> > >

"ÇáÃÚãì æÇáÃÚÑÌ æÇáãÑíÖ" :

#  
1
áøóíúÓó Úóáóì ÇáÖøõÚóÝóÇÁö æóáÇó Úóáóì ÇáúãóÑúÖóì æóáÇó Úóáóì ÇáøóÐöíäó áÇó íóÌöÏõæäó ãóÇ íõäÝöÞõæäó ÍóÑóÌñ ÅöÐóÇ äóÕóÍõæÇ áöáøåö æóÑóÓõæáöåö ãóÇ Úóáóì ÇáúãõÍúÓöäöíäó ãöä ÓóÈöíáò æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (91)

/
ÇáÊæÈÉ
2
Þõá áøöáúãõÎóáøóÝöíäó ãöäó ÇáúÃóÚúÑóÇÈö ÓóÊõÏúÚóæúäó Åöáóì Þóæúãò Ãõæáöí ÈóÃúÓò ÔóÏöíÏò ÊõÞóÇÊöáõæäóåõãú Ãóæú íõÓúáöãõæäó ÝóÅöä ÊõØöíÚõæÇ íõÄúÊößõãõ Çááøóåõ ÃóÌúÑðÇ ÍóÓóäðÇ æóÅöä ÊóÊóæóáøóæúÇ ßóãóÇ ÊóæóáøóíúÊõã ãøöä ÞóÈúáõ íõÚóÐøöÈúßõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (16)

/
ÇáÝÊÍ
3
áóíúÓó Úóáóì ÇáúÃóÚúãóì ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúÃóÚúÑóÌö ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúãóÑöíÖö ÍóÑóÌñ æóãóä íõØöÚö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ íõÏúÎöáúåõ ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ æóãóä íóÊóæóáøó íõÚóÐøöÈúåõ ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (17)

/
ÇáÝÊÍ