> > >

"ÊÛííÑ ãÇ ÈÇáÞæã" :

#  
1
Ðóáößó ÈöÃóäøó Çááøóåó áóãú íóßõ ãõÛóíøöÑðÇ äøöÚúãóÉð ÃóäúÚóãóåóÇ Úóáóì Þóæúãò ÍóÊøóì íõÛóíøöÑõæÇ ãóÇ ÈöÃóäÝõÓöåöãú æóÃóäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (53)

/
ÇáÃäÝÇá
2
áóåõ ãõÚóÞøöÈóÇÊñ ãøöä Èóíúäö íóÏóíúåö æóãöäú ÎóáúÝöåö íóÍúÝóÙõæäóåõ ãöäú ÃóãúÑö Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÛóíøöÑõ ãóÇ ÈöÞóæúãò ÍóÊøóì íõÛóíøöÑõæÇ ãóÇ ÈöÃóäúÝõÓöåöãú æóÅöÐóÇ ÃóÑóÇÏó Çááøóåõ ÈöÞóæúãò ÓõæÁðÇ ÝóáÇó ãóÑóÏøó áóåõ æóãóÇ áóåõã ãøöä Ïõæäöåö ãöä æóÇáò (11)

/
ÇáÑÚÏ
3
æóÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáÇð ÞóÑúíóÉð ßóÇäóÊú ÂãöäóÉð ãøõØúãóÆöäøóÉð íóÃúÊöíåóÇ ÑöÒúÞõåóÇ ÑóÛóÏðÇ ãøöä ßõáøö ãóßóÇäò ÝóßóÝóÑóÊú ÈöÃóäúÚõãö Çááøóåö ÝóÃóÐóÇÞóåóÇ Çááøóåõ áöÈóÇÓó ÇáúÌõæÚö æóÇáúÎóæúÝö ÈöãóÇ ßóÇäõæÇ íóÕúäóÚõæäó (112)

/
ÇáäÍá