> > >

"ÇáÊæÈÉ" :

#  
1
ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÊóÇÈõæÇ æóÃóÕúáóÍõæÇ æóÈóíøóäõæÇ ÝóÃõæáóÆößó ÃóÊõæÈõ Úóáóíúåöãú æóÃóäóÇ ÇáÊøóæøóÇÈõ ÇáÑøóÍöíãõ (160)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ßóíúÝó íóåúÏöí Çááøóåõ ÞóæúãðÇ ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäöåöãú æóÔóåöÏõæÇ Ãóäøó ÇáÑøóÓõæáó ÍóÞøñ æóÌóÇÁåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó (86) ÃõæáóÆößó ÌóÒóÇÄõåõãú Ãóäøó Úóáóíúåöãú áóÚúäóÉó Çááøóåö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáäøóÇÓö ÃóÌúãóÚöíäó (87) ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ áÇó íõÎóÝøóÝõ Úóäúåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ æóáÇó åõãú íõäÙóÑõæäó (88) ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÊóÇÈõæÇ ãöä ÈóÚúÏö Ðóáößó æóÃóÕúáóÍõæÇ ÝóÅöäøó Çááå ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (89) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäöåöãú Ëõãøó ÇÒúÏóÇÏõæÇ ßõÝúÑðÇ áøóä ÊõÞúÈóáó ÊóæúÈóÊõåõãú æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÖøóÇáøõæäó (90)

/
Âá ÚãÑÇä
3
æóÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÝóÚóáõæÇ ÝóÇÍöÔóÉð Ãóæú ÙóáóãõæÇ ÃóäúÝõÓóåõãú ÐóßóÑõæÇ Çááøóåó ÝóÇÓúÊóÛúÝóÑõæÇ áöÐõäõæÈöåöãú æóãóä íóÛúÝöÑõ ÇáÐøõäõæÈó ÅöáÇøó Çááøóåõ æóáóãú íõÕöÑøõæÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÚóáõæÇ æóåõãú íóÚúáóãõæäó (135)

/
Âá ÚãÑÇä
4
ÃõæáóÆößó ÌóÒóÇÄõåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ ãøöä ÑøóÈøöåöãú æóÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóäöÚúãó ÃóÌúÑõ ÇáúÚóÇãöáöíäó (136)

/
Âá ÚãÑÇä
5
ÅöäøóãóÇ ÇáÊøóæúÈóÉõ Úóáóì Çááøóåö áöáøóÐöíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÓøõæóÁó ÈöÌóåóÇáóÉò Ëõãøó íóÊõæÈõæäó ãöä ÞóÑöíÈò ÝóÃõæáóÆößó íóÊõæÈõ Çááøóåõ Úóáóíúåöãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãÇð ÍóßöíãÇð (17)

/
ÇáäÓÇÁ
6
æóáóíúÓóÊö ÇáÊøóæúÈóÉõ áöáøóÐöíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÓøóíøöÆóÇÊö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÍóÖóÑó ÃóÍóÏóåõãõ ÇáúãóæúÊõ ÞóÇáó Åöäøöí ÊõÈúÊõ ÇáÂäó æóáÇó ÇáøóÐöíäó íóãõæÊõæäó æóåõãú ßõÝøóÇÑñ ÃõæáóÆößó ÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (18)

/
ÇáäÓÇÁ
7
íõÑöíÏõ Çááøóåõ áöíõÈóíøöäó áóßõãú æóíóåúÏöíóßõãú Óõäóäó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú æóíóÊõæÈó Úóáóíúßõãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (26)

/
ÇáäÓÇÁ
8
æóãóä íóÚúãóáú ÓõæÁðÇ Ãóæú íóÙúáöãú äóÝúÓóåõ Ëõãøó íóÓúÊóÛúÝöÑö Çááøóåó íóÌöÏö Çááøóåó ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (110)

/
ÇáäÓÇÁ
9
Ýóãóä ÊóÇÈó ãöä ÈóÚúÏö Ùõáúãöåö æóÃóÕúáóÍó ÝóÅöäøó Çááøóåó íóÊõæÈõ Úóáóíúåö Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (39)

/
ÇáãÇÆÏÉ
10
æóÇáøóÐöíäó ÚóãöáõæÇ ÇáÓøóíøöÆóÇÊö Ëõãøó ÊóÇÈõæÇ ãöä ÈóÚúÏöåóÇ æóÂãóäõæÇ Åöäøó ÑóÈøóßó ãöä ÈóÚúÏöåóÇ áóÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (153)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
11
Ãóáóãú íóÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó åõæó íóÞúÈóáõ ÇáÊøóæúÈóÉó Úóäú ÚöÈóÇÏöåö æóíóÃúÎõÐõ ÇáÕøóÏóÞóÇÊö æóÃóäøó Çááøóåó åõæó ÇáÊøóæøóÇÈõ ÇáÑøóÍöíãõ (104)

/
ÇáÊæÈÉ
12
ÇáÊøóÇÆöÈõæäó ÇáúÚóÇÈöÏõæäó ÇáúÍóÇãöÏõæäó ÇáÓøóÇÆöÍõæäó ÇáÑøóÇßöÚõæäó ÇáÓøóÇÌöÏæäó ÇáúÂãöÑõæäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóÇáäøóÇåõæäó Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóÇáúÍóÇÝöÙõæäó áöÍõÏõæÏö Çááøóåö æóÈóÔøöÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó (112)

/
ÇáÊæÈÉ
13
æóÃóäö ÇÓúÊóÛúÝöÑõæÇ ÑóÈøóßõãú Ëõãøó ÊõæÈõæÇ Åöáóíúåö íõãóÊøöÚúßõã ãøóÊóÇÚðÇ ÍóÓóäðÇ Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì æóíõÄúÊö ßõáøó Ðöí ÝóÖúáò ÝóÖúáóåõ æóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøöí ÃóÎóÇÝõ Úóáóíúßõãú ÚóÐóÇÈó íóæúãò ßóÈöíÑò (3)

/
åæÏ
14
ÑøóÈøõßõãú ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ Ýöí äõÝõæÓößõãú Åöä ÊóßõæäõæÇ ÕóÇáöÍöíäó ÝóÅöäøóåõ ßóÇäó áöáúÃóæøóÇÈöíäó ÛóÝõæÑðÇ (25)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
15
ÅöáøóÇ ãóä ÊóÇÈó æóÂãóäó æóÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóÃõæáóÆößó íóÏúÎõáõæäó ÇáúÌóäøóÉó æóáóÇ íõÙúáóãõæäó ÔóíúÆðÇ (60)

/
ãÑíã
16
ÅöáøóÇ ãóä ÊóÇÈó æóÂãóäó æóÚóãöáó ÚóãóáðÇ ÕóÇáöÍðÇ ÝóÃõæáóÆößó íõÈóÏøöáõ Çááøóåõ ÓóíøöÆóÇÊöåöãú ÍóÓóäóÇÊò æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (70)

/
ÇáÝÑÞÇä
17
æóãóä ÊóÇÈó æóÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóÅöäøóåõ íóÊõæÈõ Åöáóì Çááøóåö ãóÊóÇÈðÇ (71)

/
ÇáÝÑÞÇä
18
Þõáú íóÇ ÚöÈóÇÏöíó ÇáøóÐöíäó ÃóÓúÑóÝõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú áóÇ ÊóÞúäóØõæÇ ãöä ÑøóÍúãóÉö Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó íóÛúÝöÑõ ÇáÐøõäõæÈó ÌóãöíÚðÇ Åöäøóåõ åõæó ÇáúÛóÝõæÑõ ÇáÑøóÍöíãõ (53)

/
ÇáÒãÑ
19
æóÃóäöíÈõæÇ Åöáóì ÑóÈøößõãú æóÃóÓúáöãõæÇ áóåõ ãöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíóßõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ Ëõãøó áóÇ ÊõäÕóÑõæäó (54)

/
ÇáÒãÑ
20
æóåõæó ÇáøóÐöí íóÞúÈóáõ ÇáÊøóæúÈóÉó Úóäú ÚöÈóÇÏöåö æóíóÚúÝõæ Úóäö ÇáÓøóíøöÆóÇÊö æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÝúÚóáõæäó (25)

/
ÇáÔæÑì
21
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÊõæÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö ÊóæúÈóÉð äøóÕõæÍðÇ ÚóÓóì ÑóÈøõßõãú Ãóä íõßóÝøöÑó Úóäßõãú ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóíõÏúÎöáóßõãú ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ íóæúãó áóÇ íõÎúÒöí Çááøóåõ ÇáäøóÈöíøó æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãóÚóåõ äõæÑõåõãú íóÓúÚóì Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóÈöÃóíúãóÇäöåöãú íóÞõæáõæäó ÑóÈøóäóÇ ÃóÊúãöãú áóäóÇ äõæÑóäóÇ æóÇÛúÝöÑú áóäóÇ Åöäøóßó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (8)

/
ÇáÊÍÑíã
22
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÝóÊóäõæÇ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö Ëõãøó áóãú íóÊõæÈõæÇ Ýóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ ÇáúÍóÑöíÞö (10)

/
ÇáÈÑæÌ