> > >

"ÇáíÃÓ æÇáÞäæØ" :

#  
1
æóáóÆöäú ÃóÐóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ãöäøóÇ ÑóÍúãóÉð Ëõãøó äóÒóÚúäóÇåóÇ ãöäúåõ Åöäøóåõ áóíóÆõæÓñ ßóÝõæÑñ (9)

/
åæÏ
2
íóÇ Èóäöíøó ÇÐúåóÈõæÇ ÝóÊóÍóÓøóÓõæÇ ãöä íõæÓõÝó æóÃóÎöíåö æóáÇó ÊóíúÃóÓõæÇ ãöä ÑøóæúÍö Çááøóåö Åöäøóåõ áÇó íóíúÃóÓõ ãöä ÑøóæúÍö Çááøóåö ÅöáÇøó ÇáúÞóæúãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó (87)

/
íæÓÝ
3
æóáóæú Ãóäøó ÞõÑúÂäðÇ ÓõíøöÑóÊú Èöåö ÇáúÌöÈóÇáõ Ãóæú ÞõØøöÚóÊú Èöåö ÇáúÃóÑúÖõ Ãóæú ßõáøöãó Èöåö ÇáúãóæúÊóì Èóá áøöáøåö ÇáúÃóãúÑõ ÌóãöíÚðÇ ÃóÝóáóãú íóíúÃóÓö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ãóä áøóæú íóÔóÇÁõ Çááøóåõ áóåóÏóì ÇáäøóÇÓó ÌóãöíÚðÇ æóáÇó íóÒóÇáõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÊõÕöíÈõåõã ÈöãóÇ ÕóäóÚõæÇ ÞóÇÑöÚóÉñ Ãóæú ÊóÍõáøõ ÞóÑöíÈðÇ ãøöä ÏóÇÑöåöãú ÍóÊøóì íóÃúÊöíó æóÚúÏõ Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÎúáöÝõ ÇáúãöíÚóÇÏó (31)

/
ÇáÑÚÏ
4
ÞóÇáõæÇ ÈóÔøóÑúäóÇßó ÈöÇáúÍóÞøö ÝóáÇó Êóßõä ãøöäó ÇáúÞóÇäöØöíäó (55)

/
ÇáÍÌÑ
5
ÞóÇáó æóãóä íóÞúäóØõ ãöä ÑøóÍúãóÉö ÑóÈøöåö ÅöáÇøó ÇáÖøóÇáøõæäó (56)

/
ÇáÍÌÑ
6
æóÅöÐóÇ ÃóäúÚóãúäóÇ Úóáóì ÇáÅöäÓóÇäö ÃóÚúÑóÖó æóäóÃóì ÈöÌóÇäöÈöåö æóÅöÐóÇ ãóÓøóåõ ÇáÔøóÑøõ ßóÇäó íóÆõæÓðÇ (83)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
7
æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóáöÞóÇÆöåö ÃõæáóÆößó íóÆöÓõæÇ ãöä ÑøóÍúãóÊöí æóÃõæáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ (23)

/
ÇáÚäßÈæÊ
8
æóÅöÐóÇ ÃóÐóÞúäóÇ ÇáäøóÇÓó ÑóÍúãóÉð ÝóÑöÍõæÇ ÈöåóÇ æóÅöä ÊõÕöÈúåõãú ÓóíøöÆóÉñ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú ÅöÐóÇ åõãú íóÞúäóØõæäó (36)

/
ÇáÑæã
9
Þõáú íóÇ ÚöÈóÇÏöíó ÇáøóÐöíäó ÃóÓúÑóÝõæÇ Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú áóÇ ÊóÞúäóØõæÇ ãöä ÑøóÍúãóÉö Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó íóÛúÝöÑõ ÇáÐøõäõæÈó ÌóãöíÚðÇ Åöäøóåõ åõæó ÇáúÛóÝõæÑõ ÇáÑøóÍöíãõ (53)

/
ÇáÒãÑ
10
áóÇ íóÓúÃóãõ ÇáúÅöäÓóÇäõ ãöä ÏõÚóÇÁö ÇáúÎóíúÑö æóÅöä ãøóÓøóåõ ÇáÔøóÑøõ ÝóíóÄõæÓñ ÞóäõæØñ (49)

/
ÝÕáÊ
11
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÊóæóáøóæúÇ ÞóæúãðÇ ÛóÖöÈó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú ÞóÏú íóÆöÓõæÇ ãöäó ÇáúÂÎöÑóÉö ßóãóÇ íóÆöÓó ÇáúßõÝøóÇÑõ ãöäú ÃóÕúÍóÇÈö ÇáúÞõÈõæÑö (13)

/
ÇáããÊÍäÉ