> > >

"ÛÒæÉ ÃÍÏ" :

#  
1
æóÅöÐú ÛóÏóæúÊó ãöäú Ãóåúáößó ÊõÈóæøöÆõ ÇáúãõÄúãöäöíäó ãóÞóÇÚöÏó áöáúÞöÊóÇáö æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (121) ÅöÐú åóãøóÊ ØøóÇÆöÝóÊóÇäö ãöäßõãú Ãóä ÊóÝúÔóáÇó æóÇááøóåõ æóáöíøõåõãóÇ æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøóáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (122) æóáóÞóÏú äóÕóÑóßõãõ Çááøóåõ ÈöÈóÏúÑò æóÃóäÊõãú ÃóÐöáøóÉñ ÝóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (123) ÅöÐú ÊóÞõæáõ áöáúãõÄúãöäöíäó Ãóáóä íóßúÝöíßõãú Ãóä íõãöÏøóßõãú ÑóÈøõßõã ÈöËóáÇóËóÉö ÂáÇóÝò ãøöäó ÇáúãóáÇÆößóÉö ãõäÒóáöíäó (124) Èóáóì Åöä ÊóÕúÈöÑõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ æóíóÃúÊõæßõã ãøöä ÝóæúÑöåöãú åóÐóÇ íõãúÏöÏúßõãú ÑóÈøõßõã ÈöÎóãúÓóÉö ÂáÇÝò ãøöäó ÇáúãóáÇÆößóÉö ãõÓóæøöãöíäó (125) æóãóÇ ÌóÚóáóåõ Çááøóåõ ÅöáÇøó ÈõÔúÑóì áóßõãú æóáöÊóØúãóÆöäøó ÞõáõæÈõßõã Èöåö æóãóÇ ÇáäøóÕúÑõ ÅöáÇøó ãöäú ÚöäÏö Çááøóåö ÇáúÚóÒöíÒö ÇáúÍóßöíãö (126) áöíóÞúØóÚó ØóÑóÝðÇ ãøöäó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ãóæú íóßúÈöÊóåõãú ÝóíóäÞóáöÈõæÇ ÎóÇÆöÈöíäó (127) áóíúÓó áóßó ãöäó ÇáÃóãúÑö ÔóíúÁñ Ãóæú íóÊõæÈó Úóáóíúåöãú Ãóæú íõÚóÐøóÈóåõãú ÝóÅöäøóåõãú ÙóÇáöãõæäó (128)

/
Âá ÚãÑÇä
2
æóáóÞóÏú ÕóÏóÞóßõãõ Çááøóåõ æóÚúÏóåõ ÅöÐú ÊóÍõÓøõæäóåõã ÈöÅöÐúäöåö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÝóÔöáúÊõãú æóÊóäóÇÒóÚúÊõãú Ýöí ÇáÃóãúÑö æóÚóÕóíúÊõã ãøöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÃóÑóÇßõã ãøóÇ ÊõÍöÈøõæäó ãöäßõã ãøóä íõÑöíÏõ ÇáÏøõäúíóÇ æóãöäßõã ãøóä íõÑöíÏõ ÇáÂÎöÑóÉó Ëõãøó ÕóÑóÝóßõãú Úóäúåõãú áöíóÈúÊóáöíóßõãú æóáóÞóÏú ÚóÝóÇ Úóäßõãú æóÇááøóåõ Ðõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó (152) ÅöÐú ÊõÕúÚöÏõæäó æóáÇó Êóáúæõæäó Úóáóì ÃÍóÏò æóÇáÑøóÓõæáõ íóÏúÚõæßõãú Ýöí ÃõÎúÑóÇßõãú ÝóÃóËóÇÈóßõãú ÛõãøóÇð ÈöÛóãøò áøößóíúáÇó ÊóÍúÒóäõæÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÇÊóßõãú æóáÇó ãóÇ ÃóÕóÇÈóßõãú æóÇááøóåõ ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó (153) Ëõãøó ÃóäÒóáó Úóáóíúßõã ãøöä ÈóÚúÏö ÇáúÛóãøö ÃóãóäóÉð äøõÚóÇÓðÇ íóÛúÔóì ØóÇÆöÝóÉð ãøöäßõãú æóØóÇÆöÝóÉñ ÞóÏú ÃóåóãøóÊúåõãú ÃóäÝõÓõåõãú íóÙõäøõæäó ÈöÇááøóåö ÛóíúÑó ÇáúÍóÞøö Ùóäøó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö íóÞõæáõæäó åóá áøóäóÇ ãöäó ÇáÃóãúÑö ãöä ÔóíúÁò Þõáú Åöäøó ÇáÃóãúÑó ßõáøóåõ áöáøóåö íõÎúÝõæäó Ýöí ÃóäÝõÓöåöã ãøóÇ áÇó íõÈúÏõæäó áóßó íóÞõæáõæäó áóæú ßóÇäó áóäóÇ ãöäó ÇáÃóãúÑö ÔóíúÁñ ãøóÇ ÞõÊöáúäóÇ åóÇåõäóÇ Þõá áøóæú ßõäÊõãú Ýöí ÈõíõæÊößõãú áóÈóÑóÒó ÇáøóÐöíäó ßõÊöÈó Úóáóíúåöãõ ÇáúÞóÊúáõ Åöáóì ãóÖóÇÌöÚöåöãú æóáöíóÈúÊóáöíó Çááøóåõ ãóÇ Ýöí ÕõÏõæÑößõãú æóáöíõãóÍøóÕó ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö (154) Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÊóæóáøóæúÇ ãöäßõãú íóæúãó ÇáúÊóÞóì ÇáúÌóãúÚóÇäö ÅöäøóãóÇ ÇÓúÊóÒóáøóåõãõ ÇáÔøóíúØóÇäõ ÈöÈóÚúÖö ãóÇ ßóÓóÈõæÇ æóáóÞóÏú ÚóÝóÇ Çááøóåõ Úóäúåõãú Åöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ Íóáöíãñ (155) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóßõæäõæÇ ßóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÞóÇáõæÇ áÅöÎúæóÇäöåöãú ÅöÐóÇ ÖóÑóÈõæÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö Ãóæú ßóÇäõæÇ ÛõÒøðì áøóæú ßóÇäõæÇ ÚöäÏóäóÇ ãóÇ ãóÇÊõæÇ æóãóÇ ÞõÊöáõæÇ áöíóÌúÚóáó Çááøóåõ Ðóáößó ÍóÓúÑóÉð Ýöí ÞõáõæÈöåöãú æóÇááøóåõ íõÍúíöí æóíõãöíÊõ æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑñ (156) æóáóÆöä ÞõÊöáúÊõãú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ãóæú ãõÊøõãú áóãóÛúÝöÑóÉñ ãøöäó Çááøóåö æóÑóÍúãóÉñ ÎóíúÑñ ãøöãøóÇ íóÌúãóÚõæäó (157) æóáóÆöä ãøõÊøõãú Ãóæú ÞõÊöáúÊõãú áóÅöáóì Çááå ÊõÍúÔóÑõæäó (158) ÝóÈöãóÇ ÑóÍúãóÉò ãøöäó Çááøóåö áöäÊó áóåõãú æóáóæú ßõäÊó ÝóÙøðÇ ÛóáöíÙó ÇáúÞóáúÈö áÇóäÝóÖøõæÇ ãöäú Íóæúáößó ÝóÇÚúÝõ Úóäúåõãú æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóåõãú æóÔóÇæöÑúåõãú Ýöí ÇáÃóãúÑö ÝóÅöÐóÇ ÚóÒóãúÊó ÝóÊóæóßøóáú Úóáóì Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó íõÍöÈøõ ÇáúãõÊóæóßøöáöíäó (159) Åöä íóäÕõÑúßõãõ Çááøóåõ ÝóáÇó ÛóÇáöÈó áóßõãú æóÅöä íóÎúÐõáúßõãú Ýóãóä ÐóÇ ÇáøóÐöí íóäÕõÑõßõã ãøöä ÈóÚúÏöåö æóÚóáóì Çááøóåö ÝóáúíóÊóæóßøöáö ÇáúãõÄúãöäõæäó (160) æóãóÇ ßóÇäó áöäóÈöíøò Ãóä íóÛõáøó æóãóä íóÛúáõáú íóÃúÊö ÈöãóÇ Ûóáøó íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Ëõãøó ÊõæóÝøóì ßõáøõ äóÝúÓò ãøóÇ ßóÓóÈóÊú æóåõãú áÇó íõÙúáóãõæäó (161) ÃóÝóãóäö ÇÊøóÈóÚó ÑöÖúæóÇäó Çááøóåö ßóãóä ÈóÇÁó ÈöÓóÎúØò ãøöäó Çááøóåö æóãóÃúæóÇåõ Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõ (162) åõãú ÏóÑóÌóÇÊñ ÚöäÏó Çááøóåö æÇááøóåõ ÈóÕöíÑñ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó (163) áóÞóÏú ãóäøó Çááøóåõ Úóáóì ÇáúãõÄãöäöíäó ÅöÐú ÈóÚóËó Ýöíåöãú ÑóÓõæáÇð ãøöäú ÃóäÝõÓöåöãú íóÊúáõæ Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊöåö æóíõÒóßøöíåöãú æóíõÚóáøöãõåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍößúãóÉó æóÅöä ßóÇäõæÇ ãöä ÞóÈúáõ áóÝöí ÖóáÇáò ãøõÈöíäò (164) ÃóæóáóãøóÇ ÃóÕóÇÈóÊúßõã ãøõÕöíÈóÉñ ÞóÏú ÃóÕóÈúÊõã ãøöËúáóíúåóÇ ÞõáúÊõãú Ãóäøóì åóÐóÇ Þõáú åõæó ãöäú ÚöäÏö ÃóäúÝõÓößõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ (165) æóãóÇ ÃóÕóÇÈóßõãú íóæúãó ÇáúÊóÞóì ÇáúÌóãúÚóÇäö ÝóÈöÅöÐúäö Çááøóåö æóáöíóÚúáóãó ÇáúãõÄúãöäöíäó (166) æóáúíóÚúáóãó ÇáøóÐöíäó äóÇÝóÞõæÇ æóÞöíáó áóåõãú ÊóÚóÇáóæúÇ ÞóÇÊöáõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ãóæö ÇÏúÝóÚõæÇ ÞóÇáõæÇ áóæú äóÚúáóãõ ÞöÊóÇáÇð áÇøóÊøóÈóÚúäóÇßõãú åõãú áöáúßõÝúÑö íóæúãóÆöÐò ÃóÞúÑóÈõ ãöäúåõãú áöáÅöíãóÇäö íóÞõæáõæäó ÈöÃóÝúæóÇåöåöã ãøóÇ áóíúÓó Ýöí ÞõáõæÈöåöãú æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ íóßúÊõãõæäó (167) ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ áÅöÎúæóÇäöåöãú æóÞóÚóÏõæÇ áóæú ÃóØóÇÚõæäóÇ ãóÇ ÞõÊöáõæÇ Þõáú ÝóÇÏúÑóÄõæÇ Úóäú ÃóäÝõÓößõãõ ÇáúãóæúÊó Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó (168) æóáÇó ÊóÍúÓóÈóäøó ÇáøóÐöíäó ÞõÊöáõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÃóãúæóÇÊðÇ Èóáú ÃóÍúíóÇÁñ ÚöäÏó ÑóÈøöåöãú íõÑúÒóÞõæäó (169) ÝóÑöÍöíäó ÈöãóÇ ÂÊóÇåõãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóíóÓúÊóÈúÔöÑõæäó ÈöÇáøóÐöíäó áóãú íóáúÍóÞõæÇ Èöåöã ãøöäú ÎóáúÝöåöãú ÃóáÇøó ÎóæúÝñ Úóáóíúåöãú æóáÇó åõãú íóÍúÒóäõæäó (170) íóÓúÊóÈúÔöÑõæäó ÈöäöÚúãóÉò ãøöäó Çááøóåö æóÝóÖúáò æóÃóäøó Çááøóåó áÇó íõÖöíÚõ ÃóÌúÑó ÇáúãõÄúãöäöíäó (171)

/
Âá ÚãÑÇä