> > >

"ÇÈäí ÂÏã (åÇÈíá æÞÇÈíá)" :

#  
1
æóÇÊúáõ Úóáóíúåöãú äóÈóÃó ÇÈúäóíú ÂÏóãó ÈöÇáúÍóÞøö ÅöÐú ÞóÑøóÈóÇ ÞõÑúÈóÇäðÇ ÝóÊõÞõÈøöáó ãöä ÃóÍóÏöåöãóÇ æóáóãú íõÊóÞóÈøóáú ãöäó ÇáÂÎóÑö ÞóÇáó áóÃóÞúÊõáóäøóßó ÞóÇáó ÅöäøóãóÇ íóÊóÞóÈøóáõ Çááøóåõ ãöäó ÇáúãõÊøóÞöíäó (27) áóÆöä ÈóÓóØÊó Åöáóíøó íóÏóßó áöÊóÞúÊõáóäöí ãóÇ ÃóäóÇ ÈöÈóÇÓöØò íóÏöíó Åöáóíúßó áóÃóÞúÊõáóßó Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Çááøóåó ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöíäó (28) Åöäøöí ÃõÑöíÏõ Ãóä ÊóÈõæÁó ÈöÅöËúãöí æóÅöËúãößó ÝóÊóßõæäó ãöäú ÃóÕúÍóÇÈö ÇáäøóÇÑö æóÐóáößó ÌóÒóÇÁõ ÇáÙøóÇáöãöíäó (29) ÝóØóæøóÚóÊú áóåõ äóÝúÓõåõ ÞóÊúáó ÃóÎöíåö ÝóÞóÊóáóåõ ÝóÃóÕúÈóÍó ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (30) ÝóÈóÚóËó Çááøóåõ ÛõÑóÇÈðÇ íóÈúÍóËõ Ýöí ÇáÃóÑúÖö áöíõÑöíóåõ ßóíúÝó íõæóÇÑöí ÓóæúÁóÉó ÃóÎöíåö ÞóÇáó íóÇ æóíúáóÊóÇ ÃóÚóÌóÒúÊõ Ãóäú Ãóßõæäó ãöËúáó åóÐóÇ ÇáúÛõÑóÇÈö ÝóÃõæóÇÑöíó ÓóæúÁóÉó ÃóÎöí ÝóÃóÕúÈóÍó ãöäó ÇáäøóÇÏöãöíäó (31) ãöäú ÃóÌúáö Ðóáößó ßóÊóÈúäóÇ Úóáóì Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó Ãóäøóåõ ãóä ÞóÊóáó äóÝúÓðÇ ÈöÛóíúÑö äóÝúÓò Ãóæú ÝóÓóÇÏò Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÝóßóÃóäøóãóÇ ÞóÊóáó ÇáäøóÇÓó ÌóãöíÚðÇ æóãóäú ÃóÍúíóÇåóÇ ÝóßóÃóäøóãóÇ ÃóÍúíóÇ ÇáäøóÇÓó ÌóãöíÚðÇ æóáóÞóÏú ÌóÇÁóÊúåõãú ÑõÓõáõäóÇ ÈöÇáÈóíøöäóÇÊö Ëõãøó Åöäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäúåõã ÈóÚúÏó Ðóáößó Ýöí ÇáÃóÑúÖö áóãõÓúÑöÝõæäó (32)

/
ÇáãÇÆÏÉ