> > >

"ÇáÝÊäÉ" :

#  
1
æóßóÐóáößó ÌóÚóáúäóÇ áößõáøö äóÈöíøò ÚóÏõæøðÇ ÔóíóÇØöíäó ÇáúÅöäÓö æóÇáúÌöäøö íõæÍöí ÈóÚúÖõåõãú Åöáóì ÈóÚúÖò ÒõÎúÑõÝó ÇáúÞóæúáö ÛõÑõæÑðÇ æóáóæú ÔóÇÁ ÑóÈøõßó ãóÇ ÝóÚóáõæåõ ÝóÐóÑúåõãú æóãóÇ íóÝúÊóÑõæäó (112)

/
ÇáÃäÚÇã
2
æóáÇó ÊóÃúßõáõæÇ ãöãøóÇ áóãú íõÐúßóÑö ÇÓúãõ Çááøóåö Úóáóíúåö æóÅöäøóåõ áóÝöÓúÞñ æóÅöäøó ÇáÔøóíóÇØöíäó áóíõæÍõæäó Åöáóì ÃóæúáöíóÇÆöåöãú áöíõÌóÇÏöáõæßõãú æóÅöäú ÃóØóÚúÊõãõæåõãú Åöäøóßõãú áóãõÔúÑößõæäó (121)

/
ÇáÃäÚÇã
3
æóÇÊøóÞõæÇ ÝöÊúäóÉð áÇøó ÊõÕöíÈóäøó ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãöäßõãú ÎóÇÕøóÉð æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó ÔóÏöíÏõ ÇáúÚöÞóÇÈö (25)

/
ÇáÃäÝÇá
4
æóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÃóãúæóÇáõßõãú æóÃóæúáÇóÏõßõãú ÝöÊúäóÉñ æóÃóäøó Çááøóåó ÚöäÏóåõ ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (28)

/
ÇáÃäÝÇá
5
æóÞõá ÑøóÈøö ÃóÚõæÐõ Èößó ãöäú åóãóÒóÇÊö ÇáÔøóíóÇØöíäö (97)

/
ÇáãÄãäæä
6
æóÃóÚõæÐõ Èößó ÑóÈøö Ãóä íóÍúÖõÑõæäö (98)

/
ÇáãÄãäæä
7
æóÅöãøóÇ íóäÒóÛóäøóßó ãöäó ÇáÔøóíúØóÇäö äóÒúÛñ ÝóÇÓúÊóÚöÐú ÈöÇááøóåö Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ (36)

/
ÝÕáÊ