> > >

"Þæã ÅÈÑÇåíã" :

#  
1
Åöäøó Çááøóåó ÇÕúØóÝóì ÂÏóãó æóäõæÍðÇ æóÂáó ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÂáó ÚöãúÑóÇäó Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (33)

/
Âá ÚãÑÇä
2
Ãóãú íóÍúÓõÏõæäó ÇáäøóÇÓó Úóáóì ãóÇ ÂÊóÇåõãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö ÝóÞóÏú ÂÊóíúäóÇ Âáó ÅöÈúÑóÇåöíãó ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍößúãóÉó æóÂÊóíúäóÇåõã ãøõáúßðÇ ÚóÙöíãðÇ (54)

/
ÇáäÓÇÁ
3
Ãóáóãú íóÃúÊöåöãú äóÈóÃõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú Þóæúãö äõæÍò æóÚóÇÏò æóËóãõæÏó æóÞóæúãö ÅöÈúÑóÇåöíãó æöÃóÕúÍóÇÈö ãóÏúíóäó æóÇáúãõÄúÊóÝößóÇÊö ÃóÊóÊúåõãú ÑõÓõáõåõã ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö ÝóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÙúáöãóåõãú æóáóßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (70)

/
ÇáÊæÈÉ
4
æóÞóæúãõ ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÞóæúãõ áõæØò (43)

/
ÇáÍÌ