> > >

"ÇáãÑÃÉ" :

#  
1
æóáÇó ÊóäßöÍõæÇ ÇáúãõÔúÑößóÇÊö ÍóÊøóì íõÄúãöäøó æóáóÃóãóÉñ ãøõÄúãöäóÉñ ÎóíúÑñ ãøöä ãøõÔúÑößóÉò æóáóæú ÃóÚúÌóÈóÊúßõãú æóáÇó ÊõäßöÍõæÇ ÇáúãõÔöÑößöíäó ÍóÊøóì íõÄúãöäõæÇ æóáóÚóÈúÏñ ãøõÄúãöäñ ÎóíúÑñ ãøöä ãøõÔúÑößò æóáóæú ÃóÚúÌóÈóßõãú ÃõæáóÆößó íóÏúÚõæäó Åöáóì ÇáäøóÇÑö æóÇááøóåõ íóÏúÚõæó Åöáóì ÇáúÌóäøóÉö æóÇáúãóÛúÝöÑóÉö ÈöÅöÐúäöåö æóíõÈóíøöäõ ÂíóÇÊöåö áöáäøóÇÓö áóÚóáøóåõãú íóÊóÐóßøóÑõæäó (221)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
äöÓóÇÄõßõãú ÍóÑúËñ áøóßõãú ÝóÃúÊõæÇ ÍóÑúËóßõãú Ãóäøóì ÔöÆúÊõãú æóÞóÏøöãõæÇ áöÃóäÝõÓößõãú æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøóßõã ãøõáÇóÞõæåõ æóÈóÔøöÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó (223)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
æóÇáúãõØóáøóÞóÇÊõ íóÊóÑóÈøóÕúäó ÈöÃóäÝõÓöåöäøó ËóáÇóËóÉó ÞõÑõæóÁò æóáÇó íóÍöáøõ áóåõäøó Ãóä íóßúÊõãúäó ãóÇ ÎóáóÞó Çááøóåõ Ýöí ÃóÑúÍóÇãöåöäøó Åöä ßõäøó íõÄúãöäøó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáÂÎöÑö æóÈõÚõæáóÊõåõäøó ÃóÍóÞøõ ÈöÑóÏøöåöäøó Ýöí Ðóáößó Åöäú ÃóÑóÇÏõæÇ ÅöÕúáÇóÍðÇ æóáóåõäøó ãöËúáõ ÇáøóÐöí Úóáóíúåöäøó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóáöáÑøöÌóÇáö Úóáóíúåöäøó ÏóÑóÌóÉñ æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Íóßõíãñ (228)

/
ÇáÈÞÑÉ
4
æóÇáøóÐöíäó íõÊóæóÝøóæúäó ãöäßõãú æóíóÐóÑõæäó ÃóÒúæóÇÌðÇ íóÊóÑóÈøóÕúäó ÈöÃóäÝõÓöåöäøó ÃóÑúÈóÚóÉó ÃóÔúåõÑò æóÚóÔúÑðÇ ÝóÅöÐóÇ ÈóáóÛúäó ÃóÌóáóåõäøó ÝóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú ÝöíãóÇ ÝóÚóáúäó Ýöí ÃóäÝõÓöåöäøó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (234)

/
ÇáÈÞÑÉ
5
æóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú ÝöíãóÇ ÚóÑøóÖúÊõã Èöåö ãöäú ÎöØúÈóÉö ÇáäøöÓóÇÁö Ãóæú ÃóßúäóäÊõãú Ýöí ÃóäÝõÓößõãú Úóáöãó Çááøóåõ Ãóäøóßõãú ÓóÊóÐúßõÑõæäóåõäøó æóáóßöä áÇøó ÊõæóÇÚöÏõæåõäøó ÓöÑøðÇ ÅöáÇøó Ãóä ÊóÞõæáõæÇ ÞóæúáÇð ãøóÚúÑõæÝðÇ æóáÇó ÊóÚúÒöãõæÇ ÚõÞúÏóÉó ÇáäøößóÇÍö ÍóÊøóìó íóÈúáõÛó ÇáúßöÊóÇÈõ ÃóÌóáóåõ æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÃóäÝõÓößõãú ÝóÇÍúÐóÑõæåõ æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ Íóáöíãñ (235)

/
ÇáÈÞÑÉ
6
æóÇáøóÐöíäó íõÊóæóÝøóæúäó ãöäßõãú æóíóÐóÑõæäó ÃóÒúæóÇÌðÇ æóÕöíøóÉð áøöÃóÒúæóÇÌöåöã ãøóÊóÇÚðÇ Åöáóì ÇáúÍóæúáö ÛóíúÑó ÅöÎúÑóÇÌò ÝóÅöäú ÎóÑóÌúäó ÝóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú Ýöí ãóÇ ÝóÚóáúäó Ýöíó ÃóäÝõÓöåöäøó ãöä ãøóÚúÑõæÝò æóÇááøóåõ ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ (240)

/
ÇáÈÞÑÉ
7
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÊóÏóÇíóäÊõã ÈöÏóíúäò Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì ÝóÇßúÊõÈõæåõ æóáúíóßúÊõÈ Èøóíúäóßõãú ßóÇÊöÈñ ÈöÇáúÚóÏúáö æóáÇó íóÃúÈó ßóÇÊöÈñ Ãóäú íóßúÊõÈó ßóãóÇ Úóáøóãóåõ Çááøóåõ ÝóáúíóßúÊõÈú æóáúíõãúáöáö ÇáøóÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞøõ æóáúíóÊøóÞö Çááøóåó ÑóÈøóåõ æóáÇó íóÈúÎóÓú ãöäúåõ ÔóíúÆðÇ ÝóÅä ßóÇäó ÇáøóÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞøõ ÓóÝöíåðÇ Ãóæú ÖóÚöíÝðÇ Ãóæú áÇó íóÓúÊóØöíÚõ Ãóä íõãöáøó åõæó Ýóáúíõãúáöáú æóáöíøõåõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóÇÓúÊóÔúåöÏõæÇ ÔóåöíÏóíúäö ãöä ÑøöÌóÇáößõãú ÝóÅöä áøóãú íóßõæäóÇ ÑóÌõáóíúäö ÝóÑóÌõáñ æóÇãúÑóÃóÊóÇäö ãöãøóä ÊóÑúÖóæúäó ãöäó ÇáÔøõåóÏóÇÁö Ãóä ÊóÖöáøó ÅúÍúÏóÇåõãóÇ ÝóÊõÐóßøöÑó ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÇáÃõÎúÑóì æóáÇó íóÃúÈó ÇáÔøõåóÏóÇÁõ ÅöÐóÇ ãóÇ ÏõÚõæÇ æóáÇó ÊóÓúÃóãõæúÇ Ãóä ÊóßúÊõÈõæúåõ ÕóÛöíÑðÇ Ãóæ ßóÈöíÑðÇ Åöáóì ÃóÌóáöåö Ðóáößõãú ÃóÞúÓóØõ ÚöäÏó Çááøóåö æóÃóÞúæãõ áöáÔøóåóÇÏóÉö æóÃóÏúäóì ÃóáÇøó ÊóÑúÊóÇÈõæÇ ÅöáÇøó Ãóä Êóßõæäó ÊöÌóÇÑóÉð ÍóÇÖöÑóÉð ÊõÏöíÑõæäóåóÇ Èóíúäóßõãú ÝóáóíúÓó Úóáóíúßõãú ÌõäóÇÍñ ÃóáÇøó ÊóßúÊõÈõæåóÇ æóÃóÔúåöÏõæúÇ ÅöÐóÇ ÊóÈóÇíóÚúÊõãú æóáÇó íõÖóÇÑøó ßóÇÊöÈñ æóáÇó ÔóåöíÏñ æóÅöä ÊóÝúÚóáõæÇ ÝóÅöäøóåõ ÝõÓõæÞñ Èößõãú æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó æóíõÚóáøöãõßõãõ Çááøóåõ æóÇááøóåõ Èößõáøö ÔóíúÁò Úóáöíãñ (282)

/
ÇáÈÞÑÉ
8
æóãóä áøóãú íóÓúÊóØöÚú ãöäßõãú ØóæúáÇð Ãóä íóäßöÍó ÇáúãõÍúÕóäóÇÊö ÇáúãõÄúãöäóÇÊö Ýóãöä ãøöÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõã ãøöä ÝóÊóíóÇÊößõãõ ÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöÅöíãóÇäößõãú ÈóÚúÖõßõã ãøöä ÈóÚúÖò ÝóÇäßöÍõæåõäøó ÈöÅöÐúäö Ãóåúáöåöäøó æóÂÊõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö ãõÍúÕóäóÇÊò ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍóÇÊò æóáÇó ãõÊøóÎöÐóÇÊö ÃóÎúÏóÇäò ÝóÅöÐóÇ ÃõÍúÕöäøó ÝóÅöäú ÃóÊóíúäó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ÝóÚóáóíúåöäøó äöÕúÝõ ãóÇ Úóáóì ÇáúãõÍúÕóäóÇÊö ãöäó ÇáúÚóÐóÇÈö Ðóáößó áöãóäú ÎóÔöíó ÇáúÚóäóÊó ãöäúßõãú æóÃóä ÊóÕúÈöÑõæÇ ÎóíúÑñ áøóßõãú æóÇááøóåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (25)

/
ÇáäÓÇÁ
9
æóáÇó ÊóÊóãóäøóæúÇ ãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ Èöåö ÈóÚúÖóßõãú Úóáóì ÈóÚúÖò áøöáÑøöÌóÇáö äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ ÇßúÊóÓóÈõæÇ æóáöáäøöÓóÇÁö äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ ÇßúÊóÓóÈúäó æóÇÓúÃóáõæÇ Çááøóåó ãöä ÝóÖúáöåö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó Èößõáøö ÔóíúÁò ÚóáöíãðÇ (32)

/
ÇáäÓÇÁ
10
ÇáÑøöÌóÇáõ ÞóæøóÇãõæäó Úóáóì ÇáäøöÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÞóÇäöÊóÇÊñ ÍóÇÝöÙóÇÊñ áøöáúÛóíúÈö ÈöãóÇ ÍóÝöÙó Çááøóåõ æóÇááÇøóÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäøó ÝóÚöÙõæåõäøó æóÇåúÌõÑõæåõäøó Ýöí ÇáúãóÖóÇÌöÚö æóÇÖúÑöÈõæåõäøó ÝóÅöäú ÃóØóÚúäóßõãú ÝóáÇó ÊóÈúÛõæÇ Úóáóíúåöäøó ÓóÈöíáÇð Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóáöíøðÇ ßóÈöíÑðÇ (34)

/
ÇáäÓÇÁ
11
æóÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóáÇó ÊõÔúÑößõæÇ Èöåö ÔóíúÆðÇ æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ æóÈöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇáúÌóÇÑö Ðöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúÌóÇÑö ÇáúÌõäõÈö æóÇáÕøóÇÍöÈö ÈöÇáÌóäÈö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ãóä ßóÇäó ãõÎúÊóÇáÇð ÝóÎõæÑðÇ (36)

/
ÇáäÓÇÁ
12
æóíóÓúÊóÝúÊõæäóßó Ýöí ÇáäøöÓóÇÁö Þõáö Çááøóåõ íõÝúÊöíßõãú Ýöíåöäøó æóãóÇ íõÊúáóì Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö Ýöí íóÊóÇãóì ÇáäøöÓóÇÁö ÇáøóáÇÊöí áÇó ÊõÄúÊõæäóåõäøó ãóÇ ßõÊöÈó áóåõäøó æóÊóÑúÛóÈõæäó Ãóä ÊóäßöÍõæåõäøó æóÇáúãõÓúÊóÖúÚóÝöíäó ãöäó ÇáúæöáúÏóÇäö æóÃóä ÊóÞõæãõæÇ áöáúíóÊóÇãóì ÈöÇáúÞöÓúØö æóãóÇ ÊóÝúÚóáõæÇ ãöäú ÎóíúÑò ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó Èöåö ÚóáöíãðÇ (127) æóÅöäö ÇãúÑóÃóÉñ ÎóÇÝóÊú ãöä ÈóÚúáöåóÇ äõÔõæÒðÇ Ãóæú ÅöÚúÑóÇÖðÇ ÝóáÇó ÌõäóÇÍó ÚóáóíúåöãóÇ Ãóä íõÕúáöÍóÇ ÈóíúäóåõãóÇ ÕõáúÍðÇ æóÇáÕøõáúÍõ ÎóíúÑñ æóÃõÍúÖöÑóÊö ÇáÃóäÝõÓõ ÇáÔøõÍøó æóÅöä ÊõÍúÓöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑðÇ (128) æóáóä ÊóÓúÊóØöíÚõæÇ Ãóä ÊóÚúÏöáõæÇ Èóíúäó ÇáäøöÓóÇÁ æóáóæú ÍóÑóÕúÊõãú ÝóáÇó ÊóãöíáõæÇ ßõáøó Çáúãóíúáö ÝóÊóÐóÑõæåóÇ ßóÇáúãõÚóáøóÞóÉö æóÅöä ÊõÕúáöÍõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (129)

/
ÇáäÓÇÁ
13
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò æóÌóÚóáó ãöäúåóÇ ÒóæúÌóåóÇ áöíóÓúßõäó ÅöáóíúåóÇ ÝóáóãøóÇ ÊóÛóÔøóÇåóÇ ÍóãóáóÊú ÍóãúáÇð ÎóÝöíÝðÇ ÝóãóÑøóÊú Èöåö ÝóáóãøóÇ ÃóËúÞóáóÊ ÏøóÚóæóÇ Çááøóåó ÑóÈøóåõãóÇ áóÆöäú ÂÊóíúÊóäóÇ ÕóÇáöÍÇð áøóäóßõæäóäøó ãöäó ÇáÔøóÇßöÑöíäó (189)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
14
ÞóÇáó ÑóÈøö ÇáÓøöÌúäõ ÃóÍóÈøõ Åöáóíøó ãöãøóÇ íóÏúÚõæäóäöí Åöáóíúåö æóÅöáÇøó ÊóÕúÑöÝú Úóäøöí ßóíúÏóåõäøó ÃóÕúÈõ Åöáóíúåöäøó æóÃóßõä ãøöäó ÇáúÌóÇåöáöíäó (33)

/
íæÓÝ
15
æóíóÌúÚóáõæäó áöáøåö ÇáúÈóäóÇÊö ÓõÈúÍóÇäóåõ æóáóåõã ãøóÇ íóÔúÊóåõæäó (57) æóÅöÐóÇ ÈõÔøöÑó ÃóÍóÏõåõãú ÈöÇáúÃõäËóì Ùóáøó æóÌúåõåõ ãõÓúæóÏøðÇ æóåõæó ßóÙöíãñ (58) íóÊóæóÇÑóì ãöäó ÇáúÞóæúãö ãöä ÓõæÁö ãóÇ ÈõÔøöÑó Èöåö ÃóíõãúÓößõåõ Úóáóì åõæäò Ãóãú íóÏõÓøõåõ Ýöí ÇáÊøõÑóÇÈö ÃóáÇó ÓóÇÁó ãóÇ íóÍúßõãõæäó (59)

/
ÇáäÍá
16
ÅöáøóÇ Úóáóì ÃóÒúæóÇÌöåöãú Ãæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú ÝóÅöäøóåõãú ÛóíúÑõ ãóáõæãöíäó (6)

/
ÇáãÄãäæä
17
æóÞõá áøöáúãõÄúãöäóÇÊö íóÛúÖõÖúäó ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöäøó æóíóÍúÝóÙúäó ÝõÑõæÌóåõäøó æóáóÇ íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäøó ÅöáøóÇ ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóáúíóÖúÑöÈúäó ÈöÎõãõÑöåöäøó Úóáóì ÌõíõæÈöåöäøó æóáóÇ íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäøó ÅöáøóÇ áöÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÂÈóÇÆöåöäøó Ãóæú ÂÈóÇÁö ÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÃóÈúäóÇÆöåöäøó Ãóæú ÃóÈúäóÇÁö ÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÅöÎúæóÇäöåöäøó Ãóæú Èóäöí ÅöÎúæóÇäöåöäøó Ãóæú Èóäöí ÃóÎóæóÇÊöåöäøó Ãóæú äöÓóÇÆöåöäøó Ãóæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõäøó Ãóæö ÇáÊøóÇÈöÚöíäó ÛóíúÑö Ãõæúáöí ÇáúÅöÑúÈóÉö ãöäó ÇáÑøöÌóÇáö Ãóæö ÇáØøöÝúáö ÇáøóÐöíäó áóãú íóÙúåóÑõæÇ Úóáóì ÚóæúÑóÇÊö ÇáäøöÓóÇÁö æóáóÇ íóÖúÑöÈúäó ÈöÃóÑúÌõáöåöäøó áöíõÚúáóãó ãóÇ íõÎúÝöíäó ãöä ÒöíäóÊöåöäøó æóÊõæÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö ÌóãöíÚðÇ ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó (31) æóÃóäßöÍõæÇ ÇáúÃóíóÇãóì ãöäßõãú æóÇáÕøóÇáöÍöíäó ãöäú ÚöÈóÇÏößõãú æóÅöãóÇÆößõãú Åöä íóßõæäõæÇ ÝõÞóÑóÇÁó íõÛúäöåöãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóÇááøóåõ æóÇÓöÚñ Úóáöíãñ (32) æóáúíóÓúÊóÚúÝöÝö ÇáøóÐöíäó áóÇ íóÌöÏõæäó äößóÇÍðÇ ÍóÊøóì íõÛúäöíóåõãú Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóÇáøóÐöíäó íóÈúÊóÛõæäó ÇáúßöÊóÇÈó ãöãøóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú ÝóßóÇÊöÈõæåõãú Åöäú ÚóáöãúÊõãú Ýöíåöãú ÎóíúÑðÇ æóÂÊõæåõã ãøöä ãøóÇáö Çááøóåö ÇáøóÐöí ÂÊóÇßõãú æóáóÇ ÊõßúÑöåõæÇ ÝóÊóíóÇÊößõãú Úóáóì ÇáúÈöÛóÇÁö Åöäú ÃóÑóÏúäó ÊóÍóÕøõäðÇ áøöÊóÈúÊóÛõæÇ ÚóÑóÖó ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ æóãóä íõßúÑöååøõäøó ÝóÅöäøó Çááøóåó ãöä ÈóÚúÏö ÅößúÑóÇåöåöäøó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (33)

/
ÇáäæÑ
18
æóÇáúÞóæóÇÚöÏõ ãöäó ÇáäøöÓóÇÁö ÇááøóÇÊöí áóÇ íóÑúÌõæäó äößóÇÍðÇ ÝóáóíúÓó Úóáóíúåöäøó ÌõäóÇÍñ Ãóä íóÖóÚúäó ËöíóÇÈóåõäøó ÛóíúÑó ãõÊóÈóÑøöÌóÇÊò ÈöÒöíäóÉò æóÃóä íóÓúÊóÚúÝöÝúäó ÎóíúÑñ áøóåõäøó æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ (60)

/
ÇáäæÑ
19
ãøóÇ ÌóÚóáó Çááøóåõ áöÑóÌõáò ãøöä ÞóáúÈóíúäö Ýöí ÌóæúÝöåö æóãóÇ ÌóÚóáó ÃóÒúæóÇÌóßõãõ ÇááøóÇÆöí ÊõÙóÇåöÑõæäó ãöäúåõäøó ÃõãøóåóÇÊößõãú æóãóÇ ÌóÚóáó ÃóÏúÚöíóÇÁóßõãú ÃóÈúäóÇÁóßõãú Ðóáößõãú Þóæúáõßõã ÈöÃóÝúæóÇåößõãú æóÇááøóåõ íóÞõæáõ ÇáúÍóÞøó æóåõæó íóåúÏöí ÇáÓøóÈöíáó (4)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
20
ÊõÑúÌöí ãóä ÊóÔóÇÁõ ãöäúåõäøó æóÊõÄúæöí Åöáóíúßó ãóä ÊóÔóÇÁõ æóãóäö ÇÈúÊóÛóíúÊó ãöãøóäú ÚóÒóáúÊó ÝóáóÇ ÌõäóÇÍó Úóáóíúßó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä ÊóÞóÑøó ÃóÚúíõäõåõäøó æóáóÇ íóÍúÒóäøó æóíóÑúÖóíúäó ÈöãóÇ ÂÊóíúÊóåõäøó ßõáøõåõäøó æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÞõáõæÈößõãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóáöíãðÇ ÍóáöíãðÇ (51)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
21
áøóÇ ÌõäóÇÍó Úóáóíúåöäøó Ýöí ÂÈóÇÆöåöäøó æóáóÇ ÃóÈúäóÇÆöåöäøó æóáóÇ ÅöÎúæóÇäöåöäøó æóáóÇ ÃóÈúäóÇÁö ÅöÎúæóÇäöåöäøó æóáóÇ ÃóÈúäóÇÁö ÃóÎóæóÇÊöåöäøó æóáóÇ äöÓóÇÆöåöäøó æóáóÇ ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõäøó æóÇÊøóÞöíäó Çááøóåó Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÔóåöíÏðÇ (55)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
22
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó æóÈóäóÇÊößó æóäöÓóÇÁö ÇáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöä ÌóáóÇÈöíÈöåöäøó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä íõÚúÑóÝúäó ÝóáóÇ íõÄúÐóíúäó æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (59)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
23
æóÇááøóåõ ÎóáóÞóßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ÌóÚóáóßõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóãóÇ ÊóÍúãöáõ ãöäú ÃõäËóì æóáóÇ ÊóÖóÚõ ÅöáøóÇ ÈöÚöáúãöåö æóãóÇ íõÚóãøóÑõ ãöä ãøõÚóãøóÑò æóáóÇ íõäÞóÕõ ãöäú ÚõãõÑöåö ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò Åöäøó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (11)

/
ÝÇØÑ
24
Ãóãö ÇÊøóÎóÐó ãöãøóÇ íóÎúáõÞõ ÈóäóÇÊò æóÃóÕúÝóÇßõã ÈöÇáúÈóäöíäó (16)

/
ÇáÒÎÑÝ
25
æóÅöÐóÇ ÈõÔøöÑó ÃóÍóÏõåõã ÈöãóÇ ÖóÑóÈó áöáÑøóÍúãóäö ãóËóáðÇ Ùóáøó æóÌúåõåõ ãõÓúæóÏøðÇ æóåõæó ßóÙöíãñ (17)

/
ÇáÒÎÑÝ
26
ÞóÏú ÓóãöÚó Çááøóåõ Þóæúáó ÇáøóÊöí ÊõÌóÇÏöáõßó Ýöí ÒóæúÌöåóÇ æóÊóÔúÊóßöí Åöáóì Çááøóåö æóÇááøóåõ íóÓúãóÚõ ÊóÍóÇæõÑóßõãóÇ Åöäøó Çááøóåó ÓóãöíÚñ ÈóÕöíÑñ (1)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
27
ÇáøóÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöäßõã ãøöä äøöÓóÇÆöåöã ãøóÇ åõäøó ÃõãøóåóÇÊöåöãú Åöäú ÃõãøóåóÇÊõåõãú ÅöáøóÇ ÇááøóÇÆöí æóáóÏúäóåõãú æóÅöäøóåõãú áóíóÞõæáõæäó ãõäßóÑðÇ ãøöäó ÇáúÞóæúáö æóÒõæÑðÇ æóÅöäøó Çááøóåó áóÚóÝõæøñ ÛóÝõæÑñ (2)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
28
ÖóÑóÈó Çááøóåõ ãóËóáðÇ áøöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÇöãúÑóÃóÉó äõæÍò æóÇöãúÑóÃóÉó áõæØò ßóÇäóÊóÇ ÊóÍúÊó ÚóÈúÏóíúäö ãöäú ÚöÈóÇÏöäóÇ ÕóÇáöÍóíúäö ÝóÎóÇäóÊóÇåõãóÇ Ýóáóãú íõÛúäöíóÇ ÚóäúåõãóÇ ãöäó Çááøóåö ÔóíúÆðÇ æóÞöíáó ÇÏúÎõáóÇ ÇáäøóÇÑó ãóÚó ÇáÏøóÇÎöáöíäó (10)

/
ÇáÊÍÑíã
29
æóãóÑúíóãó ÇÈúäóÊó ÚöãúÑóÇäó ÇáøóÊöí ÃóÍúÕóäóÊú ÝóÑúÌóåóÇ ÝóäóÝóÎúäóÇ Ýöíåö ãöä ÑøõæÍöäóÇ æóÕóÏøóÞóÊú ÈößóáöãóÇÊö ÑóÈøöåóÇ æóßõÊõÈöåö æóßóÇäóÊú ãöäó ÇáúÞóÇäöÊöíäó (12)

/
ÇáÊÍÑíã
30
ÅöáøóÇ Úóáóì ÃóÒúæóÇÌöåöãú Ãóæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú ÝóÅöäøóåõãú ÛóíúÑõ ãóáõæãöíäó (30)

/
ÇáãÚÇÑÌ
31
æóÅöÐóÇ ÇáäøõÝõæÓõ ÒõæøöÌóÊú (7) æóÅöÐóÇ ÇáúãóæúÄõæÏóÉõ ÓõÆöáóÊú (8) ÈöÃóíøö ÐóäÈò ÞõÊöáóÊú (9)

/
ÇáÊßæíÑ
32

/
ÇáÊßæíÑ