> > >

"æÕÝå ææÌæÈ ÇáÅíãÇä Èå" :

#  
1
Ðóáößó ÇáúßöÊóÇÈõ áóÇ ÑóíúÈó Ýöíåö åõÏðì áøöáúãõÊøóÞöíäó (2)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóáóÞóÏú ÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÂíóÇÊò ÈóíøöäóÇÊò æóãóÇ íóßúÝõÑõ ÈöåóÇ ÅöáÇøó ÇáúÝóÇÓöÞõæäó (99)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó íóÊúáõæäóåõ ÍóÞøó ÊöáÇóæóÊöåö ÃõæáóÆößó íõÄúãöäõæäó Èöåö æóãä íóßúÝõÑú Èöåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (121)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
ÞõæáõæÇ ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó ÅöáóíúäóÇ æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóì ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúãóÇÚöíáó æóÅöÓúÍóÇÞó æóíóÚúÞõæÈó æóÇáÃÓúÈóÇØö æóãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì æóÚöíÓóì æóãóÇ ÃõæÊöíó ÇáäøóÈöíøõæäó ãöä ÑøóÈøöåöãú áÇó äõÝóÑøöÞõ Èóíúäó ÃóÍóÏò ãøöäúåõãú æóäóÍúäõ áóåõ ãõÓúáöãõæäó (136)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóßúÊõãõæäó ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóíóÔúÊóÑõæäó Èöåö ËóãóäðÇ ÞóáöíáÇð ÃõæáóÆößó ãóÇ íóÃúßõáõæäó Ýöí ÈõØõæäöåöãú ÅöáÇøó ÇáäøóÇÑó æóáÇó íõßóáøöãõåõãõ Çááøóåõ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóáÇó íõÒóßøöíåöãú æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (174)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó äóÒøóáó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö æóÅöäøó ÇáøóÐöíäó ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö áóÝöí ÔöÞóÇÞò ÈóÚöíÏò (176)

/
ÇáÈÞÑÉ
7
ßóÇäó ÇáäøóÇÓõ ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð ÝóÈóÚóËó Çááøóåõ ÇáäøóÈöíøöíäó ãõÈóÔøöÑöíäó æóãõäÐöÑöíäó æóÃóäÒóáó ãóÚóåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöíóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÝöíãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝó Ýöíåö ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæåõ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁÊúåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú ÝóåóÏóì Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áöãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö ãöäó ÇáúÍóÞøö ÈöÅöÐúäöåö æóÇááøóåõ íóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁ Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (213)

/
ÇáÈÞÑÉ
8
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ÂãöäõæÇ ÈöãóÇ äóÒøóáúäóÇ ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ ãóÚóßõã ãøöä ÞóÈúáö Ãóä äøóØúãöÓó æõÌõæåðÇ ÝóäóÑõÏøóåóÇ Úóáóì ÃóÏúÈóÇÑöåóÇ Ãóæú äóáúÚóäóåõãú ßóãóÇ áóÚóäøóÇ ÃóÕúÍóÇÈó ÇáÓøóÈúÊö æóßóÇäó ÃóãúÑõ Çááøóåö ãóÝúÚõæáÇð (47)

/
ÇáäÓÇÁ
9
ÃóÝóáÇó íóÊóÏóÈøóÑõæäó ÇáúÞõÑúÂäó æóáóæú ßóÇäó ãöäú ÚöäÏö ÛóíúÑö Çááøóåö áóæóÌóÏõæÇ Ýöíåö ÇÎúÊöáÇóÝðÇ ßóËöíÑðÇ (82)

/
ÇáäÓÇÁ
10
ÅöäøóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöÊóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÈöãóÇ ÃóÑóÇßó Çááøóåõ æóáÇó Êóßõä áøöáúÎóÇÆöäöíäó ÎóÕöíãðÇ (105)

/
ÇáäÓÇÁ
11
æóáóæúáÇó ÝóÖúáõ Çááøóåö Úóáóíúßó æóÑóÍúãóÊõåõ áóåóãøóÊ ØøóÇÆöÝóÉñ ãøõäúåõãú Ãóä íõÖöáøõæßó æóãóÇ íõÖöáøõæäó ÅöáÇøõ ÃóäÝõÓóåõãú æóãóÇ íóÖõÑøõæäóßó ãöä ÔóíúÁò æóÃóäÒóáó Çááøóåõ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍößúãóÉó æóÚóáøóãóßó ãóÇ áóãú Êóßõäú ÊóÚúáóãõ æóßóÇäó ÝóÖúáõ Çááøóåö Úóáóíúßó ÚóÙöíãðÇ (113)

/
ÇáäÓÇÁ
12
Åöäøó Çááøóåó áÇó íóÛúÝöÑõ Ãóä íõÔúÑóßó Èöåö æóíóÛúÝöÑõ ãóÇ Ïõæäó Ðóáößó áöãóä íóÔóÇÁ æóãóä íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú Öóáøó ÖóáÇóáÇð ÈóÚöíÏðÇ (116)

/
ÇáäÓÇÁ
13
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÞóÏú ÌóÇÁóßõã ÈõÑúåóÇäñ ãøöä ÑøóÈøößõãú æóÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßõãú äõæÑðÇ ãøõÈöíäðÇ (174)

/
ÇáäÓÇÁ
14
íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÞóÏú ÌóÇÁßõãú ÑóÓõæáõäóÇ íõÈóíøöäõ áóßõãú ßóËöíÑðÇ ãøöãøóÇ ßõäÊõãú ÊõÎúÝõæäó ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóíóÚúÝõæ Úóä ßóËöíÑò ÞóÏú ÌóÇÁßõã ãøöäó Çááøóåö äõæÑñ æóßöÊóÇÈñ ãøõÈöíäñ (15)

/
ÇáãÇÆÏÉ
15
íóåúÏöí Èöåö Çááøóåõ ãóäö ÇÊøóÈóÚó ÑöÖúæóÇäóåõ ÓõÈõáó ÇáÓøóáÇóãö æóíõÎúÑöÌõåõã ãøöäö ÇáÙøõáõãóÇÊö Åöáóì ÇáäøõæÑö ÈöÅöÐúäöåö æóíóåúÏöíåöãú Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (16)

/
ÇáãÇÆÏÉ
16
æóÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóãõåóíúãöäðÇ Úóáóíúåö ÝóÇÍúßõã Èóíúäóåõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóáÇó ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁåõãú ÚóãøóÇ ÌóÇÁßó ãöäó ÇáúÍóÞøö áößõáøò ÌóÚóáúäóÇ ãöäßõãú ÔöÑúÚóÉð æóãöäúåóÇÌðÇ æóáóæú ÔóÇÁ Çááøóåõ áóÌóÚóáóßõãú ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð æóáóßöä áøöíóÈúáõæóßõãú Ýöí ãóÇ ÂÊóÇßõã ÝóÇÓúÊóÈöÞõæÇ ÇáÎóíúÑóÇÊö Åöáóì Çááøóåö ãóÑúÌöÚõßõãú ÌóãöíÚðÇ ÝóíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú Ýöíåö ÊóÎúÊóáöÝõæäó (48)

/
ÇáãÇÆÏÉ
17
æóÃóäö ÇÍúßõã Èóíúäóåõã ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóáÇó ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁåõãú æóÇÍúÐóÑúåõãú Ãóä íóÝúÊöäõæßó Úóä ÈóÚúÖö ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ Åöáóíúßó ÝóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÇÚúáóãú ÃóäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÕöíÈóåõã ÈöÈóÚúÖö ÐõäõæÈöåöãú æóÅöäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäó ÇáäøóÇÓö áóÝóÇÓöÞõæäó (49)

/
ÇáãÇÆÏÉ
18
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáÑøóÓõæáõ ÈóáøöÛú ãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó æóÅöä áøóãú ÊóÝúÚóáú ÝóãóÇ ÈóáøóÛúÊó ÑöÓóÇáóÊóåõ æóÇááøóåõ íóÚúÕöãõßó ãöäó ÇáäøóÇÓö Åöäøó Çááøóåó áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (67)

/
ÇáãÇÆÏÉ
19
Þõáú íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áóÓúÊõãú Úóáóì ÔóíúÁò ÍóÊøóìó ÊõÞöíãõæÇ ÇáÊøóæúÑóÇÉó æóÇáÅöäÌöíáó æóãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõã ãøöä ÑøóÈøößõãú æóáóíóÒöíÏóäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäúåõã ãøóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó ØõÛúíóÇäðÇ æóßõÝúÑðÇ ÝóáÇó ÊóÃúÓó Úóáóì ÇáúÞóæúãö ÇáúßóÇÝöÑöíäó (68)

/
ÇáãÇÆÏÉ
20
Þõáú Ãóíøõ ÔóíúÁò ÃóßúÈóÑõ ÔóåóÇÏÉð Þõáö Çááøóåö ÔóåöíÏñ Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú æóÃõæÍöíó Åöáóíøó åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäõ áÃõäÐöÑóßõã Èöåö æóãóä ÈóáóÛó ÃóÆöäøóßõãú áóÊóÔúåóÏõæäó Ãóäøó ãóÚó Çááøóåö ÂáöåóÉð ÃõÎúÑóì Þõá áÇøó ÃóÔúåóÏõ Þõáú ÅöäøóãóÇ åõæó Åöáóåñ æóÇÍöÏñ æóÅöäøóäöí ÈóÑöíÁñ ãøöãøóÇ ÊõÔúÑößõæäó (19)

/
ÇáÃäÚÇã
21
Þõá áÇøó ÃóÞõæáõ áóßõãú ÚöäÏöí ÎóÒóÇÆöäõ Çááøóåö æóáóÇ ÃóÚúáóãõ ÇáúÛóíúÈó æóáÇ ÃóÞõæáõ áóßõãú Åöäøöí ãóáóßñ Åöäú ÃóÊøóÈöÚõ ÅöáÇøó ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó Þõáú åóáú íóÓúÊóæöí ÇáÃóÚúãóì æóÇáúÈóÕöíÑõ ÃóÝóáÇó ÊóÊóÝóßøóÑõæäó (50)

/
ÇáÃäÚÇã
22
æóßóÐøóÈó Èöåö Þóæúãõßó æóåõæó ÇáúÍóÞøõ Þõá áøóÓúÊõ Úóáóíúßõã Èöæóßöíáò (66)

/
ÇáÃäÚÇã
23
æóåóÐóÇ ßöÊóÇÈñ ÃóäÒóáúäóÇåõ ãõÈóÇÑóßñ ÝóÇÊøóÈöÚõæåõ æóÇÊøóÞõæÇ áóÚóáøóßõãú ÊõÑúÍóãõæäó (155) Ãóä ÊóÞõæáõæÇ ÅöäøóãóÇ ÃõäÒöáó ÇáúßöÊóÇÈõ Úóáóì ØóÇÆöÝóÊóíúäö ãöä ÞóÈúáöäóÇ æóÅöä ßõäøóÇ Úóä ÏöÑóÇÓóÊöåöãú áóÛóÇÝöáöíäó (156) Ãóæú ÊóÞõæáõæÇ áóæú ÃóäøóÇ ÃõäÒöáó ÚóáóíúäóÇ ÇáúßöÊóÇÈõ áóßõäøóÇ ÃóåúÏóì ãöäúåõãú ÝóÞóÏú ÌóÇÁóßõã ÈóíøöäóÉñ ãøöä ÑøóÈøößõãú æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉñ Ýóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ßóÐøóÈó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÕóÏóÝó ÚóäúåóÇ ÓóäóÌúÒöí ÇáøóÐöíäó íóÕúÏöÝõæäó Úóäú ÂíóÇÊöäóÇ ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÕúÏöÝõæäó (157)

/
ÇáÃäÚÇã
24
ßöÊóÇÈñ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ÝóáÇó íóßõä Ýöí ÕóÏúÑößó ÍóÑóÌñ ãøöäúåõ áöÊõäÐöÑó Èöåö æóÐößúÑóì áöáúãõÄúãöäöíäó (2)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
25
ÇÊøóÈöÚõæÇ ãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõã ãøöä ÑøóÈøößõãú æóáÇó ÊóÊøóÈöÚõæÇ ãöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó ÞóáöíáÇð ãøóÇ ÊóÐóßøóÑõæäó (3)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
26
æóáóÞóÏú ÌöÆúäóÇåõã ÈößöÊóÇÈò ÝóÕøóáúäóÇåõ Úóáóì Úöáúãò åõÏðì æóÑóÍúãóÉð áøöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (52)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
27
æóÇáøóÐöíäó íõãóÓøößõæäó ÈöÇáúßöÊóÇÈö æóÃóÞóÇãõæÇ ÇáÕøóáÇóÉó ÅöäøóÇ áÇó äõÖöíÚõ ÃóÌúÑó ÇáúãõÕúáöÍöíäó (170)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
28
æóÅöÐóÇ áóãú ÊóÃúÊöåöã ÈöÂíóÉò ÞóÇáõæÇ áóæúáÇó ÇÌúÊóÈóíúÊóåóÇ Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÊøóÈöÚõ ãóÇ íöæõÍóì Åöáóíøó ãöä ÑøóÈøöí åóÐóÇ ÈóÕóÇÆöÑõ ãöä ÑøóÈøößõãú æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉñ áøöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (203)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
29
æóÅöÐóÇ ÞõÑöÆó ÇáúÞõÑúÂäõ ÝóÇÓúÊóãöÚõæÇ áóåõ æóÃóäÕöÊõæÇ áóÚóáøóßõãú ÊõÑúÍóãõæäó (204)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
30
Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÞóÏú ÌóÇÁßõãõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøößõãú Ýóãóäö ÇåúÊóÏóì ÝóÅöäøóãóÇ íóåúÊóÏöí áöäóÝúÓöåö æóãóä Öóáøó ÝóÅöäøóãóÇ íóÖöáøõ ÚóáóíúåóÇ æóãóÇ ÃóäóÇ Úóáóíúßõã Èöæóßöíáò (108)

/
íæäÓ
31
ÃóÝóãóä ßóÇäó Úóáóì ÈóíøöäóÉò ãøöä ÑøóÈøöåö æóíóÊúáõæåõ ÔóÇåöÏñ ãøöäúåõ æóãöä ÞóÈúáöåö ßöÊóÇÈõ ãõæÓóì ÅóãóÇãðÇ æóÑóÍúãóÉð ÃõæáóÆößó íõÄúãöäõæäó Èöåö æóãóä íóßúÝõÑú Èöåö ãöäó ÇáÃóÍúÒóÇÈö ÝóÇáäøóÇÑõ ãóæúÚöÏõåõ ÝóáÇó Êóßõ Ýöí ãöÑúíóÉò ãøöäúåõ Åöäøóåõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøößó æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íõÄúãöäõæäó (17)

/
åæÏ
32
Ðóáößó ãöäú ÃóäÈóÇÁö ÇáúÛóíúÈö äõæÍöíåö Åöáóíúßó æóãóÇ ßõäÊó áóÏóíúåöãú ÅöÐú ÃóÌúãóÚõæÇ ÃóãúÑóåõãú æóåõãú íóãúßõÑõæäó (102)

/
íæÓÝ
33
æóãóÇ ÊóÓúÃóáõåõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú åõæó ÅöáÇøó ÐößúÑñ áøöáúÚóÇáóãöíäó (104)

/
íæÓÝ
34
ÇáãÑ Êöáúßó ÂíóÇÊõ ÇáúßöÊóÇÈö æóÇáøóÐöíó ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó ÇáúÍóÞøõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íõÄúãöäõæäó (1)

/
ÇáÑÚÏ
35
ßóÐóáößó ÃóÑúÓóáúäóÇßó Ýöí ÃõãøóÉò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåóÇ Ãõãóãñ áøöÊóÊúáõæó Úóáóíúåöãõ ÇáøóÐöíó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó æóåõãú íóßúÝõÑõæäó ÈöÇáÑøóÍúãóäö Þõáú åõæó ÑóÈøöí áóÇ Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ãóÊóÇÈö (30)

/
ÇáÑÚÏ
36
æóáóæú Ãóäøó ÞõÑúÂäðÇ ÓõíøöÑóÊú Èöåö ÇáúÌöÈóÇáõ Ãóæú ÞõØøöÚóÊú Èöåö ÇáúÃóÑúÖõ Ãóæú ßõáøöãó Èöåö ÇáúãóæúÊóì Èóá áøöáøåö ÇáúÃóãúÑõ ÌóãöíÚðÇ ÃóÝóáóãú íóíúÃóÓö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ãóä áøóæú íóÔóÇÁõ Çááøóåõ áóåóÏóì ÇáäøóÇÓó ÌóãöíÚðÇ æóáÇó íóÒóÇáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÊõÕöíÈõåõã ÈöãóÇ ÕóäóÚõæÇ ÞóÇÑöÚóÉñ Ãóæú ÊóÍõáøõ ÞóÑöíÈðÇ ãøöä ÏóÇÑöåöãú ÍóÊøóì íóÃúÊöíó æóÚúÏõ Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÎúáöÝõ ÇáúãöíÚóÇÏó (31)

/
ÇáÑÚÏ
37
æóßóÐóáößó ÃóäÒóáúäóÇåõ ÍõßúãðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ æóáóÆöäö ÇÊøóÈóÚúÊó ÃóåúæóÇÁåõã ÈóÚúÏó ãóÇ ÌóÇÁßó ãöäó ÇáúÚöáúãö ãóÇ áóßó ãöäó Çááøóåö ãöä æóáöíøò æóáÇó æóÇÞò (37)

/
ÇáÑÚÏ
38
åóÐóÇ ÈóáÇóÛñ áøöáäøóÇÓö æóáöíõäÐóÑõæÇ Èöåö æóáöíóÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ åõæó Åöáóåñ æóÇÍöÏñ æóáöíóÐøóßøóÑó Ãõæáõæ ÇáúÃóáúÈóÇÈö (52)

/
ÅÈÑÇåíã
39
ÅöäøóÇ äóÍúäõ äóÒøóáúäóÇ ÇáÐøößúÑó æóÅöäøóÇ áóåõ áóÍóÇÝöÙõæäó (9)

/
ÇáÍÌÑ
40
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó ÅöáÇøó ÑöÌóÇáÇð äøõæÍöí Åöáóíúåöãú ÝóÇÓúÃóáõæÇ Ãóåúáó ÇáÐøößúÑö Åöä ßõäÊõãú áÇó ÊóÚúáóãõæäó (43)

/
ÇáäÍá
41
ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÇáÒøõÈõÑö æóÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáÐøößúÑó áöÊõÈóíøöäó áöáäøóÇÓö ãóÇ äõÒøöáó Åöáóíúåöãú æóáóÚóáøóåõãú íóÊóÝóßøóÑõæäó (44)

/
ÇáäÍá
42
æóãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÅöáÇøó áöÊõÈóíøöäó áóåõãõ ÇáøóÐöí ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉð áøöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (64)

/
ÇáäÍá
43
æóíóæúãó äóÈúÚóËõ Ýöí ßõáøö ÃõãøóÉò ÔóåöíÏðÇ Úóáóíúåöã ãøöäú ÃóäÝõÓöåöãú æóÌöÆúäóÇ Èößó ÔóåöíÏðÇ Úóáóì åóÄõáóÇÁö æóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÊöÈúíóÇäðÇ áøößõáøö ÔóíúÁò æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉð æóÈõÔúÑóì áöáúãõÓúáöãöíäó (89)

/
ÇáäÍá
44
Åöäøó åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäó íöåúÏöí áöáøóÊöí åöíó ÃóÞúæóãõ æóíõÈóÔøöÑõ ÇáúãõÄúãöäöíäó ÇáøóÐöíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö Ãóäøó áóåõãú ÃóÌúÑðÇ ßóÈöíÑðÇ (9)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
45
ßóÐóáößó äóÞõÕøõ Úóáóíúßó ãöäú ÃóäÈóÇÁö ãóÇ ÞóÏú ÓóÈóÞó æóÞóÏú ÂÊóíúäóÇßó ãöä áøóÏõäøóÇ ÐößúÑðÇ (99)

/
Øå
46
ãóäú ÃóÚúÑóÖó Úóäúåõ ÝóÅöäøóåõ íóÍúãöáõ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æöÒúÑðÇ (100)

/
Øå
47
æóåóÐóÇ ÐößúÑñ ãøõÈóÇÑóßñ ÃóäÒóáúäóÇåõ ÃóÝóÃóäÊõãú áóåõ ãõäßöÑõæäó (50)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
48
ÊóÈóÇÑóßó ÇáøóÐöí äóÒøóáó ÇáúÝõÑúÞóÇäó Úóáóì ÚóÈúÏöåö áöíóßõæäó áöáúÚóÇáóãöíäó äóÐöíÑðÇ (1)

/
ÇáÝÑÞÇä
49
æóáóÇ íóÃúÊõæäóßó ÈöãóËóáò ÅöáøóÇ ÌöÆúäóÇßó ÈöÇáúÍóÞøö æóÃóÍúÓóäó ÊóÝúÓöíÑðÇ (33)

/
ÇáÝÑÞÇä
50
Êöáúßó ÂíóÇÊõ ÇáúßöÊóÇÈö ÇáúãõÈöíäö (2)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
51
æóÅöäøóåõ áóÊóäÒöíáõ ÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (192)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
52
æóãóÇ ÊóäóÒøóáóÊú Èöåö ÇáÔøóíóÇØöíäõ (210)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
53
ØÓ Êöáúßó ÂíóÇÊõ ÇáúÞõÑúÂäö æóßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò (1)

/
Çáäãá
54
æóÃóäú ÃóÊúáõæó ÇáúÞõÑúÂäó Ýóãóäö ÇåúÊóÏóì ÝóÅöäøóãóÇ íóåúÊóÏöí áöäóÝúÓöåö æóãóä Öóáøó ÝóÞõáú ÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõäÐöÑöíäó (92)

/
Çáäãá
55
æóÞõáö ÇáúÍóãúÏõ áöáøóåö ÓóíõÑöíßõãú ÂíóÇÊöåö ÝóÊóÚúÑöÝõæäóåóÇ æóãóÇ ÑóÈøõßó ÈöÛóÇÝöáò ÚóãøóÇ ÊóÚúãóáõæäó (93)

/
Çáäãá
56
æóáóÞóÏú æóÕøóáúäóÇ áóåõãõ ÇáúÞóæúáó áóÚóáøóåõãú íóÊóÐóßøóÑõæäó (51) ÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáöåö åõã Èöåö íõÄúãöäõæäó (52) æóÅöÐóÇ íõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ Èöåö Åöäøóåõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøöäóÇ ÅöäøóÇ ßõäøóÇ ãöä ÞóÈúáöåö ãõÓúáöãöíäó (53)

/
ÇáÞÕÕ
57
Åöäøó ÇáøóÐöí ÝóÑóÖó Úóáóíúßó ÇáúÞõÑúÂäó áóÑóÇÏøõßó Åöáóì ãóÚóÇÏò Þõá ÑøóÈøöí ÃóÚúáóãõ ãóä ÌóÇÁó ÈöÇáúåõÏóì æóãóäú åõæó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (85)

/
ÇáÞÕÕ
58
ÇÊúáõ ãóÇ ÃõæÍöíó Åöáóíúßó ãöäó ÇáúßöÊóÇÈö æóÃóÞöãö ÇáÕøóáóÇÉó Åöäøó ÇáÕøóáóÇÉó Êóäúåóì Úóäö ÇáúÝóÍúÔóÇÁö æóÇáúãõäßóÑö æóáóÐößúÑõ Çááøóåö ÃóßúÈóÑõ æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊóÕúäóÚõæäó (45)

/
ÇáÚäßÈæÊ
59
æóáóÞóÏú ÖóÑóÈúäóÇ áöáäøóÇÓö Ýöí åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö ãöä ßõáøö ãóËóáò æóáóÆöä ÌöÆúÊóåõã ÈöÂíóÉò áóíóÞõæáóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöäú ÃóäÊõãú ÅöáøóÇ ãõÈúØöáõæäó (58)

/
ÇáÑæã
60
Êöáúßó ÂíóÇÊõ ÇáúßöÊóÇÈö ÇáúÍóßöíãö (2)

/
áÞãÇä
61
æóíóÑóì ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúÚöáúãó ÇáøóÐöí ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó åõæó ÇáúÍóÞøó æóíóåúÏöí Åöáóì ÕöÑóÇØö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÍóãöíÏö (6)

/
ÓÈÃ
62
ßöÊóÇÈñ ÃóäÒóáúäóÇåõ Åöáóíúßó ãõÈóÇÑóßñ áøöíóÏøóÈøóÑõæÇ ÂíóÇÊöåö æóáöíóÊóÐóßøóÑó Ãõæúáõæ ÇáúÃóáúÈóÇÈö (29)

/
Õ
63
æóÇÊøóÈöÚõæÇ ÃóÍúÓóäó ãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõã ãøöä ÑøóÈøößõã ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíóßõãõ ÇáÚóÐóÇÈõ ÈóÛúÊóÉð æóÃóäÊõãú áóÇ ÊóÔúÚõÑõæäó (55)

/
ÇáÒãÑ
64
ÊóäÒöíáõ ÇáúßöÊóÇÈö ãöäó Çááøóåö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÚóáöíãö (2)

/
ÛÇÝÑ
65
ÊóäÒöíáñ ãøöäó ÇáÑøóÍúãóäö ÇáÑøóÍöíãö (2) ßöÊóÇÈñ ÝõÕøöáóÊú ÂíóÇÊõåõ ÞõÑúÂäðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ áøöÞóæúãò íóÚúáóãõæäó (3) ÈóÔöíÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ ÝóÃóÚúÑóÖó ÃóßúËóÑõåõãú Ýóåõãú áóÇ íóÓúãóÚõæäó (4)

/
ÝÕáÊ
66
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÇáÐøößúÑö áóãøóÇ ÌóÇÁóåõãú æóÅöäøóåõ áóßöÊóÇÈñ ÚóÒöíÒñ (41)

/
ÝÕáÊ
67
áóÇ íóÃúÊöíåö ÇáúÈóÇØöáõ ãöä Èóíúäö íóÏóíúåö æóáóÇ ãöäú ÎóáúÝöåö ÊóäÒöíáñ ãøöäú Íóßöíãò ÍóãöíÏò (42)

/
ÝÕáÊ
68
æóáóæú ÌóÚóáúäóÇåõ ÞõÑúÂäðÇ ÃóÚúÌóãöíøðÇ áøóÞóÇáõæÇ áóæúáóÇ ÝõÕøöáóÊú ÂíóÇÊõåõ ÃóÃóÚúÌóãöíøñ æóÚóÑóÈöíøñ Þõáú åõæó áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ åõÏðì æóÔöÝóÇÁñ æóÇáøóÐöíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó Ýöí ÂÐóÇäöåöãú æóÞúÑñ æóåõæó Úóáóíúåöãú Úóãðì ÃõæáóÆößó íõäóÇÏóæúäó ãöä ãøóßóÇäò ÈóÚöíÏò (44)

/
ÝÕáÊ
69
Þõáú ÃóÑóÃóíúÊõãú Åöä ßóÇäó ãöäú ÚöäÏö Çááøóåö Ëõãøó ßóÝóÑúÊõã Èöåö ãóäú ÃóÖóáøõ ãöãøóäú åõæó Ýöí ÔöÞóÇÞò ÈóÚöíÏò (52)

/
ÝÕáÊ
70
ßóÐóáößó íõæÍöí Åöáóíúßó æóÅöáóì ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößó Çááøóåõ ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ (3)

/
ÇáÔæÑì
71
æóßóÐóáößó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ÞõÑúÂäðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ áøöÊõäÐöÑó Ãõãøó ÇáúÞõÑóì æóãóäú ÍóæúáóåóÇ æóÊõäÐöÑó íóæúãó ÇáúÌóãúÚö áóÇ ÑóíúÈó Ýöíåö ÝóÑöíÞñ Ýöí ÇáúÌóäøóÉö æóÝóÑöíÞñ Ýöí ÇáÓøóÚöíÑö (7)

/
ÇáÔæÑì
72
Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÃóäÒóáó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö æóÇáúãöíÒóÇäó æóãóÇ íõÏúÑöíßó áóÚóáøó ÇáÓøóÇÚóÉó ÞóÑöíÈñ (17)

/
ÇáÔæÑì
73
æóßóÐóáößó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ÑõæÍðÇ ãøöäú ÃóãúÑöäóÇ ãóÇ ßõäÊó ÊóÏúÑöí ãóÇ ÇáúßöÊóÇÈõ æóáóÇ ÇáúÅöíãóÇäõ æóáóßöä ÌóÚóáúäóÇåõ äõæÑðÇ äøóåúÏöí Èöåö ãóäú äøóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöäóÇ æóÅöäøóßó áóÊóåúÏöí Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (52)

/
ÇáÔæÑì
74
ÅöäøóÇ ÌóÚóáúäóÇåõ ÞõÑúÂäðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ áøóÚóáøóßõãú ÊóÚúÞöáõæäó (3)

/
ÇáÒÎÑÝ
75
æóÅöäøóåõ Ýöí Ãõãøö ÇáúßöÊóÇÈö áóÏóíúäóÇ áóÚóáöíøñ Íóßöíãñ (4)

/
ÇáÒÎÑÝ
76
ÝóÇÓúÊóãúÓößú ÈöÇáøóÐöí ÃõæÍöíó Åöáóíúßó Åöäøóßó Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (43)

/
ÇáÒÎÑÝ
77
ÅöäøóÇ ÃóäÒóáúäóÇåõ Ýöí áóíúáóÉò ãøõÈóÇÑóßóÉò ÅöäøóÇ ßõäøóÇ ãõäÐöÑöíäó (3)

/
ÇáÏÎÇä
78
ÝóÅöäøóãóÇ íóÓøóÑúäóÇåõ ÈöáöÓóÇäößó áóÚóáøóåõãú íóÊóÐóßøóÑõæäó (58)

/
ÇáÏÎÇä
79
ÊóäÒöíáõ ÇáúßöÊóÇÈö ãöäó Çááøóåö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÍóßöíãö (2)

/
ÇáÌÇËíÉ
80
ÊóäúÒöíáõ ÇáúßöÊóÇÈö ãöäó Çááøóåö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÍóßöíãö (2)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
81
æóãöä ÞóÈúáöåö ßöÊóÇÈõ ãõæÓóì ÅöãóÇãðÇ æóÑóÍúãóÉð æóåóÐóÇ ßöÊóÇÈñ ãøõÕóÏøöÞñ áøöÓóÇäðÇ ÚóÑóÈöíøðÇ áøöíõäÐöÑó ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ æóÈõÔúÑóì áöáúãõÍúÓöäöíäó (12)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
82
æóÅöÐú ÕóÑóÝúäóÇ Åöáóíúßó äóÝóÑðÇ ãøöäó ÇáúÌöäøö íóÓúÊóãöÚõæäó ÇáúÞõÑúÂäó ÝóáóãøóÇ ÍóÖóÑõæåõ ÞóÇáõæÇ ÃóäÕöÊõæÇ ÝóáóãøóÇ ÞõÖöíó æóáøóæúÇ Åöáóì Þóæúãöåöã ãøõäÐöÑöíäó (29) ÞóÇáõæÇ íóÇ ÞóæúãóäóÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ßöÊóÇÈðÇ ÃõäÒöáó ãöä ÈóÚúÏö ãõæÓóì ãõÕóÏøöÞðÇ áøöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö íóåúÏöí Åöáóì ÇáúÍóÞøö æóÅöáóì ØóÑöíÞò ãøõÓúÊóÞöíãò (30) íóÇ ÞóæúãóäóÇ ÃóÌöíÈõæÇ ÏóÇÚöíó Çááøóåö æóÂãöäõæÇ Èöåö íóÛúÝöÑú áóßõã ãøöä ÐõäõæÈößõãú æóíõÌöÑúßõã ãøöäú ÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (31)

/
ÇáÃÍÞÇÝ
83
æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÂãóäõæÇ ÈöãóÇ äõÒøöáó Úóáóì ãõÍóãøóÏò æóåõæó ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøöåöãú ßóÝøóÑó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóÃóÕúáóÍó ÈóÇáóåõãú (2)

/
ãÍãÏ
84
ÃóÝóáóÇ íóÊóÏóÈøóÑõæäó ÇáúÞõÑúÂäó Ãóãú Úóáóì ÞõáõæÈò ÃóÞúÝóÇáõåóÇ (24)

/
ãÍãÏ
85
æóáóÞóÏú íóÓøóÑúäóÇ ÇáúÞõÑúÂäó áöáÐøößúÑö Ýóåóáú ãöä ãøõÏøóßöÑò (17)

/
ÇáÞãÑ
86
æóáóÞóÏú íóÓøóÑúäóÇ ÇáúÞõÑúÂäó áöáÐøößúÑö Ýóåóáú ãöä ãøõÏøóßöÑò (22)

/
ÇáÞãÑ
87
æóáóÞóÏú íóÓøóÑúäóÇ ÇáúÞõÑúÂäó áöáÐøößúÑö Ýóåóáú ãöä ãøõÏøóßöÑò (32)

/
ÇáÞãÑ
88
æóáóÞóÏú íóÓøóÑúäóÇ ÇáúÞõÑúÂäó áöáÐøößúÑö Ýóåóáú ãöä ãøõÏøóßöÑò (40)

/
ÇáÞãÑ
89
Åöäøóåõ áóÞõÑúÂäñ ßóÑöíãñ (77) Ýöí ßöÊóÇÈò ãøóßúäõæäò (78) áøóÇ íóãóÓøõåõ ÅöáøóÇ ÇáúãõØóåøóÑõæäó (79) ÊóäÒöíáñ ãøöä ÑøóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (80)

/
ÇáæÇÞÚÉ
90
áóæú ÃóäÒóáúäóÇ åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäó Úóáóì ÌóÈóáò áøóÑóÃóíúÊóåõ ÎóÇÔöÚðÇ ãøõÊóÕóÏøöÚðÇ ãøöäú ÎóÔúíóÉö Çááøóåö æóÊöáúßó ÇáúÃóãúËóÇáõ äóÖúÑöÈõåóÇ áöáäøóÇÓö áóÚóáøóåõãú íóÊóÝóßøóÑõæäó (21)

/
ÇáÍÔÑ
91
ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÇáäøõæÑö ÇáøóÐöí ÃóäÒóáúäóÇ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (8)

/
ÇáÊÛÇÈä
92
ÃóÚóÏøó Çááøóåõ áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÔóÏöíÏðÇ ÝóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó íóÇ Ãõæúáöí ÇáúÃóáúÈóÇÈö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÞóÏú ÃóäÒóáó Çááøóåõ Åöáóíúßõãú ÐößúÑðÇ (10)

/
ÇáØáÇÞ
93
ÑøóÓõæáðÇ íóÊúáõæ Úóáóíúßõãú ÂíóÇÊö Çááøóåö ãõÈóíøöäóÇÊò áøöíõÎúÑöÌó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ãöäó ÇáÙøõáõãóÇÊö Åöáóì ÇáäøõæÑö æóãóä íõÄúãöä ÈöÇááøóåö æóíóÚúãóáú ÕóÇáöÍðÇ íõÏúÎöáúåõ ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÃóÈóÏðÇ ÞóÏú ÃóÍúÓóäó Çááøóåõ áóåõ ÑöÒúÞðÇ (11)

/
ÇáØáÇÞ
94
æóãóÇ åõæó ÅöáøóÇ ÐößúÑñ áøöáúÚóÇáóãöíäó (52)

/
ÇáÞáã
95
Åöäøóåõ áóÞóæúáõ ÑóÓõæáò ßóÑöíãò (40) æóãóÇ åõæó ÈöÞóæúáö ÔóÇÚöÑò ÞóáöíáðÇ ãóÇ ÊõÄúãöäõæäó (41) æóáóÇ ÈöÞóæúáö ßóÇåöäò ÞóáöíáðÇ ãóÇ ÊóÐóßøóÑõæäó (42) ÊóäÒöíáñ ãøöä ÑøóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó (43)

/
ÇáÍÇÞÉ
96
æóÅöäøóåõ áóÊóÐúßöÑóÉñ áøöáúãõÊøóÞöíäó (48)

/
ÇáÍÇÞÉ
97
æóÅöäøóåõ áóÍóÓúÑóÉñ Úóáóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó (50)

/
ÇáÍÇÞÉ
98
æóÅöäøóåõ áóÍóÞøõ ÇáúíóÞöíäö (51)

/
ÇáÍÇÞÉ
99
Þõáú ÃõæÍöíó Åöáóíøó Ãóäøóåõ ÇÓúÊóãóÚó äóÝóÑñ ãøöäó ÇáúÌöäøö ÝóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÞõÑúÂäðÇ ÚóÌóÈðÇ (1)

/
ÇáÌä
100
íóåúÏöí Åöáóì ÇáÑøõÔúÏö ÝóÂãóäøóÇ Èöåö æóáóä äøõÔúÑößó ÈöÑóÈøöäóÇ ÃóÍóÏðÇ (2)

/
ÇáÌä
101
Ãóæú ÒöÏú Úóáóíúåö æóÑóÊøöáö ÇáúÞõÑúÂäó ÊóÑúÊöíáðÇ (4)

/
ÇáãÒãá
102
Åöäøó ÑóÈøóßó íóÚúáóãõ Ãóäøóßó ÊóÞõæãõ ÃóÏúäóì ãöä ËõáõËóíö Çááøóíúáö æóäöÕúÝóåõ æóËõáõËóåõ æóØóÇÆöÝóÉñ ãøöäó ÇáøóÐöíäó ãóÚóßó æóÇááøóåõ íõÞóÏøöÑõ Çááøóíúáó æóÇáäøóåóÇÑó Úóáöãó Ãóä áøóä ÊõÍúÕõæåõ ÝóÊóÇÈó Úóáóíúßõãú ÝóÇÞúÑóÄõæÇ ãóÇ ÊóíóÓøóÑó ãöäó ÇáúÞõÑúÂäö Úóáöãó Ãóä Óóíóßõæäõ ãöäßõã ãøóÑúÖóì æóÂÎóÑõæäó íóÖúÑöÈõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö íóÈúÊóÛõæäó ãöä ÝóÖúáö Çááøóåö æóÂÎóÑõæäó íõÞóÇÊöáõæäó Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÇÞúÑóÄõæÇ ãóÇ ÊóíóÓøóÑó ãöäúåõ æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÃóÞúÑöÖõæÇ Çááøóåó ÞóÑúÖðÇ ÍóÓóäðÇ æóãóÇ ÊõÞóÏøöãõæÇ áöÃóäÝõÓößõã ãøöäú ÎóíúÑò ÊóÌöÏõæåõ ÚöäÏó Çááøóåö åõæó ÎóíúÑðÇ æóÃóÚúÙóãó ÃóÌúÑðÇ æóÇÓúÊóÛúÝöÑõæÇ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (20)

/
ÇáãÒãá
103
ßóáøóÇ Åöäøóåõ ÊóÐúßöÑóÉñ (54)

/
ÇáãÏËÑ
104
Ýóãóä ÔóÇÁó ÐóßóÑóåõ (55)

/
ÇáãÏËÑ
105
áóÇ ÊõÍóÑøößú Èöåö áöÓóÇäóßó áöÊóÚúÌóáó Èöåö (16) Åöäøó ÚóáóíúäóÇ ÌóãúÚóåõ æóÞõÑúÂäóåõ (17) ÝóÅöÐóÇ ÞóÑóÃúäóÇåõ ÝóÇÊøóÈöÚú ÞõÑúÂäóåõ (18) Ëõãøó Åöäøó ÚóáóíúäóÇ ÈóíóÇäóåõ (19)

/
ÇáÞíÇãÉ
106
ÅöäøóÇ äóÍúäõ äóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúÞõÑúÂäó ÊóäÒöíáðÇ (23)

/
ÇáÅäÓÇä
107
ßóáøóÇ ÅöäøóåóÇ ÊóÐúßöÑóÉñ (11) Ýóãóä ÔóÇÁó ÐóßóÑóåõ (12) Ýöí ÕõÍõÝò ãøõßóÑøóãóÉò (13) ãøóÑúÝõæÚóÉò ãøõØóåøóÑóÉò (14) ÈöÃóíúÏöí ÓóÝóÑóÉò (15) ßöÑóÇãò ÈóÑóÑóÉò (16)

/
ÚÈÓ
108
Åöäøóåõ áóÞóæúáõ ÑóÓõæáò ßóÑöíãò (19)

/
ÇáÊßæíÑ
109
æóãóÇ åõæó ÈöÞóæúáö ÔóíúØóÇäò ÑóÌöíãò (25)

/
ÇáÊßæíÑ
110
Åöäú åõæó ÅöáøóÇ ÐößúÑñ áøöáúÚóÇáóãöíäó (27)

/
ÇáÊßæíÑ
111
Èóáú åõæó ÞõÑúÂäñ ãøóÌöíÏñ (21)

/
ÇáÈÑæÌ
112
Ýöí áóæúÍò ãøóÍúÝõæÙò (22)

/
ÇáÈÑæÌ
113
ÇÞúÑóÃú ÈöÇÓúãö ÑóÈøößó ÇáøóÐöí ÎóáóÞó (1)

/
ÇáÚáÞ
114
ÑóÓõæáñ ãøöäó Çááøóåö íóÊúáõæ ÕõÍõÝðÇ ãøõØóåøóÑóÉð (2)

/
ÇáÈíäÉ
115
ÝöíåóÇ ßõÊõÈñ ÞóíøöãóÉñ (3)

/
ÇáÈíäÉ