> > >

"ÛÒæÉ ÇáÍÏíÈíÉ æÈíÚÉ ÇáÑÖæÇä" :

#  
1
ÅöäøóÇ ÝóÊóÍúäóÇ áóßó ÝóÊúÍðÇ ãøõÈöíäðÇ (1) áöíóÛúÝöÑó áóßó Çááøóåõ ãóÇ ÊóÞóÏøóãó ãöä ÐóäÈößó æóãóÇ ÊóÃóÎøóÑó æóíõÊöãøó äöÚúãóÊóåõ Úóáóíúßó æóíóåúÏöíóßó ÕöÑóÇØðÇ ãøõÓúÊóÞöíãðÇ (2) æóíóäÕõÑóßó Çááøóåõ äóÕúÑðÇ ÚóÒöíÒðÇ (3) åõæó ÇáøóÐöí ÃóäÒóáó ÇáÓøóßöíäóÉó Ýöí ÞõáõæÈö ÇáúãõÄúãöäöíäó áöíóÒúÏóÇÏõæÇ ÅöíãóÇäðÇ ãøóÚó ÅöíãóÇäöåöãú æóáöáøóåö ÌõäõæÏõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóßöíãðÇ (4) áöíõÏúÎöáó ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóíõßóÝøöÑó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóßóÇäó Ðóáößó ÚöäÏó Çááøóåö ÝóæúÒðÇ ÚóÙöíãðÇ (5) æóíõÚóÐøöÈó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊö æóÇáúãõÔúÑößöíäó æóÇáúãõÔúÑößóÇÊö ÇáÙøóÇäøöíäó ÈöÇááøóåö Ùóäøó ÇáÓøóæúÁö Úóáóíúåöãú ÏóÇÆöÑóÉõ ÇáÓøóæúÁö æóÛóÖöÈó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú æóáóÚóäóåõãú æóÃóÚóÏøó áóåõãú Ìóåóäøóãó æóÓóÇÁóÊú ãóÕöíÑðÇ (6) æóáöáøóåö ÌõäõæÏõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóÒöíÒðÇ ÍóßöíãðÇ (7) ÅöäøóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÔóÇåöÏðÇ æóãõÈóÔøöÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ (8) áöÊõÄúãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö æóÊõÚóÒøöÑõæåõ æóÊõæóÞøöÑõæåõ æóÊõÓóÈøöÍõæåõ ÈõßúÑóÉð æóÃóÕöíáðÇ (9) Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõÈóÇíöÚõæäóßó ÅöäøóãóÇ íõÈóÇíöÚõæäó Çááøóåó íóÏõ Çááøóåö ÝóæúÞó ÃóíúÏöíåöãú Ýóãóä äøóßóËó ÝóÅöäøóãóÇ íóäßõËõ Úóáóì äóÝúÓöåö æóãóäú ÃóæúÝóì ÈöãóÇ ÚóÇåóÏó Úóáóíúåõ Çááøóåó ÝóÓóíõÄúÊöíåö ÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãðÇ (10) ÓóíóÞõæáõ áóßó ÇáúãõÎóáøóÝõæäó ãöäó ÇáúÃóÚúÑóÇÈö ÔóÛóáóÊúäóÇ ÃóãúæóÇáõäóÇ æóÃóåúáõæäóÇ ÝóÇÓúÊóÛúÝöÑú áóäóÇ íóÞõæáõæäó ÈöÃóáúÓöäóÊöåöã ãøóÇ áóíúÓó Ýöí ÞõáõæÈöåöãú Þõáú Ýóãóä íóãúáößõ áóßõã ãøöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ Åöäú ÃóÑóÇÏó Èößõãú ÖóÑøðÇ Ãóæú ÃóÑóÇÏó Èößõãú äóÝúÚðÇ Èóáú ßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑðÇ (11) Èóáú ÙóäóäÊõãú Ãóä áøóä íóäÞóáöÈó ÇáÑøóÓõæáõ æóÇáúãõÄúãöäõæäó Åöáóì Ãóåúáöíåöãú ÃóÈóÏðÇ æóÒõíøöäó Ðóáößó Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóÙóäóäÊõãú Ùóäøó ÇáÓøóæúÁö æóßõäÊõãú ÞóæúãðÇ ÈõæÑðÇ (12) æóãóä áøóãú íõÄúãöä ÈöÇááøóåö æóÑóÓõæáöåö ÝóÅöäøóÇ ÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáúßóÇÝöÑöíäó ÓóÚöíÑðÇ (13) æóáöáøóåö ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö íóÛúÝöÑõ áöãóä íóÔóÇÁõ æóíõÚóÐøöÈõ ãóä íóÔóÇÁõ æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (14) ÓóíóÞõæáõ ÇáúãõÎóáøóÝõæäó ÅöÐóÇ ÇäØóáóÞúÊõãú Åöáóì ãóÛóÇäöãó áöÊóÃúÎõÐõæåóÇ ÐóÑõæäóÇ äóÊøóÈöÚúßõãú íõÑöíÏõæäó Ãóä íõÈóÏøöáõæÇ ßóáóÇãó Çááøóåö Þõá áøóä ÊóÊøóÈöÚõæäóÇ ßóÐóáößõãú ÞóÇáó Çááøóåõ ãöä ÞóÈúáõ ÝóÓóíóÞõæáõæäó Èóáú ÊóÍúÓõÏõæäóäóÇ Èóáú ßóÇäõæÇ áóÇ íóÝúÞóåõæäó ÅöáøóÇ ÞóáöíáðÇ (15) Þõá áøöáúãõÎóáøóÝöíäó ãöäó ÇáúÃóÚúÑóÇÈö ÓóÊõÏúÚóæúäó Åöáóì Þóæúãò Ãõæáöí ÈóÃúÓò ÔóÏöíÏò ÊõÞóÇÊöáõæäóåõãú Ãóæú íõÓúáöãõæäó ÝóÅöä ÊõØöíÚõæÇ íõÄúÊößõãõ Çááøóåõ ÃóÌúÑðÇ ÍóÓóäðÇ æóÅöä ÊóÊóæóáøóæúÇ ßóãóÇ ÊóæóáøóíúÊõã ãøöä ÞóÈúáõ íõÚóÐøöÈúßõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (16) áóíúÓó Úóáóì ÇáúÃóÚúãóì ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúÃóÚúÑóÌö ÍóÑóÌñ æóáóÇ Úóáóì ÇáúãóÑöíÖö ÍóÑóÌñ æóãóä íõØöÚö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ íõÏúÎöáúåõ ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ æóãóä íóÊóæóáøó íõÚóÐøöÈúåõ ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (17) áóÞóÏú ÑóÖöíó Çááøóåõ Úóäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÅöÐú íõÈóÇíöÚõæäóßó ÊóÍúÊó ÇáÔøóÌóÑóÉö ÝóÚóáöãó ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãú ÝóÃóäÒóáó ÇáÓøóßöíäóÉó Úóáóíúåöãú æóÃóËóÇÈóåõãú ÝóÊúÍðÇ ÞóÑöíÈðÇ (18) æóãóÛóÇäöãó ßóËöíÑóÉð íóÃúÎõÐõæäóåóÇ æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóÒöíÒðÇ ÍóßöíãðÇ (19) æóÚóÏóßõãõ Çááøóåõ ãóÛóÇäöãó ßóËöíÑóÉð ÊóÃúÎõÐõæäóåóÇ ÝóÚóÌøóáó áóßõãú åóÐöåö æóßóÝøó ÃóíúÏöíó ÇáäøóÇÓö Úóäßõãú æóáöÊóßõæäó ÂíóÉð áøöáúãõÄúãöäöíäó æóíóåúÏöíóßõãú ÕöÑóÇØðÇ ãøõÓúÊóÞöíãðÇ (20) æóÃõÎúÑóì áóãú ÊóÞúÏöÑõæÇ ÚóáóíúåóÇ ÞóÏú ÃóÍóÇØó Çááøóåõ ÈöåóÇ æóßóÇäó Çááøóåõ Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑðÇ (21) æóáóæú ÞóÇÊóáóßõãõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ áóæóáøóæõÇ ÇáúÃóÏúÈóÇÑó Ëõãøó áóÇ íóÌöÏõæäó æóáöíøðÇ æóáóÇ äóÕöíÑðÇ (22) ÓõäøóÉó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáõ æóáóä ÊóÌöÏó áöÓõäøóÉö Çááøóåö ÊóÈúÏöíáðÇ (23) æóåõæó ÇáøóÐöí ßóÝøó ÃóíúÏöíóåõãú Úóäßõãú æóÃóíúÏöíóßõãú Úóäúåõã ÈöÈóØúäö ãóßøóÉó ãöä ÈóÚúÏö Ãóäú ÃóÙúÝóÑóßõãú Úóáóíúåöãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÈóÕöíÑðÇ (24) åõãõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóÕóÏøõæßõãú Úóäö ÇáúãóÓúÌöÏö ÇáúÍóÑóÇãö æóÇáúåóÏúíó ãóÚúßõæÝðÇ Ãóä íóÈúáõÛó ãóÍöáøóåõ æóáóæúáóÇ ÑöÌóÇáñ ãøõÄúãöäõæäó æóäöÓóÇÁñ ãøõÄúãöäóÇÊñ áøóãú ÊóÚúáóãõæåõãú Ãóä ÊóØóÆõæåõãú ÝóÊõÕöíÈóßõã ãøöäúåõã ãøóÚóÑøóÉñ ÈöÛóíúÑö Úöáúãò áöíõÏúÎöáó Çááøóåõ Ýöí ÑóÍúãóÊöåö ãóä íóÔóÇÁõ áóæú ÊóÒóíøóáõæÇ áóÚóÐøóÈúäóÇ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäúåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ (25) ÅöÐú ÌóÚóáó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Ýöí ÞõáõæÈöåöãõ ÇáúÍóãöíøóÉó ÍóãöíøóÉó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö ÝóÃóäÒóáó Çááøóåõ ÓóßöíäóÊóåõ Úóáóì ÑóÓõæáöåö æóÚóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÃóáúÒóãóåõãú ßóáöãóÉó ÇáÊøóÞúæóì æóßóÇäõæÇ ÃóÍóÞøó ÈöåóÇ æóÃóåúáóåóÇ æóßóÇäó Çááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (26) áóÞóÏú ÕóÏóÞó Çááøóåõ ÑóÓõæáóåõ ÇáÑøõÄúíóÇ ÈöÇáúÍóÞøö áóÊóÏúÎõáõäøó ÇáúãóÓúÌöÏó ÇáúÍóÑóÇãó Åöä ÔóÇÁó Çááøóåõ Âãöäöíäó ãõÍóáøöÞöíäó ÑõÄõæÓóßõãú æóãõÞóÕøöÑöíäó áóÇ ÊóÎóÇÝõæäó ÝóÚóáöãó ãóÇ áóãú ÊóÚúáóãõæÇ ÝóÌóÚóáó ãöä Ïõæäö Ðóáößó ÝóÊúÍðÇ ÞóÑöíÈðÇ (27)

/
ÇáÝÊÍ