> > >

"ÃÌÑåã áæ ÂãäæÇ" :

#  
1
ßõäÊõãú ÎóíúÑó ÃõãøóÉò ÃõÎúÑöÌóÊú áöáäøóÇÓö ÊóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóÊóäúåóæúäó Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóáóæú Âãóäó Ãóåúáõ ÇáúßöÊóÇÈö áóßóÇäó ÎóíúÑðÇ áøóåõã ãøöäúåõãõ ÇáúãõÄúãöäõæäó æóÃóßúËóÑõåõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó (110)

/
Âá ÚãÑÇä
2
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÑøóÓõæáò ÅöáÇøó áöíõØóÇÚó ÈöÅöÐúäö Çááøóåö æóáóæú Ãóäøóåõãú ÅöÐ ÙøóáóãõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú ÌóÇÄõæßó ÝóÇÓúÊóÛúÝóÑõæÇ Çááøóåó æóÇÓúÊóÛúÝóÑó áóåõãõ ÇáÑøóÓõæáõ áóæóÌóÏõæÇ Çááøóåó ÊóæøóÇÈðÇ ÑøóÍöíãðÇ (64)

/
ÇáäÓÇÁ
3
æóáóæú ÃóäøóÇ ßóÊóÈúäóÇ Úóáóíúåöãú Ãóäö ÇÞúÊõáõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú Ãóæö ÇÎúÑõÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑößõã ãøóÇ ÝóÚóáõæåõ ÅöáÇøó Þóáöíáñ ãøöäúåõãú æóáóæú Ãóäøóåõãú ÝóÚóáõæÇ ãóÇ íõæÚóÙõæäó Èöåö áóßóÇäó ÎóíúÑðÇ áøóåõãú æóÃóÔóÏøó ÊóËúÈöíÊðÇ (66) æóÅöÐÇð áøóÂÊóíúäóÇåõã ãøöä áøóÏõäøóÇ ÃóÌúÑÇð ÚóÙöíãðÇ (67) æóáóåóÏóíúäóÇåõãú ÕöÑóÇØðÇ ãøõÓúÊóÞöíãðÇ (68)

/
ÇáäÓÇÁ
4
æóáóæú Ãóäøó Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÂãóäõæÇ æóÇÊøóÞóæúÇ áóßóÝøóÑúäóÇ Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóáóÃóÏúÎóáúäóÇåõãú ÌóäøóÇÊö ÇáäøóÚöíãö (65)

/
ÇáãÇÆÏÉ