> > >

"ÍÈå ÅíÇåã æãÍÈÊåã ÅíÇå" :

#  
1
æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íóÊøóÎöÐõ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ÃóäÏóÇÏÇð íõÍöÈøõæäóåõãú ßóÍõÈøö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóÔóÏøõ ÍõÈøðÇ áøöáøåö æóáóæú íóÑóì ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÅöÐú íóÑóæúäó ÇáúÚóÐóÇÈó Ãóäøó ÇáúÞõæøóÉó áöáøåö ÌóãöíÚÇð æóÃóäøó Çááøóåó ÔóÏöíÏõ ÇáúÚóÐóÇÈö (165)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Þõáú Åöä ßõäÊõãú ÊõÍöÈøõæäó Çááøóåó ÝóÇÊøóÈöÚõæäöí íõÍúÈöÈúßõãõ Çááøóåõ æóíóÛúÝöÑú áóßõãú ÐõäõæÈóßõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (31)

/
Âá ÚãÑÇä
3
Þõáú ÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÇáÑøóÓõæáó ÝÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó (32)

/
Âá ÚãÑÇä
4
áóä ÊóäóÇáõæÇ ÇáúÈöÑøó ÍóÊøóì ÊõäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÊõÍöÈøõæäó æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇ ãöä ÔóíúÁò ÝóÅöäøó Çááøóåó Èöåö Úóáöíãñ (92)

/
Âá ÚãÑÇä
5
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãóä íóÑúÊóÏøó ãöäßõãú Úóä Ïöíäöåö ÝóÓóæúÝó íóÃúÊöí Çááøóåõ ÈöÞóæúãò íõÍöÈøõåõãú æóíõÍöÈøõæäóåõ ÃóÐöáøóÉò Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó ÃóÚöÒøóÉò Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó íõÌóÇåöÏõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö æóáÇó íóÎóÇÝõæäó áóæúãóÉó áÇÆöãò Ðóáößó ÝóÖúáõ Çááøóåö íõÄúÊöíåö ãóä íóÔóÇÁ æóÇááøóåõ æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (54)

/
ÇáãÇÆÏÉ
6
Þõáú Åöä ßóÇäó ÂÈóÇÄõßõãú æóÃóÈúäóÇÄõßõãú æóÅöÎúæóÇäõßõãú æóÃóÒúæóÇÌõßõãú æóÚóÔöíÑóÊõßõãú æóÃóãúæóÇáñ ÇÞúÊóÑóÝúÊõãõæåóÇ æóÊöÌóÇÑóÉñ ÊóÎúÔóæúäó ßóÓóÇÏóåóÇ æóãóÓóÇßöäõ ÊóÑúÖóæúäóåóÇ ÃóÍóÈøó Åöáóíúßõã ãøöäó Çááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÌöåóÇÏò Ýöí ÓóÈöíáöåö ÝóÊóÑóÈøóÕõæÇ ÍóÊøóì íóÃúÊöíó Çááøóåõ ÈöÃóãúÑöåö æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúÝóÇÓöÞöíäó (24)

/
ÇáÊæÈÉ