> > >

"ÇáÒÑÇÚÉ" :

#  
1
æóåõæó ÇáøóÐöíó ÃóäÒóáó ãöäó ÇáÓøóãóÇÁ ãóÇÁ ÝóÃóÎúÑóÌúäóÇ Èöåö äóÈóÇÊó ßõáøö ÔóíúÁò ÝóÃóÎúÑóÌúäóÇ ãöäúåõ ÎóÖöÑðÇ äøõÎúÑöÌõ ãöäúåõ ÍóÈøðÇ ãøõÊóÑóÇßöÈðÇ æóãöäó ÇáäøóÎúáö ãöä ØóáúÚöåóÇ ÞöäúæóÇäñ ÏóÇäöíóÉñ æóÌóäøóÇÊò ãøöäú ÃóÚúäóÇÈò æóÇáÒøóíúÊõæäó æóÇáÑøõãøóÇäó ãõÔúÊóÈöåðÇ æóÛóíúÑó ãõÊóÔóÇÈöåò ÇäÙõÑõæÇ Åöáöì ËóãóÑöåö ÅöÐóÇ ÃóËúãóÑó æóíóäúÚöåö Åöäøó Ýöí Ðóáößõãú áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó (99)

/
ÇáÃäÚÇã
2
æóåõæó ÇáøóÐöí ÃóäÔóÃó ÌóäøóÇÊò ãøóÚúÑõæÔóÇÊò æóÛóíúÑó ãóÚúÑõæÔóÇÊò æóÇáäøóÎúáó æóÇáÒøóÑúÚó ãõÎúÊóáöÝðÇ Ãõßõáõåõ æóÇáÒøóíúÊõæäó æóÇáÑøõãøóÇäó ãõÊóÔóÇÈöåðÇ æóÛóíúÑó ãõÊóÔóÇÈöåò ßõáõæÇ ãöä ËóãóÑöåö ÅöÐóÇ ÃóËúãóÑó æóÂÊõæÇ ÍóÞøóåõ íóæúãó ÍóÕóÇÏöåö æóáÇó ÊõÓúÑöÝõæÇ Åöäøóåõ áÇó íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (141)

/
ÇáÃäÚÇã
3
æóÝöí ÇáúÃóÑúÖö ÞöØóÚñ ãøõÊóÌóÇæöÑóÇÊñ æóÌóäøóÇÊñ ãøöäú ÃóÚúäóÇÈò æóÒóÑúÚñ æóäóÎöíáñ ÕöäúæóÇäñ æóÛóíúÑõ ÕöäúæóÇäò íõÓúÞóì ÈöãóÇÁò æóÇÍöÏò æóäõÝóÖøöáõ ÈóÚúÖóåóÇ Úóáóì ÈóÚúÖò Ýöí ÇáÃõßõáö Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íóÚúÞöáõæäó (4)

/
ÇáÑÚÏ
4
åõæó ÇáøóÐöí ÃóäÒóáó ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð áøóßõã ãøöäúåõ ÔóÑóÇÈñ æóãöäúåõ ÔóÌóÑñ Ýöíåö ÊõÓöíãõæäó (10)

/
ÇáäÍá
5
íõäÈöÊõ áóßõã Èöåö ÇáÒøóÑúÚó æóÇáÒøóíúÊõæäó æóÇáäøóÎöíáó æóÇáúÃóÚúäóÇÈó æóãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (11)

/
ÇáäÍá
6
æóãóÇ ÐóÑóÃó áóßõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãõÎúÊóáöÝðÇ ÃóáúæóÇäõåõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÐøóßøóÑõæäó (13)

/
ÇáäÍá
7
æóãöä ËóãóÑóÇÊö ÇáäøóÎöíáö æóÇáúÃóÚúäóÇÈö ÊóÊøóÎöÐõæäó ãöäúåõ ÓóßóÑðÇ æóÑöÒúÞðÇ ÍóÓóäðÇ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÚúÞöáõæäó (67)

/
ÇáäÍá
8
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ Åöä ßõäÊõãú Ýöí ÑóíúÈò ãøöäó ÇáúÈóÚúËö ÝóÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ãöäú ÚóáóÞóÉò Ëõãøó ãöä ãøõÖúÛóÉò ãøõÎóáøóÞóÉò æóÛóíúÑö ãõÎóáøóÞóÉò áøöäõÈóíøöäó áóßõãú æóäõÞöÑøõ Ýöí ÇáúÃóÑúÍóÇãö ãóÇ äóÔóÇÁõ Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ëõãøó äõÎúÑöÌõßõãú ØöÝúáðÇ Ëõãøó áöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÔõÏøóßõãú æóãöäßõã ãøóä íõÊóæóÝøóì æóãöäßõã ãøóä íõÑóÏøõ Åöáóì ÃóÑúÐóáö ÇáúÚõãõÑö áößóíúáóÇ íóÚúáóãó ãöä ÈóÚúÏö Úöáúãò ÔóíúÆðÇ æóÊóÑóì ÇáúÃóÑúÖó åóÇãöÏóÉð ÝóÅöÐóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÚóáóíúåóÇ ÇáúãóÇÁó ÇåúÊóÒøóÊú æóÑóÈóÊú æóÃóäÈóÊóÊú ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ÈóåöíÌò (5)

/
ÇáÍÌ
9
æóÃóäÒóáúäóÇ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÈöÞóÏóÑò ÝóÃóÓúßóäøóÇåõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÅöäøóÇ Úóáóì ÐóåóÇÈò Èöåö áóÞóÇÏöÑõæäó (18) ÝóÃóäÔóÃúäóÇ áóßõã Èöåö ÌóäøóÇÊò ãøöä äøóÎöíáò æóÃóÚúäóÇÈò áøóßõãú ÝöíåóÇ ÝóæóÇßöåõ ßóËöíÑóÉñ æóãöäúåóÇ ÊóÃúßõáõæäó (19) æóÔóÌóÑóÉð ÊóÎúÑõÌõ ãöä ØõæÑö ÓóíúäóÇÁó ÊóäÈõÊõ ÈöÇáÏøõåúäö æóÕöÈúÛò áøöáúÂßöáöíäó (20)

/
ÇáãÄãäæä
10
Ãóæóáóãú íóÑóæúÇ ÃóäøóÇ äóÓõæÞõ ÇáúãóÇÁó Åöáóì ÇáúÃóÑúÖö ÇáúÌõÑõÒö ÝóäõÎúÑöÌõ Èöåö ÒóÑúÚðÇ ÊóÃúßõáõ ãöäúåõ ÃóäúÚóÇãõåõãú æóÃóäÝõÓõåõãú ÃóÝóáóÇ íõÈúÕöÑõæäó (27)

/
ÇáÓÌÏÉ
11
ÝóáúíóäÙõÑö ÇáúÅöäÓóÇäõ Åöáóì ØóÚóÇãöåö (24) ÃóäøóÇ ÕóÈóÈúäóÇ ÇáúãóÇÁó ÕóÈøðÇ (25) Ëõãøó ÔóÞóÞúäóÇ ÇáúÃóÑúÖó ÔóÞøðÇ (26) ÝóÃóäÈóÊúäóÇ ÝöíåóÇ ÍóÈøðÇ (27) æóÚöäóÈðÇ æóÞóÖúÈðÇ (28) æóÒóíúÊõæäðÇ æóäóÎúáðÇ (29) æóÍóÏóÇÆöÞó ÛõáúÈðÇ (30) æóÝóÇßöåóÉð æóÃóÈøðÇ (31) ãøóÊóÇÚðÇ áøóßõãú æóáöÃóäúÚóÇãößõãú (32)

/
ÚÈÓ