> > >

"ÇáäÈÇÊ" :

#  
1
ÅöäøóãóÇ ãóËóáõ ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ßóãóÇÁò ÃóäÒóáúäóÇåõ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ÝóÇÎúÊóáóØó Èöåö äóÈóÇÊõ ÇáúÃóÑúÖö ãöãøóÇ íóÃúßõáõ ÇáäøóÇÓõ æóÇáúÃóäúÚóÇãõ ÍóÊøóìó ÅöÐóÇ ÃóÎóÐóÊö ÇáúÃóÑúÖõ ÒõÎúÑõÝóåóÇ æóÇÒøóíøóäóÊú æóÙóäøó ÃóåúáõåóÇ Ãóäøóåõãú ÞóÇÏöÑõæäó ÚóáóíúåóÇ ÃóÊóÇåóÇ ÃóãúÑõäóÇ áóíúáÇð Ãóæú äóåóÇÑðÇ ÝóÌóÚóáúäóÇåóÇ ÍóÕöíÏðÇ ßóÃóä áøóãú ÊóÛúäó ÈöÇáúÃóãúÓö ßóÐóáößó äõÝóÕøöáõ ÇáúÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (24)

/
íæäÓ
2
æóåõæó ÇáøóÐöí ãóÏøó ÇáúÃóÑúÖó æóÌóÚóáó ÝöíåóÇ ÑóæóÇÓöíó æóÃóäúåóÇÑðÇ æóãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö ÌóÚóáó ÝöíåóÇ ÒóæúÌóíúäö ÇËúäóíúäö íõÛúÔöí Çááøóíúáó ÇáäøóåóÇÑó Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (3)

/
ÇáÑÚÏ
3
ãøóËóáõ ÇáúÌóäøóÉö ÇáøóÊöí æõÚöÏó ÇáúãõÊøóÞõæäó ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÃõßõáõåóÇ ÏóÇÆöãñ æöÙöáøõåóÇ Êöáúßó ÚõÞúÈóì ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ æøóÚõÞúÈóì ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÇáäøóÇÑõ (35)

/
ÇáÑÚÏ
4
æóÇáúÃóÑúÖó ãóÏóÏúäóÇåóÇ æóÃóáúÞóíúäóÇ ÝöíåóÇ ÑóæóÇÓöíó æóÃóäÈóÊúäóÇ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÔóíúÁò ãøóæúÒõæäò (19)

/
ÇáÍÌÑ
5
ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõãõ ÇáúÃóÑúÖó ãóåúÏðÇ æóÓóáóßó áóßõãú ÝöíåóÇ ÓõÈõáðÇ æóÃóäÒóáó ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÝóÃóÎúÑóÌúäóÇ Èöåö ÃóÒúæóÇÌðÇ ãøöä äøóÈóÇÊò ÔóÊøóì (53)

/
Øå
6
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ Åöä ßõäÊõãú Ýöí ÑóíúÈò ãøöäó ÇáúÈóÚúËö ÝóÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ãöäú ÚóáóÞóÉò Ëõãøó ãöä ãøõÖúÛóÉò ãøõÎóáøóÞóÉò æóÛóíúÑö ãõÎóáøóÞóÉò áøöäõÈóíøöäó áóßõãú æóäõÞöÑøõ Ýöí ÇáúÃóÑúÍóÇãö ãóÇ äóÔóÇÁõ Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ëõãøó äõÎúÑöÌõßõãú ØöÝúáðÇ Ëõãøó áöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÔõÏøóßõãú æóãöäßõã ãøóä íõÊóæóÝøóì æóãöäßõã ãøóä íõÑóÏøõ Åöáóì ÃóÑúÐóáö ÇáúÚõãõÑö áößóíúáóÇ íóÚúáóãó ãöä ÈóÚúÏö Úöáúãò ÔóíúÆðÇ æóÊóÑóì ÇáúÃóÑúÖó åóÇãöÏóÉð ÝóÅöÐóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÚóáóíúåóÇ ÇáúãóÇÁó ÇåúÊóÒøóÊú æóÑóÈóÊú æóÃóäÈóÊóÊú ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ÈóåöíÌò (5)

/
ÇáÍÌ
7
Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ÇáúÃóÑúÖö ßóãú ÃóäÈóÊúäóÇ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ßóÑöíãò (7)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
8
Ãóãøóäú ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó æóÃóäÒóáó áóßõã ãøöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÝóÃóäÈóÊúäóÇ Èöåö ÍóÏóÇÆöÞó ÐóÇÊó ÈóåúÌóÉò ãøóÇ ßóÇäó áóßõãú Ãóä ÊõäÈöÊõæÇ ÔóÌóÑóåóÇ ÃóÅöáóåñ ãøóÚó Çááøóåö Èóáú åõãú Þóæúãñ íóÚúÏöáõæäó (60)

/
Çáäãá
9
æóÇáúÃóÑúÖó ãóÏóÏúäóÇåóÇ æóÃóáúÞóíúäóÇ ÝöíåóÇ ÑóæóÇÓöíó æóÃóäÈóÊúäóÇ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ÈóåöíÌò (7)

/
Þ
10
ÊóÈúÕöÑóÉð æóÐößúÑóì áößõáøö ÚóÈúÏò ãøõäöíÈò (8)

/
Þ
11
æóÇáäøóÎúáó ÈóÇÓöÞóÇÊò áøóåóÇ ØóáúÚñ äøóÖöíÏñ (10)

/
Þ