> > >

"ÝÆÇÊ ÇáÎáÞ íæãÆÐ" :

#  
1
æóßõäÊõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ ËóáóÇËóÉð (7)

/
ÇáæÇÞÚÉ
2
æóÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÔøöãóÇáö ãóÇ ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÔøöãóÇáö (41) Ýöí Óóãõæãò æóÍóãöíãò (42) æóÙöáøò ãøöä íóÍúãõæãò (43) áøóÇ ÈóÇÑöÏò æóáóÇ ßóÑöíãò (44) Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÞóÈúáó Ðóáößó ãõÊúÑóÝöíäó (45) æóßóÇäõæÇ íõÕöÑøõæäó Úóáóì ÇáúÍöäËö ÇáúÚóÙöíãö (46) æóßóÇäõæÇ íóÞõæáõæäó ÃóÆöÐóÇ ãöÊúäóÇ æóßõäøóÇ ÊõÑóÇÈðÇ æóÚöÙóÇãðÇ ÃóÆöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó (47) Ãóæó ÂÈóÇÄõäóÇ ÇáúÃóæøóáõæäó (48) Þõáú Åöäøó ÇáúÃóæøóáöíäó æóÇáúÂÎöÑöíäó (49) áóãóÌúãõæÚõæäó Åöáóì ãöíÞóÇÊö íóæúãò ãøóÚúáõæãò (50) Ëõãøó Åöäøóßõãú ÃóíøõåóÇ ÇáÖøóÇáøõæäó ÇáúãõßóÐøöÈõæäó (51) áóÂßöáõæäó ãöä ÔóÌóÑò ãøöä ÒóÞøõæãò (52) ÝóãóÇáöÆõæäó ãöäúåóÇ ÇáúÈõØõæäó (53) ÝóÔóÇÑöÈõæäó Úóáóíúåö ãöäó ÇáúÍóãöíãö (54) ÝóÔóÇÑöÈõæäó ÔõÑúÈó Çáúåöíãö (55)

/
ÇáæÇÞÚÉ
3
ÝóÃóãøóÇ Åöä ßóÇäó ãöäó ÇáúãõÞóÑøóÈöíäó (88) ÝóÑóæúÍñ æóÑóíúÍóÇäñ æóÌóäøóÉõ äóÚöíãò (89) æóÃóãøóÇ Åöä ßóÇäó ãöäó ÃóÕúÍóÇÈö Çáúíóãöíäö (90) ÝóÓóáóÇãñ áøóßó ãöäú ÃóÕúÍóÇÈö Çáúíóãöíäö (91) æóÃóãøóÇ Åöä ßóÇäó ãöäó ÇáúãõßóÐøöÈöíäó ÇáÖøóÇáøöíäó (92) ÝóäõÒõáñ ãøöäú Íóãöíãò (93) æóÊóÕúáöíóÉõ ÌóÍöíãò (94) Åöäøó åóÐóÇ áóåõæó ÍóÞøõ ÇáúíóÞöíäö (95)

/
ÇáæÇÞÚÉ
4
Ëõãøó ßóÇäó ãöäó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáúãóÑúÍóãóÉö (17) ÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúãóíúãóäóÉö (18) æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ åõãú ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúãóÔúÃóãóÉö (19) Úóáóíúåöãú äóÇÑñ ãøõÄúÕóÏóÉñ (20)

/
ÇáÈáÏ