> > >

"ÇáÃÚÑÇÝ" :

#  
1
æóäóÇÏóì ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÌóäøóÉö ÃóÕúÍóÇÈó ÇáäøóÇÑö Ãóä ÞóÏú æóÌóÏúäóÇ ãóÇ æóÚóÏóäóÇ ÑóÈøõäóÇ ÍóÞøðÇ Ýóåóáú æóÌóÏÊøõã ãøóÇ æóÚóÏó ÑóÈøõßõãú ÍóÞøðÇ ÞóÇáõæÇ äóÚóãú ÝóÃóÐøóäó ãõÄóÐøöäñ Èóíúäóåõãú Ãóä áøóÚúäóÉõ Çááøóåö Úóáóì ÇáÙøóÇáöãöíäó (44) ÇáøóÐöíäó íóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóíóÈúÛõæäóåóÇ ÚöæóÌðÇ æóåõã ÈöÇáÂÎöÑóÉö ßóÇÝöÑõæäó (45) æóÈóíúäóåõãóÇ ÍöÌóÇÈñ æóÚóáóì ÇáÃóÚúÑóÇÝö ÑöÌóÇáñ íóÚúÑöÝõæäó ßõáÇøð ÈöÓöíãóÇåõãú æóäóÇÏóæúÇ ÃóÕúÍóÇÈó ÇáúÌóäøóÉö Ãóä ÓóáÇóãñ Úóáóíúßõãú áóãú íóÏúÎõáõæåóÇ æóåõãú íóØúãóÚõæäó (46) æóÅöÐóÇ ÕõÑöÝóÊú ÃóÈúÕóÇÑõåõãú ÊöáúÞóÇÁó ÃóÕúÍóÇÈö ÇáäøóÇÑö ÞóÇáõæÇ ÑóÈøóäóÇ áÇó ÊóÌúÚóáúäóÇ ãóÚó ÇáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó (47) æóäóÇÏóì ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáÃóÚúÑóÇÝö ÑöÌóÇáÇð íóÚúÑöÝõæäóåõãú ÈöÓöíãóÇåõãú ÞóÇáõæÇ ãóÇ ÃóÛúäóì Úóäßõãú ÌóãúÚõßõãú æóãóÇ ßõäÊõãú ÊóÓúÊóßúÈöÑõæäó (48) ÃóåóÄõáÇÁö ÇáøóÐöíäó ÃóÞúÓóãúÊõãú áÇó íóäóÇáõåõãõ Çááøóåõ ÈöÑóÍúãóÉò ÇÏúÎõáõæÇ ÇáúÌóäøóÉó áÇó ÎóæúÝñ Úóáóíúßõãú æóáÇó ÃóäÊõãú ÊóÍúÒóäõæäó (49) æóäóÇÏóì ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö ÃóÕúÍóÇÈó ÇáúÌóäøóÉö Ãóäú ÃóÝöíÖõæÇ ÚóáóíúäóÇ ãöäó ÇáúãóÇÁö Ãóæú ãöãøóÇ ÑóÒóÞóßõãõ Çááøóåõ ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ÍóÑøóãóåõãóÇ Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó (50)

/
ÇáÃÚÑÇÝ