> > >

"ÇáäÓÎ" :

#  
1
ãóÇ äóäÓóÎú ãöäú ÂíóÉò Ãóæú äõäÓöåóÇ äóÃúÊö ÈöÎóíúÑò ãøöäúåóÇ Ãóæú ãöËúáöåóÇ Ãóáóãú ÊóÚúáóãú Ãóäøó Çááøóåó Úóáóìó ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (106)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐóÇ ÈóÏøóáúäóÇ ÂíóÉð ãøóßóÇäó ÂíóÉò æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íõäóÒøöáõ ÞóÇáõæÇ ÅöäøóãóÇ ÃóäÊó ãõÝúÊóÑò Èóáú ÃóßúËóÑõåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (101)

/
ÇáäÍá