> > >

"ÍÇá ÃßËÑ ÇáäÇÓ" :

#  
1
Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó ÎóÑóÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú æóåõãú ÃõáõæÝñ ÍóÐóÑó ÇáúãóæúÊö ÝóÞóÇáó áóåõãõ Çááøóåõ ãõæÊõæÇ Ëõãøó ÃóÍúíóÇåõãú Åöäøó Çááøóåó áóÐõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÔúßõÑõæäó (243)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóÅöä ÊõØöÚú ÃóßúËóÑó ãóä Ýöí ÇáúÃóÑúÖö íõÖöáøõæßó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö Åöä íóÊøóÈöÚõæäó ÅöáÇøó ÇáÙøóäøó æóÅöäú åõãú ÅöáÇøó íóÎúÑõÕõæäó (116)

/
ÇáÃäÚÇã
3
íóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáÓøóÇÚóÉö ÃóíøóÇäó ãõÑúÓóÇåóÇ Þõáú ÅöäøóãóÇ ÚöáúãõåóÇ ÚöäÏó ÑóÈøöí áÇó íõÌóáøöíåóÇ áöæóÞúÊöåóÇ ÅöáÇøó åõæó ËóÞõáóÊú Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö áÇó ÊóÃúÊöíßõãú ÅöáÇøó ÈóÛúÊóÉð íóÓúÃóáõæäóßó ßóÃóäøóßó ÍóÝöíøñ ÚóäúåóÇ Þõáú ÅöäøóãóÇ ÚöáúãõåóÇ ÚöäÏó Çááøóåö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÚúáóãõæäó (187)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
4
ÃóáÇ Åöäøó áöáøåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÃóáÇó Åöäøó æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøñ æóáßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áÇó íóÚúáóãõæäó (55)

/
íæäÓ
5
æóãóÇ Ùóäøõ ÇáøóÐöíäó íóÝúÊóÑõæäó Úóáóì Çááøóåö ÇáúßóÐöÈó íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Åöäøó Çááøóåó áóÐõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áÇó íóÔúßõÑõæäó (60)

/
íæäÓ
6
ÃóÝóãóä ßóÇäó Úóáóì ÈóíøöäóÉò ãøöä ÑøóÈøöåö æóíóÊúáõæåõ ÔóÇåöÏñ ãøöäúåõ æóãöä ÞóÈúáöåö ßöÊóÇÈõ ãõæÓóì ÅóãóÇãðÇ æóÑóÍúãóÉð ÃõæáóÆößó íõÄúãöäõæäó Èöåö æóãóä íóßúÝõÑú Èöåö ãöäó ÇáÃóÍúÒóÇÈö ÝóÇáäøóÇÑõ ãóæúÚöÏõåõ ÝóáÇó Êóßõ Ýöí ãöÑúíóÉò ãøöäúåõ Åöäøóåõ ÇáúÍóÞøõ ãöä ÑøóÈøößó æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íõÄúãöäõæäó (17)

/
åæÏ
7
æóÞóÇáó ÇáøóÐöí ÇÔúÊóÑóÇåõ ãöä ãøöÕúÑó áÇöãúÑóÃóÊöåö ÃóßúÑöãöí ãóËúæóÇåõ ÚóÓóì Ãóä íóäÝóÚóäóÇ Ãóæú äóÊøóÎöÐóåõ æóáóÏðÇ æóßóÐóáößó ãóßøóäøöÇ áöíõæÓõÝó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáöäõÚóáøöãóåõ ãöä ÊóÃúæöíáö ÇáúÃóÍóÇÏöíËö æóÇááøóåõ ÛóÇáöÈñ Úóáóì ÃóãúÑöåö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÚúáóãõæäó (21)

/
íæÓÝ
8
æóãóÇ ÃóßúËóÑõ ÇáäøóÇÓö æóáóæú ÍóÑóÕúÊó ÈöãõÄúãöäöíäó (103) æóãóÇ ÊóÓúÃóáõåõãú Úóáóíúåö ãöäú ÃóÌúÑò Åöäú åõæó ÅöáÇøó ÐößúÑñ áøöáúÚóÇáóãöíäó (104) æóßóÃóíøöä ãøöä ÂíóÉò Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö íóãõÑøõæäó ÚóáóíúåóÇ æóåõãú ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖõæäó (105) æóãóÇ íõÄúãöäõ ÃóßúËóÑõåõãú ÈöÇááøóåö ÅöáÇøó æóåõã ãøõÔúÑößõæäó (106)

/
íæÓÝ
9
ÇáãÑ Êöáúßó ÂíóÇÊõ ÇáúßöÊóÇÈö æóÇáøóÐöíó ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó ÇáúÍóÞøõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íõÄúãöäõæäó (1)

/
ÇáÑÚÏ
10
æóÃóÞúÓóãõæÇ ÈöÇááøóåö ÌóåúÏó ÃóíúãóÇäöåöãú áÇó íóÈúÚóËõ Çááøóåõ ãóä íóãõæÊõ Èóáóì æóÚúÏðÇ Úóáóíúåö ÍóÞøðÇ æóáÜßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áÇó íóÚúáóãõæäó (38)

/
ÇáäÍá
11
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (8)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
12
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (67)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
13
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (103)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
14
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (121)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
15
ÝóßóÐøóÈõæåõ ÝóÃóåúáóßúäóÇåõãú Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (139)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
16
ÝóÃóÎóÐóåõãõ ÇáúÚóÐóÇÈõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (158)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
17
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (174)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
18
Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð æóãóÇ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÄúãöäöíäó (190)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
19
æóÅöäøó ÑóÈøóßó áóÐõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÔúßõÑõæäó (73)

/
Çáäãá
20
ÝóÑóÏóÏúäóÇåõ Åöáóì Ãõãøöåö ßóíú ÊóÞóÑøó ÚóíúäõåóÇ æóáóÇ ÊóÍúÒóäó æóáöÊóÚúáóãó Ãóäøó æóÚúÏó Çááøóåö ÍóÞøñ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (13)

/
ÇáÞÕÕ
21
æóÚúÏó Çááøóåö áóÇ íõÎúáöÝõ Çááøóåõ æóÚúÏóåõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó (6)

/
ÇáÑæã
22
ÝóÃóÞöãú æóÌúåóßó áöáÏøöíäö ÍóäöíÝðÇ ÝöØúÑóÉó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÝóØóÑó ÇáäøóÇÓó ÚóáóíúåóÇ áóÇ ÊóÈúÏöíáó áöÎóáúÞö Çááøóåö Ðóáößó ÇáÏøöíäõ ÇáúÞóíøöãõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó (30)

/
ÇáÑæã
23
æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó ÅöáøóÇ ßóÇÝøóÉð áøöáäøóÇÓö ÈóÔöíÑðÇ æóäóÐöíÑðÇ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó (28)

/
ÓÈÃ
24
áóÎóáúÞõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö ÃóßúÈóÑõ ãöäú ÎóáúÞö ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó (57)

/
ÛÇÝÑ
25
Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõãõ Çááøóíúáó áöÊóÓúßõäõæÇ Ýöíåö æóÇáäøóåóÇÑó ãõÈúÕöÑðÇ Åöäøó Çááøóåó áóÐõæ ÝóÖúáò Úóáóì ÇáäøóÇÓö æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÔúßõÑõæäó (61)

/
ÛÇÝÑ
26
Þõáö Çááøóåõ íõÍúíöíßõãú Ëõãøó íõãöíÊõßõãú Ëõãøó íóÌúãóÚõßõãú Åöáóì íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö áóÇ ÑóíÈó Ýöíåö æóáóßöäøó ÃóßóËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó (26)

/
ÇáÌÇËíÉ