> > >

"ÔåÇÏÊåã Úáì ÇáÃãã" :

#  
1
æóßóÐóáößó ÌóÚóáúäóÇßõãú ÃõãøóÉð æóÓóØðÇ áøöÊóßõæäõæÇ ÔõåóÏóÇÁ Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóíóßõæäó ÇáÑøóÓõæáõ Úóáóíúßõãú ÔóåöíÏðÇ æóãóÇ ÌóÚóáúäóÇ ÇáúÞöÈúáóÉó ÇáøóÊöí ßõäÊó ÚóáóíúåóÇ ÅöáÇøó áöäóÚúáóãó ãóä íóÊøóÈöÚõ ÇáÑøóÓõæáó ãöãøóä íóäÞóáöÈõ Úóáóì ÚóÞöÈóíúåö æóÅöä ßóÇäóÊú áóßóÈöíÑóÉð ÅöáÇøó Úóáóì ÇáøóÐöíäó åóÏóì Çááøóåõ æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõÖöíÚó ÅöíãóÇäóßõãú Åöäøó Çááøóåó ÈöÇáäøóÇÓö áóÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ (143)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÝóßóíúÝó ÅöÐóÇ ÌöÆúäóÇ ãöä ßõáøö ÃõãøóÉò ÈöÔóåöíÏò æóÌöÆúäóÇ Èößó Úóáóì åóÄõáÇÁö ÔóåöíÏðÇ (41)

/
ÇáäÓÇÁ
3
æóíóæúãó äóÈúÚóËõ ãöä ßõáøö ÃõãøóÉò ÔóåöíÏðÇ Ëõãøó áÇó íõÄúÐóäõ áöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóáÇó åõãú íõÓúÊóÚúÊóÈõæäó (84)

/
ÇáäÍá
4
æóíóæúãó äóÈúÚóËõ Ýöí ßõáøö ÃõãøóÉò ÔóåöíÏðÇ Úóáóíúåöã ãøöäú ÃóäÝõÓöåöãú æóÌöÆúäóÇ Èößó ÔóåöíÏðÇ Úóáóì åóÄõáóÇÁö æóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÊöÈúíóÇäðÇ áøößõáøö ÔóíúÁò æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉð æóÈõÔúÑóì áöáúãõÓúáöãöíäó (89)

/
ÇáäÍá
5
æóÌóÇåöÏõæÇ Ýöí Çááøóåö ÍóÞøó ÌöåóÇÏöåö åõæó ÇÌúÊóÈóÇßõãú æóãóÇ ÌóÚóáó Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ãöäú ÍóÑóÌò ãøöáøóÉó ÃóÈöíßõãú ÅöÈúÑóÇåöíãó åõæó ÓóãøóÇßõãõ ÇáúãõÓúáöãíäó ãöä ÞóÈúáõ æóÝöí åóÐóÇ áöíóßõæäó ÇáÑøóÓõæáõ ÔóåöíÏðÇ Úóáóíúßõãú æóÊóßõæäõæÇ ÔõåóÏóÇÁó Úóáóì ÇáäøóÇÓö ÝóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÇÚúÊóÕöãõæÇ ÈöÇááøóåö åõæó ãóæúáóÇßõãú ÝóäöÚúãó Çáúãóæúáóì æóäöÚúãó ÇáäøóÕöíÑõ (78)

/
ÇáÍÌ
6
æóäóÒóÚúäóÇ ãöä ßõáøö ÃõãøóÉò ÔóåöíÏðÇ ÝóÞõáúäóÇ åóÇÊõæÇ ÈõÑúåóÇäóßõãú ÝóÚóáöãõæÇ Ãóäøó ÇáúÍóÞøó áöáøóåö æóÖóáøó Úóäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÝúÊóÑõæäó (75)

/
ÇáÞÕÕ
7
ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóíúßõãú ÑóÓõæáðÇ ÔóÇåöÏðÇ Úóáóíúßõãú ßóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ Åöáóì ÝöÑúÚóæúäó ÑóÓõæáðÇ (15)

/
ÇáãÒãá