> > >

"ÇáÏÚæÉ Åáì ÇáÅíãÇä" :

#  
1
áøóíúÓó ÇáúÈöÑøó Ãóä ÊõæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÞöÈóáó ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö æóáóßöäøó ÇáúÈöÑøó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáúßöÊóÇÈö æóÇáäøóÈöíøöíäó æóÂÊóì ÇáúãóÇáó Úóáóì ÍõÈøöåö Ðóæöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäó æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíáö æóÇáÓøóÇÆöáöíäó æóÝöí ÇáÑøöÞóÇÈö æóÃóÞóÇãó ÇáÕøóáÇÉó æóÂÊóì ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõæÝõæäó ÈöÚóåúÏöåöãú ÅöÐóÇ ÚóÇåóÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÑöíäó Ýöí ÇáúÈóÃúÓóÇÁ æÇáÖøóÑøóÇÁ æóÍöíäó ÇáúÈóÃúÓö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÕóÏóÞõæÇ æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæäó (177)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐóÇ ÓóÃóáóßó ÚöÈóÇÏöí Úóäøöí ÝóÅöäøöí ÞóÑöíÈñ ÃõÌöíÈõ ÏóÚúæóÉó ÇáÏøóÇÚö ÅöÐóÇ ÏóÚóÇäö ÝóáúíóÓúÊóÌöíÈõæÇ áöí æóáúíõÄúãöäõæÇ Èöí áóÚóáøóåõãú íóÑúÔõÏõæäó (186)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
áÇó ÅößúÑóÇåó Ýöí ÇáÏøöíäö ÞóÏ ÊøóÈóíøóäó ÇáÑøõÔúÏõ ãöäó ÇáúÛóíøö Ýóãóäú íóßúÝõÑú ÈöÇáØøóÇÛõæÊö æóíõÄúãöä ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏö ÇÓúÊóãúÓóßó ÈöÇáúÚõÑúæóÉö ÇáúæõËúÞóìó áÇó ÇäÝöÕóÇãó áóåóÇ æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (256)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
Âãóäó ÇáÑøóÓõæáõ ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúåö ãöä ÑøóÈøöåö æóÇáúãõÄúãöäõæäó ßõáøñ Âãóäó ÈöÇááøóåö æóãóáÇÆößóÊöåö æóßõÊõÈöåö æóÑõÓõáöåö áÇó äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöä ÑøõÓõáöåö æóÞóÇáõæÇ ÓóãöÚúäóÇ æóÃóØóÚúäóÇ ÛõÝúÑóÇäóßó ÑóÈøóäóÇ æóÅöáóíúßó ÇáúãóÕöíÑõ (285)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
Þõáú ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó ÚóáóíúäóÇ æóãóÇ ÃõäÒöáó Úóáóì ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó æóíóÚúÞõæÈó æóÇáÃóÓúÈóÇØö æóãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì æóÚöíÓóì æóÇáäøóÈöíøõæäó ãöä ÑøóÈøöåöãú áÇó äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöäúåõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó (84)

/
Âá ÚãÑÇä
6
ßõäÊõãú ÎóíúÑó ÃõãøóÉò ÃõÎúÑöÌóÊú áöáäøóÇÓö ÊóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóÊóäúåóæúäó Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóáóæú Âãóäó Ãóåúáõ ÇáúßöÊóÇÈö áóßóÇäó ÎóíúÑðÇ áøóåõã ãøöäúåõãõ ÇáúãõÄúãöäõæäó æóÃóßúËóÑõåõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó (110)

/
Âá ÚãÑÇä
7
ãøóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÐóÑó ÇáúãõÄúãöäöíäó Úóáóì ãóÇ ÃóäÊõãú Úóáóíúåö ÍóÊøóìó íóãöíÒó ÇáúÎóÈöíËó ãöäó ÇáØøóíøöÈö æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõØúáöÚóßõãú Úóáóì ÇáúÛóíúÈö æóáóßöäøó Çááøóåó íóÌúÊóÈöí ãöä ÑøõÓõáöåö ãóä íóÔóÇÁ ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ Ýóáóßõãú ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (179)

/
Âá ÚãÑÇä
8
ÑøóÈøóäóÇ ÅöäøóäóÇ ÓóãöÚúäóÇ ãõäóÇÏöíðÇ íõäóÇÏöí áöáÅöíãóÇäö Ãóäú ÂãöäõæÇ ÈöÑóÈøößõãú ÝóÂãóäøóÇ ÑóÈøóäóÇ ÝóÇÛúÝöÑú áóäóÇ ÐõäõæÈóäóÇ æóßóÝøöÑú ÚóäøóÇ ÓóíøöÆóÇÊöäóÇ æóÊóæóÝøóäóÇ ãóÚó ÇáÃÈúÑóÇÑö (193)

/
Âá ÚãÑÇä
9
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ßõæäõæÇ ÞóæøóÇãöíäó ÈöÇáúÞöÓúØö ÔõåóÏóÇÁó áöáøåö æóáóæú Úóáóì ÃóäÝõÓößõãú Ãóæö ÇáúæóÇáöÏóíúäö æóÇáÃóÞúÑóÈöíäó Åöä íóßõäú ÛóäöíøðÇ Ãóæú ÝóÞóíÑðÇ ÝóÇááøóåõ Ãóæúáóì ÈöåöãóÇ ÝóáÇó ÊóÊøóÈöÚõæÇ Çáúåóæóì Ãóä ÊóÚúÏöáõæÇ æóÅöä ÊóáúæõæÇ Ãóæú ÊõÚúÑöÖõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑðÇ (135)

/
ÇáäÓÇÁ
10
áøóßöäö ÇáÑøóÇÓöÎõæäó Ýöí ÇáúÚöáúãö ãöäúåõãú æóÇáúãõÄúãöäõæäó íõÄúãöäõæäó ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíßó æóãóÇ ÃõäÒöáó ãöä ÞóÈúáößó æóÇáúãõÞöíãöíäó ÇáÕøóáÇóÉó æóÇáúãõÄúÊõæäó ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÃõæáóÆößó ÓóäõÄúÊöíåöãú ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (162)

/
ÇáäÓÇÁ
11
ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóåóÇÌóÑõæÇ æóÌóÇåóÏõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáöåöãú æóÃóäÝõÓöåöãú ÃóÚúÙóãõ ÏóÑóÌóÉð ÚöäÏó Çááøóåö æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÝóÇÆöÒõæäó (20)

/
ÇáÊæÈÉ
12
ÇáøóÐöíäó íõÞöíãõæäó ÇáÕøóáóÇÉó æóíõÄúÊõæäó ÇáÒøóßóÇÉó æóåõã ÈöÇáúÂÎöÑóÉö åõãú íõæÞöäõæäó (3)

/
Çáäãá
13
æóáóÇ ÊõÌóÇÏöáõæÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÅöáøóÇ ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãöäúåõãú æóÞõæáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÇáøóÐöí ÃõäÒöáó ÅöáóíúäóÇ æóÃõäÒöáó Åöáóíúßõãú æóÅöáóåõäóÇ æóÅöáóåõßõãú æóÇÍöÏñ æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó (46)

/
ÇáÚäßÈæÊ
14
æóãóÇ ßóÇäó áóåõ Úóáóíúåöã ãøöä ÓõáúØóÇäò ÅöáøóÇ áöäóÚúáóãó ãóä íõÄúãöäõ ÈöÇáúÂÎöÑóÉö ãöãøóäú åõæó ãöäúåóÇ Ýöí Ôóßøò æóÑóÈøõßó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÍóÝöíÙñ (21)

/
ÓÈÃ
15
ÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÃóäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÌóÚóáóßõã ãøõÓúÊóÎúáóÝöíäó Ýöíåö ÝóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÃóäÝóÞõæÇ áóåõãú ÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ (7)

/
ÇáÍÏíÏ
16
æóãóÇ áóßõãú áóÇ ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáÑøóÓõæáõ íóÏúÚõæßõãú áöÊõÄúãöäõæÇ ÈöÑóÈøößõãú æóÞóÏú ÃóÎóÐó ãöíËóÇÞóßõãú Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (8)

/
ÇáÍÏíÏ
17
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÕøöÏøöíÞõæäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁõ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú æóäõæÑõåõãú æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (19)

/
ÇáÍÏíÏ
18
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÂãöäõæÇ ÈöÑóÓõæáöåö íõÄúÊößõãú ßöÝúáóíúäö ãöä ÑøóÍúãóÊöåö æóíóÌúÚóá áøóßõãú äõæÑðÇ ÊóãúÔõæäó Èöåö æóíóÛúÝöÑú áóßõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (28)

/
ÇáÍÏíÏ
19
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ åóáú ÃóÏõáøõßõãú Úóáóì ÊöÌóÇÑóÉò ÊõäÌöíßõã ãøöäú ÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (10)

/
ÇáÕÝ
20
ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊõÌóÇåöÏõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (11)

/
ÇáÕÝ
21
ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇáäøõæÑö ÇáøóÐöí ÃóäÒóáúäóÇ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (8)

/
ÇáÊÛÇÈä
22
ãóÇ ÃóÕóÇÈó ãöä ãøõÕöíÈóÉò ÅöáøóÇ ÈöÅöÐúäö Çááøóåö æóãóä íõÄúãöä ÈöÇááøóåö íóåúÏö ÞóáúÈóåõ æóÇááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (11)

/
ÇáÊÛÇÈä
23
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÇáúÚöáúãõ ÚöäÏó Çááøóåö æóÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ äóÐöíÑñ ãøõÈöíäñ (26)

/
Çáãáß
24
æóÃóäøóÇ áóãøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÇáúåõÏóì ÂãóäøóÇ Èöåö Ýóãóä íõÄúãöä ÈöÑóÈøöåö ÝóáóÇ íóÎóÇÝõ ÈóÎúÓðÇ æóáóÇ ÑóåóÞðÇ (13)

/
ÇáÌä
25
ÝóáóÇ ÕóÏøóÞó æóáóÇ Õóáøóì (31)

/
ÇáÞíÇãÉ