> > >

"ÇáÈÛí" :

#  
1
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÍóÑøóãó ÑóÈøöíó ÇáúÝóæóÇÍöÔó ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóãóÇ ÈóØóäó æóÇáúÅöËúãó æóÇáúÈóÛúíó ÈöÛóíúÑö ÇáúÍóÞøö æóÃóä ÊõÔúÑößõæÇ ÈöÇááøóåö ãóÇ áóãú íõäóÒøöáú Èöåö ÓõáúØóÇäðÇ æóÃóä ÊóÞõæáõæÇ Úóáóì Çááøóåö ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (33)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
2
ÝóáóãøóÇ ÃóäÌóÇåõãú ÅöÐóÇ åõãú íóÈúÛõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÈöÛóíúÑö ÇáúÍóÞøö íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÅöäøóãóÇ ÈóÛúíõßõãú Úóáóì ÃóäÝõÓößõã ãøóÊóÇÚó ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ Ëõãøó ÅöáóíäóÇ ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóäõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (23)

/
íæäÓ
3
æóÇáøóÐöíäó íóäÞõÖõæäó ÚóåúÏó Çááøóåö ãöä ÈóÚúÏö ãöíËóÇÞöåö æóíóÞúØóÚõæäó ãóÇ ÃóãóÑó Çááøóåõ Èöåö Ãóä íõæÕóáó æóíõÝúÓöÏõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÃõæáóÆößó áóåõãõ ÇááøóÚúäóÉõ æóáóåõãú ÓõæÁõ ÇáÏøóÇÑö (25)

/
ÇáÑÚÏ
4
Åöäøó Çááøóåó íóÃúãõÑõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóÇáúÅöÍúÓóÇäö æóÅöíÊóÇÁ Ðöí ÇáúÞõÑúÈóì æóíóäúåóì Úóäö ÇáúÝóÍúÔóÇÁö æóÇáúãõäßóÑö æóÇáúÈóÛúíö íóÚöÙõßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó (90)

/
ÇáäÍá
5
æóáóæú ÈóÓóØó Çááøóåõ ÇáÑøöÒúÞó áöÚöÈóÇÏöåö áóÈóÛóæúÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóßöä íõäóÒøöáõ ÈöÞóÏóÑò ãøóÇ íóÔóÇÁõ Åöäøóåõ ÈöÚöÈóÇÏöåö ÎóÈöíÑñ ÈóÕöíÑñ (27)

/
ÇáÔæÑì
6
æóÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÃóÕóÇÈóåõãõ ÇáúÈóÛúíõ åõãú íóäÊóÕöÑõæäó (39)

/
ÇáÔæÑì