> > >

"áßá ÃãÉ ÃÌá" :

#  
1
æóáößõáøö ÃõãøóÉò ÃóÌóáñ ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú áÇó íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó ÓóÇÚóÉð æóáÇó íóÓúÊóÞúÏöãõæäó (34)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
2
Þõá áÇøó Ãóãúáößõ áöäóÝúÓöí ÖóÑøðÇ æóáÇó äóÝúÚðÇ ÅöáÇøó ãóÇ ÔóÇÁó Çááøóåõ áößõáøö ÃõãøóÉò ÃóÌóáñ ÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú ÝóáÇó íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó ÓóÇÚóÉð æóáÇó íóÓúÊóÞúÏöãõæäó (49)

/
íæäÓ
3
ãøóÇ ÊóÓúÈöÞõ ãöäú ÃõãøóÉò ÃóÌóáóåóÇ æóãóÇ íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó (5)

/
ÇáÍÌÑ
4
æóáóæú íõÄóÇÎöÐõ Çááøóåõ ÇáäøóÇÓó ÈöÙõáúãöåöã ãøóÇ ÊóÑóßó ÚóáóíúåóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóáóßöä íõÄóÎøöÑõåõãú Åáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú áÇó íóÓúÊóÃúÎöÑõæäó ÓóÇÚóÉð æóáÇó íóÓúÊóÞúÏöãõæäó (61)

/
ÇáäÍá
5
æóÅöä ãøóä ÞóÑúíóÉò ÅöáÇøó äóÍúäõ ãõåúáößõæåóÇ ÞóÈúáó íóæúãö ÇáúÞöíóÇãóÉö Ãóæú ãõÚóÐøöÈõæåóÇ ÚóÐóÇÈðÇ ÔóÏöíÏðÇ ßóÇäó Ðóáöß Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö ãóÓúØõæÑðÇ (58)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
6
æóáóæú íõÄóÇÎöÐõ Çááøóåõ ÇáäøóÇÓó ÈöãóÇ ßóÓóÈõæÇ ãóÇ ÊóÑóßó Úóáóì ÙóåúÑöåóÇ ãöä ÏóÇÈøóÉò æóáóßöä íõÄóÎøöÑõåõãú Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÅöÐóÇ ÌóÇÁó ÃóÌóáõåõãú ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöÚöÈóÇÏöåö ÈóÕöíÑðÇ (45)

/
ÝÇØÑ
7
æóÅöä äøóÔóÃú äõÛúÑöÞúåõãú ÝóáóÇ ÕóÑöíÎó áóåõãú æóáóÇ åõãú íõäÞóÐõæäó (43)

/
íÓ
8
íóÛúÝöÑú áóßõã ãøöä ÐõäõæÈößõãú æóíõÄóÎøöÑúßõãú Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Åöäøó ÃóÌóáó Çááøóåö ÅöÐóÇ ÌóÇÁó áóÇ íõÄóÎøóÑõ áóæú ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (4)

/
äæÍ