> > >

"ÇÈÊáÇÄåã" :

#  
1
ÞõáúäóÇ ÇåúÈöØõæÇ ãöäúåóÇ ÌóãöíÚÇð ÝóÅöãøóÇ íóÃúÊöíóäøóßõã ãøöäøöí åõÏðì Ýóãóä ÊóÈöÚó åõÏóÇíó ÝóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (38)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÇáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáäøóÕóÇÑóì æóÇáÕøóÇÈöÆöíäó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÚóãöáó ÕóÇáöÍÇð Ýóáóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (62)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Èóáóì ãóäú ÃóÓúáóãó æóÌúåóåõ áöáøåö æóåõæó ãõÍúÓöäñ Ýóáóåõ ÃóÌúÑõåõ ÚöäÏó ÑóÈøöåö æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (112)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ëõãøó áÇó íõÊúÈöÚõæäó ãóÇ ÃóäÝóÞõæÇõ ãóäøðÇ æóáÇó ÃóÐðì áøóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (262)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó ÃóãúæóÇáóåõã ÈöÇááøóíúáö æóÇáäøóåóÇÑö ÓöÑøðÇ æóÚóáÇóäöíóÉð Ýóáóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (274)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÃóÞóÇãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó æóÂÊóæõÇ ÇáÒøóßóÇÉó áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú æóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (277)

/
ÇáÈÞÑÉ
7
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÇáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÆõæäó æóÇáäøóÕóÇÑóì ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æÚóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ÝóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (69)

/
ÇáãÇÆÏÉ
8
æóãóÇ äõÑúÓöáõ ÇáúãõÑúÓóáöíäó ÅöáÇøó ãõÈóÔøöÑöíäó æóãõäÐöÑöíäó Ýóãóäú Âãóäó æóÃóÕúáóÍó ÝóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (48)

/
ÇáÃäÚÇã
9
íóÇ Èóäöí ÂÏóãó ÅöãøóÇ íóÃúÊöíóäøóßõãú ÑõÓõáñ ãøöäßõãú íóÞõÕøõæäó Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊöí Ýóãóäö ÇÊøóÞóì æóÃóÕúáóÍó ÝóáÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (35)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
10
ÃóáÇ Åöäøó ÃóæúáöíóÇÁó Çááøóåö áÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (62)

/
íæäÓ
11
íóÇ ÚöÈóÇÏö áóÇ ÎóæúÝñ Úóáóíúßõãõ Çáúíóæúãó æóáóÇ ÃóäÊõãú ÊóÍúÒóäõæäó (68)

/
ÇáÒÎÑÝ