> > >

"ÔÏÉ ÍÑÕåã Úáì ÇáÍíÇÉ" :

#  
1
Þõáú Åöä ßóÇäóÊú áóßõãõ ÇáÏøóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉõ ÚöäÏó Çááøóåö ÎóÇáöÕóÉð ãøöä Ïõæäö ÇáäøóÇÓö ÝóÊóãóäøóæõÇ ÇáúãóæúÊó Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (94) æóáóä íóÊóãóäøóæúåõ ÃóÈóÏðÇ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÇáÙøóÇáöãíäó (95) æóáóÊóÌöÏóäøóåõãú ÃóÍúÑóÕó ÇáäøóÇÓö Úóáóì ÍóíóÇÉò æóãöäó ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ íóæóÏøõ ÃóÍóÏõåõãú áóæú íõÚóãøóÑõ ÃóáúÝó ÓóäóÉò æóãóÇ åõæó ÈöãõÒóÍúÒöÍöåö ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö Ãóä íõÚóãøóÑó æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó (96)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ Åöä ÒóÚóãúÊõãú Ãóäøóßõãú ÃóæúáöíóÇÁõ áöáøóåö ãöä Ïõæäö ÇáäøóÇÓö ÝóÊóãóäøóæõÇ ÇáúãóæúÊó Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (6) æóáóÇ íóÊóãóäøóæúäóåõ ÃóÈóÏðÇ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÇáÙøóÇáöãöíäó (7) Þõáú Åöäøó ÇáúãóæúÊó ÇáøóÐöí ÊóÝöÑøõæäó ãöäúåõ ÝóÅöäøóåõ ãõáóÇÞöíßõãú Ëõãøó ÊõÑóÏøõæäó Åöáóì ÚóÇáöãö ÇáúÛóíúÈö æóÇáÔøóåóÇÏóÉö ÝóíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (8)

/
ÇáÌãÚÉ