> > >

"ÇáÇÖØåÇÏ ÈÓÈÈ ÇáÚÞíÏÉ Ùáã áÇ íÌæÒ" :

#  
1
æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóä ãøóäóÚó ãóÓóÇÌöÏó Çááøóåö Ãóä íõÐúßóÑó ÝöíåóÇ ÇÓúãõåõ æóÓóÚóì Ýöí ÎóÑóÇÈöåóÇ ÃõæáóÆößó ãóÇ ßóÇäó áóåõãú Ãóä íóÏúÎõáõæåóÇ ÅöáÇøó ÎóÇÆöÝöíäó áåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ÎöÒúíñ æóáóåõãú Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (114)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
áóÊõÈúáóæõäøó Ýöí ÃóãúæóÇáößõãú æóÃóäÝõÓößõãú æóáóÊóÓúãóÚõäøó ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú æóãöäó ÇáøóÐöíäó ÃóÔúÑóßõæÇ ÃóÐðì ßóËöíÑðÇ æóÅöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ ÝóÅöäøó Ðóáößó ãöäú ÚóÒúãö ÇáÃõãõæÑö (186)

/
Âá ÚãÑÇä
3
ÝóÇÓúÊóÌóÇÈó áóåõãú ÑóÈøõåõãú Ãóäøöí áÇó ÃõÖöíÚõ Úóãóáó ÚóÇãöáò ãøöäßõã ãøöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì ÈóÚúÖõßõã ãøöä ÈóÚúÖò ÝóÇáøóÐöíäó åóÇÌóÑõæÇ æóÃõÎúÑöÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú æóÃõæÐõæÇ Ýöí ÓóÈöíáöí æóÞóÇÊóáõæÇ æóÞõÊöáõæÇ áóÃõßóÝøöÑóäøó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóáóÃõÏúÎöáóäøóåõãú ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ËóæóÇÈðÇ ãøöä ÚöäÏö Çááøóåö æóÇááøóåõ ÚöäÏóåõ ÍõÓúäõ ÇáËøóæóÇÈö (195)

/
Âá ÚãÑÇä
4
æóãóä íõØöÚö Çááøóåó æóÇáÑøóÓõæáó ÝóÃõæáóÆößó ãóÚó ÇáøóÐöíäó ÃóäúÚóãó Çááøóåõ Úóáóíúåöã ãøöäó ÇáäøóÈöíøöíäó æóÇáÕøöÏøöíÞöíäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁ æóÇáÕøóÇáöÍöíäó æóÍóÓõäó ÃõæáóÆößó ÑóÝöíÞðÇ (69)

/
ÇáäÓÇÁ
5
Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóæóÝøóÇåõãõ ÇáúãóáÇÆößóÉõ ÙóÇáöãöí ÃóäúÝõÓöåöãú ÞóÇáõæÇ Ýöíãó ßõäÊõãú ÞóÇáõæÇ ßõäøóÇ ãõÓúÊóÖúÚóÝöíäó Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÞóÇáõæóÇ Ãóáóãú Êóßõäú ÃóÑúÖõ Çááøóåö æóÇÓöÚóÉð ÝóÊõåóÇÌöÑõæÇ ÝöíåóÇ ÝóÃõæáóÆößó ãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÓóÇÁóÊú ãóÕöíÑðÇ (97)

/
ÇáäÓÇÁ
6
ÅöáÇøó ÇáúãõÓúÊóÖúÚóÝöíäó ãöäó ÇáÑøöÌóÇáö æóÇáäøöÓóÇÁö æóÇáúæöáúÏóÇäö áÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó ÍöíáóÉð æóáÇó íóåúÊóÏõæäó ÓóÈöíáÇð (98)

/
ÇáäÓÇÁ
7
æóÇáøóÐöíäó åóÇÌóÑõæÇ Ýöí Çááøóåö ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÙõáöãõæÇ áóäõÈóæøöÆóäøóåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ÍóÓóäóÉð æóáóÃóÌúÑõ ÇáúÂÎöÑóÉö ÃóßúÈóÑõ áóæú ßóÇäõæÇ íóÚúáóãõæäó (41)

/
ÇáäÍá
8
ÇáøóÐöíäó ÕóÈóÑõæÇ æóÚóáóì ÑóÈøöåöãú íóÊóæóßøóáõæäó (42)

/
ÇáäÍá
9
Åöäøó Çááøóåó íõÏóÇÝöÚõ Úóäö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó Çááøóåó áóÇ íõÍöÈøõ ßõáøó ÎóæøóÇäò ßóÝõæÑò (38) ÃõÐöäó áöáøóÐöíäó íõÞóÇÊóáõæäó ÈöÃóäøóåõãú ÙõáöãõæÇ æóÅöäøó Çááøóåó Úóáóì äóÕúÑöåöãú áóÞóÏöíÑñ (39) ÇáøóÐöíäó ÃõÎúÑöÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú ÈöÛóíúÑö ÍóÞøò ÅöáøóÇ Ãóä íóÞõæáõæÇ ÑóÈøõäóÇ Çááøóåõ æóáóæúáóÇ ÏóÝúÚõ Çááøóåö ÇáäøóÇÓó ÈóÚúÖóåõã ÈöÈóÚúÖò áøóåõÏøöãóÊú ÕóæóÇãöÚõ æóÈöíóÚñ æóÕóáóæóÇÊñ æóãóÓóÇÌöÏõ íõÐúßóÑõ ÝöíåóÇ ÇÓúãõ Çááøóåö ßóËöíÑðÇ æóáóíóäÕõÑóäøó Çááøóåõ ãóä íóäÕõÑõåõ Åöäøó Çááøóåó áóÞóæöíøñ ÚóÒöíÒñ (40)

/
ÇáÍÌ
10
æóÇáøóÐöíäó åóÇÌóÑõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ëõãøó ÞõÊöáõæÇ Ãóæú ãóÇÊõæÇ áóíóÑúÒõÞóäøóåõãõ Çááøóåõ ÑöÒúÞðÇ ÍóÓóäðÇ æóÅöäøó Çááøóåó áóåõæó ÎóíúÑõ ÇáÑøóÇÒöÞöíäó (58)

/
ÇáÍÌ
11
áóíõÏúÎöáóäøóåõã ãøõÏúÎóáðÇ íóÑúÖóæúäóåõ æóÅöäøó Çááøóåó áóÚóáöíãñ Íóáöíãñ (59)

/
ÇáÍÌ
12
íóÇ ÚöÈóÇÏöíó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó ÃóÑúÖöí æóÇÓöÚóÉñ ÝóÅöíøóÇíó ÝóÇÚúÈõÏõæäö (56)

/
ÇáÚäßÈæÊ
13
æóÇáÓøóãóÇÁ ÐóÇÊö ÇáúÈõÑõæÌö (1) æóÇáúíóæúãö ÇáúãóæúÚõæÏö (2) æóÔóÇåöÏò æóãóÔúåõæÏò (3) ÞõÊöáó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáúÃõÎúÏõæÏö (4) ÇáäøóÇÑö ÐóÇÊö ÇáúæóÞõæÏö (5) ÅöÐú åõãú ÚóáóíúåóÇ ÞõÚõæÏñ (6) æóåõãú Úóáóì ãóÇ íóÝúÚóáõæäó ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ÔõåõæÏñ (7) æóãóÇ äóÞóãõæÇ ãöäúåõãú ÅöáøóÇ Ãóä íõÄúãöäõæÇ ÈöÇááøóåö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÍóãöíÏö (8) ÇáøóÐöí áóåõ ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÔóåöíÏñ (9) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÝóÊóäõæÇ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö Ëõãøó áóãú íóÊõæÈõæÇ Ýóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ Ìóåóäøóãó æóáóåõãú ÚóÐóÇÈõ ÇáúÍóÑöíÞö (10)

/
ÇáÈÑæÌ
14
ÃóÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöí íóäúåóì (9) ÚóÈúÏðÇ ÅöÐóÇ Õóáøóì (10) ÃóÑóÃóíúÊó Åöä ßóÇäó Úóáóì ÇáúåõÏóì (11) Ãóæú ÃóãóÑó ÈöÇáÊøóÞúæóì (12) ÃóÑóÃóíúÊó Åöä ßóÐøóÈó æóÊóæóáøóì (13) Ãóáóãú íóÚúáóãú ÈöÃóäøó Çááøóåó íóÑóì (14) ßóáøóÇ áóÆöä áøóãú íóäÊóåö áóäóÓúÝóÚðä ÈöÇáäøóÇÕöíóÉö (15) äóÇÕöíóÉò ßóÇÐöÈóÉò ÎóÇØöÆóÉò (16) ÝóáúíóÏúÚõ äóÇÏöíóåõ (17) ÓóäóÏúÚõ ÇáÒøóÈóÇäöíóÉó (18) ßóáøóÇ áóÇ ÊõØöÚúåõ æóÇÓúÌõÏú æóÇÞúÊóÑöÈú (19)

/
ÇáÚáÞ