> > >

"ÇáÑÌá æÇáãÑÃÉ" :

#  
1
ßóíúÝó ÊóßúÝõÑõæäó ÈöÇááøóåö æóßõäÊõãú ÃóãúæóÇÊÇð ÝóÃóÍúíóÇßõãú Ëõãøó íõãöíÊõßõãú Ëõãøó íõÍúíöíßõãú Ëõãøó Åöáóíúåö ÊõÑúÌóÚõæäó (28)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
ßóÇäó ÇáäøóÇÓõ ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð ÝóÈóÚóËó Çááøóåõ ÇáäøóÈöíøöíäó ãõÈóÔøöÑöíäó æóãõäÐöÑöíäó æóÃóäÒóáó ãóÚóåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöíóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÝöíãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝó Ýöíåö ÅöáÇøó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæåõ ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÌóÇÁÊúåõãõ ÇáúÈóíøöäóÇÊõ ÈóÛúíðÇ Èóíúäóåõãú ÝóåóÏóì Çááøóåõ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áöãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö ãöäó ÇáúÍóÞøö ÈöÅöÐúäöåö æóÇááøóåõ íóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁ Åöáóì ÕöÑóÇØò ãøõÓúÊóÞöíãò (213)

/
ÇáÈÞÑÉ
3
ÝóÇÓúÊóÌóÇÈó áóåõãú ÑóÈøõåõãú Ãóäøöí áÇó ÃõÖöíÚõ Úóãóáó ÚóÇãöáò ãøöäßõã ãøöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì ÈóÚúÖõßõã ãøöä ÈóÚúÖò ÝóÇáøóÐöíäó åóÇÌóÑõæÇ æóÃõÎúÑöÌõæÇ ãöä ÏöíóÇÑöåöãú æóÃõæÐõæÇ Ýöí ÓóÈöíáöí æóÞóÇÊóáõæÇ æóÞõÊöáõæÇ áóÃõßóÝøöÑóäøó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóáóÃõÏúÎöáóäøóåõãú ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ËóæóÇÈðÇ ãøöä ÚöäÏö Çááøóåö æóÇááøóåõ ÚöäÏóåõ ÍõÓúäõ ÇáËøóæóÇÈö (195)

/
Âá ÚãÑÇä
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÇÊøóÞõæÇ ÑóÈøóßõãõ ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò æóÎóáóÞó ãöäúåóÇ ÒóæúÌóåóÇ æóÈóËøó ãöäúåõãóÇ ÑöÌóÇáÇð ßóËöíÑðÇ æóäöÓóÇÁð æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÇáøóÐöí ÊóÓóÇÁóáõæäó Èöåö æóÇáÃóÑúÍóÇãó Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó Úóáóíúßõãú ÑóÞöíÈðÇ (1)

/
ÇáäÓÇÁ
5
íõÑöíÏõ Çááøóåõ Ãóä íõÎóÝøöÝó Úóäßõãú æóÎõáöÞó ÇáÅöäÓóÇäõ ÖóÚöíÝðÇ (28)

/
ÇáäÓÇÁ
6
ÅöáÇøó ÇáúãõÓúÊóÖúÚóÝöíäó ãöäó ÇáÑøöÌóÇáö æóÇáäøöÓóÇÁö æóÇáúæöáúÏóÇäö áÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó ÍöíáóÉð æóáÇó íóåúÊóÏõæäó ÓóÈöíáÇð (98)

/
ÇáäÓÇÁ
7
ÝóÃõæáóÆößó ÚóÓóì Çááøóåõ Ãóä íóÚúÝõæó Úóäúåõãú æóßóÇäó Çááøóåõ ÚóÝõæøðÇ ÛóÝõæÑðÇ (99)

/
ÇáäÓÇÁ
8
æóãóä íóÚúãóáú ãöäó ÇáÕøóÇáöÍóÇÊó ãöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì æóåõæó ãõÄúãöäñ ÝóÃõæáóÆößó íóÏúÎõáõæäó ÇáúÌóäøóÉó æóáÇó íõÙúáóãõæäó äóÞöíÑðÇ (124)

/
ÇáäÓÇÁ
9
æóåõæó ÇáøóÐöíó ÃóäÔóÃóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò ÝóãõÓúÊóÞóÑøñ æóãõÓúÊóæúÏóÚñ ÞóÏú ÝóÕøóáúäóÇ ÇáúÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÝúÞóåõæäó (98)

/
ÇáÃäÚÇã
10
Þõáú ÃóãóÑó ÑóÈøöí ÈöÇáúÞöÓúØö æóÃóÞöíãõæÇ æõÌõæåóßõãú ÚöäÏó ßõáøö ãóÓúÌöÏò æóÇÏúÚõæåõ ãõÎúáöÕöíäó áóåõ ÇáÏøöíäó ßóãóÇ ÈóÏóÃóßõãú ÊóÚõæÏõæäó (29)

/
ÇáÃÚÑÇÝ
11
æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáúÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ æóãóÓóÇßöäó ØóíøöÈóÉð Ýöí ÌóäøóÇÊö ÚóÏúäò æóÑöÖúæóÇäñ ãøöäó Çááøóåö ÃóßúÈóÑõ Ðóáößó åõæó ÇáúÝóæúÒõ ÇáúÚóÙöíãõ (72)

/
ÇáÊæÈÉ
12
æóãóÇ ßóÇäó ÇáäøóÇÓõ ÅöáÇøó ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð ÝóÇÎúÊóáóÝõæÇ æóáóæúáÇó ßóáöãóÉñ ÓóÈóÞóÊú ãöä ÑøóÈøößó áóÞõÖöíó Èóíúäóåõãú ÝöíãóÇ Ýöíåö íóÎúÊóáöÝõæäó (19)

/
íæäÓ
13
ÌóäøóÇÊõ ÚóÏúäò íóÏúÎõáõæäóåóÇ æóãóäú ÕóáóÍó ãöäú ÂÈóÇÆöåöãú æóÃóÒúæóÇÌöåöãú æóÐõÑøöíøóÇÊöåöãú æóÇáúãóáÇóÆößóÉõ íóÏúÎõáõæäó Úóáóíúåöã ãøöä ßõáøö ÈóÇÈò (23)

/
ÇáÑÚÏ
14
æóáóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ãöä ÕóáúÕóÇáò ãøöäú ÍóãóÅò ãøóÓúäõæäò (26)

/
ÇáÍÌÑ
15
ÎóáóÞó ÇáúÅöäÓóÇäó ãöä äøõØúÝóÉò ÝóÅöÐóÇ åõæó ÎóÕöíãñ ãøõÈöíäñ (4) æóÇáúÃóäúÚóÇãó ÎóáóÞóåóÇ áóßõãú ÝöíåóÇ ÏöÝúÁñ æóãóäóÇÝöÚõ æóãöäúåóÇ ÊóÃúßõáõæäó (5) æóáóßõãú ÝöíåóÇ ÌóãóÇáñ Íöíäó ÊõÑöíÍõæäó æóÍöíäó ÊóÓúÑóÍõæäó (6) æóÊóÍúãöáõ ÃóËúÞóÇáóßõãú Åöáóì ÈóáóÏò áøóãú ÊóßõæäõæÇ ÈóÇáöÛöíåö ÅöáÇøó ÈöÔöÞøö ÇáúÃóäÝõÓö Åöäøó ÑóÈøóßõãú áóÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ (7) æóÇáúÎóíúáó æóÇáúÈöÛóÇáó æóÇáúÍóãöíÑó áöÊóÑúßóÈõæåóÇ æóÒöíäóÉð æóíóÎúáõÞõ ãóÇ áÇó ÊóÚúáóãõæäó (8) æóÚóáóì Çááøóåö ÞóÕúÏõ ÇáÓøóÈöíáö æóãöäúåóÇ ÌóÇÆöÑñ æóáóæú ÔóÇÁó áóåóÏóÇßõãú ÃóÌúãóÚöíäó (9) åõæó ÇáøóÐöí ÃóäÒóáó ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð áøóßõã ãøöäúåõ ÔóÑóÇÈñ æóãöäúåõ ÔóÌóÑñ Ýöíåö ÊõÓöíãõæäó (10) íõäÈöÊõ áóßõã Èöåö ÇáÒøóÑúÚó æóÇáÒøóíúÊõæäó æóÇáäøóÎöíáó æóÇáúÃóÚúäóÇÈó æóãöä ßõáøö ÇáËøóãóÑóÇÊö Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (11) æóÓóÎøóÑó áóßõãõ Çááøóíúáó æóÇáúäøóåóÇÑó æóÇáÔøóãúÓó æóÇáúÞóãóÑó æóÇáúäøõÌõæãõ ãõÓóÎøóÑóÇÊñ ÈöÃóãúÑöåö Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íóÚúÞöáõæäó (12) æóãóÇ ÐóÑóÃó áóßõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãõÎúÊóáöÝðÇ ÃóáúæóÇäõåõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÐøóßøóÑõæäó (13) æóåõæó ÇáøóÐöí ÓóÎøóÑó ÇáúÈóÍúÑó áöÊóÃúßõáõæÇ ãöäúåõ áóÍúãðÇ ØóÑöíøðÇ æóÊóÓúÊóÎúÑöÌõæÇ ãöäúåõ ÍöáúíóÉð ÊóáúÈóÓõæäóåóÇ æóÊóÑóì ÇáúÝõáúßó ãóæóÇÎöÑó Ýöíåö æóáöÊóÈúÊóÛõæÇ ãöä ÝóÖúáöåö æóáóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (14) æóÃóáúÞóì Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÑóæóÇÓöíó Ãóä ÊóãöíÏó Èößõãú æóÃóäúåóÇÑðÇ æóÓõÈõáÇð áøóÚóáøóßõãú ÊóåúÊóÏõæäó (15) æóÚóáÇãóÇÊò æóÈöÇáäøóÌúãö åõãú íóåúÊóÏõæäó (16) ÃóÝóãóä íóÎúáõÞõ ßóãóä áÇøó íóÎúáõÞõ ÃóÝóáÇ ÊóÐóßøóÑõæäó (17) æóÅöä ÊóÚõÏøõæÇ äöÚúãóÉó Çááøóåö áÇó ÊõÍúÕõæåóÇ Åöäøó Çááøóåó áóÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (18)

/
ÇáäÍá
16
æóÇááøóåõ ÃóäÒóáó ãöäó ÇáúÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÝóÃóÍúíóÇ Èöåö ÇáúÃóÑúÖó ÈóÚúÏó ãóæúÊöåóÇ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÓúãóÚõæäó (65) æóÅöäøó áóßõãú Ýöí ÇáúÃóäúÚóÇãö áóÚöÈúÑóÉð äøõÓúÞöíßõã ãøöãøóÇ Ýöí ÈõØõæäöåö ãöä Èóíúäö ÝóÑúËò æóÏóãò áøóÈóäðÇ ÎóÇáöÕðÇ ÓóÇÆöÛðÇ áöáÔøóÇÑöÈöíäó (66) æóãöä ËóãóÑóÇÊö ÇáäøóÎöíáö æóÇáúÃóÚúäóÇÈö ÊóÊøóÎöÐõæäó ãöäúåõ ÓóßóÑðÇ æóÑöÒúÞðÇ ÍóÓóäðÇ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áøöÞóæúãò íóÚúÞöáõæäó (67)

/
ÇáäÍá
17
æóÇááøóåõ ÃóÎúÑóÌóßõã ãøöä ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú áÇó ÊóÚúáóãõæäó ÔóíúÆðÇ æóÌóÚóáó áóßõãõ ÇáÓøóãúÚó æóÇáúÃóÈúÕóÇÑó æóÇáúÃóÝúÆöÏóÉó áóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (78)

/
ÇáäÍá
18
æóÇááøóåõ ÌóÚóáó áóßõã ãøöãøóÇ ÎóáóÞó ÙöáÇóáÇð æóÌóÚóáó áóßõã ãøöäó ÇáúÌöÈóÇáö ÃóßúäóÇäðÇ æóÌóÚóáó áóßõãú ÓóÑóÇÈöíáó ÊóÞöíßõãõ ÇáúÍóÑøó æóÓóÑóÇÈöíáó ÊóÞöíßõã ÈóÃúÓóßõãú ßóÐóáößó íõÊöãøõ äöÚúãóÊóåõ Úóáóíúßõãú áóÚóáøóßõãú ÊõÓúáöãõæäó (81)

/
ÇáäÍá
19
ãóäú Úóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ãøöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì æóåõæó ãõÄúãöäñ ÝóáóäõÍúíöíóäøóåõ ÍóíóÇÉð ØóíøöÈóÉð æóáóäóÌúÒöíóäøóåõãú ÃóÌúÑóåõã ÈöÃóÍúÓóäö ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó (97)

/
ÇáäÍá
20
æóíóÏúÚõ ÇáúÅöäÓóÇäõ ÈöÇáÔøóÑøö ÏõÚóÇÁóåõ ÈöÇáúÎóíúÑö æóßóÇäó ÇáúÅöäÓóÇäõ ÚóÌõæáÇð (11)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
21
æóÅöÐóÇ ãóÓøóßõãõ ÇáúÖøõÑøõ Ýöí ÇáúÈóÍúÑö Öóáøó ãóä ÊóÏúÚõæäó ÅöáÇøó ÅöíøóÇåõ ÝóáóãøóÇ äóÌøóÇßõãú Åöáóì ÇáúÈóÑøö ÃóÚúÑóÖúÊõãú æóßóÇäó ÇáúÅöäúÓóÇäõ ßóÝõæÑðÇ (67) ÃóÝóÃóãöäÊõãú Ãóä íóÎúÓöÝó Èößõãú ÌóÇäöÈó ÇáúÈóÑøö Ãóæú íõÑúÓöáó Úóáóíúßõãú ÍóÇÕöÈðÇ Ëõãøó áÇó ÊóÌöÏõæÇ áóßõãú æóßöíáÇð (68) Ãóãú ÃóãöäÊõãú Ãóä íõÚöíÏóßõãú Ýöíåö ÊóÇÑóÉð ÃõÎúÑóì ÝóíõÑúÓöáó Úóáóíúßõãú ÞóÇÕöÝÇð ãøöäó ÇáÑøöíÍö ÝóíõÛúÑöÞóßõã ÈöãóÇ ßóÝóÑúÊõãú Ëõãøó áÇó ÊóÌöÏõæÇ áóßõãú ÚóáóíúäóÇ Èöåö ÊóÈöíÚðÇ (69) æóáóÞóÏú ßóÑøóãúäóÇ Èóäöí ÂÏóãó æóÍóãóáúäóÇåõãú Ýöí ÇáúÈóÑøö æóÇáúÈóÍúÑö æóÑóÒóÞúäóÇåõã ãøöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö æóÝóÖøóáúäóÇåõãú Úóáóì ßóËöíÑò ãøöãøóäú ÎóáóÞúäóÇ ÊóÝúÖöíáÇð (70)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
22
æóÅöÐóÇ ÃóäúÚóãúäóÇ Úóáóì ÇáÅöäÓóÇäö ÃóÚúÑóÖó æóäóÃóì ÈöÌóÇäöÈöåö æóÅöÐóÇ ãóÓøóåõ ÇáÔøóÑøõ ßóÇäó íóÆõæÓðÇ (83)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
23
æóáóÞóÏú ÕóÑøóÝúäóÇ Ýöí åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö áöáäøóÇÓö ãöä ßõáøö ãóËóáò æóßóÇäó ÇáúÅöäÓóÇäõ ÃóßúËóÑó ÔóíúÁò ÌóÏóáðÇ (54)

/
ÇáßåÝ
24
ÞóÇáó ÇåúÈöØóÇ ãöäúåóÇ ÌóãöíÚðÇ ÈóÚúÖõßõãú áöÈóÚúÖò ÚóÏõæøñ ÝóÅöãøóÇ íóÃúÊöíóäøóßõã ãøöäøöí åõÏðì Ýóãóäö ÇÊøóÈóÚó åõÏóÇíó ÝóáóÇ íóÖöáøõ æóáóÇ íóÔúÞóì (123)

/
Øå
25
ÎõáöÞó ÇáúÅöäÓóÇäõ ãöäú ÚóÌóáò ÓóÃõÑöíßõãú ÂíóÇÊöí ÝóáóÇ ÊóÓúÊóÚúÌöáõæäö (37)

/
ÇáÃäÈíÇÁ
26
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ Åöä ßõäÊõãú Ýöí ÑóíúÈò ãøöäó ÇáúÈóÚúËö ÝóÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ãöäú ÚóáóÞóÉò Ëõãøó ãöä ãøõÖúÛóÉò ãøõÎóáøóÞóÉò æóÛóíúÑö ãõÎóáøóÞóÉò áøöäõÈóíøöäó áóßõãú æóäõÞöÑøõ Ýöí ÇáúÃóÑúÍóÇãö ãóÇ äóÔóÇÁõ Åöáóì ÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ëõãøó äõÎúÑöÌõßõãú ØöÝúáðÇ Ëõãøó áöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÔõÏøóßõãú æóãöäßõã ãøóä íõÊóæóÝøóì æóãöäßõã ãøóä íõÑóÏøõ Åöáóì ÃóÑúÐóáö ÇáúÚõãõÑö áößóíúáóÇ íóÚúáóãó ãöä ÈóÚúÏö Úöáúãò ÔóíúÆðÇ æóÊóÑóì ÇáúÃóÑúÖó åóÇãöÏóÉð ÝóÅöÐóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ÚóáóíúåóÇ ÇáúãóÇÁó ÇåúÊóÒøóÊú æóÑóÈóÊú æóÃóäÈóÊóÊú ãöä ßõáøö ÒóæúÌò ÈóåöíÌò (5)

/
ÇáÍÌ
27
æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íóÚúÈõÏõ Çááøóåó Úóáóì ÍóÑúÝò ÝóÅöäú ÃóÕóÇÈóåõ ÎóíúÑñ ÇØúãóÃóäøó Èöåö æóÅöäú ÃóÕóÇÈóÊúåõ ÝöÊúäóÉñ ÇäÞóáóÈó Úóáóì æóÌúåöåö ÎóÓöÑó ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉó Ðóáößó åõæó ÇáúÎõÓúÑóÇäõ ÇáúãõÈöíäõ (11)

/
ÇáÍÌ
28
æóáóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ãöä ÓõáóÇáóÉò ãøöä Øöíäò (12) Ëõãøó ÌóÚóáúäóÇåõ äõØúÝóÉð Ýöí ÞóÑóÇÑò ãøóßöíäò (13) Ëõãøó ÎóáóÞúäóÇ ÇáäøõØúÝóÉó ÚóáóÞóÉð ÝóÎóáóÞúäóÇ ÇáúÚóáóÞóÉó ãõÖúÛóÉð ÝóÎóáóÞúäóÇ ÇáúãõÖúÛóÉó ÚöÙóÇãðÇ ÝóßóÓóæúäóÇ ÇáúÚöÙóÇãó áóÍúãðÇ Ëõãøó ÃóäÔóÃúäóÇåõ ÎóáúÞðÇ ÂÎóÑó ÝóÊóÈóÇÑóßó Çááøóåõ ÃóÍúÓóäõ ÇáúÎóÇáöÞöíäó (14)

/
ÇáãÄãäæä
29
æóáóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÝóæúÞóßõãú ÓóÈúÚó ØóÑóÇÆöÞó æóãóÇ ßõäøóÇ Úóäö ÇáúÎóáúÞö ÛóÇÝöáöíäó (17) æóÃóäÒóáúäóÇ ãöäó ÇáÓøóãóÇÁö ãóÇÁð ÈöÞóÏóÑò ÝóÃóÓúßóäøóÇåõ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÅöäøóÇ Úóáóì ÐóåóÇÈò Èöåö áóÞóÇÏöÑõæäó (18) ÝóÃóäÔóÃúäóÇ áóßõã Èöåö ÌóäøóÇÊò ãøöä äøóÎöíáò æóÃóÚúäóÇÈò áøóßõãú ÝöíåóÇ ÝóæóÇßöåõ ßóËöíÑóÉñ æóãöäúåóÇ ÊóÃúßõáõæäó (19) æóÔóÌóÑóÉð ÊóÎúÑõÌõ ãöä ØõæÑö ÓóíúäóÇÁó ÊóäÈõÊõ ÈöÇáÏøõåúäö æóÕöÈúÛò áøöáúÂßöáöíäó (20) æóÅöäøó áóßõãú Ýöí ÇáúÃóäúÚóÇãö áóÚöÈúÑóÉð äøõÓÞöíßõã ãøöãøóÇ Ýöí ÈõØõæäöåóÇ æóáóßõãú ÝöíåóÇ ãóäóÇÝöÚõ ßóËöíÑóÉñ æóãöäúåóÇ ÊóÃúßõáõæäó (21) æóÚóáóíúåóÇ æóÚóáóì ÇáúÝõáúßö ÊõÍúãóáõæäó (22)

/
ÇáãÄãäæä
30
Ãóãøóä íõÌöíÈõ ÇáúãõÖúØóÑøó ÅöÐóÇ ÏóÚóÇåõ æóíóßúÔöÝõ ÇáÓøõæÁó æóíóÌúÚóáõßõãú ÎõáóÝóÇÁó ÇáúÃóÑúÖö ÃóÅöáóåñ ãøóÚó Çááøóåö ÞóáöíáðÇ ãøóÇ ÊóÐóßøóÑõæäó (62)

/
Çáäãá
31
ÝóÅöÐóÇ ÑóßöÈõæÇ Ýöí ÇáúÝõáúßö ÏóÚóæõÇ Çááøóåó ãõÎúáöÕöíäó áóåõ ÇáÏøöíäó ÝóáóãøóÇ äóÌøóÇåõãú Åöáóì ÇáúÈóÑøö ÅöÐóÇ åõãú íõÔúÑößõæäó (65)

/
ÇáÚäßÈæÊ
32
æóãöäú ÂíóÇÊöåö Ãóäú ÎóáóÞó áóßõã ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ áøöÊóÓúßõäõæÇ ÅöáóíúåóÇ æóÌóÚóáó Èóíúäóßõã ãøóæóÏøóÉð æóÑóÍúãóÉð Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (21)

/
ÇáÑæã
33
æóÅöÐóÇ ÃóÐóÞúäóÇ ÇáäøóÇÓó ÑóÍúãóÉð ÝóÑöÍõæÇ ÈöåóÇ æóÅöä ÊõÕöÈúåõãú ÓóíøöÆóÉñ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú ÅöÐóÇ åõãú íóÞúäóØõæäó (36)

/
ÇáÑæã
34
ÙóåóÑó ÇáúÝóÓóÇÏõ Ýöí ÇáúÈóÑøö æóÇáúÈóÍúÑö ÈöãóÇ ßóÓóÈóÊú ÃóíúÏöí ÇáäøóÇÓö áöíõÐöíÞóåõã ÈóÚúÖó ÇáøóÐöí ÚóãöáõæÇ áóÚóáøóåõãú íóÑúÌöÚõæäó (41)

/
ÇáÑæã
35
áöíóÌúÒöíó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ãöä ÝóÖúáöåö Åöäøóåõ áóÇ íõÍöÈøõ ÇáúßóÇÝöÑöíäó (45)

/
ÇáÑæã
36
æóíóæúãó ÊóÞõæãõ ÇáÓøóÇÚóÉõ íõÞúÓöãõ ÇáúãõÌúÑöãõæäó ãóÇ áóÈöËõæÇ ÛóíúÑó ÓóÇÚóÉò ßóÐóáößó ßóÇäõæÇ íõÄúÝóßõæäó (55)

/
ÇáÑæã
37
Ãóáóãú ÊóÑóæúÇ Ãóäøó Çááøóåó ÓóÎøóÑó áóßõã ãøóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÃóÓúÈóÛó Úóáóíúßõãú äöÚóãóåõ ÙóÇåöÑóÉð æóÈóÇØöäóÉð æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íõÌóÇÏöáõ Ýöí Çááøóåö ÈöÛóíúÑö Úöáúãò æóáóÇ åõÏðì æóáóÇ ßöÊóÇÈò ãøõäöíÑò (20)

/
áÞãÇä
38
ÇáøóÐöí ÃóÍúÓóäó ßõáøó ÔóíúÁò ÎóáóÞóåõ æóÈóÏóÃó ÎóáúÞó ÇáúÅöäÓóÇäö ãöä Øöíäò (7) Ëõãøó ÌóÚóáó äóÓúáóåõ ãöä ÓõáóÇáóÉò ãøöä ãøóÇÁò ãøóåöíäò (8) Ëõãøó ÓóæøóÇåõ æóäóÝóÎó Ýöíåö ãöä ÑøõæÍöåö æóÌóÚóáó áóßõãõ ÇáÓøóãúÚó æóÇáúÃóÈúÕóÇÑó æóÇáúÃóÝúÆöÏóÉó ÞóáöíáðÇ ãøóÇ ÊóÔúßõÑõæäó (9)

/
ÇáÓÌÏÉ
39
ÅöäøóÇ ÚóÑóÖúäóÇ ÇáúÃóãóÇäóÉó Úóáóì ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóÇáúÌöÈóÇáö ÝóÃóÈóíúäó Ãóä íóÍúãöáúäóåóÇ æóÃóÔúÝóÞúäó ãöäúåóÇ æóÍóãóáóåóÇ ÇáúÅöäÓóÇäõ Åöäøóåõ ßóÇäó ÙóáõæãðÇ ÌóåõæáðÇ (72)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
40
æóÇááøóåõ ÎóáóÞóßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ÌóÚóáóßõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóãóÇ ÊóÍúãöáõ ãöäú ÃõäËóì æóáóÇ ÊóÖóÚõ ÅöáøóÇ ÈöÚöáúãöåö æóãóÇ íõÚóãøóÑõ ãöä ãøõÚóãøóÑò æóáóÇ íõäÞóÕõ ãöäú ÚõãõÑöåö ÅöáøóÇ Ýöí ßöÊóÇÈò Åöäøó Ðóáößó Úóáóì Çááøóåö íóÓöíÑñ (11) æóãóÇ íóÓúÊóæöí ÇáúÈóÍúÑóÇäö åóÐóÇ ÚóÐúÈñ ÝõÑóÇÊñ ÓóÇÆöÛñ ÔóÑóÇÈõåõ æóåóÐóÇ ãöáúÍñ ÃõÌóÇÌñ æóãöä ßõáøò ÊóÃúßõáõæäó áóÍúãðÇ ØóÑöíøðÇ æóÊóÓúÊóÎúÑöÌõæäó ÍöáúíóÉð ÊóáúÈóÓõæäóåóÇ æóÊóÑóì ÇáúÝõáúßó Ýöíåö ãóæóÇÎöÑó áöÊóÈúÊóÛõæÇ ãöä ÝóÖúáöåö æóáóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó (12) íõæáöÌõ Çááøóíúáó Ýöí ÇáäøóåóÇÑö æóíõæáöÌõ ÇáäøóåóÇÑó Ýöí Çááøóíúáö æóÓóÎøóÑó ÇáÔøóãúÓó æóÇáúÞóãóÑó ßõáøñ íóÌúÑöí áöÃóÌóáò ãøõÓóãøðì Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãú áóåõ Çáúãõáúßõ æóÇáøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäöåö ãóÇ íóãúáößõæäó ãöä ÞöØúãöíÑò (13) Åöä ÊóÏúÚõæåõãú áóÇ íóÓúãóÚõæÇ ÏõÚóÇÁóßõãú æóáóæú ÓóãöÚõæÇ ãóÇ ÇÓúÊóÌóÇÈõæÇ áóßõãú æóíóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö íóßúÝõÑõæäó ÈöÔöÑúßößõãú æóáóÇ íõäóÈøöÆõßó ãöËúáõ ÎóÈöíÑò (14) íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÃóäÊõãõ ÇáúÝõÞóÑóÇÁ Åöáóì Çááøóåö æóÇááøóåõ åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (15)

/
ÝÇØÑ
41
Åöäøó ÃóÕúÍóÇÈó ÇáúÌóäøóÉö Çáúíóæúãó Ýöí ÔõÛõáò ÝóÇßöåõæäó (55)

/
íÓ
42
åõãú æóÃóÒúæóÇÌõåõãú Ýöí ÙöáóÇáò Úóáóì ÇáúÃóÑóÇÆößö ãõÊøóßöÄõæäó (56)

/
íÓ
43
Ãóæóáóãú íóÑó ÇáúÅöäÓóÇäõ ÃóäøóÇ ÎóáóÞúäóÇåõ ãöä äøõØúÝóÉò ÝóÅöÐóÇ åõæó ÎóÕöíãñ ãøõÈöíäñ (77)

/
íÓ
44
ÅöÐú ÞóÇáó ÑóÈøõßó áöáúãóáóÇÆößóÉö Åöäøöí ÎóÇáöÞñ ÈóÔóÑðÇ ãöä Øöíäò (71)

/
Õ
45
ÎóáóÞóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò Ëõãøó ÌóÚóáó ãöäúåóÇ ÒóæúÌóåóÇ æóÃóäÒóáó áóßõã ãøöäó ÇáúÃóäúÚóÇãö ËóãóÇäöíóÉó ÃóÒúæóÇÌò íóÎúáõÞõßõãú Ýöí ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú ÎóáúÞðÇ ãöä ÈóÚúÏö ÎóáúÞò Ýöí ÙõáõãóÇÊò ËóáóÇËò Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãú áóåõ Çáúãõáúßõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó ÝóÃóäøóì ÊõÕúÑóÝõæäó (6)

/
ÇáÒãÑ
46
ÝóÅöÐóÇ ãóÓøó ÇáúÅöäÓóÇäó ÖõÑøñ ÏóÚóÇäóÇ Ëõãøó ÅöÐóÇ ÎóæøóáúäóÇåõ äöÚúãóÉð ãøöäøóÇ ÞóÇáó ÅöäøóãóÇ ÃõæÊöíÊõåõ Úóáóì Úöáúãò Èóáú åöíó ÝöÊúäóÉñ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑóåõãú áóÇ íóÚúáóãõæäó (49)

/
ÇáÒãÑ
47
ãóäú Úóãöáó ÓóíøöÆóÉð ÝóáóÇ íõÌúÒóì ÅöáøóÇ ãöËúáóåóÇ æóãóäú Úóãöáó ÕóÇáöÍðÇ ãøöä ÐóßóÑò Ãóæú ÃõäËóì æóåõæó ãõÄúãöäñ ÝóÃõæáóÆößó íóÏúÎõáõæäó ÇáúÌóäøóÉó íõÑúÒóÞõæäó ÝöíåóÇ ÈöÛóíúÑö ÍöÓóÇÈò (40)

/
ÛÇÝÑ
48
Çááøóåõ ÇáøóÐöí ÌóÚóáó áóßõãõ ÇáúÃóÑúÖó ÞóÑóÇÑðÇ æóÇáÓøóãóÇÁó ÈöäóÇÁð æóÕóæøóÑóßõãú ÝóÃóÍúÓóäó ÕõæóÑóßõãú æóÑóÒóÞóßõã ãøöäó ÇáØøóíøöÈóÇÊö Ðóáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãú ÝóÊóÈóÇÑóßó Çááøóåõ ÑóÈøõ ÇáúÚóÇáóãöíäó (64)

/
ÛÇÝÑ
49
åõæó ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä ÊõÑóÇÈò Ëõãøó ãöä äøõØúÝóÉò Ëõãøó ãöäú ÚóáóÞóÉò Ëõãøó íõÎúÑöÌõßõãú ØöÝúáðÇ Ëõãøó áöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÔõÏøóßõãú Ëõãøó áöÊóßõæäõæÇ ÔõíõæÎðÇ æóãöäßõã ãøóä íõÊóæóÝøóì ãöä ÞóÈúáõ æóáöÊóÈúáõÛõæÇ ÃóÌóáðÇ ãøõÓóãøðì æóáóÚóáøóßõãú ÊóÚúÞöáõæäó (67)

/
ÛÇÝÑ
50
ÝóÅöäú ÃóÚúÑóÖõæÇ ÝóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇßó Úóáóíúåöãú ÍóÝöíÙðÇ Åöäú Úóáóíúßó ÅöáøóÇ ÇáúÈóáóÇÛõ æóÅöäøóÇ ÅöÐóÇ ÃóÐóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ãöäøóÇ ÑóÍúãóÉð ÝóÑöÍó ÈöåóÇ æóÅöä ÊõÕöÈúåõãú ÓóíøöÆóÉñ ÈöãóÇ ÞóÏøóãóÊú ÃóíúÏöíåöãú ÝóÅöäøó ÇáúÅöäÓóÇäó ßóÝõæÑñ (48)

/
ÇáÔæÑì
51
ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ æóßóÇäõæÇ ãõÓúáöãöíäó (69)

/
ÇáÒÎÑÝ
52
ÇÏúÎõáõæÇ ÇáúÌóäøóÉó ÃóäÊõãú æóÃóÒúæóÇÌõßõãú ÊõÍúÈóÑõæäó (70)

/
ÇáÒÎÑÝ
53
æóÓóÎøóÑó áóßõã ãøóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ ãøöäúåõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøóÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (13)

/
ÇáÌÇËíÉ
54
ÝóÇÚúáóãú Ãóäøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ Çááøóåõ æóÇÓúÊóÛúÝöÑú áöÐóäÈößó æóáöáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ ãõÊóÞóáøóÈóßõãú æóãóËúæóÇßõãú (19)

/
ãÍãÏ
55
æóíõÚóÐøöÈó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊö æóÇáúãõÔúÑößöíäó æóÇáúãõÔúÑößóÇÊö ÇáÙøóÇäøöíäó ÈöÇááøóåö Ùóäøó ÇáÓøóæúÁö Úóáóíúåöãú ÏóÇÆöÑóÉõ ÇáÓøóæúÁö æóÛóÖöÈó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú æóáóÚóäóåõãú æóÃóÚóÏøó áóåõãú Ìóåóäøóãó æóÓóÇÁóÊú ãóÕöíÑðÇ (6)

/
ÇáÝÊÍ
56
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÐóßóÑò æóÃõäËóì æóÌóÚóáúäóÇßõãú ÔõÚõæÈðÇ æóÞóÈóÇÆöáó áöÊóÚóÇÑóÝõæÇ Åöäøó ÃóßúÑóãóßõãú ÚöäÏó Çááøóåö ÃóÊúÞóÇßõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÎóÈöíÑñ (13)

/
ÇáÍÌÑÇÊ
57
Åöäøó ÇáúãõÕøóÏøöÞöíäó æóÇáúãõÕøóÏøöÞóÇÊö æóÃóÞúÑóÖõæÇ Çááøóåó ÞóÑúÖðÇ ÍóÓóäðÇ íõÖóÇÚóÝõ áóåõãú æóáóåõãú ÃóÌúÑñ ßóÑöíãñ (18)

/
ÇáÍÏíÏ
58
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó ãöäú ÃóÒúæóÇÌößõãú æóÃóæúáóÇÏößõãú ÚóÏõæøðÇ áøóßõãú ÝóÇÍúÐóÑõæåõãú æóÅöä ÊóÚúÝõæÇ æóÊóÕúÝóÍõæÇ æóÊóÛúÝöÑõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ (14)

/
ÇáÊÛÇÈä
59
Åöäøó ÇáúÅöäÓóÇäó ÎõáöÞó åóáõæÚðÇ (19)

/
ÇáãÚÇÑÌ
60
Ëõãøó Åöäøó ÚóáóíúäóÇ ÈóíóÇäóåõ (19)

/
ÇáÞíÇãÉ
61
åóáú ÃóÊóì Úóáóì ÇáúÅöäÓóÇäö Íöíäñ ãøöäó ÇáÏøóåúÑö áóãú íóßõä ÔóíúÆðÇ ãøóÐúßõæÑðÇ (1)

/
ÇáÅäÓÇä
62
æóÎóáóÞúäóÇßõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ (8) æóÌóÚóáúäóÇ äóæúãóßõãú ÓõÈóÇÊðÇ (9) æóÌóÚóáúäóÇ Çááøóíúáó áöÈóÇÓðÇ (10) æóÌóÚóáúäóÇ ÇáäøóåóÇÑó ãóÚóÇÔðÇ (11) æóÈóäóíúäóÇ ÝóæúÞóßõãú ÓóÈúÚðÇ ÔöÏóÇÏðÇ (12) æóÌóÚóáúäóÇ ÓöÑóÇÌðÇ æóåøóÇÌðÇ (13) æóÃóäÒóáúäóÇ ãöäó ÇáúãõÚúÕöÑóÇÊö ãóÇÁð ËóÌøóÇÌðÇ (14) áöäõÎúÑöÌó Èöåö ÍóÈøðÇ æóäóÈóÇÊðÇ (15) æóÌóäøóÇÊò ÃóáúÝóÇÝðÇ (16)

/
ÇáäÈÃ
63
ÃóÃóäÊõãú ÃóÔóÏøõ ÎóáúÞðÇ Ãóãö ÇáÓøóãóÇÁõ ÈóäóÇåóÇ (27) ÑóÝóÚó ÓóãúßóåóÇ ÝóÓóæøóÇåóÇ (28) æóÃóÛúØóÔó áóíúáóåóÇ æóÃóÎúÑóÌó ÖõÍóÇåóÇ (29) æóÇáúÃóÑúÖó ÈóÚúÏó Ðóáößó ÏóÍóÇåóÇ (30) ÃóÎúÑóÌó ãöäúåóÇ ãóÇÁóåóÇ æóãóÑúÚóÇåóÇ (31) æóÇáúÌöÈóÇáó ÃóÑúÓóÇåóÇ (32) ãóÊóÇÚðÇ áøóßõãú æóáöÃóäúÚóÇãößõãú (33)

/
ÇáäÇÒÚÇÊ
64
ÞõÊöáó ÇáúÅöäÓóÇäõ ãóÇ ÃóßúÝóÑóåõ (17) ãöäú Ãóíøö ÔóíúÁò ÎóáóÞóåõ (18) ãöä äøõØúÝóÉò ÎóáóÞóåõ ÝóÞóÏøóÑóåõ (19) Ëõãøó ÇáÓøóÈöíáó íóÓøóÑóåõ (20) Ëõãøó ÃóãóÇÊóåõ ÝóÃóÞúÈóÑóåõ (21) Ëõãøó ÅöÐóÇ ÔóÇÁó ÃóäÔóÑóåõ (22)

/
ÚÈÓ
65
ÝóáúíóäÙõÑö ÇáúÅöäÓóÇäõ ãöãøó ÎõáöÞó (5) ÎõáöÞó ãöä ãøóÇÁò ÏóÇÝöÞò (6) íóÎúÑõÌõ ãöä Èóíúäö ÇáÕøõáúÈö æóÇáÊøóÑóÇÆöÈö (7) Åöäøóåõ Úóáóì ÑóÌúÚöåö áóÞóÇÏöÑñ (8) íóæúãó ÊõÈúáóì ÇáÓøóÑóÇÆöÑõ (9) ÝóãóÇ áóåõ ãöä ÞõæøóÉò æóáóÇ äóÇÕöÑò (10)

/
ÇáØÇÑÞ
66
ÝóÃóãøóÇ ÇáúÅöäÓóÇäõ ÅöÐóÇ ãóÇ ÇÈúÊóáóÇåõ ÑóÈøõåõ ÝóÃóßúÑóãóåõ æóäóÚøóãóåõ ÝóíóÞõæáõ ÑóÈøöí ÃóßúÑóãóäö (15)

/
ÇáÝÌÑ
67
æóÃóãøóÇ ÅöÐóÇ ãóÇ ÇÈúÊóáóÇåõ ÝóÞóÏóÑó Úóáóíúåö ÑöÒúÞóåõ ÝóíóÞõæáõ ÑóÈøöí ÃóåóÇäóäö (16)

/
ÇáÝÌÑ
68
áóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó Ýöí ßóÈóÏò (4)

/
ÇáÈáÏ
69
æóÇáÊøöíäö æóÇáÒøóíúÊõæäö (1) æóØõæÑö Óöíäöíäó (2) æóåóÐóÇ ÇáúÈóáóÏö ÇáúÃóãöíäö (3) áóÞóÏú ÎóáóÞúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó Ýöí ÃóÍúÓóäö ÊóÞúæöíãò (4) Ëõãøó ÑóÏóÏúäóÇåõ ÃóÓúÝóáó ÓóÇÝöáöíäó (5) ÅöáøóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö Ýóáóåõãú ÃóÌúÑñ ÛóíúÑõ ãóãúäõæäò (6) ÝóãóÇ íõßóÐøöÈõßó ÈóÚúÏõ ÈöÇáÏøöíäö (7) ÃóáóíúÓó Çááøóåõ ÈöÃóÍúßóãö ÇáúÍóÇßöãöíäó (8)

/
ÇáÊíä
70
Åöäøó ÇáúÅöäÓóÇäó áöÑóÈøöåö áóßóäõæÏñ (6)

/
ÇáÚÇÏíÇÊ
71
æóÅöäøóåõ Úóáóì Ðóáößó áóÔóåöíÏñ (7)

/
ÇáÚÇÏíÇÊ