> > >

"ÍÓä ÇáÓáæß" :

#  
1
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÞõæáõæÇ ÑóÇÚöäóÇ æóÞõæáõæÇ ÇäÙõÑúäóÇ æóÇÓúãóÚõæÇ úæóáöáßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (104)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöÐóÇ ÍõíøöíÊõã ÈöÊóÍöíøóÉò ÝóÍóíøõæÇ ÈöÃóÍúÓóäó ãöäúåóÇ Ãóæú ÑõÏøõæåóÇ Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÍóÓöíÈðÇ (86)

/
ÇáäÓÇÁ
3
æóÞõá áøöÚöÈóÇÏöí íóÞõæáõæÇ ÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ Åöäøó ÇáÔøóíúØóÇäó íóäÒóÛõ Èóíúäóåõãú Åöäøó ÇáÔøóíúØóÇäó ßóÇäó áöáúÅöäúÓóÇäö ÚóÏõæøðÇ ãøõÈöíäðÇ (53)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
4
ÅöÐú ÞóÇáó áöÃóÈöíåö íóÇ ÃóÈóÊö áöãó ÊóÚúÈõÏõ ãóÇ áóÇ íóÓúãóÚõ æóáóÇ íõÈúÕöÑõ æóáóÇ íõÛúäöí Úóäßó ÔóíúÆðÇ (42)

/
ãÑíã
5
æóÃóÚúÊóÒöáõßõãú æóãóÇ ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö Çááøóåö æóÃóÏúÚõæ ÑóÈøöí ÚóÓóì ÃóáøóÇ Ãóßõæäó ÈöÏõÚóÇÁö ÑóÈøöí ÔóÞöíøðÇ (48)

/
ãÑíã
6
ÇÏúÝóÚú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÇáÓøóíøöÆóÉó äóÍúäõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóÕöÝõæäó (96)

/
ÇáãÄãäæä
7
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÏúÎõáõæÇ ÈõíõæÊðÇ ÛóíúÑó ÈõíõæÊößõãú ÍóÊøóì ÊóÓúÊóÃúäöÓõæÇ æóÊõÓóáøöãõæÇ Úóáóì ÃóåúáöåóÇ Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó (27)

/
ÇáäæÑ
8
ÝóÅöä áøóãú ÊóÌöÏõæÇ ÝöíåóÇ ÃóÍóÏðÇ ÝóáóÇ ÊóÏúÎõáõæåóÇ ÍóÊøóì íõÄúÐóäó áóßõãú æóÅöä Þöíáó áóßõãõ ÇÑúÌöÚõæÇ ÝóÇÑúÌöÚõæÇ åõæó ÃóÒúßóì áóßõãú æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó Úóáöíãñ (28)

/
ÇáäæÑ
9
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áöíóÓúÊóÃúÐöäßõãõ ÇáøóÐöíäó ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú æóÇáøóÐöíäó áóãú íóÈúáõÛõæÇ ÇáúÍõáõãó ãöäßõãú ËóáóÇËó ãóÑøóÇÊò ãöä ÞóÈúáö ÕóáóÇÉö ÇáúÝóÌúÑö æóÍöíäó ÊóÖóÚõæäó ËöíóÇÈóßõã ãøöäó ÇáÙøóåöíÑóÉö æóãöä ÈóÚúÏö ÕóáóÇÉö ÇáúÚöÔóÇÁ ËóáóÇËõ ÚóæúÑóÇÊò áøóßõãú áóíúÓó Úóáóíúßõãú æóáóÇ Úóáóíúåöãú ÌõäóÇÍñ ÈóÚúÏóåõäøó ØóæøóÇÝõæäó Úóáóíúßõã ÈóÚúÖõßõãú Úóáóì ÈóÚúÖò ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãõ ÇáúÂíóÇÊö æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (58)

/
ÇáäæÑ
10
æóÅöÐóÇ ÈóáóÛó ÇáúÃóØúÝóÇáõ ãöäßõãõ ÇáúÍõáõãó ÝóáúíóÓúÊóÃúÐöäõæÇ ßóãóÇ ÇÓúÊóÃúÐóäó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãú ÂíóÇÊöåö æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (59)

/
ÇáäæÑ
11
áóíúÓó Úóáóì ÇáúÃóÚúãóì ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúÃóÚúÑóÌö ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúãóÑöíÖö ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÃóäÝõÓößõãú Ãóä ÊóÃúßõáõæÇ ãöä ÈõíõæÊößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÂÈóÇÆößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÃõãøóåóÇÊößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÅöÎúæóÇäößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÃóÎóæóÇÊößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÃóÚúãóÇãößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÚóãøóÇÊößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÃóÎúæóÇáößõãú Ãóæú ÈõíõæÊö ÎóÇáóÇÊößõãú Ãóæú ãóÇ ãóáóßúÊõã ãøóÝóÇÊöÍóåõ Ãóæú ÕóÏöíÞößõãú áóíúÓó Úóáóíúßõãú ÌõäóÇÍñ Ãóä ÊóÃúßõáõæÇ ÌóãöíÚðÇ Ãóæú ÃóÔúÊóÇÊðÇ ÝóÅöÐóÇ ÏóÎóáúÊõã ÈõíõæÊðÇ ÝóÓóáøöãõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓößõãú ÊóÍöíøóÉð ãøöäú ÚöäÏö Çááøóåö ãõÈóÇÑóßóÉð ØóíøöÈóÉð ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãõ ÇáúÂíóÇÊö áóÚóáøóßõãú ÊóÚúÞöáõæä (61)

/
ÇáäæÑ
12
ÅöäøóãóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÅöÐóÇ ßóÇäõæÇ ãóÚóåõ Úóáóì ÃóãúÑò ÌóÇãöÚò áóãú íóÐúåóÈõæÇ ÍóÊøóì íóÓúÊóÃúÐöäõæåõ Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóÓúÊóÃúÐöäõæäóßó ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó íõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö ÝóÅöÐóÇ ÇÓúÊóÃúÐóäõæßó áöÈóÚúÖö ÔóÃúäöåöãú ÝóÃúÐóä áøöãóä ÔöÆúÊó ãöäúåõãú æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãõ Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (62)

/
ÇáäæÑ
13
æóÚöÈóÇÏõ ÇáÑøóÍúãóäö ÇáøóÐöíäó íóãúÔõæäó Úóáóì ÇáúÃóÑúÖö åóæúäðÇ æóÅöÐóÇ ÎóÇØóÈóåõãõ ÇáúÌóÇåöáõæäó ÞóÇáõæÇ ÓóáóÇãðÇ (63)

/
ÇáÝÑÞÇä
14
æóáóÇ ÊóÓúÊóæöí ÇáúÍóÓóäóÉõ æóáóÇ ÇáÓøóíøöÆóÉõ ÇÏúÝóÚú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ ÝóÅöÐóÇ ÇáøóÐöí Èóíúäóßó æóÈóíúäóåõ ÚóÏóÇæóÉñ ßóÃóäøóåõ æóáöíøñ Íóãöíãñ (34)

/
ÝÕáÊ
15
æóãóÇ íõáóÞøóÇåóÇ ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÕóÈóÑõæÇ æóãóÇ íõáóÞøóÇåóÇ ÅöáøóÇ Ðõæ ÍóÙøò ÚóÙöíãò (35)

/
ÝÕáÊ
16
ÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ßõäøóÇ ÞóÈúáõ Ýöí ÃóåúáöäóÇ ãõÔúÝöÞöíäó (26)

/
ÇáØæÑ
17
Ýóãóäøó Çááøóåõ ÚóáóíúäóÇ æóæóÞóÇäóÇ ÚóÐóÇÈó ÇáÓøóãõæãö (27)

/
ÇáØæÑ
18
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ Þöíáó áóßõãú ÊóÝóÓøóÍõæÇ Ýöí ÇáúãóÌóÇáöÓö ÝóÇÝúÓóÍõæÇ íóÝúÓóÍö Çááøóåõ áóßõãú æóÅöÐóÇ Þöíáó ÇäÔõÒõæÇ ÝóÇäÔõÒõæÇ íóÑúÝóÚö Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ãöäßõãú æóÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúÚöáúãó ÏóÑóÌóÇÊò æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (11)

/
ÇáãÌÇÏáÉ