> > >

"ÇáÌä" :

#  
1
æóÌóÚóáõæÇ áöáøåö ÔõÑóßóÇÁó ÇáúÌöäøó æóÎóáóÞóåõãú æóÎóÑóÞõæÇ áóåõ Èóäöíäó æóÈóäóÇÊò ÈöÛóíúÑö Úöáúãò ÓõÈúÍóÇäóåõ æóÊóÚóÇáóì ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (100)

/
ÇáÃäÚÇã
2
æóßóÐóáößó ÌóÚóáúäóÇ áößõáøö äóÈöíøò ÚóÏõæøðÇ ÔóíóÇØöíäó ÇáúÅöäÓö æóÇáúÌöäøö íõæÍöí ÈóÚúÖõåõãú Åöáóì ÈóÚúÖò ÒõÎúÑõÝó ÇáúÞóæúáö ÛõÑõæÑðÇ æóáóæú ÔóÇÁ ÑóÈøõßó ãóÇ ÝóÚóáõæåõ ÝóÐóÑúåõãú æóãóÇ íóÝúÊóÑõæäó (112)

/
ÇáÃäÚÇã
3
æóíóæúãó íóÍúÔõÑõåõãú ÌóãöíÚðÇ íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáúÌöäøö ÞóÏö ÇÓúÊóßúËóÑúÊõã ãøöäó ÇáúÅöäÓö æóÞóÇáó ÃóæúáöíóÇÄõåõã ãøöäó ÇáúÅöäÓö ÑóÈøóäóÇ ÇÓúÊóãúÊóÚó ÈóÚúÖõäóÇ ÈöÈóÚúÖò æóÈóáóÛúäóÇ ÃóÌóáóäóÇ ÇáøóÐöíó ÃóÌøóáúÊó áóäóÇ ÞóÇáó ÇáäøóÇÑõ ãóËúæóÇßõãú ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÅöáÇøó ãóÇ ÔóÇÁó Çááøóåõ Åöäøó ÑóÈøóßó Íóßöíãñ Úóáöíãñ (128) æóßóÐóáößó äõæóáøöí ÈóÚúÖó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈóÚúÖðÇ ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóßúÓöÈõæäó (129) íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Ãóáóãú íóÃúÊößõãú ÑõÓõáñ ãøöäßõãú íóÞõÕøõæäó Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊöí æóíõäÐöÑõæäóßõãú áöÞóÇÁ íóæúãößõãú åóÐóÇ ÞóÇáõæÇ ÔóåöÏúäóÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöäóÇ æóÛóÑøóÊúåõãõ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ æóÔóåöÏõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú Ãóäøóåõãú ßóÇäõæÇ ßóÇÝöÑöíäó (130)

/
ÇáÃäÚÇã
4
ÞóÇáó ÇÏúÎõáõæÇ Ýöí Ãõãóãò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáößõã ãøöä ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Ýöí ÇáäøóÇÑö ßõáøóãóÇ ÏóÎóáóÊú ÃõãøóÉñ áøóÚóäóÊú ÃõÎúÊóåóÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÇÏøóÇÑóßõæÇ ÝöíåóÇ ÌóãöíÚðÇ ÞóÇáóÊú ÃõÎúÑóÇåõãú áöÃõæáÇóåõãú ÑóÈøóäóÇ åóÄõáöÇÁö ÃóÖóáøõæäóÇ ÝóÂÊöåöãú ÚóÐóÇÈðÇ ÖöÚúÝðÇ ãøöäó ÇáäøóÇÑö ÞóÇáó áößõáøò ÖöÚúÝñ æóáóßöä áÇøó ÊóÚúáóãõæäó (38)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
5
æóáóÞóÏú ÐóÑóÃúäóÇ áöÌóåóäøóãó ßóËöíÑðÇ ãøöäó ÇáúÌöäøö æóÇáÅöäÓö áóåõãú ÞõáõæÈñ áÇøó íóÝúÞóåõæäó ÈöåóÇ æóáóåõãú ÃóÚúíõäñ áÇøó íõÈúÕöÑõæäó ÈöåóÇ æóáóåõãú ÂÐóÇäñ áÇøó íóÓúãóÚõæäó ÈöåóÇ ÃõæáóÆößó ßóÇáúÃóäúÚóÇãö Èóáú åõãú ÃóÖóáøõ ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÛóÇÝöáõæäó (179)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
6
Ãóæóáóãú íóÊóÝóßøóÑõæÇ ãóÇ ÈöÕóÇÍöÈöåöã ãøöä ÌöäøóÉò Åöäú åõæó ÅöáÇøó äóÐöíÑñ ãøõÈöíäñ (184)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
7

/
íæäÓ
8
æóÇáúÌóÇäøó ÎóáóÞúäóÇåõ ãöä ÞóÈúáõ ãöä äøóÇÑö ÇáÓøóãõæãö (27)

/
ÇáÍÌÑ
9
Þõá áøóÆöäö ÇÌúÊóãóÚóÊö ÇáúÅöäÓõ æóÇáúÌöäøõ Úóáóì Ãóä íóÃúÊõæÇ ÈöãöËúáö åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö áÇó íóÃúÊõæäó ÈöãöËúáöåö æóáóæú ßóÇäó ÈóÚúÖõåõãú áöÈóÚúÖò ÙóåöíÑðÇ (88)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
10
æóÅöÐú ÞõáúäóÇ áöáúãóáóÇÆößóÉö ÇÓúÌõÏõæÇ áöÂÏóãó ÝóÓóÌóÏõæÇ ÅöáøóÇ ÅöÈúáöíÓó ßóÇäó ãöäó ÇáúÌöäøö ÝóÝóÓóÞó Úóäú ÃóãúÑö ÑóÈøöåö ÃóÝóÊóÊøóÎöÐõæäóåõ æóÐõÑøöíøóÊóåõ ÃóæúáöíóÇÁó ãöä Ïõæäöí æóåõãú áóßõãú ÚóÏõæøñ ÈöÆúÓó áöáÙøóÇáöãöíäó ÈóÏóáðÇ (50)

/
ÇáßåÝ
11
æóÍõÔöÑó áöÓõáóíúãóÇäó ÌõäõæÏõåõ ãöäó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö æóÇáØøóíúÑö Ýóåõãú íõæÒóÚõæäó (17)

/
Çáäãá
12
ÞóÇáó ÚöÝúÑíÊñ ãøöäó ÇáúÌöäøö ÃóäóÇ ÂÊöíßó Èöåö ÞóÈúáó Ãóä ÊóÞõæãó ãöä ãøóÞóÇãößó æóÅöäøöí Úóáóíúåö áóÞóæöíøñ Ãóãöíäñ (39)

/
Çáäãá
13
æóáóæú ÔöÆúäóÇ áóÂÊóíúäóÇ ßõáøó äóÝúÓò åõÏóÇåóÇ æóáóßöäú ÍóÞøó ÇáúÞóæúáõ ãöäøöí áóÃóãúáóÃóäøó Ìóåóäøóãó ãöäó ÇáúÌöäøóÉö æóÇáäøóÇÓö ÃóÌúãóÚöíäó (13)

/
ÇáÓÌÏÉ
14
æóáöÓõáóíúãóÇäó ÇáÑøöíÍó ÛõÏõæøõåóÇ ÔóåúÑñ æóÑóæóÇÍõåóÇ ÔóåúÑñ æóÃóÓóáúäóÇ áóåõ Úóíúäó ÇáúÞöØúÑö æóãöäó ÇáúÌöäøö ãóä íóÚúãóáõ Èóíúäó íóÏóíúåö ÈöÅöÐúäö ÑóÈøöåö æóãóä íóÒöÛú ãöäúåõãú Úóäú ÃóãúÑöäóÇ äõÐöÞúåõ ãöäú ÚóÐóÇÈö ÇáÓøóÚöíÑö (12) íóÚúãóáõæäó áóåõ ãóÇ íóÔóÇÁõ ãöä ãøóÍóÇÑöíÈó æóÊóãóÇËöíáó æóÌöÝóÇäò ßóÇáúÌóæóÇÈö æóÞõÏõæÑò ÑøóÇÓöíóÇÊò ÇÚúãóáõæÇ Âáó ÏóÇæõæÏó ÔõßúÑðÇ æóÞóáöíáñ ãøöäú ÚöÈóÇÏöíó ÇáÔøóßõæÑõ (13) ÝóáóãøóÇ ÞóÖóíúäóÇ Úóáóíúåö ÇáúãóæúÊó ãóÇ Ïóáøóåõãú Úóáóì ãóæúÊöåö ÅöáøóÇ ÏóÇÈøóÉõ ÇáúÃóÑúÖö ÊóÃúßõáõ ãöäÓóÃóÊóåõ ÝóáóãøóÇ ÎóÑøó ÊóÈóíøóäóÊö ÇáúÌöäøõ Ãóä áøóæú ßóÇäõæÇ íóÚúáóãõæäó ÇáúÛóíúÈó ãóÇ áóÈöËõæÇ Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö Çáúãõåöíäö (14)

/
ÓÈÃ
15
ÞóÇáõæÇ ÓõÈúÍóÇäóßó ÃóäÊó æóáöíøõäóÇ ãöä Ïõæäöåöã Èóáú ßóÇäõæÇ íóÚúÈõÏõæäó ÇáúÌöäøó ÃóßúËóÑõåõã Èöåöã ãøõÄúãöäõæäó (41)

/
ÓÈÃ
16
æóÌóÚóáõæÇ Èóíúäóåõ æóÈóíúäó ÇáúÌöäøóÉö äóÓóÈðÇ æóáóÞóÏú ÚóáöãóÊö ÇáúÌöäøóÉõ Åöäøóåõãú áóãõÍúÖóÑõæäó (158)

/
ÇáÕÇÝÇÊ
17
æóÞóíøóÖúäóÇ áóåõãú ÞõÑóäóÇÁó ÝóÒóíøóäõæÇ áóåõã ãøóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú æóÍóÞøó Úóáóíúåöãõ ÇáúÞóæúáõ Ýöí Ãõãóãò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöäó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÎóÇÓöÑöíäó (25)

/
ÝÕáÊ
18
æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÑóÈøóäóÇ ÃóÑöäóÇ ÇáøóÐóíúäö ÃóÖóáøóÇäóÇ ãöäó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö äóÌúÚóáúåõãóÇ ÊóÍúÊó ÃóÞúÏóÇãöäóÇ áöíóßõæäóÇ ãöäó ÇáúÃóÓúÝóáöíäó (29)

/
ÝÕáÊ
19
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÍóÞøó Úóáóíúåöãõ ÇáúÞóæúáõ Ýöí Ãõãóãò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöäó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÎóÇÓöÑöíäó (18)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
20
æóÅöÐú ÕóÑóÝúäóÇ Åöáóíúßó äóÝóÑðÇ ãøöäó ÇáúÌöäøö íóÓúÊóãöÚõæäó ÇáúÞõÑúÂäó ÝóáóãøóÇ ÍóÖóÑõæåõ ÞóÇáõæÇ ÃóäÕöÊõæÇ ÝóáóãøóÇ ÞõÖöíó æóáøóæúÇ Åöáóì Þóæúãöåöã ãøõäÐöÑöíäó (29) ÞóÇáõæÇ íóÇ ÞóæúãóäóÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ßöÊóÇÈðÇ ÃõäÒöáó ãöä ÈóÚúÏö ãõæÓóì ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö íóåúÏöí Åöáóì ÇáúÍóÞøö æóÅöáóì ØóÑöíÞò ãøõÓúÊóÞöíãò (30) íóÇ ÞóæúãóäóÇ ÃóÌöíÈõæÇ ÏóÇÚöíó Çááøóåö æóÂãöäõæÇ Èöåö íóÛúÝöÑú áóßõã ãøöä ÐõäõæÈößõãú æóíõÌöÑúßõã ãøöäú ÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (31) æóãóä áøóÇ íõÌöÈú ÏóÇÚöíó Çááøóåö ÝóáóíúÓó ÈöãõÚúÌöÒò Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóíúÓó áóåõ ãöä Ïõæäöåö ÃóæáöíóÇÁõ ÃõæáóÆößó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (32)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
21
æóãóÇ ÎóáóÞúÊõ ÇáúÌöäøó æóÇáúÅöäÓó ÅöáøóÇ áöíóÚúÈõÏõæäö (56)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
22
æóÎóáóÞó ÇáúÌóÇäøó ãöä ãøóÇÑöÌò ãøöä äøóÇÑò (15)

/
ÇáÑÍãä
23
íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáúÌöäøö æóÇáúÅöäÓö Åöäö ÇÓúÊóØóÚúÊõãú Ãóä ÊóäÝõÐõæÇ ãöäú ÃóÞúØóÇÑö ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÝóÇäÝõÐõæÇ áóÇ ÊóäÝõÐõæäó ÅöáøóÇ ÈöÓõáúØóÇäò (33)

/
ÇáÑÍãä
24
ÝóíóæúãóÆöÐò áøóÇ íõÓúÃóáõ Úóä ÐóäÈöåö ÅöäÓñ æóáóÇ ÌóÇäøñ (39)

/
ÇáÑÍãä
25
Ýöíåöäøó ÞóÇÕöÑóÇÊõ ÇáØøóÑúÝö áóãú íóØúãöËúåõäøó ÅöäÓñ ÞóÈúáóåõãú æóáóÇ ÌóÇäøñ (56)

/
ÇáÑÍãä
26
áóãú íóØúãöËúåõäøó ÅöäÓñ ÞóÈúáóåõãú æóáóÇ ÌóÇäøñ (74)

/
ÇáÑÍãä
27
Þõáú ÃõæÍöíó Åöáóíøó Ãóäøóåõ ÇÓúÊóãóÚó äóÝóÑñ ãøöäó ÇáúÌöäøö ÝóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÞõÑúÂäðÇ ÚóÌóÈðÇ (1) íóåúÏöí Åöáóì ÇáÑøõÔúÏö ÝóÂãóäøóÇ Èöåö æóáóä äøõÔúÑößó ÈöÑóÈøöäóÇ ÃóÍóÏðÇ (2) æóÃóäøóåõ ÊóÚóÇáóì ÌóÏøõ ÑóÈøöäóÇ ãóÇ ÇÊøóÎóÐó ÕóÇÍöÈóÉð æóáóÇ æóáóÏðÇ (3) æóÃóäøóåõ ßóÇäó íóÞõæáõ ÓóÝöíåõäóÇ Úóáóì Çááøóåö ÔóØóØðÇ (4) æóÃóäøóÇ ÙóäóäøóÇ Ãóä áøóä ÊóÞõæáó ÇáúÅöäÓõ æóÇáúÌöäøõ Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ (5) æóÃóäøóåõ ßóÇäó ÑöÌóÇáñ ãøöäó ÇáúÅöäÓö íóÚõæÐõæäó ÈöÑöÌóÇáò ãøöäó ÇáúÌöäøö ÝóÒóÇÏõæåõãú ÑóåóÞðÇ (6) æóÃóäøóåõãú ÙóäøõæÇ ßóãóÇ ÙóäóäÊõãú Ãóä áøóä íóÈúÚóËó Çááøóåõ ÃóÍóÏðÇ (7) æóÃóäøóÇ áóãóÓúäóÇ ÇáÓøóãóÇÁó ÝóæóÌóÏúäóÇåóÇ ãõáöÆóÊú ÍóÑóÓðÇ ÔóÏöíÏðÇ æóÔõåõÈðÇ (8) æóÃóäøóÇ ßõäøóÇ äóÞúÚõÏõ ãöäúåóÇ ãóÞóÇÚöÏó áöáÓøóãúÚö Ýóãóä íóÓúÊóãöÚö ÇáúÂäó íóÌöÏú áóåõ ÔöåóÇÈðÇ ÑøóÕóÏðÇ (9) æóÃóäøóÇ áóÇ äóÏúÑöí ÃóÔóÑøñ ÃõÑöíÏó Èöãóä Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ãóãú ÃóÑóÇÏó Èöåöãú ÑóÈøõåõãú ÑóÔóÏðÇ (10) æóÃóäøóÇ ãöäøóÇ ÇáÕøóÇáöÍõæäó æóãöäøóÇ Ïõæäó Ðóáößó ßõäøóÇ ØóÑóÇÆöÞó ÞöÏóÏðÇ (11) æóÃóäøóÇ ÙóäóäøóÇ Ãóä áøóä äøõÚÌöÒó Çááøóåó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóä äøõÚúÌöÒóåõ åóÑóÈðÇ (12) æóÃóäøóÇ áóãøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÇáúåõÏóì ÂãóäøóÇ Èöåö Ýóãóä íõÄúãöä ÈöÑóÈøöåö ÝóáóÇ íóÎóÇÝõ ÈóÎúÓðÇ æóáóÇ ÑóåóÞðÇ (13) æóÃóäøóÇ ãöäøóÇ ÇáúãõÓúáöãõæäó æóãöäøóÇ ÇáúÞóÇÓöØõæäó Ýóãóäú ÃóÓúáóãó ÝóÃõæáóÆößó ÊóÍóÑøóæúÇ ÑóÔóÏðÇ (14) æóÃóãøóÇ ÇáúÞóÇÓöØõæäó ÝóßóÇäõæÇ áöÌóåóäøóãó ÍóØóÈðÇ (15) æóÃóäú áøóæö ÇÓúÊóÞóÇãõæÇ Úóáóì ÇáØøóÑöíÞóÉö áóÃóÓúÞóíúäóÇåõã ãøóÇÁð ÛóÏóÞðÇ (16) áöäóÝúÊöäóåõãú Ýöíåö æóãóä íõÚúÑöÖú Úóä ÐößúÑö ÑóÈøöåö íóÓúáõßúåõ ÚóÐóÇÈðÇ ÕóÚóÏðÇ (17) æóÃóäøó ÇáúãóÓóÇÌöÏó áöáøóåö ÝóáóÇ ÊóÏúÚõæÇ ãóÚó Çááøóåö ÃóÍóÏðÇ (18) æóÃóäøóåõ áóãøóÇ ÞóÇãó ÚóÈúÏõ Çááøóåö íóÏúÚõæåõ ßóÇÏõæÇ íóßõæäõæäó Úóáóíúåö áöÈóÏðÇ (19)

/
ÇáÌä
28
ãöäó ÇáúÌöäøóÉö æóÇáäøóÇÓö (6)

/
ÇáäÇÓ