓó áöí Èöåö Úöáúãñ æóÃóäóÇ ÃóÏúÚõæßõãú Åöáóì ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÛóÝøóÇÑö (42) áóÇ ÌóÑóãó ÃóäøóãóÇ ÊóÏúÚõæäóäöí Åöáóíúåö áóíúÓó áóåõ ÏóÚúæóÉñ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóáóÇ Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö æóÃóäøó ãóÑóÏøóäóÇ Åöáóì Çááøóåö æóÃóäøó ÇáúãõÓúÑöÝöíäó åõãú ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö (43) ÝóÓóÊóÐúßõÑõæäó ãóÇ ÃóÞõæáõ áóßõãú æóÃõÝóæøöÖõ ÃóãúÑöí Åöáóì Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (44) ÝóæóÞóÇåõ Çááøóåõ ÓóíøöÆóÇÊö ãóÇ ãóßóÑõæÇ æóÍóÇÞó ÈöÂáö ÝöÑúÚóæúäó ÓõæÁõ ÇáúÚóÐóÇÈö (45) ÇáäøóÇÑõ íõÚúÑóÖõæäó ÚóáóíúåóÇ ÛõÏõæøðÇ æóÚóÔöíøðÇ æóíóæúãó ÊóÞõæãõ ÇáÓøóÇÚóÉõ ÃóÏúÎöáõæÇ Âáó ÝöÑúÚóæúäó ÃóÔóÏøó ÇáúÚóÐóÇÈö (46)

/
ÛÇÝÑ
21
æóáóÞóÏú ÃóÑúÓóáúäóÇ ãõæÓóì ÈöÂíóÇÊöäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÝóÞóÇáó Åöäøöí ÑóÓõæáõ ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (46) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõã ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÅöÐóÇ åõã ãøöäúåóÇ íóÖúÍóßõæäó (47) æóãóÇ äõÑöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ÅöáøóÇ åöíó ÃóßúÈóÑõ ãöäú ÃõÎúÊöåóÇ æóÃóÎóÐúäóÇåõã ÈöÇáúÚóÐóÇÈö áóÚóáøóåõãú íóÑúÌöÚõæäó (48) æóÞóÇáõæÇ íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáÓøóÇÍöÑõ ÇÏúÚõ áóäóÇ ÑóÈøóßó ÈöãóÇ ÚóåöÏó ÚöäÏóßó ÅöäøóäóÇ áóãõåúÊóÏõæäó (49) ÝóáóãøóÇ ßóÔóÝúäóÇ Úóäúåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈó ÅöÐóÇ åõãú íóäßõËõæäó (50) æóäóÇÏóì ÝöÑúÚóæúäõ Ýöí Þóæúãöåö ÞóÇáó íóÇ Þóæúãö ÃóáóíúÓó áöí ãõáúßõ ãöÕúÑó æóåóÐöåö ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöí ÃóÝóáóÇ ÊõÈúÕöÑõæäó (51)

/
ÇáÒÎÑÝ
22
æóáóÞóÏú ÝóÊóäøóÇ ÞóÈúáóåõãú Þóæúãó ÝöÑúÚóæúäó æóÌóÇÁóåõãú ÑóÓõæáñ ßóÑöíãñ (17) Ãóäú ÃóÏøõæÇ Åöáóíøó ÚöÈóÇÏó Çááøóåö Åöäøöí áóßõãú ÑóÓõæáñ Ãóãöíäñ (18) æóÃóä áøóÇ ÊóÚúáõæÇ Úóáóì Çááøóåö Åöäøöí ÂÊöíßõã ÈöÓõáúØóÇäò ãøõÈöíäò (19) æóÅöäøöí ÚõÐúÊõ ÈöÑóÈøöí æóÑóÈøößõãú Ãóä ÊóÑúÌõãõæäö (20) æóÅöä áøóãú ÊõÄúãöäõæÇ áöí ÝóÇÚúÊóÒöáõæäö (21) ÝóÏóÚóÇ ÑóÈøóåõ Ãóäøó åóÄõáóÇÁö Þóæúãñ ãøõÌúÑöãõæäó (22) ÝóÃóÓúÑö ÈöÚöÈóÇÏöí áóíúáðÇ Åöäøóßõã ãøõÊøóÈóÚõæäó (23) æóÇÊúÑõßú ÇáúÈóÍúÑó ÑóåúæðÇ Åöäøóåõãú ÌõäÏñ ãøõÛúÑóÞõæäó (24) ßóãú ÊóÑóßõæÇ ãöä ÌóäøóÇÊò æóÚõíõæäò (25) æóÒõÑõæÚò æóãóÞóÇãò ßóÑöíãò (26) æóäóÚúãóÉò ßóÇäõæÇ ÝöíåóÇ ÝóÇßöåöíäó (27) ßóÐóáößó æóÃóæúÑóËúäóÇåóÇ ÞóæúãðÇ ÂÎóÑöíäó (28) ÝóãóÇ ÈóßóÊú Úóáóíúåöãõ ÇáÓøóãóÇÁõ æóÇáúÃóÑúÖõ æóãóÇ ßóÇäõæÇ ãõäÙóÑöíäó (29) æóáóÞóÏú äóÌøóíúäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö Çáúãõåöíäö (30) ãöä ÝöÑúÚóæúäó Åöäøóåõ ßóÇäó ÚóÇáöíðÇ ãøöäó ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (31)

/
ÇáÏÎÇä
23
æóÚóÇÏñ æóÝöÑúÚóæúäõ æóÅöÎúæóÇäõ áõæØò (13)

/
Þ
24
æóÝöí ãõæÓóì ÅöÐú ÃóÑúÓóáúäóÇåõ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó ÈöÓõáúØóÇäò ãøõÈöíäò (38) ÝóÊóæóáøóì ÈöÑõßúäöåö æóÞóÇáó ÓóÇÍöÑñ Ãóæú ãóÌúäõæäñ (39) ÝóÃóÎóÐúäóÇåõ æóÌõäõæÏóåõ ÝóäóÈóÐúäóÇåõãú Ýöí Çáúíóãøö æóåõæó ãõáöíãñ (40)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
25
æóáóÞóÏú ÌóÇÁó Âáó ÝöÑúÚóæúäó ÇáäøõÐõÑõ (41)

/
ÇáÞãÑ
26
ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ßõáøöåóÇ ÝóÃóÎóÐúäóÇåõãú ÃóÎúÐó ÚóÒöíÒò ãøõÞúÊóÏöÑò (42)

/
ÇáÞãÑ
27
æóÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáðÇ áøöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇöãúÑóÃóÉó ÝöÑúÚóæúäó ÅöÐú ÞóÇáóÊú ÑóÈøö ÇÈúäö áöí ÚöäÏóßó ÈóíúÊðÇ Ýöí ÇáúÌóäøóÉö æóäóÌøöäöí ãöä ÝöÑúÚóæúäó æóÚóãóáöåö æóäóÌøöäöí ãöäó ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (11)

/
ÇáÊÍÑíã
28
æóÌóÇÁó ÝöÑúÚóæúäõ æóãóä ÞóÈúáóåõ æóÇáúãõÄúÊóÝößóÇÊõ ÈöÇáúÎóÇØöÆóÉö (9)

/
ÇáÍÇÞÉ
29
ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóíúßõãú ÑóÓõæáðÇ ÔóÇåöÏðÇ Úóáóíúßõãú ßóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó ÑóÓõæáðÇ (15)

/
ÇáãÒãá
30
ÝóÚóÕóì ÝöÑúÚóæúäõ ÇáÑøóÓõæáó ÝóÃóÎóÐúäóÇåõ ÃóÎúÐðÇ æóÈöíáðÇ (16)

/
ÇáãÒãá
31
ÇÐúåóÈú Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó Åöäøóåõ ØóÛóì (17)

/
ÇáäÇÒÚÇÊ
32
ÝöÑúÚóæúäó æóËóãõæÏó (18)

/
ÇáÈÑæÌ
33
æóÝöÑúÚóæúäó Ðöí ÇáúÃóæúÊóÇÏö (10)

/
ÇáÝÌÑ