> > >

"ÅÍÈÇØ ÇáÚãá" :

#  
1
íóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáÔøóåúÑö ÇáúÍóÑóÇãö ÞöÊóÇáò Ýöíåö Þõáú ÞöÊóÇáñ Ýöíåö ßóÈöíÑñ æóÕóÏøñ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóßõÝúÑñ Èöåö æóÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÅöÎúÑóÇÌõ Ãóåúáöåö ãöäúåõ ÃóßúÈóÑõ ÚöäÏó Çááøóåö æóÇáúÝöÊúäóÉõ ÃóßúÈóÑõ ãöäó ÇáúÞóÊúáö æóáÇó íóÒóÇáõæäó íõÞóÇÊöáõæäóßõãú ÍóÊøóìó íóÑõÏøõæßõãú Úóä Ïöíäößõãú Åöäö ÇÓúÊóØóÇÚõæÇ æóãóä íóÑúÊóÏöÏú ãöäßõãú Úóä Ïöíäöåö ÝóíóãõÊú æóåõæó ßóÇÝöÑñ ÝóÃõæáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóÃõæáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó (217)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊõÈúØöáõæÇ ÕóÏóÞóÇÊößõã ÈöÇáúãóäøö æóÇáÃóÐóì ßóÇáøóÐöí íõäÝöÞõ ãóÇáóåõ ÑöÆóÇÁ ÇáäøóÇÓö æóáÇó íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö ÝóãóËóáõåõ ßóãóËóáö ÕóÝúæóÇäò Úóáóíúåö ÊõÑóÇÈñ ÝóÃóÕóÇÈóåõ æóÇÈöáñ ÝóÊóÑóßóåõ ÕóáúÏðÇ áÇøó íóÞúÏöÑõæäó Úóáóì ÔóíúÁò ãøöãøóÇ ßóÓóÈõæÇ æóÇááøóåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáúßóÇÝöÑöíäó (264)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÃóíóæóÏøõ ÃóÍóÏõßõãú Ãóä Êóßõæäó áóåõ ÌóäøóÉñ ãøöä äøóÎöíáò æóÃóÚúäóÇÈò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ áóåõ ÝöíåóÇ ãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö æóÃóÕóÇÈóåõ ÇáúßöÈóÑõ æóáóåõ ÐõÑøöíøóÉñ ÖõÚóÝóÇÁ ÝóÃóÕóÇÈóåóÇ ÅöÚúÕóÇÑñ Ýöíåö äóÇÑñ ÝóÇÍúÊóÑóÞóÊú ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ áóßõãõ ÇáÂíóÇÊö áóÚóáøóßõãú ÊóÊóÝóßøóÑõæäó (266)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
Åöäøó ÇáøóÐöíäó íóßúÝõÑõæäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóíóÞúÊõáõæäó ÇáäøóÈöíøöíäó ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò æóíóÞúÊõáõæäó ÇáøöÐöíäó íóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúÞöÓúØö ãöäó ÇáäøóÇÓö ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (21)

/
Âá ÚãÑÇä
5
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóãóÇ áóåõã ãøöä äøóÇÕöÑöíäó (22)

/
Âá ÚãÑÇä
6
Çáúíóæúãó ÃõÍöáøó áóßõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊõ æóØóÚóÇãõ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó Íöáøñ áøóßõãú æóØóÚóÇãõßõãú Íöáøõ áøóåõãú æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú ÅöÐóÇ ÂÊóíúÊõãõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ãõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó æóáÇó ãõÊøóÎöÐöí ÃóÎúÏóÇäò æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÇáÅöíãóÇäö ÝóÞóÏú ÍóÈöØó Úóãóáõåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (5)

/
ÇáãÇÆÏÉ
7
æóíóÞõæáõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóåóÄõáÇÁö ÇáøóÐöíäó ÃóÞúÓóãõæÇ ÈöÇááøóåö ÌóåúÏó ÃóíúãóÇäöåöãú Åöäøóåõãú áóãóÚóßõãú ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú ÝóÃóÕúÈóÍõæÇ ÎóÇÓöÑöíäó (53)

/
ÇáãÇÆÏÉ
8
Ðóáößó åõÏóì Çááøóåö íóåúÏöí Èöåö ãóä íóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöåö æóáóæú ÃóÔúÑóßõæÇ áóÍóÈöØó Úóäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (88)

/
ÇáÃäÚÇã
9
æóÇáøóÐöíäó ßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóáöÞóÇÁö ÇáÂÎöÑóÉö ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú åóáú íõÌúÒóæúäó ÅöáÇøó ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (147)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
10
ãóÇ ßóÇäó áöáúãõÔúÑößöíäó Ãóä íóÚúãõÑõæÇ ãóÓóÇÌöÏó Çááøóåö ÔóÇåöÏöíäó Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú ÈöÇáúßõÝúÑö ÃõæáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú æóÝöí ÇáäøóÇÑö åõãú ÎóÇáöÏõæäó (17)

/
ÇáÊæÈÉ
11
ßóÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú ßóÇäõæÇ ÃóÔóÏøó ãöäßõãú ÞõæøóÉð æóÃóßúËóÑó ÃóãúæóÇáÇð æóÃóæúáÇóÏðÇ ÝóÇÓúÊóãúÊóÚõæÇ ÈöÎóáÇÞöåöãú ÝóÇÓúÊóãúÊóÚúÊõã ÈöÎóáÇóÞößõãú ßóãóÇ ÇÓúÊóãúÊóÚó ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú ÈöÎóáÇóÞöåöãú æóÎõÖúÊõãú ßóÇáøóÐöí ÎóÇÖõæÇ ÃõæáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáøõÏäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö æóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó (69)

/
ÇáÊæÈÉ
12
ãóä ßóÇäó íõÑöíÏõ ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ æóÒöíäóÊóåóÇ äõæóÝøö Åöáóíúåöãú ÃóÚúãóÇáóåõãú ÝöíåóÇ æóåõãú ÝöíåóÇ áÇó íõÈúÎóÓõæäó (15)

/
åæÏ
13
ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó áóíúÓó áóåõãú Ýöí ÇáúÂÎöÑóÉö ÅöáÇøó ÇáäøóÇÑõ æóÍóÈöØó ãóÇ ÕóäóÚõæÇ ÝöíåóÇ æóÈóÇØöáñ ãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (16)

/
åæÏ
14
Þõáú åóáú äõäóÈøöÆõßõã ÈöÇáúÃóÎúÓóÑöíäó ÃóÚúãóÇáðÇ (103) ÇáøóÐöíäó Öóáøó ÓóÚúíõåõãú Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóåõãú íóÍúÓóÈõæäó Ãóäøóåõãú íõÍúÓöäõæäó ÕõäúÚðÇ (104) ÃõæáóÆößó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú æóáöÞóÇÆöåö ÝóÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú ÝóáóÇ äõÞöíãõ áóåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóÒúäðÇ (105)

/
ÇáßåÝ
15
ÞóÏú íóÚúáóãõ Çááøóåõ ÇáúãõÚóæøöÞöíäó ãöäßõãú æóÇáúÞóÇÆöáöíäó áöÅöÎúæóÇäöåöãú åóáõãøó ÅöáóíúäóÇ æóáóÇ íóÃúÊõæäó ÇáúÈóÃúÓó ÅöáøóÇ ÞóáöíáðÇ (18)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
16
ÃóÔöÍøóÉð Úóáóíúßõãú ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÇáúÎóæúÝõ ÑóÃóíúÊóåõãú íóäÙõÑõæäó Åöáóíúßó ÊóÏõæÑõ ÃóÚúíõäõåõãú ßóÇáøóÐöí íõÛúÔóì Úóáóíúåö ãöäó ÇáúãóæúÊö ÝóÅöÐóÇ ÐóåóÈó ÇáúÎóæúÝõ ÓóáóÞõæßõã ÈöÃóáúÓöäóÉò ÍöÏóÇÏò ÃóÔöÍøóÉð Úóáóì ÇáúÎóíúÑö ÃõæáóÆößó áóãú íõÄúãöäõæÇ ÝóÃóÍúÈóØó Çááøóåõ ÃóÚúãóÇáóåõãú æóßóÇäó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑðÇ (19)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
17
æóáóÞóÏú ÃõæÍöíó Åöáóíúßó æóÅöáóì ÇáøóÐöíäó ãöäú ÞóÈúáößó áóÆöäú ÃóÔúÑóßúÊó áóíóÍúÈóØóäøó Úóãóáõßó æóáóÊóßõæäóäøó ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (65)

/
ÇáÒãÑ
18
ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö ÃóÖóáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (1)

/
ãÍãÏ
19
Ðóáößó ÈöÃóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÈóÇØöáó æóÃóäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÊøóÈóÚõæÇ ÇáúÍóÞøó ãöä ÑøóÈøöåöãú ßóÐóáößó íóÖúÑöÈõ Çááøóåõ áöáäøóÇÓö ÃóãúËóÇáóåõãú (3)

/
ãÍãÏ
20
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóÊóÚúÓðÇ áøóåõãú æóÃóÖóáøó ÃóÚúãóÇáóåõãú (8)

/
ãÍãÏ
21
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãú ßóÑöåõæÇ ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáóåõãú (9)

/
ãÍãÏ
22
Ðóáößó ÈöÃóäøóåõãõ ÇÊøóÈóÚõæÇ ãóÇ ÃóÓúÎóØó Çááøóåó æóßóÑöåõæÇ ÑöÖúæóÇäóåõ ÝóÃóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáóåõãú (28)

/
ãÍãÏ
23
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæÇ Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÔóÇÞøõæÇ ÇáÑøóÓõæáó ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÊóÈóíøóäó áóåõãõ ÇáåõÏóì áóä íóÖõÑøõæÇ Çááøóåó ÔóíúÆðÇ æóÓóíõÍúÈöØõ ÃóÚúãóÇáóåõãú (32)

/
ãÍãÏ
24
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÑúÝóÚõæÇ ÃóÕúæóÇÊóßõãú ÝóæúÞó ÕóæúÊö ÇáäøóÈöíøö æóáóÇ ÊóÌúåóÑõæÇ áóåõ ÈöÇáúÞóæúáö ßóÌóåúÑö ÈóÚúÖößõãú áöÈóÚúÖò Ãóä ÊóÍúÈóØó ÃóÚúãóÇáõßõãú æóÃóäÊõãú áóÇ ÊóÔúÚõÑõæäó (2)

/
ÇáÍÌÑÇÊ