> > >

"áÇ ÃÌÑ áåã Úáì ÇáÊÈáíÛ" :

#  
1
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó åóÏóì Çááøóåõ ÝóÈöåõÏóÇåõãõ ÇÞúÊóÏöåú Þõá áÇøó ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ÃóÌúÑðÇ Åöäú åõæó ÅöáÇøó ÐößúÑóì áöáúÚóÇáóãöíäó (90)

/
ÇáÃäÚÇã
2
Ãóãú ÊóÓúÃóáõåõãú ÎóÑúÌðÇ ÝóÎóÑóÇÌõ ÑóÈøößó ÎóíúÑñ æóåõæó ÎóíúÑõ ÇáÑøóÇÒöÞöíäó (72)

/
ÇáãÄãäæä
3
Þõáú ãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò ÅöáøóÇ ãóä ÔóÇÁó Ãóä íóÊøóÎöÐó Åöáóì ÑóÈøöåö ÓóÈöíáðÇ (57)

/
ÇáÝÑÞÇä
4
æóãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (109)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
5
æóãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (127)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
6
æóãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (145)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
7
æóãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (164)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
8
æóãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (180)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
9
Þõáú ãóÇ ÓóÃóáúÊõßõã ãøöäú ÃóÌúÑò Ýóåõæó áóßõãú Åöäú ÃóÌúÑöíó ÅöáøóÇ Úóáóì Çááøóåö æóåõæó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÔóåöíÏñ (47)

/
ÓÈÃ
10
ÇÊøóÈöÚõæÇ ãóä áÇøó íóÓúÃóáõßõãú ÃóÌúÑðÇ æóåõã ãøõåúÊóÏõæäó (21)

/
íÓ
11
Þõáú ãóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò æóãóÇ ÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõÊóßóáøöÝöíäó (86)

/
Õ
12
Ðóáößó ÇáøóÐöí íõÈóÔøöÑõ Çááøóåõ ÚöÈóÇÏóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö Þõá áøóÇ ÃóÓúÃóáõßõãú Úóáóíúåö ÃóÌúÑðÇ ÅöáøóÇ ÇáúãóæóÏøóÉó Ýöí ÇáúÞõÑúÈóì æóãóä íóÞúÊóÑöÝú ÍóÓóäóÉð äøóÒöÏú áóåõ ÝöíåóÇ ÍõÓúäðÇ Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÔóßõæÑñ (23)

/
ÇáÔæÑì
13
Ãóãú ÊóÓúÃóáõåõãú ÃóÌúÑðÇ Ýóåõã ãøöä ãøóÛúÑóãò ãøõËúÞóáõæäó (40)

/
ÇáØæÑ