> > >

"Þæã äæÍ" :

#  
1
ÃóæóÚóÌöÈúÊõãú Ãóä ÌóÇÁßõãú ÐößúÑñ ãøöä ÑøóÈøößõãú Úóáóì ÑóÌõáò ãøöäßõãú áöíõäÐöÑóßõãú æóÇÐßõÑõæÇ ÅöÐú ÌóÚóáóßõãú ÎõáóÝóÇÁó ãöä ÈóÚúÏö Þóæúãö äõæÍò æóÒóÇÏóßõãú Ýöí ÇáúÎóáúÞö ÈóÓúØóÉð ÝóÇÐúßõÑõæÇ ÂáÇÁó Çááøóåö áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó (69)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
2
Ãóáóãú íóÃúÊöåöãú äóÈóÃõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÞóæúãö ÅöÈúÑóÇåöíãó æöÃóÕúÍóÇÈö ãóÏúíóäó æóÇáúãõÄúÊóÝößóÇÊö ÃóÊóÊúåõãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÙúáöãóåõãú æóáóßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (70)

/
ÇáÊæÈÉ
3
æóíóÇ Þóæúãö áÇó íóÌúÑöãóäøóßõãú ÔöÞóÇÞöí Ãóä íõÕöíÈóßõã ãøöËúáõ ãóÇ ÃóÕóÇÈó Þóæúãó äõæÍò Ãóæú Þóæúãó åõæÏò Ãóæú Þóæúãó ÕóÇáöÍò æóãóÇ Þóæúãõ áõæØò ãøöäßõã ÈöÈóÚöíÏò (89)

/
åæÏ
4
Ãóáóãú íóÃúÊößõãú äóÈóÃõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÈóÚúÏöåöãú áÇó íóÚúáóãõåõãú ÅöáÇøó Çááøóåõ ÌóÇÁóÊúåõãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóÑóÏøõæÇ ÃóíúÏöíóåõãú Ýöí ÃóÝúæóÇåöåöãú æóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ßóÝóÑúäóÇ ÈöãóÇ ÃõÑúÓöáúÊõã Èöåö æóÅöäøóÇ áóÝöí Ôóßøò ãøöãøóÇ ÊóÏúÚõæäóäóÇ Åöáóíúåö ãõÑöíÈò (9)

/
ÅÈÑÇåíã
5
æóÅöä íõßóÐøöÈõæßó ÝóÞóÏú ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò æóÚóÇÏñ æóËóãõæÏõ (42)

/
ÇáÍÌ
6
æóÞóæúãó äõæÍò áøóãøóÇ ßóÐøóÈõæÇ ÇáÑøõÓõáó ÃóÛúÑóÞúäóÇåõãú æóÌóÚóáúäóÇåõãú áöáäøóÇÓö ÂíóÉð æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (37)

/
ÇáÝÑÞÇä
7
ßóÐøóÈóÊú Þóæúãõ äõæÍò ÇáúãõÑúÓóáöíäó (105)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
8
ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò æóÚóÇÏñ æóÝöÑúÚóæúäõ Ðõæ ÇáúÃóæúÊóÇÏö (12)

/
Õ
9
ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò æóÇáúÃóÍúÒóÇÈõ ãöä ÈóÚúÏöåöãú æóåóãøóÊú ßõáøõ ÃõãøóÉò ÈöÑóÓõæáöåöãú áöíóÃúÎõÐõæåõ æóÌóÇÏóáõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö áöíõÏúÍöÖõæÇ Èöåö ÇáúÍóÞøó ÝóÃóÎóÐúÊõåõãú ÝóßóíúÝó ßóÇäó ÚöÞóÇÈö (5)

/
ÛÇÝÑ
10
ãöËúáó ÏóÃúÈö Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÇáøóÐöíäó ãöä ÈóÚúÏöåöãú æóãóÇ Çááøóåõ íõÑöíÏõ ÙõáúãðÇ áøöáúÚöÈóÇÏö (31)

/
ÛÇÝÑ
11
ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò æóÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÑøóÓøö æóËóãõæÏõ (12)

/
Þ
12
æóÞóæúãó äõæÍò ãøöä ÞóÈúáõ Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÞóæúãðÇ ÝóÇÓöÞöíäó (46)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
13
æóÞóæúãó äõæÍò ãøöä ÞóÈúáõ Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ åõãú ÃóÙúáóãó æóÃóØúÛóì (52)

/
ÇáäÌã
14
ßóÐøóÈóÊú ÞóÈúáóåõãú Þóæúãõ äõæÍò ÝóßóÐøóÈõæÇ ÚóÈúÏóäóÇ æóÞóÇáõæÇ ãóÌúäõæäñ æóÇÒúÏõÌöÑó (9)

/
ÇáÞãÑ