> > >

"ÇáÅíãÇä Èåã" :

#  
1
áøóíúÓó ÇáúÈöÑøó Ãóä ÊõæóáøõæÇ æõÌõæåóßõãú ÞöÈóáó ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö æóáóßöäøó ÇáúÈöÑøó ãóäú Âãóäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÇáúãóáÇÆößóÉö æóÇáúßöÊóÇÈö æóÇáäøóÈöíøöíäó æóÂÊóì ÇáúãóÇáó Úóáóì ÍõÈøöåö Ðóæöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäó æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíáö æóÇáÓøóÇÆöáöíäó æóÝöí ÇáÑøöÞóÇÈö æóÃóÞóÇãó ÇáÕøóáÇÉó æóÂÊóì ÇáÒøóßóÇÉó æóÇáúãõæÝõæäó ÈöÚóåúÏöåöãú ÅöÐóÇ ÚóÇåóÏõæÇ æóÇáÕøóÇÈöÑöíäó Ýöí ÇáúÈóÃúÓóÇÁ æÇáÖøóÑøóÇÁ æóÍöíäó ÇáúÈóÃúÓö ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÕóÏóÞõæÇ æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæäó (177)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Âãóäó ÇáÑøóÓõæáõ ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúåö ãöä ÑøóÈøöåö æóÇáúãõÄúãöäõæäó ßõáøñ Âãóäó ÈöÇááøóåö æóãóáÇÆößóÊöåö æóßõÊõÈöåö æóÑõÓõáöåö áÇó äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöä ÑøõÓõáöåö æóÞóÇáõæÇ ÓóãöÚúäóÇ æóÃóØóÚúäóÇ ÛõÝúÑóÇäóßó ÑóÈøóäóÇ æóÅöáóíúßó ÇáúãóÕöíÑõ (285)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Þõáú ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó ÚóáóíúäóÇ æóãóÇ ÃõäÒöáó Úóáóì ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó æóíóÚúÞõæÈó æóÇáÃóÓúÈóÇØö æóãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì æóÚöíÓóì æóÇáäøóÈöíøõæäó ãöä ÑøóÈøöåöãú áÇó äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöäúåõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó (84)

/
Âá ÚãÑÇä
4
ãøóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÐóÑó ÇáúãõÄúãöäöíäó Úóáóì ãóÇ ÃóäÊõãú Úóáóíúåö ÍóÊøóìó íóãöíÒó ÇáúÎóÈöíËó ãöäó ÇáØøóíøöÈö æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõØúáöÚóßõãú Úóáóì ÇáúÛóíúÈö æóáóßöäøó Çááøóåó íóÌúÊóÈöí ãöä ÑøõÓõáöåö ãóä íóÔóÇÁ ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ Ýóáóßõãú ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (179)

/
Âá ÚãÑÇä
5
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇáúßöÊóÇÈö ÇáøóÐöí äóÒøóáó Úóáóì ÑóÓõæáöåö æóÇáúßöÊóÇÈö ÇáøóÐöíó ÃóäÒóáó ãöä ÞóÈúáõ æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÇááøóåö æóãóáÇóÆößóÊöåö æóßõÊõÈöåö æóÑõÓõáöåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÝóÞóÏú Öóáøó ÖóáÇóáÇð ÈóÚöíÏðÇ (136)

/
ÇáäÓÇÁ
6
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóáóãú íõÝóÑøöÞõæÇ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöäúåõãú ÃõæáóÆößó ÓóæúÝó íõÄúÊöíåöãú ÃõÌõæÑóåõãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (152)

/
ÇáäÓÇÁ
7
ÅöäøóÇ ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ßóãóÇ ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì äõæÍò æóÇáäøóÈöíøöíäó ãöä ÈóÚúÏöåö æóÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóì ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅúÓúÍóÇÞó æóíóÚúÞõæÈó æóÇáÃóÓúÈóÇØö æóÚöíÓóì æóÃóíøõæÈó æóíõæäõÓó æóåóÇÑõæäó æóÓõáóíúãóÇäó æóÂÊóíúäóÇ ÏóÇæõæÏó ÒóÈõæÑðÇ (163)

/
ÇáäÓÇÁ
8
æóáóÇ ÊõÌóÇÏöáõæÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÅöáøóÇ ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ãöäúåõãú æóÞõæáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÇáøóÐöí ÃõäÒöáó ÅöáóíúäóÇ æóÃõäÒöáó Åöáóíúßõãú æóÅöáóåõäóÇ æóÅöáóåõßõãú æóÇÍöÏñ æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó (46)

/
ÇáÚäßÈæÊ
9
ÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÃóäÝöÞõæÇ ãöãøóÇ ÌóÚóáóßõã ãøõÓúÊóÎúáóÝöíäó Ýöíåö ÝóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÃóäÝóÞõæÇ áóåõãú ÃóÌúÑñ ßóÈöíÑñ (7)

/
ÇáÍÏíÏ
10
æóãóÇ áóßõãú áóÇ ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáÑøóÓõæáõ íóÏúÚõæßõãú áöÊõÄúãöäõæÇ ÈöÑóÈøößõãú æóÞóÏú ÃóÎóÐó ãöíËóÇÞóßõãú Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (8)

/
ÇáÍÏíÏ
11
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáÕøöÏøöíÞõæäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁõ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú áóåõãú ÃóÌúÑõåõãú æóäõæÑõåõãú æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóÍöíãö (19)

/
ÇáÍÏíÏ
12
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÂãöäõæÇ ÈöÑóÓõæáöåö íõÄúÊößõãú ßöÝúáóíúäö ãöä ÑøóÍúãóÊöåö æóíóÌúÚóá áøóßõãú äõæÑðÇ ÊóãúÔõæäó Èöåö æóíóÛúÝöÑú áóßõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (28)

/
ÇáÍÏíÏ
13
ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊõÌóÇåöÏõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (11)

/
ÇáÕÝ
14
ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇáäøõæÑö ÇáøóÐöí ÃóäÒóáúäóÇ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (8)

/
ÇáÊÛÇÈä