> > >

"Þæã ÝÑÚæä" :

#  
1
æóÅöÐú äóÌøóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (49)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐú ÝóÑóÞúäóÇ Èößõãõ ÇáúÈóÍúÑó ÝóÃóäÌóíúäóÇßõãú æóÃóÛúÑóÞúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæúäó æóÃóäÊõãú ÊóäÙõÑõæäó (50)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú æóÇááøóåõ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (11)

/
Âá ÚãÑÇä
4
Ëõãøó ÈóÚóËúäóÇ ãöä ÈóÚúÏöåöã ãøõæÓóì ÈöÂíóÇÊöäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó æóãóáóÆöåö ÝóÙóáóãõæÇ ÈöåóÇ ÝóÇäÙõÑú ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáúãõÝúÓöÏöíäó (103) æóÞóÇáó ãõæÓóì íóÇ ÝöÑúÚóæúäõ Åöäøöí ÑóÓõæáñ ãøöä ÑøóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (104) ÍóÞöíÞñ Úóáóì Ãóä áÇøó ÃóÞõæáó Úóáóì Çááøóåö ÅöáÇøó ÇáúÍóÞøó ÞóÏú ÌöÆúÊõßõã ÈöÈóíøöäóÉò ãøöä ÑøóÈøößõãú ÝóÃóÑúÓöáú ãóÚöíó Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (105) ÞóÇáó Åöä ßõäÊó ÌöÆúÊó ÈöÂíóÉò ÝóÃúÊö ÈöåóÇ Åöä ßõäÊó ãöäó ÇáÕøóÇÏöÞöíäó (106) ÝóÃóáúÞóì ÚóÕóÇåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ËõÚúÈóÇäñ ãøõÈöíäñ (107) æóäóÒóÚó íóÏóåõ ÝóÅöÐóÇ åöíó ÈóíúÖóÇÁõ áöáäøóÇÙöÑöíäó (108) ÞóÇáó ÇáúãóáÃõ ãöä Þóæúãö ÝöÑúÚóæúäó Åöäøó åóÐóÇ áóÓóÇÍöÑñ Úóáöíãñ (109)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
5
æóÞóÇáó ÇáúãóáÃõ ãöä Þóæúãö ÝöÑúÚóæäó ÃóÊóÐóÑõ ãõæÓóì æóÞóæúãóåõ áöíõÝúÓöÏõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóíóÐóÑóßó æóÂáöåóÊóßó ÞóÇáó ÓóäõÞóÊøöáõ ÃóÈúäóÇÁóåõãú æóäóÓúÊóÍúíöí äöÓóÇÁóåõãú æóÅöäøóÇ ÝóæúÞóåõãú ÞóÇåöÑõæäó (127)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
6
æóÅöÐú ÃóäÌóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÞóÊøöáõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (141)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
7
ßóÏóÃúÈö Âáö ÝöÑúÚóæúäó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ÝóÃóÎóÐóåõãõ Çááøóåõ ÈöÐõäõæÈöåöãú Åöäøó Çááøóåó Þóæöíøñ ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (52)

/
ÇáÃäÝÇá
8
æóÅöÐú ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú ÃóäÌóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö æóíõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (6)

/
ÅÈÑÇåíã
9
Þóæúãó ÝöÑúÚóæúäó ÃóáóÇ íóÊøóÞõæäó (11)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
10
ÝóÇáúÊóÞóØóåõ Âáõ ÝöÑúÚóæúäó áöíóßõæäó áóåõãú ÚóÏõæøðÇ æóÍóÒóäðÇ Åöäøó ÝöÑúÚóæúäó æóåóÇãóÇäó æóÌõäõæÏóåõãóÇ ßóÇäõæÇ ÎóÇØöÆöíäó (8)

/
ÇáÞÕÕ
11
æóÞóÇáó ÑóÌõáñ ãøõÄúãöäñ ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóßúÊõãõ ÅöíãóÇäóåõ ÃóÊóÞúÊõáõæäó ÑóÌõáðÇ Ãóä íóÞõæáó ÑóÈøöíó Çááøóåõ æóÞóÏú ÌóÇÁóßõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ãöä ÑøóÈøößõãú æóÅöä íóßõ ßóÇÐöÈðÇ ÝóÚóáóíúåö ßóÐöÈõåõ æóÅöä íóßõ ÕóÇÏöÞðÇ íõÕöÈúßõã ÈóÚúÖõ ÇáøóÐöí íóÚöÏõßõãú Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ãóäú åõæó ãõÓúÑöÝñ ßóÐøóÇÈñ (28)

/
ÛÇÝÑ
12
ÝóæóÞóÇåõ Çááøóåõ ÓóíøöÆóÇÊö ãóÇ ãóßóÑõæÇ æóÍóÇÞó ÈöÂáö ÝöÑúÚóæúäó ÓõæÁõ ÇáúÚóÐóÇÈö (45)

/
ÛÇÝÑ
13
ÇáäøóÇÑõ íõÚúÑóÖõæäó ÚóáóíúåóÇ ÛõÏõæøðÇ æóÚóÔöíøðÇ æóíóæúãó ÊóÞõæãõ ÇáÓøóÇÚóÉõ ÃóÏúÎöáõæÇ Âáó ÝöÑúÚóæúäó ÃóÔóÏøó ÇáúÚóÐóÇÈö (46)

/
ÛÇÝÑ
14
æóáóÞóÏú ÝóÊóäøóÇ ÞóÈúáóåõãú Þóæúãó ÝöÑúÚóæúäó æóÌóÇÁóåõãú ÑóÓõæáñ ßóÑöíãñ (17)

/
ÇáÏÎÇä
15
æóáóÞóÏú ÌóÇÁó Âáó ÝöÑúÚóæúäó ÇáäøõÐõÑõ (41)

/
ÇáÞãÑ