> > >

"ÃÈæ áåÈ æÇãÑÃÊå" :

#  
1
ÊóÈøóÊú íóÏóÇ ÃóÈöí áóåóÈò æóÊóÈøó (1) ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäúåõ ãóÇáõåõ æóãóÇ ßóÓóÈó (2) ÓóíóÕúáóì äóÇÑðÇ ÐóÇÊó áóåóÈò (3) æóÇãúÑóÃóÊõåõ ÍóãøóÇáóÉó ÇáúÍóØóÈö (4) Ýöí ÌöíÏöåóÇ ÍóÈúáñ ãøöä ãøóÓóÏò (5)

/
ÇáãÓÏ