> > >

"äÚã Çááå Úáíåã" :

#  
1
íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊöíó ÇáøóÊöí ÃóäúÚóãúÊõ Úóáóíúßõãú æóÃóæúÝõæÇ ÈöÚóåúÏöí ÃõæÝö ÈöÚóåúÏößõãú æóÅöíøóÇíó ÝóÇÑúåóÈõæäö (40) æóÂãöäõæÇ ÈöãóÇ ÃóäÒóáúÊõ ãõÕóÏøöÞÇð áøöãóÇ ãóÚóßõãú æóáÇó ÊóßõæäõæÇ Ãóæøóáó ßóÇÝöÑò Èöåö æóáÇó ÊóÔúÊóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöí ËóãóäÇð ÞóáöíáÇð æóÅöíøóÇíó ÝóÇÊøóÞõæäö (41) æóáÇó ÊóáúÈöÓõæÇ ÇáúÍóÞøó ÈöÇáúÈóÇØöáö æóÊóßúÊõãõæÇ ÇáúÍóÞøó æóÃóäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (42) æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÇÑúßóÚõæÇ ãóÚó ÇáÑøóÇßöÚöíäó (43) ÃóÊóÃúãõÑõæäó ÇáäøóÇÓó ÈöÇáúÈöÑøö æóÊóäÓóæúäó ÃóäÝõÓóßõãú æóÃóäÊõãú ÊóÊúáõæäó ÇáúßöÊóÇÈó ÃóÝóáÇó ÊóÚúÞöáõæäó (44) æóÇÓúÊóÚöíäõæÇ ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÇáÕøóáÇóÉö æóÅöäøóåóÇ áóßóÈöíÑóÉñ ÅöáÇøó Úóáóì ÇáúÎóÇÔöÚöíäó (45) ÇáøóÐöíäó íóÙõäøõæäó Ãóäøóåõã ãøõáÇóÞõæ ÑóÈøöåöãú æóÃóäøóåõãú Åöáóíúåö ÑóÇÌöÚõæäó (46) íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊöíó ÇáøóÊöí ÃóäúÚóãúÊõ Úóáóíúßõãú æóÃóäøöí ÝóÖøóáúÊõßõãú Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (47) æóÇÊøóÞõæÇ íóæúãÇð áÇøó ÊóÌúÒöí äóÝúÓñ Úóä äøóÝúÓò ÔóíúÆÇð æóáÇó íõÞúÈóáõ ãöäúåóÇ ÔóÝóÇÚóÉñ æóáÇó íõÄúÎóÐõ ãöäúåóÇ ÚóÏúáñ æóáÇó åõãú íõäÕóÑõæäó (48) æóÅöÐú äóÌøóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (49) æóÅöÐú ÝóÑóÞúäóÇ Èößõãõ ÇáúÈóÍúÑó ÝóÃóäÌóíúäóÇßõãú æóÃóÛúÑóÞúäóÇ Âáó ÝöÑúÚóæúäó æóÃóäÊõãú ÊóäÙõÑõæäó (50) æóÅöÐú æóÇÚóÏúäóÇ ãõæÓóì ÃóÑúÈóÚöíäó áóíúáóÉð Ëõãøó ÇÊøóÎóÐúÊõãõ ÇáúÚöÌúáó ãöä ÈóÚúÏöåö æóÃóäÊõãú ÙóÇáöãõæäó (51) Ëõãøó ÚóÝóæúäóÇ Úóäßõã ãøöä ÈóÚúÏö Ðóáößó áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (52) æóÅöÐú ÂÊóíúäóÇ ãõæÓóì ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÝõÑúÞóÇäó áóÚóáøóßõãú ÊóåúÊóÏõæäó (53) æóÅöÐú ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö íóÇ Þóæúãö Åöäøóßõãú ÙóáóãúÊõãú ÃóäÝõÓóßõãú ÈöÇÊøöÎóÇÐößõãõ ÇáúÚöÌúáó ÝóÊõæÈõæÇ Åöáóì ÈóÇÑöÆößõãú ÝóÇÞúÊõáõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú ÚöäÏó ÈóÇÑöÆößõãú ÝóÊóÇÈó Úóáóíúßõãú Åöäøóåõ åõæó ÇáÊøóæøóÇÈõ ÇáÑøóÍöíãõ (54) æóÅöÐú ÞõáúÊõãú íóÇ ãõæÓóì áóä äøõÄúãöäó áóßó ÍóÊøóì äóÑóì Çááøóåó ÌóåúÑóÉð ÝóÃóÎóÐóÊúßõãõ ÇáÕøóÇÚöÞóÉõ æóÃóäÊõãú ÊóäÙõÑõæäó (55) Ëõãøó ÈóÚóËúäóÇßõã ãøöä ÈóÚúÏö ãóæúÊößõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (56) æóÙóáøóáúäóÇ Úóáóíúßõãõ ÇáúÛóãóÇãó æóÃóäÒóáúäóÇ Úóáóíúßõãõ Çáúãóäøó æóÇáÓøóáúæóì ßõáõæÇ ãöä ØóíøöÈóÇÊö ãóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõãú æóãóÇ ÙóáóãõæäóÇ æóáóßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (57) æóÅöÐú ÞõáúäóÇ ÇÏúÎõáõæÇ åóÐöåö ÇáúÞóÑúíóÉó ÝóßõáõæÇ ãöäúåóÇ ÍóíúËõ ÔöÆúÊõãú ÑóÛóÏÇð æóÇÏúÎõáõæÇ ÇáúÈóÇÈó ÓõÌøóÏÇð æóÞõæáõæÇ ÍöØøóÉñ äøóÛúÝöÑú áóßõãú ÎóØóÇíóÇßõãú æóÓóäóÒöíÏõ ÇáúãõÍúÓöäöíäó (58)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐú ÃóÎóÐúäóÇ ãöíËóÇÞóßõãú æóÑóÝóÚúäóÇ ÝóæúÞóßõãõ ÇáØøõæÑó ÎõÐõæÇ ãóÇ ÂÊóíúäóÇßõã ÈöÞõæøóÉò æóÇÐúßõÑõæÇ ãóÇ Ýöíåö áóÚóáøóßõãú ÊóÊøóÞõæäó (63)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Ëõãøó ÊóæóáøóíúÊõã ãøöä ÈóÚúÏö Ðóáößó ÝóáóæúáÇó ÝóÖúáõ Çááøóåö Úóáóíúßõãú æóÑóÍúãóÊõåõ áóßõäÊõã ãøöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (64)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊöíó ÇáøóÊöí ÃóäúÚóãúÊõ Úóáóíúßõãú æóÃóäøöí ÝóÖøóáúÊõßõãú Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (122)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
æóÇÊøóÞõæÇ íóæúãÇð áÇøó ÊóÌúÒöí äóÝúÓñ Úóä äøóÝúÓò ÔóíúÆÇð æóáÇó íõÞúÈóáõ ãöäúåóÇ ÚóÏúáñ æóáÇó ÊóäÝóÚõåóÇ ÔóÝóÇÚóÉñ æóáÇó åõãú íõäÕóÑõæäó (123)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
æóÅöÐú ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö íóÇ Þóæúãö ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú ÌóÚóáó Ýöíßõãú ÃóäÈöíóÇÁ æóÌóÚóáóßõã ãøõáõæßðÇ æóÂÊóÇßõã ãøóÇ áóãú íõÄúÊö ÃóÍóÏðÇ ãøöä ÇáúÚóÇáóãöíäó (20)

/
ÇáãÇÆÏÉ
7
æóÃóæúÑóËúäóÇ ÇáúÞóæúãó ÇáøóÐöíäó ßóÇäõæÇ íõÓúÊóÖúÚóÝõæäó ãóÔóÇÑöÞó ÇáúÃóÑúÖö æóãóÛóÇÑöÈóåóÇ ÇáøóÊöí ÈóÇÑóßúäóÇ ÝöíåóÇ æóÊóãøóÊú ßóáöãóÉõ ÑóÈøößó ÇáúÍõÓúäóì Úóáóì Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÈöãóÇ ÕóÈóÑõæÇ æóÏóãøóÑúäóÇ ãóÇ ßóÇäó íóÕúäóÚõ ÝöÑúÚóæúäõ æóÞóæúãõåõ æóãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúÑöÔõæäó (137)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
8
æóÅöÐú ÃóäÌóíúäóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæóÁó ÇáúÚóÐóÇÈö íõÞóÊøöáõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (141)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
9
æóÞóØøóÚúäóÇåõãõ ÇËúäóÊóíú ÚóÔúÑóÉó ÃóÓúÈóÇØðÇ ÃõãóãðÇ æóÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ãõæÓóì ÅöÐö ÇÓúÊóÓúÞóÇåõ Þóæúãõåõ Ãóäö ÇÖúÑöÈ ÈøöÚóÕóÇßó ÇáúÍóÌóÑó ÝóÇäÈóÌóÓóÊú ãöäúåõ ÇËúäóÊóÇ ÚóÔúÑóÉó ÚóíúäðÇ ÞóÏú Úóáöãó ßõáøõ ÃõäóÇÓò ãøóÔúÑóÈóåõãú æóÙóáøóáúäóÇ Úóáóíúåöãõ ÇáúÛóãóÇãó æóÃóäÒóáúäóÇ Úóáóíúåöãõ Çáúãóäøó æóÇáÓøóáúæóì ßõáõæÇ ãöä ØóíøöÈóÇÊö ãóÇ ÑóÒóÞúäóÇßõãú æóãóÇ ÙóáóãõæäóÇ æóáóßöä ßóÇäõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú íóÙúáöãõæäó (160)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
10
æóáóÞóÏú ÈóæøóÃúäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ãõÈóæøóÃó ÕöÏúÞò æóÑóÒóÞúäóÇåõã ãøöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö ÝóãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ ÍóÊøóì ÌóÇÁåõãõ ÇáúÚöáúãõ Åöäøó ÑóÈøóßó íóÞúÖöí Èóíúäóåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÝöíãóÇ ßóÇäõæÇ Ýöíåö íóÎúÊóáöÝõæäó (93)

/
íæäÓ
11
æóÅöÐú ÞóÇáó ãõæÓóì áöÞóæúãöåö ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú ÃóäÌóÇßõã ãøöäú Âáö ÝöÑúÚóæúäó íóÓõæãõæäóßõãú ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö æóíõÐóÈøöÍõæäó ÃóÈúäóÇÁóßõãú æóíóÓúÊóÍúíõæäó äöÓóÇÁóßõãú æóÝöí Ðóáößõã ÈóáÇÁñ ãøöä ÑøóÈøößõãú ÚóÙöíãñ (6)

/
ÅÈÑÇåíã
12
íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÞóÏú ÃóäÌóíúäóÇßõã ãøöäú ÚóÏõæøößõãú æóæóÇÚóÏúäóÇßõãú ÌóÇäöÈó ÇáØøõæÑö ÇáúÃóíúãóäó æóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßõãõ Çáúãóäøó æóÇáÓøóáúæóì (80)

/
Øå
13
æóäõÑöíÏõ Ãóä äøóãõäøó Úóáóì ÇáøóÐöíäó ÇÓúÊõÖúÚöÝõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóäóÌúÚóáóåõãú ÃóÆöãøóÉð æóäóÌúÚóáóåõãõ ÇáúæóÇÑöËöíäó (5)

/
ÇáÞÕÕ
14
æóáóÞóÏú äóÌøóíúäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö Çáúãõåöíäö (30) ãöä ÝöÑúÚóæúäó Åöäøóåõ ßóÇäó ÚóÇáöíðÇ ãøöäó ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (31) æóáóÞóÏö ÇÎúÊóÑúäóÇåõãú Úóáóì Úöáúãò Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (32) æóÂÊóíúäóÇåõã ãøöäó ÇáúÂíóÇÊö ãóÇ Ýöíåö ÈóáóÇÁñ ãøõÈöíäñ (33)

/
ÇáÏÎÇä
15
æóáóÞóÏú ÂÊóíúäóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍõßúãó æóÇáäøõÈõæøóÉó æóÑóÒóÞúäóÇåõã ãøöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö æóÝóÖøóáúäóÇåõãú Úóáóì ÇáúÚóÇáóãöíäó (16)

/
ÇáÌÇËíÉ
16
æóÂÊóíúäóÇåõã ÈóíøöäóÇÊò ãøöäó ÇáúÃóãúÑö ÝóãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ ÅöáøóÇ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁóåõãú ÇáúÚöáúãõ ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú Åöäøó ÑóÈøóßó íóÞúÖöí Èóíúäóåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÝöíãóÇ ßóÇäõæÇ Ýöíåö íóÎúÊóáöÝõæäó (17)

/
ÇáÌÇËíÉ