> > >

"æÌæÈ ÇáÊÓÇåá ãÚåã (ãÚ ÛíÑ ÇáãÍÇÑÈíä)" :

#  
1
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÇáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáäøóÕóÇÑóì æóÇáÕøóÇÈöÆöíäó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÚóãöáó ÕóÇáöÍÇð Ýóáóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (62)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÏøó ßóËöíÑñ ãøöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö áóæú íóÑõÏøõæäóßõã ãøöä ÈóÚúÏö ÅöíãóÇäößõãú ßõÝøóÇÑÇð ÍóÓóÏðÇ ãøöäú ÚöäÏö ÃóäÝõÓöåöã ãøöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÊóÈóíøóäó áóåõãõ ÇáúÍóÞøõ ÝóÇÚúÝõæÇ æóÇÕúÝóÍõæÇ ÍóÊøóì íóÃúÊöíó Çááøóåõ ÈöÃóãúÑöåö Åöäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (109)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Þõáú ÃóÊõÍóÇÌøõæäóäóÇ Ýöí Çááøóåö æóåõæó ÑóÈøõäóÇ æóÑóÈøõßõãú æóáóäóÇ ÃóÚúãóÇáõäóÇ æóáóßõãú ÃóÚúãóÇáõßõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÎúáöÕõæäó (139)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
áÇó ÅößúÑóÇåó Ýöí ÇáÏøöíäö ÞóÏ ÊøóÈóíøóäó ÇáÑøõÔúÏõ ãöäó ÇáúÛóíøö Ýóãóäú íóßúÝõÑú ÈöÇáØøóÇÛõæÊö æóíõÄúãöä ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏö ÇÓúÊóãúÓóßó ÈöÇáúÚõÑúæóÉö ÇáúæõËúÞóìó áÇó ÇäÝöÕóÇãó áóåóÇ æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (256)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
ÝóÅäú ÍóÇÌøõæßó ÝóÞõáú ÃóÓúáóãúÊõ æóÌúåöíó áöáøåö æóãóäö ÇÊøóÈóÚóäö æóÞõá áøöáøóÐöíäó ÃõæúÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáÃõãøöíøöíäó ÃóÃóÓúáóãúÊõãú ÝóÅöäú ÃóÓúáóãõæÇ ÝóÞóÏö ÇåúÊóÏóæÇ æøóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøóãóÇ Úóáóíúßó ÇáúÈóáÇóÛõ æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (20)

/
Âá ÚãÑÇä
6
Þõáú íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ßóáóãóÉò ÓóæóÇÁò ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóßõãú ÃóáÇøó äóÚúÈõÏó ÅöáÇøó Çááøóåó æóáÇó äõÔúÑößó Èöåö ÔóíúÆðÇ æóáÇó íóÊøóÎöÐó ÈóÚúÖõäóÇ ÈóÚúÖÇð ÃóÑúÈóÇÈðÇ ãøöä Ïõæäö Çááøóåö ÝóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÞõæáõæÇ ÇÔúåóÏõæÇ ÈöÃóäøóÇ ãõÓúáöãõæäó (64)

/
Âá ÚãÑÇä
7
æóáÇó ÊõÄúãöäõæÇ ÅöáÇøó áöãóä ÊóÈöÚó Ïöíäóßõãú Þõáú Åöäøó ÇáúåõÏóì åõÏóì Çááøóåö Ãóä íõÄúÊóì ÃóÍóÏñ ãøöËúáó ãóÇ ÃõæÊöíÊõãú Ãóæú íõÍóÇÌøõæßõãú ÚöäÏó ÑóÈøößõãú Þõáú Åöäøó ÇáúÝóÖúáó ÈöíóÏö Çááøóåö íõÄúÊöíåö ãóä íóÔóÇÁ æóÇááøóåõ æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (73)

/
Âá ÚãÑÇä
8
áóíúÓõæÇ ÓóæóÇÁð ãøöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö ÃõãøóÉñ ÞóÇÆöãóÉñ íóÊúáõæäó ÂíóÇÊö Çááøóåö ÂäóÇÁó Çááøóíúáö æóåõãú íóÓúÌõÏõæäó (113)

/
Âá ÚãÑÇä
9
íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóíóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóíóäúåóæúäó Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóíõÓóÇÑöÚõæäó Ýöí ÇáúÎóíúÑóÇÊö æóÃõæáóÆößó ãöäó ÇáÕøóÇáöÍöíäó (114)

/
Âá ÚãÑÇä
10
æóÅöäøó ãöäú Ãóåúáö ÇáúßöÊóÇÈö áóãóä íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõãú æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúåöãú ÎóÇÔöÚöíäó áöáøåö áÇó íóÔúÊóÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð ÃõæáóÆößó áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú Åöäøó Çááøóåó ÓóÑöíÚõ ÇáúÍöÓóÇÈö (199)

/
Âá ÚãÑÇä
11
áøóßöäö ÇáÑøóÇÓöÎõæäó Ýöí ÇáúÚöáúãö ãöäúåõãú æóÇáúãõÄúãöäõæäó íõÄúãöäõæäó ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíßó æóãóÇ ÃõäÒöáó ãöä ÞóÈúáößó æóÇáúãõÞöíãöíäó ÇáÕøóáÇóÉó æóÇáúãõÄúÊõæäó ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÃõæáóÆößó ÓóäõÄúÊöíåöãú ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (162)

/
ÇáäÓÇÁ
12
ÅöäøóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÇáÊøóæúÑóÇÉó ÝöíåóÇ åõÏðì æóäõæÑñ íóÍúßõãõ ÈöåóÇ ÇáäøóÈöíøõæäó ÇáøóÐöíäó ÃóÓúáóãõæÇ áöáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáÑøóÈøóÇäöíøõæäó æóÇáÃóÍúÈóÇÑõ ÈöãóÇ ÇÓúÊõÍúÝöÙõæÇ ãöä ßöÊóÇÈö Çááøóåö æóßóÇäõæÇ Úóáóíúåö ÔõåóÏóÇÁ ÝóáÇó ÊóÎúÔóæõÇ ÇáäøóÇÓó æóÇÎúÔóæúäö æóáÇó ÊóÔúÊóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöí ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð æóãóä áøóãú íóÍúßõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (44) æóßóÊóÈúäóÇ Úóáóíúåöãú ÝöíåóÇ Ãóäøó ÇáäøóÝúÓó ÈöÇáäøóÝúÓö æóÇáúÚóíúäó ÈöÇáúÚóíúäö æóÇáÃóäÝó ÈöÇáÃóäÝö æóÇáÃõÐõäó ÈöÇáÃõÐõäö æóÇáÓøöäøó ÈöÇáÓøöäøö æóÇáúÌõÑõæÍó ÞöÕóÇÕñ Ýóãóä ÊóÕóÏøóÞó Èöåö Ýóåõæó ßóÝøóÇÑóÉñ áøóåõ æóãóä áøóãú íóÍúßõã ÈöãóÇ ÃäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÙøóÇáöãõæäó (45) æóÞóÝøóíúäóÇ Úóáóì ÂËóÇÑöåöã ÈöÚóíÓóì ÇÈúäö ãóÑúíóãó ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóÂÊóíúäóÇåõ ÇáÅöäÌöíáó Ýöíåö åõÏðì æóäõæÑñ æóãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóåõÏðì æóãóæúÚöÙóÉð áøöáúãõÊøóÞöíäó (46) æóáúíóÍúßõãú Ãóåúáõ ÇáÅöäÌöíáö ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ Ýöíåö æóãóä áøóãú íóÍúßõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó (47) æóÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóãõåóíúãöäðÇ Úóáóíúåö ÝóÇÍúßõã Èóíúäóåõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóáÇó ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁåõãú ÚóãøóÇ ÌóÇÁßó ãöäó ÇáúÍóÞøö áößõáøò ÌóÚóáúäóÇ ãöäßõãú ÔöÑúÚóÉð æóãöäúåóÇÌðÇ æóáóæú ÔóÇÁ Çááøóåõ áóÌóÚóáóßõãú ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð æóáóßöä áøöíóÈúáõæóßõãú Ýöí ãóÇ ÂÊóÇßõã ÝóÇÓúÊóÈöÞõæÇ ÇáÎóíúÑóÇÊö Åöáóì Çááøóåö ãóÑúÌöÚõßõãú ÌóãöíÚðÇ ÝóíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú Ýöíåö ÊóÎúÊóáöÝõæäó (48)

/
ÇáãÇÆÏÉ
13
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÇáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÆõæäó æóÇáäøóÕóÇÑóì ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (69)

/
ÇáãÇÆÏÉ
14
æóáÇó ÊóØúÑõÏö ÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó ÑóÈøóåõã ÈöÇáúÛóÏóÇÉö æóÇáúÚóÔöíøö íõÑöíÏõæäó æóÌúåóåõ ãóÇ Úóáóíúßó ãöäú ÍöÓóÇÈöåöã ãøöä ÔóíúÁò æóãóÇ ãöäú ÍöÓóÇÈößó Úóáóíúåöã ãøöä ÔóíúÁò ÝóÊóØúÑõÏóåõãú ÝóÊóßõæäó ãöäó ÇáÙøóÇáöãöíäó (52)

/
ÇáÃäÚÇã
15
æóßóÐóáößó ÝóÊóäøóÇ ÈóÚúÖóåõã ÈöÈóÚúÖò áøöíóÞõæáæÇ ÃóåóÄõáÇÁö ãóäøó Çááøóåõ Úóáóíúåöã ãøöä ÈóíúäöäóÇ ÃóáóíúÓó Çááøóåõ ÈöÃóÚúáóãó ÈöÇáÔøóÇßöÑöíäó (53)

/
ÇáÃäÚÇã
16
æóÅöÐóÇ ÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöíäó íóÎõæÖõæäó Ýöí ÂíóÇÊöäóÇ ÝóÃóÚúÑöÖú Úóäúåõãú ÍóÊøóì íóÎõæÖõæÇ Ýöí ÍóÏöíËò ÛóíúÑöåö æóÅöãøóÇ íõäÓöíóäøóßó ÇáÔøóíúØóÇäõ ÝóáÇó ÊóÞúÚõÏú ÈóÚúÏó ÇáÐøößúÑóì ãóÚó ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (68)

/
ÇáÃäÚÇã
17
æóãóÇ Úóáóì ÇáøóÐöíäó íóÊøóÞõæäó ãöäú ÍöÓóÇÈöåöã ãøöä ÔóíúÁò æóáóßöä ÐößúÑóì áóÚóáøóåõãú íóÊøóÞõæäó (69)

/
ÇáÃäÚÇã
18
æóáÇó ÊóÓõÈøõæÇ ÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÝóíóÓõÈøõæÇ Çááøóåó ÚóÏúæðÇ ÈöÛóíúÑö Úöáúãò ßóÐóáößó ÒóíøóäøóÇ áößõáøö ÃõãøóÉò Úóãóáóåõãú Ëõãøó Åöáóì ÑóÈøöåöã ãøóÑúÌöÚõåõãú ÝóíõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (108)

/
ÇáÃäÚÇã
19
æóÅöä ßóÇäó ØóÇÆöÝóÉñ ãøöäßõãú ÂãóäõæÇ ÈöÇáøóÐöí ÃõÑúÓöáúÊõ Èöåö æóØóÇÆöÝóÉñ áøóãú íúÄúãöäõæÇ ÝóÇÕúÈöÑõæÇ ÍóÊøóì íóÍúßõãó Çááøóåõ ÈóíúäóäóÇ æóåõæó ÎóíúÑõ ÇáúÍóÇßöãöíäó (87)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
20
æóáóæú ÔóÇÁó ÑóÈøõßó áÂãóäó ãóä Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ßõáøõåõãú ÌóãöíÚðÇ ÃóÝóÃóäÊó ÊõßúÑöåõ ÇáäøóÇÓó ÍóÊøóì íóßõæäõæÇ ãõÄúãöäöíäó (99)

/
íæäÓ
21
æóãóÇ ßóÇäó áöäóÝúÓò Ãóä ÊõÄúãöäó ÅöáÇøó ÈöÅöÐúäö Çááøóåö æóíóÌúÚóáõ ÇáÑøöÌúÓó Úóáóì ÇáøóÐöíäó áÇó íóÚúÞöáõæäó (100)

/
íæäÓ
22
ÝóÇÕúÈöÑú Úóáóì ãóÇ íóÞõæáõæäó æóÓóÈøöÍú ÈöÍóãúÏö ÑóÈøößó ÞóÈúáó ØõáõæÚö ÇáÔøóãúÓö æóÞóÈúáó ÛõÑõæÈöåóÇ æóãöäú ÂäóÇÁö Çááøóíúáö ÝóÓóÈøöÍú æóÃóØúÑóÇÝó ÇáäøóåóÇÑö áóÚóáøóßó ÊóÑúÖóì (130)

/
Øå
23
áößõáøö ÃõãøóÉò ÌóÚóáúäóÇ ãóäÓóßðÇ åõãú äóÇÓößõæåõ ÝóáóÇ íõäóÇÒöÚõäøóßó Ýöí ÇáúÃóãúÑö æóÇÏúÚõ Åöáóì ÑóÈøößó Åöäøóßó áóÚóáóì åõÏðì ãøõÓúÊóÞöíãò (67) æóÅöä ÌóÇÏóáõæßó ÝóÞõáö Çááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (68) Çááøóåõ íóÍúßõãõ Èóíúäóßõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÝöíãóÇ ßõäÊõãú Ýöíåö ÊóÎúÊóáöÝõæäó (69)

/
ÇáÍÌ
24
æóÚöÈóÇÏõ ÇáÑøóÍúãóäö ÇáøóÐöíäó íóãúÔõæäó Úóáóì ÇáúÃóÑúÖö åóæúäðÇ æóÅöÐóÇ ÎóÇØóÈóåõãõ ÇáúÌóÇåöáõæäó ÞóÇáõæÇ ÓóáóÇãðÇ (63)

/
ÇáÝÑÞÇä
25
æóáóæú ÃóÑóÇÏõæÇ ÇáúÎõÑõæÌó áÃóÚóÏøõæÇ áóåõ ÚõÏøóÉð æóáóßöä ßóÑöåó Çááøóåõ ÇäÈöÚóÇËóåõãú ÝóËóÈøóØóåõãú æóÞöíáó ÇÞúÚõÏõæÇ ãóÚó ÇáúÞóÇÚöÏöíäó (46)

/
ÇáÊæÈÉ
26
æóÅöä ÌóÇåóÏóÇßó Úóáì Ãóä ÊõÔúÑößó Èöí ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ ÝóáóÇ ÊõØöÚúåõãóÇ æóÕóÇÍöÈúåõãóÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ãóÚúÑõæÝðÇ æóÇÊøóÈöÚú ÓóÈöíáó ãóäú ÃóäóÇÈó Åöáóíøó Ëõãøó Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóÃõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (15)

/
áÞãÇä
27
æóáóÇ ÊõØöÚö ÇáúßóÇÝöÑöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÏóÚú ÃóÐóÇåõãú æóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóßöíáðÇ (48)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
28
ÃóáóÇ áöáøóåö ÇáÏøöíäõ ÇáúÎóÇáöÕõ æóÇáøóÐöíäó ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó ãóÇ äóÚúÈõÏõåõãú ÅöáøóÇ áöíõÞóÑøöÈõæäóÇ Åöáóì Çááøóåö ÒõáúÝóì Åöäøó Çááøóåó íóÍúßõãõ Èóíúäóåõãú Ýöí ãóÇ åõãú Ýíåö íóÎúÊóáöÝõæäó Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ãóäú åõæó ßóÇÐöÈñ ßóÝøóÇÑñ (3)

/
ÇáÒãÑ
29
ÝóáöÐóáößó ÝóÇÏúÚõ æóÇÓúÊóÞöãú ßóãóÇ ÃõãöÑúÊó æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁóåõãú æóÞõáú ÂãóäÊõ ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ãöä ßöÊóÇÈò æóÃõãöÑúÊõ áöÃóÚúÏöáó Èóíúäóßõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõäóÇ æóÑóÈøõßõãú áóäóÇ ÃóÚúãóÇáõäóÇ æóáóßõãú ÃóÚúãóÇáõßõãú áóÇ ÍõÌøóÉó ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóßõãõ Çááøóåõ íóÌúãóÚõ ÈóíúäóäóÇ æóÅöáóíúåö ÇáúãóÕöíÑõ (15)

/
ÇáÔæÑì
30
Þõá áøöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ íóÛúÝöÑõæÇ áöáøóÐöíäó áóÇ íóÑúÌõæä ÃóíøóÇãó Çááøóåö áöíóÌúÒöíó ÞóæúãðÇ ÈöãÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (14)

/
ÇáÌÇËíÉ
31
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ ÑóÈøõäóÇ Çááøóåõ Ëõãøó ÇÓúÊóÞóÇãõæÇ ÝóáóÇ ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáóÇ åõãú íóÍúÒóäõæäó (13)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
32
ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóäøóÉö ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÌóÒóÇÁð ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (14)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
33
íóæúãó íóÞõæáõ ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊõ áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇäÙõÑõæäóÇ äóÞúÊóÈöÓú ãöä äøõæÑößõãú Þöíáó ÇÑúÌöÚõæÇ æóÑóÇÁóßõãú ÝóÇáúÊóãöÓõæÇ äõæÑðÇ ÝóÖõÑöÈó Èóíúäóåõã ÈöÓõæÑò áøóåõ ÈóÇÈñ ÈóÇØöäõåõ Ýöíåö ÇáÑøóÍúãóÉõ æóÙóÇåöÑõåõ ãöä ÞöÈóáöåö ÇáúÚóÐóÇÈõ (13)

/
ÇáÍÏíÏ
34
íõäóÇÏõæäóåõãú Ãóáóãú äóßõä ãøóÚóßõãú ÞóÇáõæÇ Èóáóì æóáóßöäøóßõãú ÝóÊóäÊõãú ÃóäÝõÓóßõãú æóÊóÑóÈøóÕúÊõãú æóÇÑúÊóÈúÊõãú æóÛóÑøóÊúßõãõ ÇáúÃóãóÇäöíøõ ÍóÊøóì ÌóÇÁó ÃóãúÑõ Çááøóåö æóÛóÑøóßõã ÈöÇááøóåö ÇáúÛóÑõæÑõ (14)

/
ÇáÍÏíÏ
35
æóÇÕúÈöÑú Úóáóì ãóÇ íóÞõæáõæäó æóÇåúÌõÑúåõãú åóÌúÑðÇ ÌóãöíáðÇ (10)

/
ÇáãÒãá
36
Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (1) áóÇ ÃóÚúÈõÏõ ãóÇ ÊóÚúÈõÏõæäó (2) æóáóÇ ÃóäÊõãú ÚóÇÈöÏõæäó ãóÇ ÃóÚúÈõÏõ (3) æóáóÇ ÃóäóÇ ÚóÇÈöÏñ ãøóÇ ÚóÈóÏÊøõãú (4) æóáóÇ ÃóäÊõãú ÚóÇÈöÏõæäó ãóÇ ÃóÚúÈõÏõ (5) áóßõãú Ïöíäõßõãú æóáöíó Ïöíäö (6)

/
ÇáßÇÝÑæä