> > >

"ÇáÊæßá" :

#  
1
ÝóÈöãóÇ ÑóÍúãóÉò ãøöäó Çááøóåö áöäÊó áóåõãú æóáóæú ßõäÊó ÝóÙøðÇ ÛóáöíÙó ÇáúÞóáúÈö áÇóäÝóÖøõæÇ ãöäú Íóæúáößó ÝóÇÚúÝõ Úóäúåõãú æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú æóÔóÇæöÑúåõãú Ýöí ÇáÃóãúÑö ÝóÅöÐóÇ ÚóÒóãúÊó ÝóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÊóæóßøöáöíäó (159)

/
Âá ÚãÑÇä
2
Åöä íóäÕõÑúßõãõ Çááøóåõ ÝóáÇó ÛóÇáöÈó áóßõãú æóÅöä íóÎúÐõáúßõãú Ýóãóä ÐóÇ ÇáøóÐöí íóäÕõÑõßõã ãøöä ÈóÚúÏöåö æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøöáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (160)

/
Âá ÚãÑÇä
3
ÇáøóÐöíäó ÞóÇáó áóåõãõ ÇáäøóÇÓõ Åöäøó ÇáäøóÇÓó ÞóÏú ÌóãóÚõæÇ áóßõãú ÝóÇÎúÔóæúåõãú ÝóÒóÇÏóåõãú ÅöíãóÇäÇð æóÞóÇáõæÇ ÍóÓúÈõäóÇ Çááøóåõ æóäöÚúãó Çáúæóßöíáõ (173)

/
Âá ÚãÑÇä
4
æóíóÞõæáõæäó ØóÇÚóÉñ ÝóÅöÐóÇ ÈóÑóÒõæÇ ãöäú ÚöäÏößó ÈóíøóÊó ØóÇÆöÝóÉñ ãøöäúåõãú ÛóíúÑó ÇáøóÐöí ÊóÞõæáõ æóÇááøóåõ íóßúÊõÈõ ãóÇ íõÈóíøöÊõæäó ÝóÃóÚúÑöÖú Úóäúåõãú æóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóßöíáÇð (81)

/
ÇáäÓÇÁ
5
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÐúßõÑõæÇ äöÚúãóÊó Çááøóåö Úóáóíúßõãú ÅöÐú åóãøó Þóæúãñ Ãóä íóÈúÓõØõæÇ Åöáóíúßõãú ÃóíúÏöíóåõãú ÝóßóÝøó ÃóíúÏöíóåõãú Úóäßõãú æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (11)

/
ÇáãÇÆÏÉ
6
ÞóÇáó ÑóÌõáÇóäö ãöäó ÇáøóÐöíäó íóÎóÇÝõæäó ÃóäúÚóãó Çááøóåõ ÚóáóíúåöãóÇ ÇÏúÎõáõæÇ Úóáóíúåöãõ ÇáúÈóÇÈó ÝóÅöÐóÇ ÏóÎóáúÊõãõæåõ ÝóÅöäøóßõãú ÛóÇáöÈõæäó æóÚóáóì Çááøóåö ÝóÊóæóßøóáõæÇ Åöä ßõäÊõã ãøõÄúãöäöíäó (23)

/
ÇáãÇÆÏÉ
7
Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãú áÇ Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó ÎóÇáöÞõ ßõáøö ÔóíúÁò ÝóÇÚúÈõÏõæåõ æóåõæó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò æóßöíáñ (102)

/
ÇáÃäÚÇã
8
ÞóÏö ÇÝúÊóÑóíúäóÇ Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ Åöäú ÚõÏúäóÇ Ýöí ãöáøóÊößõã ÈóÚúÏó ÅöÐú äóÌøóÇäóÇ Çááøóåõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóßõæäõ áóäóÇ Ãóä äøóÚõæÏó ÝöíåóÇ ÅöáÇøó Ãóä íóÔóÇÁó Çááøóåõ ÑóÈøõäóÇ æóÓöÚó ÑóÈøõäóÇ ßõáøó ÔóíúÁò ÚöáúãðÇ Úóáóì Çááøóåö ÊóæóßøóáúäóÇ ÑóÈøóäóÇ ÇÝúÊóÍú ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäó ÞóæúãöäóÇ ÈöÇáúÍóÞøö æóÃóäÊó ÎóíúÑõ ÇáúÝóÇÊöÍöíäó (89)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
9
ÅöäøóãóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó ÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÐõßöÑó Çááøóåõ æóÌöáóÊú ÞõáõæÈõåõãú æóÅöÐóÇ ÊõáöíóÊú Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõåõ ÒóÇÏóÊúåõãú ÅöíãóÇäðÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (2)

/
ÇáÃäÝÇá
10
ÅöÐú íóÞõæáõ ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ ÛóÑøó åóÄõáÇÁö Ïöíäõåõãú æóãóä íóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö ÝóÅöäøó Çááøóåó ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ (49)

/
ÇáÃäÝÇá
11
æóÅöä ÌóäóÍõæÇ áöáÓøóáúãö ÝóÇÌúäóÍú áóåóÇ æóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøóåõ åõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ (61)

/
ÇáÃäÝÇá
12
Þõá áøóä íõÕöíÈóäóÇ ÅöáÇøó ãóÇ ßóÊóÈó Çááøóåõ áóäóÇ åõæó ãóæúáÇóäóÇ æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (51)

/
ÇáÊæÈÉ
13
ÝóÅöä ÊóæóáøóæúÇ ÝóÞõáú ÍóÓúÈöíó Çááøóåõ áÇ Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóåõæó ÑóÈøõ ÇáúÚóÑúÔö ÇáúÚóÙöíãö (129)

/
ÇáÊæÈÉ
14
æóÞóÇáó ãõæÓóì íóÇ Þóæúãö Åöä ßõäÊõãú ÂãóäÊõã ÈöÇááøóåö ÝóÚóáóíúåö ÊóæóßøóáõæÇ Åöä ßõäÊõã ãøõÓúáöãöíäó (84)

/
íæäÓ
15
æóÅöä íóãúÓóÓúßó Çááøóåõ ÈöÖõÑøò ÝóáÇó ßóÇÔöÝó áóåõ ÅöáÇøó åõæó æóÅöä íõÑöÏúßó ÈöÎóíúÑò ÝóáÇó ÑóÇÏøó áöÝóÖúáöåö íõÕóíÈõ Èöåö ãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóåõæó ÇáúÛóÝõæÑõ ÇáÑøóÍöíãõ (107)

/
íæäÓ
16
æóáöáøåö ÛóíúÈõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÅöáóíúåö íõÑúÌóÚõ ÇáúÃóãúÑõ ßõáøõåõ ÝóÇÚúÈõÏúåõ æóÊóæóßøóáú Úóáóíúåö æóãóÇ ÑóÈøõßó ÈöÛóÇÝöáò ÚóãøóÇ ÊóÚúãóáõæäó (123)

/
åæÏ
17
æóÞóÇáó íóÇ Èóäöíøó áÇó ÊóÏúÎõáõæÇ ãöä ÈóÇÈò æóÇÍöÏò æóÇÏúÎõáõæÇ ãöäú ÃóÈúæóÇÈò ãøõÊóÝóÑøöÞóÉò æóãóÇ ÃõÛúäöí Úóäßõã ãøöäó Çááøóåö ãöä ÔóíúÁò Åöäö ÇáúÍõßúãõ ÅöáÇøó áöáøåö Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÚóáóíúåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÊóæóßøöáõæäó (67)

/
íæÓÝ
18
ßóÐóáößó ÃóÑúÓóáúäóÇßó Ýöí ÃõãøóÉò ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåóÇ Ãõãóãñ áøöÊóÊúáõæó Úóáóíúåöãõ ÇáøóÐöíó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó æóåõãú íóßúÝõÑõæäó ÈöÇáÑøóÍúãóäö Þõáú åõæó ÑóÈøöí áóÇ Åöáóåó ÅöáÇøó åõæó Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ãóÊóÇÈö (30)

/
ÇáÑÚÏ
19
ÞóÇáóÊú áóåõãú ÑõÓõáõåõãú Åöä äøóÍúäõ ÅöáÇøó ÈóÔóÑñ ãøöËúáõßõãú æóáóßöäøó Çááøóåó íóãõäøõ Úóáóì ãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóãóÇ ßóÇäó áóäóÇ Ãóä äøóÃúÊöíóßõã ÈöÓõáúØóÇäò ÅöáÇøó ÈöÅöÐúäö Çááøóåö æóÚáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (11)

/
ÅÈÑÇåíã
20
æóãóÇ áóäóÇ ÃóáÇøó äóÊóæóßøóáó Úóáóì Çááøóåö æóÞóÏú åóÏóÇäóÇ ÓõÈõáóäóÇ æóáóäóÕúÈöÑóäøó Úóáóì ãóÇ ÂÐóíúÊõãõæäóÇ æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÊóæóßøöáõæäó (12)

/
ÅÈÑÇåíã
21
ÇáøóÐöíäó ÕóÈóÑõæÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (42)

/
ÇáäÍá
22
Åöäøóåõ áóíúÓó áóåõ ÓõáúØóÇäñ Úóáóì ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (99)

/
ÇáäÍá
23
æóÂÊóíúäóÇ ãõæÓóì ÇáúßöÊóÇÈó æóÌóÚóáúäóÇåõ åõÏðì áøöÈóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÃóáÇøó ÊóÊøóÎöÐõæÇ ãöä Ïõæäöí æóßöíáÇð (2)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
24
Åöäøó ÚöÈóÇÏöí áóíúÓó áóßó Úóáóíúåöãú ÓõáúØóÇäñ æóßóÝóì ÈöÑóÈøößó æóßöíáÇð (65)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
25
ÅöáøóÇ Ãóä íóÔóÇÁó Çááøóåõ æóÇÐúßõÑ ÑøóÈøóßó ÅöÐóÇ äóÓöíÊó æóÞõáú ÚóÓóì Ãóä íóåúÏöíóäö ÑóÈøöí áöÃóÞúÑóÈó ãöäú åóÐóÇ ÑóÔóÏðÇ (24)

/
ÇáßåÝ
26
æóÊóæóßøóáú Úóáóì ÇáúÍóíøö ÇáøóÐöí áóÇ íóãõæÊõ æóÓóÈøöÍú ÈöÍóãúÏöåö æóßóÝóì Èöåö ÈöÐõäõæÈö ÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑðÇ (58)

/
ÇáÝÑÞÇä
27
æóÊóæóßøóáú Úóáóì ÇáúÚóÒöíÒö ÇáÑøóÍöíãö (217)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
28
ÇáøóÐöíäó ÕóÈóÑõæÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (59)

/
ÇáÚäßÈæÊ
29
æóáóÇ ÊõØöÚö ÇáúßóÇÝöÑöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÏóÚú ÃóÐóÇåõãú æóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö æóßóÝóì ÈöÇááøóåö æóßöíáðÇ (48)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
30
æóáóÆöä ÓóÃóáúÊóåõã ãøóäú ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó áóíóÞõæáõäøó Çááøóåõ Þõáú ÃóÝóÑóÃóíúÊõã ãøóÇ ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö Åöäú ÃóÑóÇÏóäöíó Çááøóåõ ÈöÖõÑøò åóáú åõäøó ßóÇÔöÝóÇÊõ ÖõÑøöåö Ãóæú ÃóÑóÇÏóäöí ÈöÑóÍúãóÉò åóáú åõäøó ãõãúÓößóÇÊõ ÑóÍúãóÊöåö Þõáú ÍóÓúÈöíó Çááøóåõ Úóáóíúåö íóÊóæóßøóáõ ÇáúãõÊóæóßøöáõæäó (38)

/
ÇáÒãÑ
31
æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝúÊõãú Ýöíåö ãöä ÔóíúÁò ÝóÍõßúãõåõ Åöáóì Çááøóåö Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøöí Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ÃõäöíÈõ (10)

/
ÇáÔæÑì
32
ÝóãóÇ ÃõæÊöíÊõã ãøöä ÔóíúÁò ÝóãóÊóÇÚõ ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóãóÇ ÚöäÏó Çááøóåö ÎóíúÑñ æóÃóÈúÞóì áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (36)

/
ÇáÔæÑì
33
Çááøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (13)

/
ÇáÊÛÇÈä
34
æóíóÑúÒõÞúåõ ãöäú ÍóíúËõ áóÇ íóÍúÊóÓöÈõ æóãóä íóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Ýóåõæó ÍóÓúÈõåõ Åöäøó Çááøóåó ÈóÇáöÛõ ÃóãúÑöåö ÞóÏú ÌóÚóáó Çááøóåõ áößõáøö ÔóíúÁò ÞóÏúÑðÇ (3)

/
ÇáØáÇÞ
35
ÑóÈøõ ÇáúãóÔúÑöÞö æóÇáúãóÛúÑöÈö áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó ÝóÇÊøóÎöÐúåõ æóßöíáðÇ (9)

/
ÇáãÒãá