> > >

"ÇáÚãá ÇáãÝÖí Åáì ÇáäÌÇÍ" :

#  
1
Ðóáößó ÇáúßöÊóÇÈõ áóÇ ÑóíúÈó Ýöíåö åõÏðì áøöáúãõÊøóÞöíäó (2) ÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÛóíúÈö æóíõÞöíãõæäó ÇáÕøóáÇÉó æóãöãøóÇ ÑóÒóÞúäóÇåõãú íõäÝöÞõæäó (3) æóÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó æóãóÇ ÃõäÒöáó ãöä ÞóÈúáößó æóÈöÇáúÂÎöÑóÉö åõãú íõæÞöäõæäó (4) ÃõæáóÆößó Úóáóì åõÏðì ãøöä ÑøóÈøöåöãú æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (5) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÓóæóÇÁñ Úóáóíúåöãú ÃóÃóäÐóÑúÊóåõãú Ãóãú áóãú ÊõäÐöÑúåõãú áÇó íõÄúãöäõæäó (6)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ÇáúÍóÌøõ ÃóÔúåõÑñ ãøóÚúáõæãóÇÊñ Ýóãóä ÝóÑóÖó Ýöíåöäøó ÇáúÍóÌøó ÝóáÇó ÑóÝóËó æóáÇó ÝõÓõæÞó æóáÇó ÌöÏóÇáó Ýöí ÇáúÍóÌøö æóãóÇ ÊóÝúÚóáõæÇ ãöäú ÎóíúÑò íóÚúáóãúåõ Çááøóåõ æóÊóÒóæøóÏõæÇ ÝóÅöäøó ÎóíúÑó ÇáÒøóÇÏö ÇáÊøóÞúæóì æóÇÊøóÞõæäö íóÇ Ãõæúáöí ÇáÃóáúÈóÇÈö (197)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
Òõíøöäó áöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇáúÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ æóíóÓúÎóÑõæäó ãöäó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ ÝóæúÞóåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóÇááøóåõ íóÑúÒõÞõ ãóä íóÔóÇÁ ÈöÛóíúÑö ÍöÓóÇÈò (212)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
Þõáú ÃóÄõäóÈøöÆõßõã ÈöÎóíúÑò ãøöä Ðóáößõãú áöáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóÃóÒúæóÇÌñ ãøõØóåøóÑóÉñ æóÑöÖúæóÇäñ ãøöäó Çááøóåö æóÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö (15) ÇáøóÐöíäó íóÞõæáõæäó ÑóÈøóäóÇ ÅöäøóäóÇ ÂãóäøóÇ ÝóÇÛúÝöÑú áóäóÇ ÐõäõæÈóäóÇ æóÞöäóÇ ÚóÐóÇÈó ÇáäøóÇÑö (16) ÇáÕøóÇÈöÑöíäó æóÇáÕøóÇÏöÞöíäó æóÇáúÞóÇäöÊöíäó æóÇáúãõäÝöÞöíäó æóÇáúãõÓúÊóÛúÝöÑöíäó ÈöÇáÃóÓúÍóÇÑö (17)

/
Âá ÚãÑÇä
5
Èóáóì ãóäú ÃóæúÝóì ÈöÚóåúÏöåö æóÇÊøóÞóì ÝóÅöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÊøóÞöíäó (76)

/
Âá ÚãÑÇä
6
Åöä ÊóãúÓóÓúßõãú ÍóÓóäóÉñ ÊóÓõÄúåõãú æóÅöä ÊõÕöÈúßõãú ÓóíøöÆóÉñ íóÝúÑóÍõæÇ ÈöåóÇ æóÅöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ áÇó íóÖõÑøõßõãú ßóíúÏõåõãú ÔóíúÆðÇ Åöäøó Çááøóåó ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ãõÍöíØñ (120)

/
Âá ÚãÑÇä
7
Èóáóì Åöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ æóíóÃúÊõæßõã ãøöä ÝóæúÑöåöãú åóÐóÇ íõãúÏöÏúßõãú ÑóÈøõßõã ÈöÎóãúÓóÉö ÂáÇÝò ãøöäó ÇáúãóáÇÆößóÉö ãõÓóæøöãöíäó (125)

/
Âá ÚãÑÇä
8
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÃúßõáõæÇ ÇáÑøöÈóÇ ÃóÖúÚóÇÝðÇ ãøõÖóÇÚóÝóÉð æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó (130)

/
Âá ÚãÑÇä
9
æóÓóÇÑöÚõæÇ Åöáóì ãóÛúÝöÑóÉò ãøöä ÑøóÈøößõãú æóÌóäøóÉò ÚóÑúÖõåóÇ ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ æóÇáÃóÑúÖõ ÃõÚöÏøóÊú áöáúãõÊøóÞöíäó (133) ÇáøóÐöíäó íõäÝöÞõæäó Ýöí ÇáÓøóÑøóÇÁö æóÇáÖøóÑøóÇÁö æóÇáúßóÇÙöãöíäó ÇáúÛóíúÙó æóÇáúÚóÇÝöíäó Úóäö ÇáäøóÇÓö æóÇááøóåõ íõÍöÈøõ ÇáúãõÍúÓöäöíäó (134) æóÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÝóÚóáõæÇ ÝóÇÍöÔóÉð Ãóæú ÙóáóãõæÇ ÃóäúÝõÓóåõãú ÐóßóÑõæÇ Çááøóåó ÝóÇÓúÊóÛúÝóÑõæÇ áöÐõäõæÈöåöãú æóãóä íóÛúÝöÑõ ÇáÐøõäõæÈó ÅöáÇøó Çááøóåõ æóáóãú íõÕöÑøõæÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÚóáõæÇ æóåõãú íóÚúáóãõæäó (135) ÃõæáóÆößó ÌóÒóÇÄõåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ ãøöä ÑøóÈøöåöãú æóÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóäöÚúãó ÃóÌúÑõ ÇáúÚóÇãöáöíäó (136)

/
Âá ÚãÑÇä
10
ãøóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÐóÑó ÇáúãõÄúãöäöíäó Úóáóì ãóÇ ÃóäÊõãú Úóáóíúåö ÍóÊøóìó íóãöíÒó ÇáúÎóÈöíËó ãöäó ÇáØøóíøöÈö æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõØúáöÚóßõãú Úóáóì ÇáúÛóíúÈö æóáóßöäøó Çááøóåó íóÌúÊóÈöí ãöä ÑøõÓõáöåö ãóä íóÔóÇÁ ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ Ýóáóßõãú ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (179)

/
Âá ÚãÑÇä
11
áóßöäö ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ÑóÈøóåõãú áóåõãú ÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ äõÒõáÇð ãøöäú ÚöäÏö Çááøóåö æóãóÇ ÚöäÏó Çááøóåö ÎóíúÑñ áøöáÃóÈúÑóÇÑö (198)

/
Âá ÚãÑÇä
12
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÕúÈöÑõæÇ æóÕóÇÈöÑõæÇ æóÑóÇÈöØõæÇ æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó (200)

/
Âá ÚãÑÇä
13
æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉñ æóÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ (9)

/
ÇáãÇÆÏÉ
14
æóÇáÓøóÇÑöÞõ æóÇáÓøóÇÑöÞóÉõ ÝóÇÞúØóÚõæÇ ÃóíúÏöíóåõãóÇ ÌóÒóÇÁð ÈöãóÇ ßóÓóÈóÇ äóßóÇáÇð ãøöäó Çááøóåö æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ (38)

/
ÇáãÇÆÏÉ
15
ãóÇ ÌóÚóáó Çááøóåõ ãöä ÈóÍöíÑóÉò æóáÇó ÓóÇÆöÈóÉò æóáÇó æóÕöíáóÉò æóáÇó ÍóÇãò æóáóßöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ íóÝúÊóÑõæäó Úóáóì Çááøóåö ÇáúßóÐöÈó æóÃóßúËóÑõåõãú áÇó íóÚúÞöáõæäó (103)

/
ÇáãÇÆÏÉ
16
æóåóÐóÇ ßöÊóÇÈñ ÃóäÒóáúäóÇåõ ãõÈóÇÑóßñ ÝóÇÊøóÈöÚõæåõ æóÇÊøóÞõæÇ áóÚóáøóßõãú ÊõÑúÍóãõæäó (155)

/
ÇáÃäÚÇã
17
ÞóÇáó ÝöíåóÇ ÊóÍúíóæúäó æóÝöíåóÇ ÊóãõæÊõæäó æóãöäúåóÇ ÊõÎúÑóÌõæäó (25)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
18
æóáößõáøö ÃõãøóÉò ÃóÌóáñ ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú áÇó íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó ÓóÇÚóÉð æóáÇó íóÓúÊóÞúÏöãõæäó (34)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
19
æóÃóæúÑóËúäóÇ ÇáúÞóæúãó ÇáøóÐöíäó ßóÇäõæÇ íõÓúÊóÖúÚóÝõæäó ãóÔóÇÑöÞó ÇáúÃóÑúÖö æóãóÛóÇÑöÈóåóÇ ÇáøóÊöí ÈóÇÑóßúäóÇ ÝöíåóÇ æóÊóãøóÊú ßóáöãóÉõ ÑóÈøößó ÇáúÍõÓúäóì Úóáóì Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÈöãóÇ ÕóÈóÑõæÇ æóÏóãøóÑúäóÇ ãóÇ ßóÇäó íóÕúäóÚõ ÝöÑúÚóæúäõ æóÞóæúãõåõ æóãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúÑöÔõæäó (137)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
20
æóÇÎúÊóÇÑó ãõæÓóì Þóæúãóåõ ÓóÈúÚöíäó ÑóÌõáÇð áøöãöíÞóÇÊöäóÇ ÝóáóãøóÇ ÃóÎóÐóÊúåõãõ ÇáÑøóÌúÝóÉõ ÞóÇáó ÑóÈøö áóæú ÔöÆúÊó ÃóåúáóßúÊóåõã ãøöä ÞóÈúáõ æóÅöíøóÇíó ÃóÊõåúáößõäóÇ ÈöãóÇ ÝóÚóáó ÇáÓøõÝóåóÇÁõ ãöäøóÇ Åöäú åöíó ÅöáÇøó ÝöÊúäóÊõßó ÊõÖöáøõ ÈöåóÇ ãóä ÊóÔóÇÁõ æóÊóåúÏöí ãóä ÊóÔóÇÁõ ÃóäÊó æóáöíøõäóÇ ÝóÇÛúÝöÑú áóäóÇ æóÇÑúÍóãúäóÇ æóÃóäÊó ÎóíúÑõ ÇáúÛóÇÝöÑöíäó (155)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
21
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åóä ÊóÊøóÞõæÇ Çááøóåó íóÌúÚóá áøóßõãú ÝõÑúÞóÇäÇð æóíõßóÝøöÑú Úóäßõãú ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóíóÛúÝöÑú áóßõãú æóÇááøóåõ Ðõæ ÇáúÝóÖúáö ÇáúÚóÙöíãö (29)

/
ÇáÃäÝÇá
22
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó ÅöáÇøó ÑöÌóÇáÇð äøõæÍöí Åöáóíúåöã ãøöäú Ãóåúáö ÇáúÞõÑóì ÃóÝóáóãú íóÓöíÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóíóäÙõÑõæÇ ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú æóáóÏóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉö ÎóíúÑñ áøöáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ ÃóÝóáÇó ÊóÚúÞöáõæäó (109)

/
íæÓÝ
23
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ÌóäøóÇÊò æóÚõíõæäò (45) ÇÏúÎõáõæåóÇ ÈöÓóáÇóãò Âãöäöíäó (46) æóäóÒóÚúäóÇ ãóÇ Ýöí ÕõÏõæÑöåöã ãøöäú Ûöáøò ÅöÎúæóÇäðÇ Úóáóì ÓõÑõÑò ãøõÊóÞóÇÈöáöíäó (47) áÇó íóãóÓøõåõãú ÝöíåóÇ äóÕóÈñ æóãóÇ åõã ãøöäúåóÇ ÈöãõÎúÑóÌöíäó (48)

/
ÇáÍÌÑ
24
æóÞöíáó áöáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ãóÇÐóÇ ÃóäÒóáó ÑóÈøõßõãú ÞóÇáõæÇ ÎóíúÑðÇ áøöáøóÐöíäó ÃóÍúÓóäõæÇ Ýöí åóÐöåö ÇáÏøõäúíóÇ ÍóÓóäóÉñ æóáóÏóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉö ÎóíúÑñ æóáóäöÚúãó ÏóÇÑõ ÇáúãõÊøóÞöíäó (30) ÌóäøóÇÊõ ÚóÏúäò íóÏúÎõáõæäóåóÇ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ áóåõãú ÝöíåóÇ ãóÇ íóÔóÇÄõæäó ßóÐóáößó íóÌúÒöí Çááøóåõ ÇáúãõÊøóÞöíäó (31) ÇáøóÐöíäó ÊóÊóæóÝøóÇåõãõ ÇáúãóáÇÆößóÉõ ØóíøöÈöíäó íóÞõæáõæäó ÓóáÇãñ Úóáóíúßõãõ ÇÏúÎõáõæÇ ÇáúÌóäøóÉó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (32)

/
ÇáäÍá
25
Êöáúßó ÇáúÌóäøóÉõ ÇáøóÊöí äõæÑöËõ ãöäú ÚöÈóÇÏöäóÇ ãóä ßóÇäó ÊóÞöíøðÇ (63)

/
ãÑíã
26
Ëõãøó äõäóÌøöí ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ æøóäóÐóÑõ ÇáÙøóÇáöãöíäó ÝöíåóÇ ÌöËöíøðÇ (72)

/
ãÑíã
27
æóäóÓõæÞõ ÇáúãõÌúÑöãöíäó Åöáóì Ìóåóäøóãó æöÑúÏðÇ (86)

/
ãÑíã
28
æóÃúãõÑú Ãóåúáóßó ÈöÇáÕøóáóÇÉö æóÇÕúØóÈöÑú ÚóáóíúåóÇ áóÇ äóÓúÃóáõßó ÑöÒúÞðÇ äøóÍúäõ äóÑúÒõÞõßó æóÇáúÚóÇÞöÈóÉõ áöáÊøóÞúæóì (132)

/
Øå
29
æóáóÞóÏú ÂÊóíúäóÇ ãõæÓóì æóåóÇÑõæäó ÇáúÝõÑúÞóÇäó æóÖöíóÇÁð æóÐößúÑðÇ áøöáúãõÊøóÞöíäó (48)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
30
æóãóä íõØöÚö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ æóíóÎúÔó Çááøóåó æóíóÊøóÞúåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÝóÇÆöÒõæäó (52)

/
ÇáäæÑ
31
Þõáú ÃóÐóáößó ÎóíúÑñ Ãóãú ÌóäøóÉõ ÇáúÎõáúÏö ÇáøóÊöí æõÚöÏó ÇáúãõÊøóÞõæäó ßóÇäóÊú áóåõãú ÌóÒóÇÁð æóãóÕöíÑðÇ (15)

/
ÇáÝÑÞÇä
32
áóåõãú ÝöíåóÇ ãóÇ íóÔóÇÄõæäó ÎóÇáöÏöíäó ßóÇäó Úóáóì ÑóÈøößó æóÚúÏðÇ ãóÓúÄõæáðÇ (16)

/
ÇáÝÑÞÇä
33
æóÃõÒúáöÝóÊö ÇáúÌóäøóÉõ áöáúãõÊøóÞöíäó (90)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
34
Êöáúßó ÇáÏøóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉõ äóÌúÚóáõåóÇ áöáøóÐöíäó áóÇ íõÑöíÏõæäó ÚõáõæøðÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÇ ÝóÓóÇÏðÇ æóÇáúÚóÇÞöÈóÉõ áöáúãõÊøóÞöíäó (83)

/
ÇáÞÕÕ
35
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÞõæáõæÇ ÞóæúáðÇ ÓóÏöíÏðÇ (70)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
36
åóÐóÇ ÐößúÑñ æóÅöäøó áöáúãõÊøóÞöíäó áóÍõÓúäó ãóÂÈò (49) ÌóäøóÇÊö ÚóÏúäò ãøõÝóÊøóÍóÉð áøóåõãõ ÇáúÃóÈúæóÇÈõ (50) ãõÊøóßöÆöíäó ÝöíåóÇ íóÏúÚõæäó ÝöíåóÇ ÈöÝóÇßöåóÉò ßóËöíÑóÉò æóÔóÑóÇÈò (51) æóÚöäÏóåõãú ÞóÇÕöÑóÇÊõ ÇáØøóÑúÝö ÃóÊúÑóÇÈñ (52) åóÐóÇ ãóÇ ÊõæÚóÏõæäó áöíóæúãö ÇáúÍöÓóÇÈö (53) Åöäøó åóÐóÇ áóÑöÒúÞõäóÇ ãóÇ áóåõ ãöä äøóÝóÇÏò (54)

/
Õ
37
Þõáú íóÇ ÚöÈóÇÏö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÞõæÇ ÑóÈøóßõãú áöáøóÐöíäó ÃóÍúÓóäõæÇ Ýöí åóÐöåö ÇáÏøõäúíóÇ ÍóÓóäóÉñ æóÃóÑúÖõ Çááøóåö æóÇÓöÚóÉñ ÅöäøóãóÇ íõæóÝøóì ÇáÕøóÇÈöÑõæäó ÃóÌúÑóåõã ÈöÛóíúÑö ÍöÓóÇÈò (10)

/
ÇáÒãÑ
38
áóßöäö ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ÑóÈøóåõãú áóåõãú ÛõÑóÝñ ãøöä ÝóæúÞöåóÇ ÛõÑóÝñ ãøóÈúäöíøóÉñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ æóÚúÏó Çááøóåö áóÇ íõÎúáöÝõ Çááøóåõ ÇáúãöíÚóÇÏó (20)

/
ÇáÒãÑ
39
æóÇáøóÐöí ÌóÇÁó ÈöÇáÕøöÏúÞö æóÕóÏøóÞó Èöåö ÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÊøóÞõæäó (33) áóåõã ãøóÇ íóÔóÇÁõæäó ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú Ðóáößó ÌóÒóÇÁõ ÇáúãõÍúÓöäöíäó (34) áöíõßóÝøöÑó Çááøóåõ Úóäúåõãú ÃóÓúæóÃó ÇáøóÐöí ÚóãöáõæÇ æóíóÌúÒöíóåõãú ÃóÌúÑóåõã ÈöÃóÍúÓóäö ÇáøóÐöí ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (35)

/
ÇáÒãÑ
40
æóíõäóÌøöí Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæÇ ÈöãóÝóÇÒóÊöåöãú áóÇ íóãóÓøõåõãõ ÇáÓøõæÁõ æóáóÇ åõãú íóÍúÒóäõæäó (61)

/
ÇáÒãÑ
41
æóÓöíÞó ÇáøóÐöíäó ÇÊøóÞóæúÇ ÑóÈøóåõãú Åöáóì ÇáúÌóäøóÉö ÒõãóÑðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÌóÇÄõæåóÇ æóÝõÊöÍóÊú ÃóÈúæóÇÈõåóÇ æóÞóÇáó áóåõãú ÎóÒóäóÊõåóÇ ÓóáóÇãñ Úóáóíúßõãú ØöÈúÊõãú ÝóÇÏúÎõáõæåóÇ ÎóÇáöÏöíäó (73)

/
ÇáÒãÑ
42
æóÞóÇáõæÇ ÇáúÍóãúÏõ áöáøóåö ÇáøóÐöí ÕóÏóÞóäóÇ æóÚúÏóåõ æóÃóæúÑóËóäóÇ ÇáúÃóÑúÖó äóÊóÈóæøóÃõ ãöäó ÇáúÌóäøóÉö ÍóíúËõ äóÔóÇÁõ ÝóäöÚúãó ÃóÌúÑõ ÇáúÚóÇãöáöíäó (74)

/
ÇáÒãÑ
43
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ãóÞóÇãò Ãóãöíäò (51) Ýöí ÌóäøóÇÊò æóÚõíõæäò (52) íóáúÈóÓõæäó ãöä ÓõäÏõÓò æóÅöÓúÊóÈúÑóÞò ãøõÊóÞóÇÈöáöíäó (53) ßóÐóáößó æóÒóæøóÌúäóÇåõã ÈöÍõæÑò Úöíäò (54) íóÏúÚõæäó ÝöíåóÇ Èößõáøö ÝóÇßöåóÉò Âãöäöíäó (55) áóÇ íóÐõæÞõæäó ÝöíåóÇ ÇáúãóæúÊó ÅöáøóÇ ÇáúãóæúÊóÉó ÇáúÃõæáóì æóæóÞóÇåõãú ÚóÐóÇÈó ÇáúÌóÍöíãö (56) ÝóÖúáðÇ ãøöä ÑøóÈøößó Ðóáößó åõæó ÇáúÝóæúÒõ ÇáúÚóÙöíãõ (57)

/
ÇáÏÎÇä
44
ãóËóáõ ÇáúÌóäøóÉö ÇáøóÊöí æõÚöÏó ÇáúãõÊøóÞõæäó ÝöíåóÇ ÃóäúåóÇÑñ ãøöä ãøóÇÁò ÛóíúÑö ÂÓöäò æóÃóäúåóÇÑñ ãöä áøóÈóäò áøóãú íóÊóÛóíøóÑú ØóÚúãõåõ æóÃóäúåóÇÑñ ãøöäú ÎóãúÑò áøóÐøóÉò áøöáÔøóÇÑöÈöíäó æóÃóäúåóÇÑñ ãøöäú ÚóÓóáò ãøõÕóÝøðì æóáóåõãú ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö æóãóÛúÝöÑóÉñ ãøöä ÑøóÈøöåöãú ßóãóäú åõæó ÎóÇáöÏñ Ýöí ÇáäøóÇÑö æóÓõÞõæÇ ãóÇÁð ÍóãöíãðÇ ÝóÞóØøóÚó ÃóãúÚóÇÁóåõãú (15)

/
ãÍãÏ
45
ÅöäøóãóÇ ÇáÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ áóÚöÈñ æóáóåúæñ æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ íõÄúÊößõãú ÃõÌõæÑóßõãú æóáóÇ íóÓúÃóáúßõãú ÃóãúæóÇáóßõãú (36)

/
ãÍãÏ
46
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÐóßóÑò æóÃõäËóì æóÌóÚóáúäóÇßõãú ÔõÚõæÈðÇ æóÞóÈóÇÆöáó áöÊóÚóÇÑóÝõæÇ Åöäøó ÃóßúÑóãóßõãú ÚöäÏó Çááøóåö ÃóÊúÞóÇßõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÎóÈöíÑñ (13)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
47
æóÃõÒúáöÝóÊö ÇáúÌóäøóÉõ áöáúãõÊøóÞöíäó ÛóíúÑó ÈóÚöíÏò (31) åóÐóÇ ãóÇ ÊõæÚóÏõæäó áößõáøö ÃóæøóÇÈò ÍóÝöíÙò (32) ãóäú ÎóÔöíó ÇáÑøóÍúãóä ÈöÇáúÛóíúÈö æóÌóÇÁó ÈöÞóáúÈò ãøõäöíÈò (33) ÇÏúÎõáõæåóÇ ÈöÓóáóÇãò Ðóáößó íóæúãõ ÇáúÎõáõæÏö (34) áóåõã ãøóÇ íóÔóÇÄõæäó ÝöíåóÇ æóáóÏóíúäóÇ ãóÒöíÏñ (35)

/
Þ
48
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ÌóäøóÇÊò æóÚõíõæäò (15) ÂÎöÐöíäó ãóÇ ÂÊóÇåõãú ÑóÈøõåõãú Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ ÞóÈúáó Ðóáößó ãõÍúÓöäöíäó (16) ßóÇäõæÇ ÞóáöíáðÇ ãøöäó Çááøóíúáö ãóÇ íóåúÌóÚõæäó (17) æóÈöÇáúÃóÓúÍóÇÑö åõãú íóÓúÊóÛúÝöÑõæäó (18) æóÝöí ÃóãúæóÇáöåöãú ÍóÞøñ áøöáÓøóÇÆöáö æóÇáúãóÍúÑõæãö (19)

/
ÇáÐÇÑíÇÊ
49
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ÌóäøóÇÊò æóäóÚöíãò (17) ÝóÇßöåöíäó ÈöãóÇ ÂÊóÇåõãú ÑóÈøõåõãú æóæóÞóÇåõãú ÑóÈøõåõãú ÚóÐóÇÈó ÇáúÌóÍöíãö (18) ßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ åóäöíÆðÇ ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (19) ãõÊøóßöÆöíäó Úóáóì ÓõÑõÑò ãøóÕúÝõæÝóÉò æóÒóæøóÌúäóÇåõã ÈöÍõæÑò Úöíäò (20)

/
ÇáØæÑ
50
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ÌóäøóÇÊò æóäóåóÑò (54)

/
ÇáÞãÑ
51
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÂãöäõæÇ ÈöÑóÓõæáöåö íõÄúÊößõãú ßöÝúáóíúäö ãöä ÑøóÍúãóÊöåö æóíóÌúÚóá áøóßõãú äõæÑðÇ ÊóãúÔõæäó Èöåö æóíóÛúÝöÑú áóßõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (28)

/
ÇáÍÏíÏ
52
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöÐóÇ ØóáøóÞúÊõãõ ÇáäøöÓóÇÁó ÝóØóáøöÞõæåõäøó áöÚöÏøóÊöåöäøó æóÃóÍúÕõæÇ ÇáúÚöÏøóÉó æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÑóÈøóßõãú áóÇ ÊõÎúÑöÌõæåõäøó ãöä ÈõíõæÊöåöäøó æóáóÇ íóÎúÑõÌúäó ÅöáøóÇ Ãóä íóÃúÊöíäó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøõÈóíøöäóÉò æóÊöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøóåö æóãóä íóÊóÚóÏøó ÍõÏõæÏó Çááøóåö ÝóÞóÏú Ùóáóãó äóÝúÓóåõ áóÇ ÊóÏúÑöí áóÚóáøó Çááøóåó íõÍúÏöËõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÃóãúÑðÇ (1) ÝóÅöÐóÇ ÈóáóÛúäó ÃóÌóáóåõäøó ÝóÃóãúÓößõæåõäøó ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÝóÇÑöÞõæåõäøó ÈöãóÚúÑõæÝò æóÃóÔúåöÏõæÇ Ðóæóíú ÚóÏúáò ãøöäßõãú æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÔøóåóÇÏóÉó áöáøóåö Ðóáößõãú íõæÚóÙõ Èöåö ãóä ßóÇäó íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáúÂÎöÑö æóãóä íóÊøóÞö Çááøóåó íóÌúÚóá áøóåõ ãóÎúÑóÌðÇ (2) æóíóÑúÒõÞúåõ ãöäú ÍóíúËõ áóÇ íóÍúÊóÓöÈõ æóãóä íóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Ýóåõæó ÍóÓúÈõåõ Åöäøó Çááøóåó ÈóÇáöÛõ ÃóãúÑöåö ÞóÏú ÌóÚóáó Çááøóåõ áößõáøö ÔóíúÁò ÞóÏúÑðÇ (3) æóÇááøóÇÆöí íóÆöÓúäó ãöäó ÇáúãóÍöíÖö ãöä äøöÓóÇÆößõãú Åöäö ÇÑúÊóÈúÊõãú ÝóÚöÏøóÊõåõäøó ËóáóÇËóÉõ ÃóÔúåõÑò æóÇááøóÇÆöí áóãú íóÍöÖúäó æóÃõæáóÇÊõ ÇáúÃóÍúãóÇáö ÃóÌóáõåõäøó Ãóä íóÖóÚúäó Íóãúáóåõäøó æóãóä íóÊøóÞö Çááøóåó íóÌúÚóá áøóåõ ãöäú ÃóãúÑöåö íõÓúÑðÇ (4) Ðóáößó ÃóãúÑõ Çááøóåö ÃóäÒóáóåõ Åöáóíúßõãú æóãóä íóÊøóÞö Çááøóåó íõßóÝøöÑú Úóäúåõ ÓóíøöÆóÇÊöåö æóíõÚúÙöãú áóåõ ÃóÌúÑðÇ (5)

/
ÇáØáÇÞ
53
Åöäøó áöáúãõÊøóÞöíäó ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú ÌóäøóÇÊö ÇáäøóÚöíãö (34)

/
ÇáÞáã
54
Ãóäö ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóÇÊøóÞõæåõ æóÃóØöíÚõæäö (3)

/
äæÍ
55
Åöäøó ÇáúãõÊøóÞöíäó Ýöí ÙöáóÇáò æóÚõíõæäò (41) æóÝóæóÇßöåó ãöãøóÇ íóÔúÊóåõæäó (42) ßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ åóäöíÆðÇ ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (43) ÅöäøóÇ ßóÐóáößó äóÌúÒöí ÇáúãõÍúÓöäíäó (44)

/
ÇáãÑÓáÇÊ
56
Åöäøó áöáúãõÊøóÞöíäó ãóÝóÇÒðÇ (31) ÍóÏóÇÆöÞó æóÃóÚúäóÇÈðÇ (32) æóßóæóÇÚöÈó ÃóÊúÑóÇÈðÇ (33) æóßóÃúÓðÇ ÏöåóÇÞðÇ (34) áøóÇ íóÓúãóÚõæäó ÝöíåóÇ áóÛúæðÇ æóáóÇ ßöÐøóÇÈðÇ (35) ÌóÒóÇÁð ãøöä ÑøóÈøößó ÚóØóÇÁð ÍöÓóÇÈðÇ (36)

/
ÇáäÈÃ
57
Åöäøó ÇáúÃóÈúÑóÇÑó áóÝöí äóÚöíãò (13)

/
ÇáÇäÝØÇÑ
58
ßóáøóÇ Åöäøó ßöÊóÇÈó ÇáúÃóÈúÑóÇÑö áóÝöí Úöáøöíøöíäó (18) æóãóÇ ÃóÏúÑóÇßó ãóÇ Úöáøöíøõæäó (19) ßöÊóÇÈñ ãøóÑúÞõæãñ (20) íóÔúåóÏõåõ ÇáúãõÞóÑøóÈõæäó (21) Åöäøó ÇáúÃóÈúÑóÇÑó áóÝöí äóÚöíãò (22) Úóáóì ÇáúÃóÑóÇÆößö íóäÙõÑõæäó (23) ÊóÚúÑöÝõ Ýöí æõÌõæåöåöãú äóÖúÑóÉó ÇáäøóÚöíãö (24) íõÓúÞóæúäó ãöä ÑøóÍöíÞò ãøóÎúÊõæãò (25) ÎöÊóÇãõåõ ãöÓúßñ æóÝöí Ðóáößó ÝóáúíóÊóäóÇÝóÓö ÇáúãõÊóäóÇÝöÓõæäó (26) æóãöÒóÇÌõåõ ãöä ÊóÓúäöíãò (27) ÚóíúäðÇ íóÔúÑóÈõ ÈöåóÇ ÇáúãõÞóÑøóÈõæäó (28)

/
ÇáãØÝÝíä
59
Åöäøó ÓóÚúíóßõãú áóÔóÊøóì (4) ÝóÃóãøóÇ ãóä ÃóÚúØóì æóÇÊøóÞóì (5) æóÕóÏøóÞó ÈöÇáúÍõÓúäóì (6)

/
Çááíá
60
æóÓóíõÌóäøóÈõåóÇ ÇáúÃóÊúÞóì (17) ÇáøóÐöí íõÄúÊöí ãóÇáóåõ íóÊóÒóßøóì (18) æóãóÇ áöÃóÍóÏò ÚöäÏóåõ ãöä äøöÚúãóÉò ÊõÌúÒóì (19) ÅöáøóÇ ÇÈúÊöÛóÇÁó æóÌúåö ÑóÈøöåö ÇáúÃóÚúáóì (20) æóáóÓóæúÝó íóÑúÖóì (21)

/
Çááíá