> > >

"ãÍÇÌÌÉ ÇáãäßÑíä æÇáÌÇÍÏíä" :

#  
1
æóÅöä ßõäÊõãú Ýöí ÑóíúÈò ãøöãøóÇ äóÒøóáúäóÇ Úóáóì ÚóÈúÏöäóÇ ÝóÃúÊõæÇ ÈöÓõæÑóÉò ãøöä ãøöËúáöåö æóÇÏúÚõæÇ ÔõåóÏóÇÁóßõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö Åöäú ßõäúÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (23)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÝóÅöä áøóãú ÊóÝúÚóáõæÇ æóáóä ÊóÝúÚóáõæÇ ÝóÇÊøóÞõæÇ ÇáäøóÇÑó ÇáøóÊöí æóÞõæÏõåóÇ ÇáäøóÇÓõ æóÇáúÍöÌóÇÑóÉõ ÃõÚöÏøóÊú áöáúßóÇÝöÑöíäó (24)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÂãöäõæÇ ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÞóÇáõæÇ äõÄúãöäõ ÈöãóÇ ÃõäÒöáó ÚóáóíúäóÇ æóíóßúÝõÑæäó ÈöãóÇ æóÑóÇÁóåõ æóåõæó ÇáúÍóÞøõ ãõÕóÏøöÞÇð áøöãóÇ ãóÚóåõãú Þõáú Ýóáöãó ÊóÞúÊõáõæäó ÃóäÈöíóÇÁ Çááøóåö ãöä ÞóÈúáõ Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (91) æóáóÞóÏú ÌóÇÁóßõã ãøõæÓóì ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö Ëõãøó ÇÊøóÎóÐúÊõãõ ÇáúÚöÌúáó ãöä ÈóÚúÏöåö æóÃóäÊõãú ÙóÇáöãõæäó (92) æóÅöÐú ÃóÎóÐúäóÇ ãöíËóÇÞóßõãú æóÑóÝóÚúäóÇ ÝóæúÞóßõãõ ÇáØøõæÑó ÎõÐõæÇ ãóÇ ÂÊóíúäóÇßõã ÈöÞõæøóÉò æóÇÓúãóÚõæÇ ÞóÇáõæÇ ÓóãöÚúäóÇ æóÚóÕóíúäóÇ æóÃõÔúÑöÈõæÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãõ ÇáúÚöÌúáó ÈößõÝúÑöåöãú Þõáú ÈöÆúÓóãóÇ íóÃúãõÑõßõãú Èöåö ÅöíãóÇäõßõãú Åöä ßõäÊõãú ãøõÄúãöäöíäó (93) Þõáú Åöä ßóÇäóÊú áóßõãõ ÇáÏøóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉõ ÚöäÏó Çááøóåö ÎóÇáöÕóÉð ãøöä Ïõæäö ÇáäøóÇÓö ÝóÊóãóäøóæõÇ ÇáúãóæúÊó Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (94) æóáóä íóÊóãóäøóæúåõ ÃóÈóÏðÇ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÇáÙøóÇáöãíäó (95)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
ãóÇ ßóÇäó ÅöÈúÑóÇåöíãõ íóåõæÏöíøðÇ æóáÇó äóÕúÑóÇäöíøðÇ æóáóßöä ßóÇäó ÍóäöíÝðÇ ãøõÓúáöãðÇ æóãóÇ ßóÇäó ãöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó (67)

/
Âá ÚãÑÇä
5
íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áöãó ÊóßúÝõÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÃóäÊõãú ÊóÔúåóÏõæäó (70)

/
Âá ÚãÑÇä
6
íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áöãó ÊóáúÈöÓõæäó ÇáúÍóÞøó ÈöÇáúÈóÇØöáö æóÊóßúÊõãõæäó ÇáúÍóÞøó æóÃóäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (71)

/
Âá ÚãÑÇä
7
ãóÇ ßóÇäó áöÈóÔóÑò Ãóä íõÄúÊöíóåõ Çááøóåõ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍõßúãó æóÇáäøõÈõæøóÉó Ëõãøó íóÞõæáó áöáäøóÇÓö ßõæäõæÇ ÚöÈóÇÏðÇ áøöí ãöä Ïõæäö Çááøóåö æóáóßöä ßõæäõæÇ ÑóÈøóÇäöíøöíäó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊõÚóáøöãõæäó ÇáúßöÊóÇÈó æóÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÏúÑõÓõæäó (79)

/
Âá ÚãÑÇä
8
æóáÇó íóÃúãõÑóßõãú Ãóä ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÇáúãóáÇóÆößóÉó æóÇáäøöÈöíøöíäó ÃóÑúÈóÇÈðÇ ÃóíóÃúãõÑõßõã ÈöÇáúßõÝúÑö ÈóÚúÏó ÅöÐú ÃóäÊõã ãøõÓúáöãõæäó (80)

/
Âá ÚãÑÇä
9
ßóíúÝó íóåúÏöí Çááøóåõ ÞóæúãðÇ ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäöåöãú æóÔóåöÏõæÇ Ãóäøó ÇáÑøóÓõæáó ÍóÞøñ æóÌóÇÁåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó (86)

/
Âá ÚãÑÇä
10
ßõáøõ ÇáØøóÚóÇãö ßóÇäó ÍöáÇøð áøöÈóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÅöáÇøó ãóÇ ÍóÑøóãó ÅöÓúÑóÇÆöíáõ Úóáóì äóÝúÓöåö ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊõäóÒøóáó ÇáÊøóæúÑóÇÉõ Þõáú ÝóÃúÊõæÇ ÈöÇáÊøóæúÑóÇÉö ÝóÇÊúáõæåóÇ Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (93)

/
Âá ÚãÑÇä
11
Þõáú íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áöãó ÊóßúÝõÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÇááøóåõ ÔóåöíÏñ Úóáóì ãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (98)

/
Âá ÚãÑÇä
12
Þõáú íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö áöãó ÊóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ãóäú Âãóäó ÊóÈúÛõæäóåóÇ ÚöæóÌðÇ æóÃóäÊõãú ÔõåóÏóÇÁ æóãóÇ Çááøóåõ ÈöÛóÇÝöáò ÚóãøóÇ ÊóÚúãóáõæäó (99)

/
Âá ÚãÑÇä
13
ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ÚóåöÏó ÅöáóíúäóÇ ÃóáÇøó äõÄúãöäó áöÑóÓõæáò ÍóÊøóìó íóÃúÊöíóäóÇ ÈöÞõÑúÈóÇäò ÊóÃúßõáõåõ ÇáäøóÇÑõ Þõáú ÞóÏú ÌóÇÁßõãú ÑõÓõáñ ãøöä ÞóÈúáöí ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÈöÇáøóÐöí ÞõáúÊõãú Ýóáöãó ÞóÊóáúÊõãõæåõãú Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (183)

/
Âá ÚãÑÇä
14
æóÞóÇáóÊö ÇáúíóåõæÏõ æóÇáäøóÕóÇÑóì äóÍúäõ ÃóÈúäóÇÁõ Çááøóåö æóÃóÍöÈøóÇÄõåõ Þõáú Ýóáöãó íõÚóÐøöÈõßõã ÈöÐõäõæÈößõã Èóáú ÃóäÊõã ÈóÔóÑñ ãøöãøóäú ÎóáóÞó íóÛúÝöÑõ áöãóä íóÔóÇÁ æóíõÚóÐøöÈõ ãóä íóÔóÇÁõ æóáöáøåö ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ æóÅöáóíúåö ÇáúãóÕöíÑõ (18)

/
ÇáãÇÆÏÉ
15
æóßóíúÝó íõÍóßøöãõæäóßó æóÚöäÏóåõãõ ÇáÊøóæúÑóÇÉõ ÝöíåóÇ Íõßúãõ Çááøóåö Ëõãøó íóÊóæóáøóæúäó ãöä ÈóÚúÏö Ðóáößó æóãóÇ ÃõæáóÆößó ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó (43)

/
ÇáãÇÆÏÉ
16
Þõáú íóÇ Ãóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö åóáú ÊóäÞöãõæäó ãöäøóÇ ÅöáÇøó Ãóäú ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö æóãóÇ ÃõäÒöáó ÅöáóíúäóÇ æóãóÇ ÃõäÒöáó ãöä ÞóÈúáõ æóÃóäøó ÃóßúËóÑóßõãú ÝóÇÓöÞõæäó (59)

/
ÇáãÇÆÏÉ
17
æóÞóÇáõæÇ áóæúáÇ ÃõäÒöáó Úóáóíúåö ãóáóßñ æóáóæú ÃóäÒóáúäóÇ ãóáóßðÇ áøóÞõÖöíó ÇáÃóãúÑõ Ëõãøó áÇó íõäÙóÑõæäó (8)

/
ÇáÃäÚÇã
18
æóáóæú ÌóÚóáúäóÇåõ ãóáóßðÇ áøóÌóÚóáúäóÇåõ ÑóÌõáÇð æóáóáóÈóÓúäóÇ Úóáóíúåöã ãøóÇ íóáúÈöÓõæäó (9)

/
ÇáÃäÚÇã
19
ÓóíóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ áóæú ÔóÇÁó Çááøóåõ ãóÇ ÃóÔúÑóßúäóÇ æóáÇó ÂÈóÇÄõäóÇ æóáÇó ÍóÑøóãúäóÇ ãöä ÔóíúÁò ßóÐóáößó ßóÐøóÈó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöã ÍóÊøóì ÐóÇÞõæÇ ÈóÃúÓóäóÇ Þõáú åóáú ÚöäÏóßõã ãøöäú Úöáúãò ÝóÊõÎúÑöÌõæåõ áóäóÇ Åöä ÊóÊøóÈöÚõæäó ÅöáÇøó ÇáÙøóäøó æóÅöäú ÃóäÊõãú ÅóáÇøó ÊóÎúÑõÕõæäó (148) Þõáú Ýóáöáøåö ÇáúÍõÌøóÉõ ÇáúÈóÇáöÛóÉõ Ýóáóæú ÔóÇÁó áóåóÏóÇßõãú ÃóÌúãóÚöíäó (149) Þõáú åóáõãøó ÔõåóÏóÇÁóßõãõ ÇáøóÐöíäó íóÔúåóÏõæäó Ãóäøó Çááøóåó ÍóÑøóãó åóÐóÇ ÝóÅöä ÔóåöÏõæÇ ÝóáÇó ÊóÔúåóÏú ãóÚóåõãú æóáÇó ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁó ÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóÇáøóÐöíäó áÇó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáÂÎöÑóÉö æóåõã ÈöÑóÈøöåöãú íóÚúÏöáõæäó (150)

/
ÇáÃäÚÇã
20
Ãóä ÊóÞõæáõæÇ ÅöäøóãóÇ ÃõäÒöáó ÇáúßöÊóÇÈõ Úóáóì ØóÇÆöÝóÊóíúäö ãöä ÞóÈúáöäóÇ æóÅöä ßõäøóÇ Úóä ÏöÑóÇÓóÊöåöãú áóÛóÇÝöáöíäó (156)

/
ÇáÃäÚÇã
21
Ãóæú ÊóÞõæáõæÇ áóæú ÃóäøóÇ ÃõäÒöáó ÚóáóíúäóÇ ÇáúßöÊóÇÈõ áóßõäøóÇ ÃóåúÏóì ãöäúåõãú ÝóÞóÏú ÌóÇÁóßõã ÈóíøöäóÉñ ãøöä ÑøóÈøößõãú æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉñ Ýóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ßóÐøóÈó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÕóÏóÝó ÚóäúåóÇ ÓóäóÌúÒöí ÇáøóÐöíäó íóÕúÏöÝõæäó Úóäú ÂíóÇÊöäóÇ ÓõæÁó ÇáúÚóÐóÇÈö ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÕúÏöÝõæäó (157)

/
ÇáÃäÚÇã
22
æóÅöÐú ÃóÎóÐó ÑóÈøõßó ãöä Èóäöí ÂÏóãó ãöä ÙõåõæÑöåöãú ÐõÑøöíøóÊóåõãú æóÃóÔúåóÏóåõãú Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú ÃóáóÓúÊõ ÈöÑóÈøößõãú ÞóÇáõæÇ Èóáóì ÔóåöÏúäóÇ Ãóä ÊóÞõæáõæÇ íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÅöäøóÇ ßõäøóÇ Úóäú åóÐóÇ ÛóÇÝöáöíäó (172)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
23
Þõá áøóæú ÔóÇÁó Çááøóåõ ãóÇ ÊóáóæúÊõåõ Úóáóíúßõãú æóáÇó ÃóÏúÑóÇßõã Èöåö ÝóÞóÏú áóÈöËúÊõ Ýöíßõãú ÚõãõÑðÇ ãøöä ÞóÈúáöåö ÃóÝóáÇó ÊóÚúÞöáõæäó (16) Ýóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóäö ÇÝúÊóÑóì Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ Ãóæú ßóÐøóÈó ÈöÂíóÇÊöåö Åöäøóåõ áÇó íõÝúáöÍõ ÇáúãõÌúÑöãõæäó (17) æóíóÚúÈõÏõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö ãóÇ áÇó íóÖõÑøõåõãú æóáÇó íóäÝóÚõåõãú æóíóÞõæáõæäó åóÄõáóÇÁö ÔõÝóÚóÇÄõäóÇ ÚöäÏó Çááøóåö Þõáú ÃóÊõäóÈøöÆõæäó Çááøóåó ÈöãóÇ áÇó íóÚúáóãõ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóáÇó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÓõÈúÍóÇäóåõ æóÊóÚóÇáóì ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (18)

/
íæäÓ
24
Þõáú ãóä íóÑúÒõÞõßõã ãøöäó ÇáÓøóãóÇÁö æóÇáúÃóÑúÖö Ãóãøóä íóãúáößõ ÇáÓøóãúÚó æÇáúÃóÈúÕóÇÑó æóãóä íõÎúÑöÌõ ÇáúÍóíøó ãöäó ÇáúãóíøöÊö æóíõÎúÑöÌõ ÇáúãóíøóÊó ãöäó ÇáúÍóíøö æóãóä íõÏóÈøöÑõ ÇáúÃóãúÑó ÝóÓóíóÞõæáõæäó Çááøóåõ ÝóÞõáú ÃóÝóáÇó ÊóÊøóÞõæäó (31) ÝóÐóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãõ ÇáúÍóÞøõ ÝóãóÇÐóÇ ÈóÚúÏó ÇáúÍóÞøö ÅöáÇøó ÇáÖøóáÇóáõ ÝóÃóäøóì ÊõÕúÑóÝõæäó (32) ßóÐóáößó ÍóÞøóÊú ßóáöãóÉõ ÑóÈøößó Úóáóì ÇáøóÐöíäó ÝóÓóÞõæÇ Ãóäøóåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (33) Þõáú åóáú ãöä ÔõÑóßóÇÆößõã ãøóä íóÈúÏóÃõ ÇáúÎóáúÞó Ëõãøó íõÚöíÏõåõ Þõáö Çááøóåõ íóÈúÏóÃõ ÇáúÎóáúÞó Ëõãøó íõÚöíÏõåõ ÝóÃóäøóì ÊõÄúÝóßõæäó (34) Þõáú åóáú ãöä ÔõÑóßóÇÆößõã ãøóä íóåúÏöí Åöáóì ÇáúÍóÞøö Þõáö Çááøóåõ íóåúÏöí áöáúÍóÞøö ÃóÝóãóä íóåúÏöí Åöáóì ÇáúÍóÞøö ÃóÍóÞøõ Ãóä íõÊøóÈóÚó Ãóãøóä áÇøó íóåöÏøöí ÅöáÇøó Ãóä íõåúÏóì ÝóãóÇ áóßõãú ßóíúÝó ÊóÍúßõãõæäó (35)

/
íæäÓ
25
Ãóãú íóÞõæáõæäó ÇÝúÊóÑóÇåõ Þõáú ÝóÃúÊõæÇ ÈöÓõæÑóÉò ãøöËúáöåö æóÇÏúÚõæÇ ãóäö ÇÓúÊóØóÚúÊõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (38)

/
íæäÓ
26
ÞóÇáõæÇ ÇÊøóÎóÐó Çááøóåõ æóáóÏðÇ ÓõÈúÍóÇäóåõ åõæó ÇáúÛóäöíøõ áóåõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Åöäú ÚöäÏóßõã ãøöä ÓõáúØóÇäò ÈöåóÐóÇ ÃóÊÞõæáõæäó Úóáóì Çááøóåö ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (68)

/
íæäÓ
27
Ãóãú íóÞõæáõæäó ÇÝúÊóÑóÇåõ Þõáú ÝóÃúÊõæÇ ÈöÚóÔúÑö ÓõæóÑò ãøöËúáöåö ãõÝúÊóÑóíóÇÊò æóÇÏúÚõæÇ ãóäö ÇÓúÊóØóÚúÊõã ãøöä Ïõæäö Çááøóåö Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (13)

/
åæÏ
28
ÝóÅöä áøóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóßõãú ÝóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÃõäÒöáö ÈöÚöáúãö Çááøóåö æóÃóä áÇøó Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó Ýóåóáú ÃóäÊõã ãøõÓúáöãõæäó (14)

/
åæÏ
29
Þõáú ãóä ÑøóÈøõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö Þõáö Çááøóåõ Þõáú ÃóÝóÇÊøóÎóÐúÊõã ãøöä Ïõæäöåö ÃóæúáöíóÇÁó áÇó íóãúáößõæäó áöÃóäÝõÓöåöãú äóÝúÚðÇ æóáÇó ÖóÑøðÇ Þõáú åóáú íóÓúÊóæöí ÇáúÃóÚúãóì æóÇáúÈóÕöíÑõ Ãóãú åóáú ÊóÓúÊóæöí ÇáÙøõáõãóÇÊõ æóÇáäøõæÑõ Ãóãú ÌóÚóáõæÇ áöáøåö ÔõÑóßóÇÁó ÎóáóÞõæÇ ßóÎóáúÞöåö ÝóÊóÔóÇÈóåó ÇáúÎóáúÞõ Úóáóíúåöãú Þõáö Çááøóåõ ÎóÇáöÞõ ßõáøö ÔóíúÁò æóåõæó ÇáúæóÇÍöÏõ ÇáúÞóåøóÇÑõ (16)

/
ÇáÑÚÏ
30
æóÞóÇáó ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ áóæú ÔóÇÁó Çááøóåõ ãóÇ ÚóÈóÏúäóÇ ãöä Ïõæäöåö ãöä ÔóíúÁò äøóÍúäõ æóáóÇ ÂÈóÇÄõäóÇ æóáÇó ÍóÑøóãúäóÇ ãöä Ïõæäöåö ãöä ÔóíúÁò ßóÐóáößó ÝóÚóáó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú Ýóåóáú Úóáóì ÇáÑøõÓõáö ÅöáÇøó ÇáúÈóáÇÛõ ÇáúãõÈöíäõ (35)

/
ÇáäÍá
31
æóáóÞóÏú äóÚúáóãõ Ãóäøóåõãú íóÞõæáõæäó ÅöäøóãóÇ íõÚóáøöãõåõ ÈóÔóÑñ áøöÓóÇäõ ÇáøóÐöí íõáúÍöÏõæäó Åöáóíúåö ÃóÚúÌóãöíøñ æóåóÐóÇ áöÓóÇäñ ÚóÑóÈöíøñ ãøõÈöíäñ (103)

/
ÇáäÍá
32
Þõá áøóæú ßóÇäó ãóÚóåõ ÂáöåóÉñ ßóãóÇ íóÞõæáõæäó ÅöÐðÇ áÇøóÈúÊóÛóæúÇ Åöáóì Ðöí ÇáúÚóÑúÔö ÓóÈöíáÇð (42)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
33
æóÞóÇáõæÇ ÃóÆöÐóÇ ßõäøóÇ ÚöÙóÇãðÇ æóÑõÝóÇÊðÇ ÃóÅöäøóÇ áóãóÈúÚõæËõæäó ÎóáúÞðÇ ÌóÏöíÏðÇ (49) Þõá ßõæäõæÇ ÍöÌóÇÑóÉð Ãóæú ÍóÏöíÏðÇ (50) Ãóæú ÎóáúÞðÇ ãøöãøóÇ íóßúÈõÑõ Ýöí ÕõÏõæÑößõãú ÝóÓóíóÞõæáõæäó ãóä íõÚöíÏõäóÇ Þõáö ÇáøóÐöí ÝóØóÑóßõãú Ãóæøóáó ãóÑøóÉò ÝóÓóíõäúÛöÖõæäó Åöáóíúßó ÑõÄõæÓóåõãú æóíóÞõæáõæäó ãóÊóì åõæó Þõáú ÚóÓóì Ãóä íóßõæäó ÞóÑöíÈðÇ (51)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
34
æóíóÞõæáõ ÇáúÅöäÓóÇäõ ÃóÆöÐóÇ ãóÇ ãöÊøõ áóÓóæúÝó ÃõÎúÑóÌõ ÍóíøðÇ (66)

/
ãÑíã
35
ÃóæóáóÇ íóÐúßõÑõ ÇáúÅöäÓóÇäõ ÃóäøóÇ ÎóáóÞúäóÇåõ ãöä ÞóÈúáõ æóáóãú íóßõ ÔóíúÆðÇ (67)

/
ãÑíã
36
æóÞóÇáõæÇ áóæúáóÇ íóÃúÊöíäóÇ ÈöÂíóÉò ãøöä ÑøóÈøöåö Ãóæóáóãú ÊóÃúÊöåöã ÈóíøöäóÉõ ãóÇ Ýöí ÇáÕøõÍõÝö ÇáúÃõæáóì (133)

/
Øå
37
áóæú ßóÇäó ÝöíåöãóÇ ÂáöåóÉñ ÅöáøóÇ Çááøóåõ áóÝóÓóÏóÊóÇ ÝóÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÑóÈøö ÇáúÚóÑúÔö ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (22)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
38
æóáóæö ÇÊøóÈóÚó ÇáúÍóÞøõ ÃóåúæóÇÁóåõãú áóÝóÓóÏóÊö ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ æóÇáúÃóÑúÖõ æóãóä Ýöíåöäøó Èóáú ÃóÊóíúäóÇåõã ÈöÐößúÑöåöãú Ýóåõãú Úóä ÐößúÑöåöã ãøõÚúÑöÖõæäó (71)

/
ÇáãÄãäæä
39
ãóÇ ÇÊøóÎóÐó Çááøóåõ ãöä æóáóÏò æóãóÇ ßóÇäó ãóÚóåõ ãöäú Åöáóåò ÅöÐðÇ áøóÐóåóÈó ßõáøõ Åöáóåò ÈöãóÇ ÎóáóÞó æóáóÚóáóÇ ÈóÚúÖõåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò ÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÚóãøóÇ íóÕöÝõæäó (91)

/
ÇáãÄãäæä
40
Ãóæóáóãú íóßõä áøóåõãú ÂíóÉð Ãóä íóÚúáóãóåõ ÚõáóãóÇÁõ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó (197)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
41
æóãóÇ ßõäÊó ÈöÌóÇäöÈö ÇáúÛóÑúÈöíøö ÅöÐú ÞóÖóíúäóÇ Åöáóì ãõæÓóì ÇáúÃóãúÑó æóãóÇ ßõäÊó ãöäó ÇáÔøóÇåöÏöíäó (44) æóáóßöäøóÇ ÃóäÔóÃúäóÇ ÞõÑõæäðÇ ÝóÊóØóÇæóáó Úóáóíúåöãõ ÇáúÚõãõÑõ æóãóÇ ßõäÊó ËóÇæöíðÇ Ýöí Ãóåúáö ãóÏúíóäó ÊóÊúáõæ Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊöäóÇ æóáóßöäøóÇ ßõäøóÇ ãõÑúÓöáöíäó (45) æóãóÇ ßõäÊó ÈöÌóÇäöÈö ÇáØøõæÑö ÅöÐú äóÇÏóíúäóÇ æóáóßöä ÑøóÍúãóÉð ãøöä ÑøóÈøößó áöÊõäÐöÑó ÞóæúãðÇ ãøóÇ ÃóÊóÇåõã ãøöä äøóÐöíÑò ãøöä ÞóÈúáößó áóÚóáøóåõãú íóÊóÐóßøóÑõæäó (46) æóáóæúáóÇ Ãóä ÊõÕöíÈóåõã ãøõÕöíÈóÉñ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú ÝóíóÞõæáõæÇ ÑóÈøóäóÇ áóæúáóÇ ÃóÑúÓóáúÊó ÅöáóíúäóÇ ÑóÓõæáðÇ ÝóäóÊøóÈöÚó ÂíóÇÊößó æóäóßõæäó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó (47) ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõãõ ÇáúÍóÞøõ ãöäú ÚöäÏöäóÇ ÞóÇáõæÇ áóæúáóÇ ÃõæÊöíó ãöËúáó ãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì Ãóæóáóãú íóßúÝõÑõæÇ ÈöãóÇ ÃõæÊöíó ãõæÓóì ãöä ÞóÈúáõ ÞóÇáõæÇ ÓöÍúÑóÇäö ÊóÙóÇåóÑóÇ æóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ Èößõáøò ßóÇÝöÑõæäó (48) Þõáú ÝóÃúÊõæÇ ÈößöÊóÇÈò ãøöäú ÚöäÏö Çááøóåö åõæó ÃóåúÏóì ãöäúåõãóÇ ÃóÊøóÈöÚúåõ Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (49) ÝóÅöä áøóãú íóÓúÊóÌöíÈõæÇ áóßó ÝóÇÚúáóãú ÃóäøóãóÇ íóÊøóÈöÚõæäó ÃóåúæóÇÁóåõãú æóãóäú ÃóÖóáøõ ãöãøóäö ÇÊøóÈóÚó åóæóÇåõ ÈöÛóíúÑö åõÏðì ãøöäó Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó (50)

/
ÇáÞÕÕ
42
æóãóÇ ßõäÊó ÊóÊúáõæ ãöä ÞóÈúáöåö ãöä ßöÊóÇÈò æóáóÇ ÊóÎõØøõåõ Èöíóãöíäößó ÅöÐðÇ áøóÇÑúÊóÇÈó ÇáúãõÈúØöáõæäó (48)

/
ÇáÚäßÈæÊ
43
æóáóÆöä ÓóÃóáúÊóåõã ãøóäú ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó æóÓóÎøóÑó ÇáÔøóãúÓó æóÇáúÞóãóÑó áóíóÞõæáõäøó Çááøóåõ ÝóÃóäøóì íõÄúÝóßõæäó (61)

/
ÇáÚäßÈæÊ
44
æóÇÊøóÈöÚõæÇ ÃóÍúÓóäó ãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßõã ãøöä ÑøóÈøößõã ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÃúÊöíóßõãõ ÇáÚóÐóÇÈõ ÈóÛúÊóÉð æóÃóäÊõãú áóÇ ÊóÔúÚõÑõæäó (55) Ãóä ÊóÞõæáó äóÝúÓñ íóÇ ÍóÓúÑóÊóÇ Úáóì ãóÇ ÝóÑøóØÊõ Ýöí ÌóäÈö Çááøóåö æóÅöä ßõäÊõ áóãöäó ÇáÓøóÇÎöÑöíäó (56) Ãóæú ÊóÞõæáó áóæú Ãóäøó Çááøóåó åóÏóÇäöí áóßõäÊõ ãöäó ÇáúãõÊøóÞöíäó (57) Ãóæú ÊóÞõæáó Íöíäó ÊóÑóì ÇáúÚóÐóÇÈó áóæú Ãóäøó áöí ßóÑøóÉð ÝóÃóßõæäó ãöäó ÇáúãõÍúÓöäöíäó (58) Èóáóì ÞóÏú ÌóÇÁóÊúßó ÂíóÇÊöí ÝóßóÐøóÈúÊó ÈöåóÇ æóÇÓúÊóßúÈóÑúÊó æóßõäÊó ãöäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (59)

/
ÇáÒãÑ
45
æóáóæúáóÇ Ãóä íóßõæäó ÇáäøóÇÓõ ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð áóÌóÚóáúäóÇ áöãóä íóßúÝõÑõ ÈöÇáÑøóÍúãóäö áöÈõíõæÊöåöãú ÓõÞõÝðÇ ãøöä ÝóÖøóÉò æóãóÚóÇÑöÌó ÚóáóíúåóÇ íóÙúåóÑõæäó (33) æóáöÈõíõæÊöåöãú ÃóÈúæóÇÈðÇ æóÓõÑõÑðÇ ÚóáóíúåóÇ íóÊøóßöÆõæäó (34) æóÒõÎúÑõÝðÇ æóÅöä ßõáøõ Ðóáößó áóãøóÇ ãóÊóÇÚõ ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉõ ÚöäÏó ÑóÈøößó áöáúãõÊøóÞöíäó (35) æóãóä íóÚúÔõ Úóä ÐößúÑö ÇáÑøóÍúãóäö äõÞóíøöÖú áóåõ ÔóíúØóÇäðÇ Ýóåõæó áóåõ ÞóÑöíäñ (36) æóÅöäøóåõãú áóíóÕõÏøõæäóåõãú Úóäö ÇáÓøóÈöíáö æóíóÍúÓóÈõæäó Ãóäøóåõã ãøõåúÊóÏõæäó (37) ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÁóäóÇ ÞóÇáó íóÇ áóíúÊó Èóíúäöí æóÈóíúäóßó ÈõÚúÏó ÇáúãóÔúÑöÞóíúäö ÝóÈöÆúÓó ÇáúÞóÑöíäõ (38) æóáóä íóäÝóÚóßõãõ Çáúíóæúãó ÅöÐ ÙøóáóãúÊõãú Ãóäøóßõãú Ýöí ÇáúÚóÐóÇÈö ãõÔúÊóÑößõæäó (39) ÃóÝóÃóäÊó ÊõÓúãöÚõ ÇáÕøõãøó Ãóæú ÊóåúÏöí ÇáúÚõãúíó æóãóä ßóÇäó Ýöí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò (40) ÝóÅöãøóÇ äóÐúåóÈóäøó Èößó ÝóÅöäøóÇ ãöäúåõã ãøõäÊóÞöãõæäó (41) Ãóæú äõÑöíóäøóßó ÇáøóÐöí æóÚóÏúäóÇåõãú ÝóÅöäøóÇ Úóáóíúåöã ãøõÞúÊóÏöÑõæäó (42) ÝóÇÓúÊóãúÓößú ÈöÇáøóÐöí ÃõæÍöíó Åöáóíúßó Åöäøóßó Úóáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (43)

/
ÇáÒÎÑÝ
46
ÝóáóæúáóÇ ÃõáúÞöíó Úóáóíúåö ÃóÓúæöÑóÉñ ãøöä ÐóåóÈò Ãóæú ÌóÇÁó ãóÚóåõ ÇáúãóáóÇÆößóÉõ ãõÞúÊóÑöäöíäó (53)

/
ÇáÒÎÑÝ
47
æóáóÆöä ÓóÃóáúÊóåõã ãøóäú ÎóáóÞóåõãú áóíóÞõæáõäøó Çááøóåõ ÝóÃóäøóì íõÄúÝóßõæäó (87)

/
ÇáÒÎÑÝ
48
Ãóãú íóÞõæáõæäó ÊóÞóæøóáóåõ Èóá áøóÇ íõÄúãöäõæäó (33) ÝóáúíóÃúÊõæÇ ÈöÍóÏöíËò ãøöËúáöåö Åöä ßóÇäõæÇ ÕóÇÏöÞöíäó (34) Ãóãú ÎõáöÞõæÇ ãöäú ÛóíúÑö ÔóíúÁò Ãóãú åõãõ ÇáúÎóÇáöÞõæäó (35) Ãóãú ÎóáóÞõæÇ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó Èóá áøóÇ íõæÞöäõæäó (36) Ãóãú ÚöäÏóåõãú ÎóÒóÇÆöäõ ÑóÈøößó Ãóãú åõãõ ÇáúãõÕóíúØöÑõæäó (37) Ãóãú áóåõãú Óõáøóãñ íóÓúÊóãöÚõæäó Ýöíåö ÝóáúíóÃúÊö ãõÓúÊóãöÚõåõã ÈöÓõáúØóÇäò ãøõÈöíäò (38) Ãóãú áóåõ ÇáúÈóäóÇÊõ æóáóßõãõ ÇáúÈóäõæäó (39) Ãóãú ÊóÓúÃóáõåõãú ÃóÌúÑðÇ Ýóåõã ãøöä ãøóÛúÑóãò ãøõËúÞóáõæäó (40) Ãóãú ÚöäÏóåõãõ ÇáúÛóíúÈõ Ýóåõãú íóßúÊõÈõæäó (41) Ãóãú íõÑöíÏõæäó ßóíúÏðÇ ÝóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ åõãõ ÇáúãóßöíÏõæäó (42) Ãóãú áóåõãú Åöáóåñ ÛóíúÑõ Çááøóåö ÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö ÚóãøóÇ íõÔúÑößõæäó (43) æóÅöä íóÑóæúÇ ßöÓúÝðÇ ãøöäó ÇáÓøóãóÇÁö ÓóÇÞöØðÇ íóÞõæáõæÇ ÓóÍóÇÈñ ãøóÑúßõæãñ (44) ÝóÐóÑúåõãú ÍóÊøóì íõáóÇÞõæÇ íóæúãóåõãõ ÇáøóÐöí Ýöíåö íõÕúÚóÞõæäó (45) íóæúãó áóÇ íõÛúäöí Úóäúåõãú ßóíúÏõåõãú ÔóíúÆðÇ æóáóÇ åõãú íõäÕóÑõæäó (46) æóÅöäøó áöáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇ ÚóÐóÇÈðÇ Ïõæäó Ðóáößó æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (47)

/
ÇáØæÑ
49

/
ÇáãäÇÝÞæä
50
ÓóæóÇÁñ Úóáóíúåöãú ÃóÓúÊóÛúÝóÑúÊó áóåõãú Ãóãú áóãú ÊóÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú áóä íóÛúÝöÑó Çááøóåõ áóåõãú Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúÝóÇÓöÞöíäó (6) åõãõ ÇáøóÐöíäó íóÞõæáõæäó áóÇ ÊõäÝöÞõæÇ Úóáóì ãóäú ÚöäÏó ÑóÓõæáö Çááøóåö ÍóÊøóì íóäÝóÖøõæÇ æóáöáøóåö ÎóÒóÇÆöäõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóáóßöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó áóÇ íóÝúÞóåõæäó (7) íóÞõæáõæäó áóÆöä ÑøóÌóÚúäóÇ Åöáóì ÇáúãóÏöíäóÉö áóíõÎúÑöÌóäøó ÇáúÃóÚóÒøõ ãöäúåóÇ ÇáúÃóÐóáøó æóáöáøóåö ÇáúÚöÒøóÉõ æóáöÑóÓõæáöåö æóáöáúãõÄúãöäöíäó æóáóßöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó áóÇ íóÚúáóãõæäó (8)

/
ÇáãäÇÝÞæä