> > >

"ÇáÈÚË" :

#  
1
ßóíúÝó ÊóßúÝõÑõæäó ÈöÇááøóåö æóßõäÊõãú ÃóãúæóÇÊÇð ÝóÃóÍúíóÇßõãú Ëõãøó íõãöíÊõßõãú Ëõãøó íõÍúíöíßõãú Ëõãøó Åöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (28)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
Ëõãøó ÈóÚóËúäóÇßõã ãøöä ÈóÚúÏö ãóæúÊößõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (56)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó ÎóÑóÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú æóåõãú ÃõáõæÝñ ÍóÐóÑó ÇáúãóæúÊö ÝóÞóÇáó áóåõãõ Çááøóåõ ãõæÊõæÇ Ëõãøó ÃóÍúíóÇåõãú Åöäøó Çááøóåó áóÐõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÔúßõÑõæäó (243)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
Ãóæú ßóÇáøóÐöí ãóÑøó Úóáóì ÞóÑúíóÉò æóåöíó ÎóÇæöíóÉñ Úóáóì ÚõÑõæÔöåóÇ ÞóÇáó Ãóäøóìó íõÍúíöí åóÐöåö Çááøóåõ ÈóÚúÏó ãóæúÊöåóÇ ÝóÃóãóÇÊóåõ Çááøóåõ ãöÇÆóÉó ÚóÇãò Ëõãøó ÈóÚóËóåõ ÞóÇáó ßóãú áóÈöËúÊó ÞóÇáó áóÈöËúÊõ íóæúãðÇ Ãóæú ÈóÚúÖó íóæúãò ÞóÇáó Èóá áøóÈöËúÊó ãöÇÆóÉó ÚóÇãò ÝóÇäÙõÑú Åöáóì ØóÚóÇãößó æóÔóÑóÇÈößó áóãú íóÊóÓóäøóåú æóÇäÙõÑú Åöáóì ÍöãóÇÑößó æóáöäóÌúÚóáóßó ÂíóÉð áøöáäøóÇÓö æóÇäÙõÑú Åöáóì ÇáÚöÙóÇãö ßóíúÝó äõäÔöÒõåóÇ Ëõãøó äóßúÓõæåóÇ áóÍúãðÇ ÝóáóãøóÇ ÊóÈóíøóäó áóåõ ÞóÇáó ÃóÚúáóãõ Ãóäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (259)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
æóÅöÐú ÞóÇáó ÅöÈúÑóÇåöíãõ ÑóÈøö ÃóÑöäöí ßóíúÝó ÊõÍúíöí ÇáúãóæúÊóì ÞóÇáó Ãóæóáóãú ÊõÄúãöä ÞóÇáó Èóáóì æóáóßöä áøöíóØúãóÆöäøó ÞóáúÈöí ÞóÇáó ÝóÎõÐú ÃóÑúÈóÚóÉð ãøöäó ÇáØøóíúÑö ÝóÕõÑúåõäøó Åöáóíúßó Ëõãøó ÇÌúÚóáú Úóáóì ßõáøö ÌóÈóáò ãøöäúåõäøó ÌõÒúÁðÇ Ëõãøó ÇÏúÚõåõäøó íóÃúÊöíäóßó ÓóÚúíðÇ æóÇÚúáóãú Ãóäøó Çááøóåó ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ (260)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
ÅöäøóãóÇ íóÓúÊóÌöíÈõ ÇáøóÐöíäó íóÓúãóÚõæäó æóÇáúãóæúÊóì íóÈúÚóËõåõãõ Çááøóåõ Ëõãøó Åöáóíúåö íõÑúÌóÚõæäó (36)

/
ÇáÃäÚÇã
7
ÞóÇáó ÃóäÙöÑúäöí Åöáóì íóæúãö íõÈúÚóËõæäó (14)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
8
æóåõæó ÇáøóÐöí íõÑúÓöáõ ÇáÑøöíóÇÍó ÈõÔúÑðÇ Èóíúäó íóÏóíú ÑóÍúãóÊöåö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÃóÞóáøóÊú ÓóÍóÇÈðÇ ËöÞóÇáÇð ÓõÞúäóÇåõ áöÈóáóÏò ãøóíøöÊò ÝóÃóäÒóáúäóÇ Èöåö ÇáúãóÇÁó ÝóÃóÎúÑóÌúäóÇ Èöåö ãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö ßóÐóáößó äõÎúÑöÌõ ÇáúãæúÊóì áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó (57)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
9
æóÅöÐú ÊóÃóÐøóäó ÑóÈøõßó áóíóÈúÚóËóäøó Úóáóíúåöãú Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö ãóä íóÓõæãõåõãú ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö Åöäøó ÑóÈøóßó áóÓóÑöíÚõ ÇáúÚöÞóÇÈö æóÅöäøóåõ áóÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (167)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
10
æóåõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó Ýöí ÓöÊøóÉö ÃóíøóÇãò æóßóÇäó ÚóÑúÔõåõ Úóáóì ÇáúãóÇÁö áöíóÈúáõæóßõãú Ãóíøõßõãú ÃóÍúÓóäõ ÚóãóáÇð æóáóÆöä ÞõáúÊó Åöäøóßõã ãøóÈúÚõæËõæäó ãöä ÈóÚúÏö ÇáúãóæúÊö áóíóÞõæáóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöäú åóÐóÇ ÅöáÇøó ÓöÍúÑñ ãøõÈöíäñ (7)

/
åæÏ
11
æóÅöä ÊóÚúÌóÈú ÝóÚóÌóÈñ Þóæúáõåõãú ÃóÆöÐóÇ ßõäøóÇ ÊõÑóÇÈðÇ ÃóÆöäøóÇ áóÝöí ÎóáúÞò ÌóÏöíÏò ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÑóÈøöåöãú æóÃõæáóÆößó ÇáúÃóÛúáÇóáõ Ýöí ÃóÚúäóÇÞöåöãú æóÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏæäó (5)

/
ÇáÑÚÏ
12
ÞóÇáó ÑóÈøö ÝóÃóäÙöÑúäöí Åöáóì íóæúãö íõÈúÚóËõæäó (36)

/
ÇáÍÌÑ
13
ÃóãúæÇÊñ ÛóíúÑõ ÃóÍúíóÇÁò æóãóÇ íóÔúÚõÑõæäó ÃóíøóÇäó íõÈúÚóËõæäó (21)

/
ÇáäÍá
14
æóÃóÞúÓóãõæÇ ÈöÇááøóåö ÌóåúÏó ÃóíúãóÇäöåöãú áÇó íóÈúÚóËõ Çááøóåõ ãóä íóãõæÊõ Èóáóì æóÚúÏðÇ Úóáóíúåö ÍóÞøðÇ æóáÜßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÚúáóãõæäó (38)

/
ÇáäÍá
15
æóÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ßõäøóÇ ÚöÙóÇãðÇ æóÑõÝóÇÊðÇ ÃóÅöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó ÎóáúÞðÇ ÌóÏöíÏðÇ (49) Þõá ßõæäõæÇ ÍöÌóÇÑóÉð Ãóæú ÍóÏöíÏðÇ (50) Ãóæú ÎóáúÞðÇ ãøöãøóÇ íóßúÈõÑõ Ýöí ÕõÏõæÑößõãú ÝóÓóíóÞõæáõæäó ãóä íõÚöíÏõäóÇ Þõáö ÇáøóÐöí ÝóØóÑóßõãú Ãóæøóáó ãóÑøóÉò ÝóÓóíõäúÛöÖõæäó Åöáóíúßó ÑõÄõæÓóåõãú æóíóÞõæáõæäó ãóÊóì åõæó Þõáú ÚóÓóì Ãóä íóßõæäó ÞóÑöíÈðÇ (51)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
16
Ðóáößó ÌóÒóÇÄõåõã ÈöÃóäøóåõãú ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ßõäøóÇ ÚöÙóÇãðÇ æóÑõÝóÇÊðÇ ÃóÅöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó ÎóáúÞðÇ ÌóÏöíÏðÇ (98)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
17
æóßóÐóáößó ÈóÚóËúäóÇåõãú áöíóÊóÓóÇÁóáõæÇ Èóíúäóåõãú ÞóÇáó ÞóÇÆöáñ ãøöäúåõãú ßóãú áóÈöËúÊõãú ÞóÇáõæÇ áóÈöËúäóÇ íóæúãðÇ Ãóæú ÈóÚúÖó íóæúãò ÞóÇáõæÇ ÑóÈøõßõãú ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ áóÈöËúÊõãú ÝóÇÈúÚóËõæÇ ÃóÍóÏóßõã ÈöæóÑöÞößõãú åóÐöåö Åöáóì ÇáúãóÏöíäóÉö ÝóáúíóäÙõÑú ÃóíøõåóÇ ÃóÒúßóì ØóÚóÇãðÇ ÝóáúíóÃúÊößõã ÈöÑöÒúÞò ãøöäúåõ æóáúíóÊóáóØøóÝú æóáóÇ íõÔúÚöÑóäøó Èößõãú ÃóÍóÏðÇ (19)

/
ÇáßåÝ
18
æóÓóáóÇãñ Úóáóíúåö íóæúãó æõáöÏó æóíóæúãó íóãõæÊõ æóíóæúãó íõÈúÚóËõ ÍóíøðÇ (15)

/
ãÑíã
19
æóÇáÓøóáóÇãõ Úóáóíøó íóæúãó æõáöÏÊøõ æóíóæúãó ÃóãõæÊõ æóíóæúãó ÃõÈúÚóËõ ÍóíøðÇ (33)

/
ãÑíã
20
æóíóÞõæáõ ÇáúÅöäÓóÇäõ ÃóÆöÐóÇ ãóÇ ãöÊøõ áóÓóæúÝó ÃõÎúÑóÌõ ÍóíøðÇ (66)

/
ãÑíã
21
ãöäúåóÇ ÎóáóÞúäóÇßõãú æóÝöíåóÇ äõÚöíÏõßõãú æóãöäúåóÇ äõÎúÑöÌõßõãú ÊóÇÑóÉð ÃõÎúÑóì (55)

/
Øå
22
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ Åöä ßõäÊõãú Ýöí ÑóíúÈò ãøöäó ÇáúÈóÚúËö ÝóÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ãöäú ÚóáóÞóÉò Ëõãøó ãöä ãøõÖúÛóÉò ãøõÎóáøóÞóÉò æóÛóíúÑö ãõÎóáøóÞóÉò áøöäõÈóíøöäó áóßõãú æóäõÞöÑøõ Ýöí ÇáúÃóÑúÍóÇãö ãóÇ äóÔóÇÁõ Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ëõãøó äõÎúÑöÌõßõãú ØöÝúáðÇ Ëõãøó áöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÔõÏøóßõãú æóãöäßõã ãøóä íõÊóæóÝøóì æóãöäßõã ãøóä íõÑóÏøõ Åöáóì ÃóÑúÐóáö ÇáúÚõãõÑö áößóíúáóÇ íóÚúáóãó ãöä ÈóÚúÏö Úöáúãò ÔóíúÆðÇ æóÊóÑóì ÇáúÃóÑúÖó åóÇãöÏóÉð ÝóÅöÐóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÚóáóíúåóÇ ÇáúãóÇÁó ÇåúÊóÒøóÊú æóÑóÈóÊú æóÃóäÈóÊóÊú ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ÈóåöíÌò (5)

/
ÇáÍÌ
23
æóÃóäøó ÇáÓøóÇÚóÉó ÂÊöíóÉñ áøóÇ ÑóíúÈó ÝöíåóÇ æóÃóäøó Çááøóåó íóÈúÚóËõ ãóä Ýöí ÇáúÞõÈõæÑö (7)

/
ÇáÍÌ
24
Ëõãøó Åöäøóßõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÊõÈúÚóËõæäó (16)

/
ÇáãÄãäæä
25
Åöäú åöíó ÅöáøóÇ ÍóíóÇÊõäóÇ ÇáÏøõäúíóÇ äóãõæÊõ æóäóÍúíóÇ æóãóÇ äóÍúäõ ÈöãóÈúÚõæËöíäó (37)

/
ÇáãÄãäæä
26
ÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ãöÊúäóÇ æóßõäøóÇ ÊõÑóÇÈðÇ æóÚöÙóÇãðÇ ÃóÆöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó (82)

/
ÇáãÄãäæä
27
áóÚóáøöí ÃóÚúãóáõ ÕóÇáöÍðÇ ÝöíãóÇ ÊóÑóßúÊõ ßóáøóÇ ÅöäøóåóÇ ßóáöãóÉñ åõæó ÞóÇÆöáõåóÇ æóãöä æóÑóÇÆöåöã ÈóÑúÒóÎñ Åöáóì íóæúãö íõÈúÚóËõæäó (100)

/
ÇáãÄãäæä
28
æóáóÇ ÊõÎúÒöäöí íóæúãó íõÈúÚóËõæäó (87)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
29
æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúÚöáúãó æóÇáúÅöíãóÇäó áóÞóÏú áóÈöËúÊõãú Ýöí ßöÊóÇÈö Çááøóåö Åöáóì íóæúãö ÇáúÈóÚúËö ÝóåóÐóÇ íóæúãõ ÇáúÈóÚúËö æóáóßöäøóßõãú ßõäÊõãú áóÇ ÊóÚúáóãõæäó (56)

/
ÇáÑæã
30
ãøóÇ ÎóáúÞõßõãú æóáóÇ ÈóÚúËõßõãú ÅöáøóÇ ßóäóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (28)

/
áÞãÇä
31
æóÇááøóåõ ÇáøóÐöí ÃóÑúÓóáó ÇáÑøöíóÇÍó ÝóÊõËöíÑõ ÓóÍóÇÈðÇ ÝóÓõÞúäóÇåõ Åöáóì ÈóáóÏò ãøóíøöÊò ÝóÃóÍúíóíúäóÇ Èöåö ÇáúÃóÑúÖó ÈóÚúÏó ãóæúÊöåóÇ ßóÐóáößó ÇáäøõÔõæÑõ (9)

/
ÝÇØÑ
32
æóÅöä ßõáøñ áøóãøóÇ ÌóãöíÚñ áøóÏóíúäóÇ ãõÍúÖóÑõæäó (32)

/
íÓ
33
Þõáú íõÍúíöíåóÇ ÇáøóÐöí ÃóäÔóÃóåóÇ Ãóæøóáó ãóÑøóÉò æóåõæó Èößõáøö ÎóáúÞò Úóáöíãñ (79) ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõã ãøöäó ÇáÔøóÌóÑö ÇáúÃóÎúÖóÑö äóÇÑðÇ ÝóÅöÐóÇ ÃóäÊõã ãøöäúåõ ÊõæÞöÏõæäó (80) ÃóæóáóíúÓó ÇáøóÐöí ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó ÈöÞóÇÏöÑò Úóáóì Ãóäú íóÎúáõÞó ãöËúáóåõã Èóáóì æóåõæó ÇáúÎóáøóÇÞõ ÇáúÚóáöíãõ (81) ÅöäøóãóÇ ÃóãúÑõåõ ÅöÐóÇ ÃóÑóÇÏó ÔóíúÆðÇ Ãóäú íóÞõæáó áóåõ ßõäú Ýóíóßõæäõ (82) ÝóÓõÈúÍóÇäó ÇáøóÐöí ÈöíóÏöåö ãóáóßõæÊõ ßõáøö ÔóíúÁò æóÅöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (83)

/
íÓ
34
ÃóÆöÐóÇ ãöÊúäóÇ æóßõäøóÇ ÊõÑóÇÈðÇ æóÚöÙóÇãðÇ ÃóÆöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó (16)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
35
áóáóÈöËó Ýöí ÈóØúäöåö Åöáóì íóæúãö íõÈúÚóËõæäó (144)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
36
æóãöäú ÂíóÇÊöåö Ãóäøóßó ÊóÑóì ÇáúÃóÑúÖó ÎóÇÔöÚóÉð ÝóÅöÐóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÚóáóíúåóÇ ÇáúãóÇÁó ÇåúÊóÒøóÊú æóÑóÈóÊú Åöäøó ÇáøóÐöí ÃóÍúíóÇåóÇ áóãõÍúíöí ÇáúãóæúÊóì Åöäøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (39)

/
ÝÕáÊ
37
Ãóãö ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó ÝóÇááøóåõ åõæó Çáúæóáöíøõ æóåõæó íõÍúíöí ÇáãóæúÊóì æóåõæó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (9)

/
ÇáÔæÑì
38
æóãöäú ÂíóÇÊöåö ÎóáúÞõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ÈóËøó ÝöíåöãóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóåõæó Úóáóì ÌóãúÚöåöãú ÅöÐóÇ íóÔóÇÁõ ÞóÏöíÑñ (29)

/
ÇáÔæÑì
39
ÃóÝóÚóíöíäóÇ ÈöÇáúÎóáúÞö ÇáúÃóæøóáö Èóáú åõãú Ýöí áóÈúÓò ãøöäú ÎóáúÞò ÌóÏöíÏò (15)

/
Þ
40
æóßóÇäõæÇ íóÞõæáõæäó ÃóÆöÐóÇ ãöÊúäóÇ æóßõäøóÇ ÊõÑóÇÈðÇ æóÚöÙóÇãðÇ ÃóÆöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó (47) Ãóæó ÂÈóÇÄõäóÇ ÇáúÃóæøóáõæäó (48) Þõáú Åöäøó ÇáúÃóæøóáöíäó æóÇáúÂÎöÑöíäó (49) áóãóÌúãõæÚõæäó Åöáóì ãöíÞóÇÊö íóæúãò ãøóÚúáõæãò (50)

/
ÇáæÇÞÚÉ
41
íóæúãó íóÈúÚóËõåõãõ Çááøóåõ ÌóãöíÚðÇ ÝóíõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ ÃóÍúÕóÇåõ Çááøóåõ æóäóÓõæåõ æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÔóåöíÏñ (6)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
42
íóæúãó íóÈúÚóËõåõãõ Çááøóåõ ÌóãöíÚðÇ ÝóíóÍúáöÝõæäó áóåõ ßóãóÇ íóÍúáöÝõæäó áóßõãú æóíóÍúÓóÈõæäó Ãóäøóåõãú Úóáóì ÔóíúÁò ÃóáóÇ Åöäøóåõãú åõãõ ÇáúßóÇÐöÈõæäó (18)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
43
ÒóÚóãó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ãóä áøóä íõÈúÚóËõæÇ Þõáú Èóáóì æóÑóÈøöí áóÊõÈúÚóËõäøó Ëõãøó áóÊõäóÈøóÄõäøó ÈöãóÇ ÚóãöáúÊõãú æóÐóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (7)

/
ÇáÊÛÇÈä
44
æóÃóäøóåõãú ÙóäøõæÇ ßóãóÇ ÙóäóäÊõãú Ãóä áøóä íóÈúÚóËó Çááøóåõ ÃóÍóÏðÇ (7)

/
ÇáÌä
45
ÃóíóÍúÓóÈõ ÇáúÅöäÓóÇäõ Ãóáøóä äøóÌúãóÚó ÚöÙóÇãóåõ (3)

/
ÇáÞíÇãÉ
46
Èóáóì ÞóÇÏöÑöíäó Úóáóì Ãóä äøõÓóæøöíó ÈóäóÇäóåõ (4)

/
ÇáÞíÇãÉ
47
ÃóíóÍúÓóÈõ ÇáúÅöäÓóÇäõ Ãóä íõÊúÑóßó ÓõÏðì (36) Ãóáóãú íóßõ äõØúÝóÉð ãøöä ãøóäöíøò íõãúäóì (37) Ëõãøó ßóÇäó ÚóáóÞóÉð ÝóÎóáóÞó ÝóÓóæøóì (38) ÝóÌóÚóáó ãöäúåõ ÇáÒøóæúÌóíúäö ÇáÐøóßóÑó æóÇáúÃõäËóì (39) ÃóáóíúÓó Ðóáößó ÈöÞóÇÏöÑò Úóáóì Ãóä íõÍúíöíó ÇáúãóæúÊóì (40)

/
ÇáÞíÇãÉ
48
ÃóáóÇ íóÙõäøõ ÃõæáóÆößó Ãóäøóåõã ãøóÈúÚõæËõæäó (4)

/
ÇáãØÝÝíä